https://religiousopinions.com
Slider Image

Ano ang Sinasabi ng 7 Mga Simbahan ng Apocalipsis?

Ang pitong iglesya ng Revelation ay tunay, pisikal na mga kongregasyon nang si Apostol John ay nagsulat ng nakakagulat na huling aklat ng Bibliya sa paligid ng 95 AD, ngunit maraming mga iskolar ang naniniwala na ang mga sipi ay may pangalawa, nakatagong kahulugan.

Ang mga maikling liham ay tinutukoy sa mga tiyak na pitong simbahan ng Pahayag:

 • Efeso
 • Smyrna
 • Pergamum
 • Tiatira
 • Sardis
 • Philadelphia
 • Laodicea

Habang ito ay hindi lamang ang mga Kristiyanong simbahan na umuunlad sa oras na iyon, sila ang pinakamalapit kay Juan, na nakakalat sa buong Asia Minor sa ngayon ay modernong Turkey.

Iba't ibang Mga Sulat, Parehong Format

Ang bawat isa sa mga liham ay tinutukoy sa "anghel" ng simbahan. Iyon ay maaaring maging isang espiritwal na anghel, ang obispo o pastor, o ang simbahan mismo. Ang unang bahagi ay may kasamang paglalarawan kay Jesucristo, lubos na makasagisag at naiiba para sa bawat simbahan.

Ang ikalawang bahagi ng bawat titik ay nagsisimula sa "Alam ko, " na binibigyang diin ang kaunlaran ng Diyos. Si Jesus ay nagpatuloy sa pagpuri sa simbahan dahil sa mga nararapat o pinupuna nito sa mga pagkakamali nito. Ang pangatlong bahagi ay naglalaman ng payo, isang pang-espiritwal na pagtuturo sa kung paano dapat itaguyod ng simbahan ang mga paraan nito, o isang pagpuri para sa pagiging matapat nito.

Ang ikaapat na bahagi ay nagtatapos ng mensahe sa mga salitang, "Ang may tainga, pakinggan niya kung ano ang sinasabi ng Espiritu sa mga simbahan." Ang Banal na Espiritu Ang presensya ni Cristo sa Lupa, magpakailanman na gagabay at magtatapat upang mapanatili ang kanyang mga tagasunod sa tamang landas.

Tukoy na Mga mensahe sa 7 Mga Simbahan ng Pahayag

Ang ilan sa mga pitong simbahan na ito ay nanatiling malapit sa ebanghelyo na iba pa. Binigyan ni Jesus ang bawat isa ng isang maikling "ulat ng kard."

"Pinabayaan ng Efeso ang pag-ibig na mayroon ito sa umpisa, " (Apocalipsis 2: 4, ESV). Nawala nila ang kanilang pagmamahal kay Cristo, na kung saan ay nakaapekto sa pag-ibig nila sa iba.

Binalaan si Smyrna na malapit nang harapin ang pag-uusig. Hinikayat sila ni Jesus na maging matapat hanggang kamatayan at bibigyan niya sila ng korona ng buhay ternal life.

Ang Pergamum ay sinabihan na magsisi. Namatay ito sa isang kulto na tinawag na mga Nicolaitans, mga erehes na nagturo na dahil ang kanilang mga katawan ay masama, tanging ang ginawa nila sa kanilang espiritu ang nabibilang. Nagdulot ito ng sekswal na imoralidad at ang pagkain ng pagkain na inihain sa mga idolo. Sinabi ni Jesus na ang mga sumakop sa mga tukso na ito ay tatanggap ng "nakatagong mana" at isang "puting bato, " mga simbolo ng mga espesyal na pagpapala.

Si Tiatira ay may isang bulaang propetang nagtuturo sa mga tao. Nangako si Jesus na ibigay ang kanyang sarili (ang bituin sa umaga) sa mga sumalansang sa kanyang masasamang pamamaraan.

Si Sardis ay may reputasyon na patay, o natutulog. Sinabi sa kanila ni Jesus na magising at magsisi. Ang mga yaon ay tatanggap ng mga puting kasuutan, ay nakalista ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay, at ihahayag sa harap ng Diyos na Ama.

Matiyaga na nagtitiis si Philadelphia. Nangako si Jesus na tumayo kasama nila sa mga pagsubok sa hinaharap, na nagbibigay ng mga espesyal na karangalan sa langit, ang Bagong Jerusalem.

Ang Laodicea ay may maligamgam na pananampalataya. Ang mga miyembro nito ay tumindi ng kasiyahan dahil sa kayamanan ng lungsod. Sa mga bumalik sa kanilang dating sigasig, nangako si Jesus na ibahagi ang kanyang namumuno na awtoridad.

Aplikasyon sa Mga Modernong Simbahan

Kahit na isinulat ni Juan ang mga babalang ito halos 2, 000 taon na ang nakalilipas, naaangkop pa rin ito sa mga Kristiyanong simbahan ngayon. Si Cristo ay nananatiling pinuno ng pandaigdigang Iglesya, maibiging pinangangasiwaan ito.

Maraming mga modernong Kristiyanong simbahan ang lumihis mula sa katotohanan sa bibliya, tulad ng mga nagtuturo sa kasaganaan ng ebanghelyo hindi naniniwala sa Trinidad. Ang iba ay lumago na maligamgam, ang kanilang mga miyembro ay dumadaan lamang sa mga kilos na walang pagnanasa sa Diyos. Maraming mga simbahan sa Asya at Gitnang Silangan ang nahaharap sa pag-uusig. Lalo na sikat ay ang "progresibong" mga simbahan na base sa kanilang teolohiya nang higit pa sa kasalukuyang kultura kaysa sa doktrina na nasa Bibliya.

Ang napakaraming bilang ng mga denominasyon Mga libu-libong mga simbahan ang itinatag sa kaunti pa kaysa sa katigasan ng kanilang mga pinuno. Bagaman ang mga liham na Pahayag na ito ay hindi masidhing makahulang tulad ng iba pang mga bahagi ng aklat na iyon, binabalaan nila ang mga nag-aabang na mga simbahan na ang disiplina ay darating sa mga hindi nagsisisi.

Mga Babala sa Mga Indibidwal na Paniniwala

Tulad ng mga pagsubok sa Lumang Tipan ng bansa ng Israel ay isang talinghaga para sa pakikipag-ugnayan ng indibidwal sa Diyos, ang mga babala sa aklat ng Apocalipsis ay nagsasalita sa bawat tagasunod ni Cristo ngayon. Ang mga liham na ito ay kumikilos bilang isang sukatan upang maipahayag ang katapatan ng bawat mananampalataya.

Nawala ang mga Nicolaitans, ngunit milyon-milyong mga Kristiyano ang tinutukso ng pornograpiya sa Internet. Ang maling propetang si Tiatira ay pinalitan ng mga mangangaral sa TV na umiwas sa pakikipag-usap tungkol sa nagbabayad-salang kamatayan ni para sa kasalanan. Hindi mabilang na mananampalataya ang tumalikod sa kanilang pag-ibig kay Jesus sa pagsamba sa mga materyal na pag-aari.

Tulad ng sa mga sinaunang panahon, ang pagtalikod sa Ang mga posibilidad na maging panganib para sa mga taong naniniwala kay Jesucristo, ngunit ang pagbabasa ng mga maiikling liham na ito sa pitong simbahan ay nagsisilbing isang mahigpit na paalala. Sa isang lipunan na napuno ng tukso, ibabalik nila ang Kristiyano sa Unang Utos. Tanging ang Tunay na Diyos ang karapat-dapat sa ating pagsamba.

Pinagmulan

 • Holman Illustrated Bible Dictionary, Trent C. Butler, pangkalahatang editor
 • International Standard Bible Encyclopedia, James Orr, pangkalahatang editor
 • gotquestions.org
 • davidjeremiah.org
 • Ang mga Bibliya Almanac, JI Packer, Merrill C. Tenney, William White Jr., mga editor
Ano ang Sinasabi ng Bibliya Tungkol sa Pag-aayuno para sa Kuwaresma?

Ano ang Sinasabi ng Bibliya Tungkol sa Pag-aayuno para sa Kuwaresma?

Ang Green Light Ray, na pinangunahan ni Archangel Raphael

Ang Green Light Ray, na pinangunahan ni Archangel Raphael

Totoo ba ang Astral Projection?

Totoo ba ang Astral Projection?