https://religiousopinions.com
Slider Image

Ano ang Bibliya ng Kahoy ng Buhay?

Ang puno ng buhay ay lilitaw sa pambungad at pagsasara ng mga kabanata ng Bibliya (Genesis 2-3 and Pagpahayag 22). Sa aklat ng Genesis, inilalagay ng Diyos ang puno ng buhay at ang puno ng kaalaman ng mabuti at masama sa gitna ng Hardin ng Eden, kung saan ang puno ng buhay ay nakatayo bilang isang simbolo ng Diyos na nagbibigay buhay na nagbibigay ang kapunuan ng buhay na walang hanggan na magagamit sa Diyos.

Susing Talata ng Bibliya

Ginawa ng Panginoong Diyos ang lahat ng mga uri ng mga puno na lumaki mula sa lupa ang mga puno na maganda at gumawa ng masarap na prutas. Sa gitna ng halamanan inilagay niya ang puno ng buhay at ang puno ng kaalaman ng mabuti at kasamaan. (Genesis 2: 9, NLT)

Ano ang Kahoy ng Buhay?

Ang puno ng buhay ay lilitaw sa salaysay ng Genesis pagkatapos na makumpleto ng Diyos ang paglikha nina Adan at Eva. Pagkatapos ay itinanim ng Diyos ang Hardin ng Eden, isang magandang paraiso upang tamasahin ng lalaki at babae. Inilalagay ng Diyos ang puno ng buhay sa gitna ng hardin.

Ang kasunduan sa mga iskolar ng Bibliya ay nagmumungkahi na ang punongkahoy ng buhay na may gitnang paglalagay sa hardin ay upang magsilbing simbolo kina Adan at Eva ng kanilang buhay sa pakikisama sa Diyos at ang kanilang pag-asa sa kanya.

Sa gitna ng hardin, ang buhay ng tao ay nakikilala mula sa mga hayop. Si Adan at Eba ay higit pa sa mga biological na nilalang; sila ay mga espirituwal na nilalang na matutuklasan ang kanilang pinakamalalim na katuparan sa pakikisama sa Diyos. Gayunpaman, ang kapunuan ng buhay sa lahat ng pisikal at espiritwal na sukat nito ay mapapanatili lamang sa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos ng Diyos.

Ngunit binigyan siya ng Panginoong Diyos ng [Adan], Maaari kang malayang kumain ng bunga ng bawat punungkahoy sa halamanan Hindi matanggap ang puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Kung kumain ka ng bunga nito, siguradong mamatay ka. (Genesis 2: 16 17, NLT)

Nang sumuway sina Adan at Eva sa Diyos sa pamamagitan ng pagkain mula sa puno ng kaalaman ng mabuti at masama, sila ay pinalayas mula sa hardin. Ipinapaliwanag ng Banal na Kasulatan ang dahilan ng kanilang pagpapatalsik: Hindi nais ng Diyos na patakbuhin nila ang panganib na kumain mula sa puno ng buhay at mabuhay magpakailanman sa isang estado ng pagsuway.

Pagkatapos sinabi ng Panginoong Diyos, Look, ang mga tao ay naging katulad namin, alam ang mabuti at masama. Paano kung aabot sila, kumuha ng bunga mula sa puno ng buhay, at kakainin ito? Pagkatapos sila ay mabubuhay magpakailanman! (Genesis 3:22, NLT)

Ano ang Puno ng Kaalaman ng Mabuti at Masasama?

Karamihan sa mga iskolar ay sumasang-ayon na ang punong kahoy ng buhay at ang puno ng kaalaman sa mabuti at masama ay dalawang magkakaibang mga puno. Ipinakikita ng Banal na Kasulatan na ang bunga mula sa puno ng kaalaman ng mabuti at masama ay ipinagbabawal dahil sa pagkain ay kakailanganin ang kamatayan (Genesis 2: 15-17). Sapagkat, ang bunga ng pagkain mula sa puno ng buhay ay mabuhay magpakailanman.

Ang kwento ng Genesis ay nagpakita na ang pagkain mula sa puno ng kaalaman ng mabuti at masama ay nagresulta sa kamalayan sa sekswal, kahihiyan, at pagkawala ng kawalang-kasalanan, ngunit hindi agad na kamatayan. Sina Adan at Eva ay pinalayas mula sa Eden upang pigilan sila na kumain ng pangalawang punong kahoy, ang punongkahoy ng buhay, na sana’y mamuhay sila magpakailanman sa kanilang pagkahulog, makasalanang kalagayan.

Ang trahedya na resulta ng pagkain ng bunga ng puno ng kaalaman ng mabuti at masama ay naihiwalay sina Adan at Eva sa Diyos.

Puno ng Buhay sa Panitikan ng Karunungan

Bukod sa Genesis, ang puno ng buhay ay lilitaw lamang sa Lumang Tipan sa karunungan ng panitikan ng aklat ng Kawikaan. Narito ang expression ng puno ng buhay ay sumisimbolo sa pagpapayaman ng buhay sa iba't ibang paraan:

  • Sa kaalaman - Kawikaan 3:18
  • Sa matuwid na prutas (mabubuting gawa) - Kawikaan 11:30
  • Sa mga naganap na hangarin - Kawikaan 13:12
  • Sa banayad na pananalita - Kawikaan 15: 4

Tabernakulo at Imahe ng Templo

Ang menorah at iba pang mga adornment ng tabernakulo at templo ay nagtataglay ng puno ng imahinasyon sa buhay, sinasagisag ng Diyos s Banal na presensya. Ang mga pintuan at pader ng templo ng Solomon ay naglalaman ng mga larawan ng mga puno at kerubin na nag-alala sa halamanan ng Eden at ng Diyos na sagradong presensya kasama ng sangkatauhan (1 Hari 6: 23 35). Ipinakita ng Ezekiel na ang mga larawang inukit ng mga puno ng palma at kerubin ay makikita sa hinaharap na templo (Ezekiel 41: 17 18).

Puno ng Buhay sa Bagong Tipan

Ang mga larawan ng puno ng buhay ay naroroon sa simula ng Bibliya, sa gitna, at sa dulo sa aklat ng Apocalipsis, na naglalaman ng mga sanggunian lamang ng Bagong Tipan sa puno.

Ang isa pang tainga na marinig ay dapat makinig sa Espiritu at maunawaan kung ano ang sinasabi niya sa mga simbahan. Sa lahat na nagwagi, bibigyan ko ng bunga mula sa punong kahoy ng buhay sa paraiso ng Diyos. (Apocalipsis 2: 7, NLT; tingnan din 22: 2, 19)

Sa Pahayag, ang puno ng buhay ay kumakatawan sa pagpapanumbalik ng buhay na nagbibigay ng buhay ng Diyos. Ang pag-access sa puno ay naputol sa Genesis 3:24 nang inilagay ng Diyos ang makapangyarihang mga kerubin at isang nagliliyab na tabak upang harangan ang daan sa puno ng buhay. Ngunit dito sa Apocalipsis, ang daan patungo sa puno ay nakabukas muli para sa lahat na naligo sa dugo ni Jesucristo.

Blessed ang mga naghuhugas ng kanilang mga kasuotan. Pinahihintulutan silang makapasok sa mga pintuang-bayan ng lungsod at kumain ng bunga mula sa puno ng buhay. (Pahayag 22:14, NLT)

Ang pagpapanumbalik na pag-access sa puno ng buhay ay naging posible sa pamamagitan ng ang pangalawang Adam (1 Mga Taga-Corinto 15: 44 49), si Jesus Christ, na namatay sa krus para sa mga kasalanan ng lahat ng sangkatauhan. Ang mga humihingi ng kapatawaran ng kasalanan sa pamamagitan ng pagbubo ng dugo ni Jesucristo ay binigyan ng access sa punong kahoy ng buhay (buhay na walang hanggan), ngunit ang mga nananatili sa pagsuway ay tatanggihan. Ang punong kahoy ng buhay ay nagbibigay ng tuluy-tuloy, walang hanggang buhay sa lahat na makikibahagi nito, sapagkat tinutukoy nito ang buhay na walang hanggan ng Diyos na ginawang magagamit sa natubos na sangkatauhan.

Pinagmulan

  • Holman Treasury ng mga pangunahing Salita sa Bibliya (p. 409). Nashville, TN: Broadman & Holman Publisher.
  • Tree of Knowledge. Ang Diksyunaryo ng Lexham Bible.
  • Tree of Life. Ang Lexham Bible Dictionary.
  • Tree of Life. Tyndale Bible Dictionary (p. 1274).
Sino ang Naghihirap na Alipin?  Isaias 53 Mga Pagsasalin

Sino ang Naghihirap na Alipin? Isaias 53 Mga Pagsasalin

Mga Pagluluto at Mga Recipe ng Mabon

Mga Pagluluto at Mga Recipe ng Mabon

Ano ang Orihinal na Wika ng Bibliya?

Ano ang Orihinal na Wika ng Bibliya?