https://religiousopinions.com
Slider Image

Saan Natagpuan ni Cain ang Kanyang Asawa?

Sino ang nagpakasal kay Cain? Sa Bibliya, ang lahat ng mga tao sa mundo sa oras na iyon ay direktang nagmula kay Adan at Eva. Saan, kung saan, nakita ni Cain ang kanyang asawa? Isang konklusyon lamang ang posible. Pinakasalan ni Cain ang kanyang kapatid na babae, pamangkin, o mahusay na pamangkin.

Dalawang katotohanan ang makakatulong sa amin na malutas ang misteryo na ito ng edad:

  1. Hindi lahat ng mga inapo ni Adan ay pinangalanan sa Bibliya.
  2. Ang edad ni Cain nang siya ay ikasal ay hindi ibinigay.

Si Cain ang unang anak nina Adan at Eva, na sinundan ni Abel. Matapos ihatid ng dalawang kapatid ang mga handog sa Diyos, pinatay ni Cain si Abel. Karamihan sa mga mambabasa ng Bibliya ay ipinagkakainggit ni Cain sa kanyang kapatid dahil tinanggap ng Diyos ang alay ni Abel ngunit tinanggihan ang mga iyon ni Cain.

Gayunpaman, hindi ito malinaw na nakasaad. Sa katunayan, bago ang pagpatay ay mayroon lamang kaming isang maikling, nakakagulat na pahayag:

"Nagsalita si Cain kay Abel na kanyang kapatid." (Genesis 4: 8, NIV)

Nang maglaon, nang isumpa ng Diyos si Cain dahil sa kanyang kasalanan, sumagot si Cain:

"Ngayon tinataboy mo ako mula sa lupain, at ako ay maitatago sa iyong harapan; ako ay magiging isang mapakali na libog sa lupa, at sinumang makasumpong ay papatayin ako." (Genesis 4:14, NIV)

Ang pariralang "sinumang makakakita sa akin" ay nagpapahiwatig na maraming iba pang mga tao na bukod kay Adan, Eba, at Cain. Sa oras na ipinanganak ni Adan ang kanyang ikatlong anak na lalaki, si Seth, isang kapalit ni Abel, si Adan ay may edad na na 130 taong gulang. Maraming henerasyon ang maipanganak sa oras na iyon.

Sinasabi ng Genesis 5: 4:

"Matapos ipanganak si Seth, nabuhay si Adam ng 800 taon at nagkaroon ng iba pang mga anak na lalaki at babae." (NIV)

Isang Babae ang Tumatanggap kay Cain

Nang isinumpa siya ng Diyos, tumakas si Cain sa harapan ng Panginoon at nanirahan sa lupain ng Nod, sa silangan ng Eden. Sapagkat ang ibig sabihin ni Nod ay "takas o wanderer" sa wikang Hebreo, iniisip ng ilang mga iskolar sa Bibliya na si Nod ay hindi isang literal na lugar ngunit isang estado ng paglibot, walang ugat o pangako.

"Alam ni Cain ang kanyang asawa at siya ay naglihi at ipinanganak si Enoc, " ayon sa Genesis 4:17. Bagaman sinumpa ng Diyos si Cain at iniwan na may marka na mapipigilan ang mga tao na patayin siya, pumayag ang isang babae na maging asawa niya. Sino ang babaeng yon?

Sino ang Pinakasalan ni Cain?

Siya ay maaaring maging isa sa kanyang mga kapatid na babae, o maaaring siya ay isang anak na babae ni Abel o Seth, na gagawing isang pamangkin. Maaari rin siyang maging isa o dalawa o higit pang mga henerasyon mamaya, na ginagawang isang magandang pamangkin.

Ang kabalintunaan ng Genesis sa puntong ito ay nagpipilit sa amin na tukuyin ang eksaktong ugnayan sa pagitan ng mag-asawa, ngunit tiyak na ang asawa ni Cain ay nagmula din kay Adan. Dahil hindi ibinigay ang edad ni Cain, hindi natin alam nang eksakto kung kailan siya kasal. Maraming taon ang maaaring dumaan, nadaragdagan ang posibilidad na ang kanyang asawa ay isang mas malayong kamag-anak.

Sinabi ng iskolar ng Bibliya na si Bruce Metzger na ang Aklat ng Jubilees ay nagbibigay ng pangalan ng asawa ni Cain bilang Awan at sinabi na siya ay isang anak na babae ni Eva. Ang Aklat ng Jubilees ay isang komentaryo ng mga Hudyo sa Genesis at bahagi ng Exodo, na isinulat sa pagitan ng 135 hanggang 105 BC Gayunpaman, dahil ang aklat ay hindi bahagi ng Bibliya, ang impormasyong iyon ay lubos na kaduda-dudang.

Ang isang kakatwang pagliko sa kwento ni Cain ay ang pangalan ng kanyang anak na si Enoc ay nangangahulugang "inilaan." Nagtayo rin si Cain ng isang lungsod at pinangalanan ito sa kanyang anak na si Enoc (Genesis 4:17). Kung isinumpa si Cain at magpakailanman na hiwalay sa Diyos, itinaas nito ang tanong na ito: kanino inilaan si Enoc? Diyos ba ito?

Ang Pag-aasawa ay Bahagi ng Plano ng Diyos

Sa puntong ito sa kasaysayan ng tao, ang pag-aasawa sa mga kamag-anak ay hindi lamang kinakailangan ngunit pinarusahan ng Diyos. Bagaman sina Adan at Eva ay nasaktan ng kasalanan, sa genetically sila ay dalisay at ang kanilang mga inapo ay puro genetically para sa maraming henerasyon.

Ang mga kombinasyon ng kasal na iyon ay magpapares ng parehong nangingibabaw na mga gene, na nagreresulta sa malusog, normal na mga bata. Ngayon, pagkatapos ng libu-libong taon ng mga halo-halong mga pool ng gene, ang isang pag-aasawa sa pagitan ng isang kapatid na lalaki at kapatid na babae ay maaaring magresulta sa mga resesyong gen na pinagsama, na gumagawa ng mga abnormalidad.

Ang parehong problema ay nangyari pagkatapos ng Baha. Ang lahat ng mga tao ay magmula sa Ham, Sem, at Japhet, mga anak ni Noe, at kani-kanilang asawa. Matapos ang Baha, iniutos sa kanila ng Diyos na maging mabunga at magparami.

Kalaunan, pagkatapos na makalaya ng mga Hudyo sa pagkaalipin sa Ehipto, ibinigay ng Diyos ang mga batas na nagbabawal sa incest, o pakikipagtalik sa pagitan ng malapit na kamag-anak. Pagkatapos nito ang sangkatauhan ay lumaki nang labis na ang mga unyon ay hindi na kinakailangan at makakasama.

Mga Mapagkukunan at Karagdagang Pagbasa

  • jewishencyclopedia.com
  • Ang Chicago Tribune, Oktubre 22, 1993
  • gotquestions.org
  • biblegateway.org
  • Ang Bagong Compact Bible Dictionary, T. Alton Bryant, editor
Ekskomunikasyon sa Simbahang Katoliko

Ekskomunikasyon sa Simbahang Katoliko

Paano Gumawa ng Tarot Card Bag

Paano Gumawa ng Tarot Card Bag

7 Mga bagay na Hindi mo Alam Tungkol kay Jesus

7 Mga bagay na Hindi mo Alam Tungkol kay Jesus