https://religiousopinions.com
Slider Image

4 Mga paraan upang Magsagawa ng Tawag sa Pagsamba sa isang Kristiyanong Kasal

Ang seremonya ng kasal sa Kristiyano ay hindi isang pagganap, ngunit sa halip ay isang gawa ng pagsamba sa harap ng Diyos. Sa isang seremonya ng kasal sa Kristiyano ang pambungad na mga talento na karaniwang nagsisimula sa "Mahal na Minamahal" ay isang tawag o paanyaya upang sumamba sa Diyos. Ang mga pambungad na salaysay na ito ay mag-aanyaya sa iyong mga panauhin at mga saksi na makilahok kasama ka sa pagsamba.

Naroroon ang Diyos sa seremonya ng iyong kasal. Ang kaganapan ay nasasaksihan ng langit at lupa. Ang iyong mga inanyayahang panauhin ay higit pa sa mga tagamasid lamang. Kung ang iyong kasal ay malaki o maliit, nagtitipon ang mga saksi upang mag-alok ng kanilang suporta, idagdag ang kanilang mga pagpapala, at sumali sa iyo sa banal na gawaing pagsamba.

Narito ang mga halimbawa ng Tawag sa Pagsamba. Maaari mong gamitin ang mga ito tulad ng mga ito, o maaaring naisin mong baguhin ang mga ito at lumikha ng iyong sariling kasama ng ministro na nagsasagawa ng iyong seremonya.

Halimbawang Tawag sa Pagsamba # 1

Kami ay natipon dito sa paningin ng Diyos at ang mga testigo na ito upang magkaisa ___ at ___ sa banal na kasal. Bilang mga tagasunod ni Jesucristo, naniniwala sila na nilikha ng Diyos ang kasal. Sa Genesis, sinasabi nito, "Hindi mabuti para sa tao na mag-isa. Gagawa ako ng isang katulong na angkop para sa kanya."

___ at ___, habang naghahanda kang gawin ang mga panata na ito, pag-isipan at panalanging mabuti, sapagkat habang ginagawa mo ang mga ito ikaw ay gumagawa ng isang eksklusibong pangako sa isa't isa hangga't pareho kayong mabubuhay. Ang iyong pag-ibig sa bawat isa ay hindi kailanman dapat mabawasan ng mga mahirap na kalagayan, at ito ay magtiis hanggang sa mahati ka ng kamatayan.

Bilang mga anak ng Diyos, ang iyong kasal ay pinalakas sa iyong pagsunod sa iyong Ama sa Langit at sa Kanyang Salita. Habang pinapahintulutan mong kontrolin ng Diyos ang iyong kasal, gagawin Niya ang iyong tahanan upang maging isang lugar ng kagalakan at patotoo sa mundo.

Halimbawang Tawag sa Pagsamba # 2

Minamahal na minamahal, kami ay natipon dito sa paningin ng Diyos, at sa harapan ng mga saksi na ito, upang samahan ang lalaking ito at ang babaeng ito sa banal na kasal; na kung saan ay isang kagalang-galang na ari-arian, naitatag ng Diyos. Kung gayon, hindi dapat ipasok sa hindi sinasadya, ngunit magalang, maingat, at sa takot sa Diyos. Sa banal na ari-arian na ito, ang dalawang taong ito ay darating ngayon upang sumali.

Halimbawang Tawag sa Pagsamba # 3

Mahal na minamahal, kami ay nagtitipon dito sa piling ng Diyos, upang sumali sa lalaking ito at ang babaeng ito sa banal na kasal, na itinatag ng Diyos, pinagpala ng ating Panginoong Jesucristo, at gaganapin sa karangalan sa lahat ng tao. Kaya't magalang nating alalahanin na itinatag at binalaan ng Diyos ang kasal, para sa kapakanan at kaligayahan ng sangkatauhan.

Inutusan ng ating Tagapagligtas na iwanan ng isang lalaki ang kanyang ama at ina at makikipag-ugnay sa kanyang asawa. Sa pamamagitan ng kanyang mga apostol, tinuruan niya ang mga pumapasok sa kaugnay na ito na pahalagahan ang isang pagpapahalaga sa isa't isa at pag-ibig, na magdala ng mga kahinaan at kahinaan ng bawat isa; upang aliwin ang bawat isa sa sakit, gulo, at kalungkutan; sa katapatan at industriya na magkakaloob para sa bawat isa at para sa kanilang sambahayan sa mga temporal na bagay; upang manalangin at hikayatin ang bawat isa sa mga bagay na nauukol sa Diyos; at upang mamuhay nang magkasama bilang tagapagmana ng biyaya ng buhay.

Halimbawang Tawag sa Pagsamba # 4

Mahal na mga kaibigan at pamilya, na may malaking pagmamahal para sa ___ at ___ ay nagtipon kami upang masaksi at pagpalain ang kanilang unyon sa kasal. Hanggang sa sagradong sandali na ito, dinala nila ang kabuuan ng kanilang mga puso bilang isang kayamanan at regalo mula sa Diyos upang ibahagi sa isa't isa. Dinadala nila ang mga pangarap na nagbubuklod sa kanila sa isang walang hanggang pangako. Dinadala nila ang kanilang mga regalo at talento, ang kanilang natatanging mga personalidad at espiritu, na pinagsama ng Diyos sa isang pagkatao habang pinagsama nila ang kanilang buhay. Nagagalak kami kasama sila ng pasasalamat sa Panginoon sa paglikha ng unyon ng mga puso, na binuo sa pagkakaibigan, paggalang, at pagmamahal.

Ano ang Candombl  ?  Mga Paniniwala at Kasaysayan

Ano ang Candombl ? Mga Paniniwala at Kasaysayan

Relihiyon sa Laos

Relihiyon sa Laos

Ano ang Sagrado ng Diyos?

Ano ang Sagrado ng Diyos?