https://religiousopinions.com
Slider Image

Pagbibigay kahulugan sa mga Pangarap sa Bibliya

Maraming beses na ginamit ng Diyos ang mga panaginip sa Bibliya upang maiparating ang kanyang kalooban, ihayag ang kanyang mga plano, at ipahayag ang mga kaganapan sa hinaharap. Gayunpaman, ang interpretasyon ng panaginip sa bibliya ay nangangailangan ng maingat na pagsubok upang patunayan na nagmula ito sa Diyos (Deuteronomio 13). Kapwa sina Jeremiah at Zacarias ay nagbabala laban sa pag-asa sa mga panaginip upang maipahayag ang paghahayag ng Diyos (Jeremias 23:28).

Susing Talata ng Bibliya

At sila [Parao s tasa at panadero] ay sumagot, pareho kaming may mga panaginip kagabi, ngunit walang sinuman ang maaaring sabihin sa amin kung ano ang ibig sabihin nila.

Nagpapahayag ng mga panaginip ay ang Diyos negosyo, sagot ni Joseph. Sige at sabihin mo sa akin ang iyong mga pangarap. Genesis 40: 8 (NLT)

Mga Salita sa Bibliya para sa mga Pangarap

Sa Hebreong Bibliya, o Lumang Tipan, ang salitang ginamit para sa panaginip ay l m, na tumutukoy sa alinman sa isang ordinaryong panaginip o isa na ibinigay ng Diyos. Sa Bagong Tipan, lumilitaw ang dalawang magkakaibang salitang Greek para sa panaginip. Ang Ebanghelyo ni Mateo ay naglalaman ng salitang nar, partikular na tumutukoy sa mga pangarap o orakulo na pangarap (Mateo 1:20; 2:12, 13, 19, 22; 27:19). Gayunpaman, ang Gawa 2:17 at Jude 8 ay gumagamit ng isang mas pangkalahatang termino para sa panaginip ( enypnion ) at pangangarap ( enypniazomai ), na tumutukoy sa parehong mga pangarap na orakulo at hindi orakulo.

Ang night vision o vision sa night ay isa pang parirala na ginamit sa Bibliya upang magpahiwatig ng isang mensahe o pangarap na orakulo. Ang expression na ito ay matatagpuan sa parehong Lumang at Bagong Tipan (Isaias 29: 7; Daniel 2:19; Gawa 16: 9; 18: 9).

Mga Pangarap ng Mensahe

Ang mga pangarap sa Bibliya ay nahuhulog sa tatlong pangunahing kategorya: mga mensahe ng paparating na kasawian o mabuting kapalaran, mga babala tungkol sa mga bulaang propeta, at ordinaryong, hindi pang-orak na mga pangarap.

Ang unang dalawang kategorya ay may kasamang pangarap ng mensahe. Ang isa pang pangalan para sa isang pangarap na mensahe ay isang orakulo. Ang mga pangarap na mensahe ay karaniwang hindi nangangailangan ng interpretasyon, at madalas silang nagsasangkot ng mga direktang tagubilin na inihatid ng isang diyos o isang banal na katulong.

Mga Pangarap na Mensahe ng Joseph

Bago ang kapanganakan ni Jesucristo, si Joseph ay nagkaroon ng tatlong mga pangarap na mensahe tungkol sa paparating na mga kaganapan (Mateo 1: 20-25; 2:13, 19-20). Sa bawat isa sa tatlong mga panaginip, isang anghel ng Panginoon ang nagpakita kay Joseph ng tuwid na mga tagubilin, na naintindihan ni Joseph at masunuring sumunod.

Sa Mateo 2:12, ang mga pantas na lalaki ay binalaan sa isang panaginip ng mensahe na huwag bumalik kay Herodes. At sa Mga Gawa 16: 9, naranasan ni Apostol Pablo ang isang pangitain sa gabi ng isang tao na hinihimok siyang pumunta sa Macedonia. Ang pangitaing ito sa gabi ay malamang na isang panaginip ng mensahe. Sa pamamagitan nito, inutusan ng Diyos si Pablo na ipangaral ang ebanghelyo sa Macedonia.

Mga Simbolo na Pangarap

Ang mga pangarap na simbolo ay nangangailangan ng isang interpretasyon sapagkat naglalaman ang mga ito ng mga simbolo at iba pang mga elemento ng di-literal na hindi malinaw na naiintindihan.

Ang ilang mga makasagisag na mga pangarap sa Bibliya ay simpleng kahulugan. Kapag ang anak ni Jacob na si Joseph ay nangangarap ng mga bundle ng butil at mga langit na katawan na nakayuko sa harap niya, mabilis na naintindihan ng kanyang mga kapatid na hinuhulaan ng mga pangarap na ito ang kanilang hinaharap na paglilingkod kay Joseph (Genesis 37: 1-11).

Pangarap ni Jacob

Tumakas si Jacob para sa kanyang buhay mula sa kanyang kakambal na si Esau, nang siya ay humiga para sa gabi malapit sa Luz. Nang gabing iyon sa isang panaginip, nagkaroon siya ng pangitain ng isang hagdan, o hagdan, sa pagitan ng langit at lupa. Ang mga anghel ng Diyos ay umaakyat at bumababa sa hagdan. Nakita ni Jacob ang Diyos na nakatayo sa itaas ng hagdan. Inulit ng Diyos ang pangako ng suporta na ginawa niya kina Abraham at Isaac. Sinabi niya kay Jacob na ang kanyang mga anak ay magiging maraming, pagpalain ang lahat ng mga pamilya sa mundo. Sinabi ng Diyos, Kasama kita at panatilihin kitang saan ka man pumupunta, at ibabalik kita sa lupaing ito. Sapagka't hindi kita iiwan hanggang sa magawa ko ang ipinangako ko sa iyo. "(Genesis 28:15)

Ang buong pagpapakahulugan ng pangarap ni Jacob Ladder ay hindi maliwanag kung hindi para sa isang pahayag ni Jesus Christ sa Juan 1:51 na siya ang hagdan na iyon. Sinimulan ng Diyos na maabot ang mga tao sa pamamagitan ng kanyang Anak na si Jesucristo, ang perpektong "hagdan." Si Jesus ay God With Us, naparito sa mundo upang mailigtas ang sangkatauhan sa pamamagitan ng pagkakaugnay sa atin sa pakikipag-ugnay sa Diyos.

Mga Pangarap ng Paraon

Ang mga pangarap ng Parao ay kumplikado at nangangailangan ng mahusay na interpretasyon. Sa Genesis 41: 1 57, pinangarap ni Paraon ang pitong mataba, malusog na baka at pitong payat, may sakit na baka. Nangarap din siya ng pitong mga punong tainga ng mais at pitong mga tainga ng tainga. Sa parehong mga pangarap, mas maliit ang kumonsumo ng mas malaki. Wala sa mga marunong na lalaki sa Egypt at mga manghuhula na karaniwang nagpapakahulugan ng mga panaginip ay maaaring maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng panaginip ni Paraon.

Natatandaan ng butler ni Parao na binibigyang kahulugan ni Joseph ang kanyang panaginip sa bilangguan. Kaya, si Jose ay pinalaya mula sa bilangguan at ipinahayag sa kanya ng Diyos ang kahulugan ng panaginip ni Paraon. Ang makahulugang panaginip ay hinulaang pitong mabuting taon ng kasaganaan sa Egypt kasunod ng pitong taong taggutom.

Mga Pangarap ni Haring Nabucodonosor

Ang mga pangarap ni Haring Nabucodonosor na inilarawan sa Daniel 2 at 4 ay mahusay na mga halimbawa ng simbolikong mga panaginip. Binigyan ng Diyos si Daniel ng kakayahang bigyang kahulugan ang mga pangarap ni Nabucodonosor. Isa sa mga panaginip na iyon, ipinaliwanag ni Daniel, hinulaan na si Nabucodonosor ay mawalan ng pag-iingat sa loob ng pitong taon, manirahan sa parang tulad ng isang hayop, na may mahabang buhok at mga kuko, at kumain ng damo. A taon na ang lumipas, habang ipinagmamalaki ni Nabucodonosor ang kanyang sarili, ang natupad na pangarap.

Si Daniel mismo ay mayroong maraming mga makasagisag na panaginip na may kaugnayan sa hinaharap na mga kaharian ng mundo, ang bansang Israel, at mga oras ng pagtatapos.

Ang Pangarap ng Pilas

Ang asawang si Pilato ay may isang panaginip tungkol kay Jesus noong gabi bago siya ihatid ng kanyang asawa upang maipako sa krus. Sinubukan niyang maimpluwensyahan si Pilato na palayain si Jesus sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanya ng isang mensahe sa panahon ng paglilitis, na nagsasabi kay Pilato sa kanyang panaginip. Ngunit hindi pinansin ni Pilato ang kanyang babala.

Nakikipag-usap Pa rin sa Amin ang Diyos sa pamamagitan ng mga Pangarap?

Ngayon ang Diyos ay nakikipag-usap lalo na sa pamamagitan ng Bibliya, ang kanyang nakasulat na paghahayag sa kanyang mga tao. Ngunit hindi iyon sasabihin na hindi niya maaaring t o won t makipag-usap sa amin sa pamamagitan ng mga pangarap. Isang nakakagulat na bilang ng mga dating Muslim na nagbalik-loob sa Kristiyanismo ay nagsabing naniniwala sila kay Jesucristo sa pamamagitan ng karanasan ng isang panaginip.

Kung paanong ang interpretasyon ng panaginip noong sinaunang panahon ay nangangailangan ng maingat na pagsubok upang patunayan na ang pangarap ay nagmula sa Diyos, ang parehong totoo ngayon. Ang mga mananampalataya ay maaaring mapanalanging humiling sa Diyos ng karunungan at gabay patungkol sa pagpapakahulugan ng mga panaginip (Santiago 1: 5). Kung ang Diyos ay nagsasalita sa amin sa pamamagitan ng isang panaginip, lagi niyang linawin ang kanyang kahulugan, tulad ng ginawa niya para sa mga tao sa Bibliya.

Pinagmulan

  • Dreams. Holman Illustrated Bible Dictionary (p. 442).
  • Ancient Dream Interpretation. Ang Lexham Bible Dictionary.
Ang Kuwento ni Pele, diyosa ng Hawaiian ng Bulkan

Ang Kuwento ni Pele, diyosa ng Hawaiian ng Bulkan

Ang mga Mangangalakal: Mga Pinagmulan, Paniniwala, Pag-impluwensya

Ang mga Mangangalakal: Mga Pinagmulan, Paniniwala, Pag-impluwensya

Ano ang Nakakakita ng Mukha ng Diyos na Kahulugan sa Bibliya

Ano ang Nakakakita ng Mukha ng Diyos na Kahulugan sa Bibliya