https://religiousopinions.com
Slider Image

Ang 19 Mga pangunahing Propeta ng Aklat ni Mormon

Ang sumusunod na listahan ng pagkakasunod-sunod ay detalyado lamang sa mga pangunahing propeta mula sa Aklat ni Mormon. Maraming iba pang mga indibidwal ang matatagpuan sa loob ng mga pabalat nito, kabilang ang kapwa magagandang kababaihan at kalalakihan. Ang aklat ng Aklat ni Mormon ay isang talaang Nephita, kaya karamihan sa mga propeta ay Nephite. Ang ilan sa mga pangunahing numero ng Aklat ni Mormon na such as Pagtipid ng Moroni, Ammon, Pahoran, at Nephihah na tinanggal mula sa listahan dahil mayroon silang kilalang mga tungkulin lamang sa sekular at kasaysayan ng militar.

01 ng 04

Mga Propeta ng Nephite: Lehi Sa Pamamagitan ng Enos

Si Lehi, ang unang propeta sa Aklat ni Mormon, ay iniutos ng Diyos na iwanan ang kanyang tahanan sa Jerusalem, kasama ang kanyang pamilya, at maglakbay sa Amerika. His vision of the Tree of Life is important toto ng pagkakaintindi ng Plano ng Kaligtasan.

Si Nefi, ang matapat na anak na lalaki ni Lehi at isang propeta sa kanyang sariling karapatan, ay nagsilbi sa Ang Malas na Ama at ang kanyang mga tao sa buong buhay niya. Sa kasamaang palad, nakatanggap siya ng maraming pang-aabuso mula sa kanyang mga nakatatandang kapatid na inisip na dapat nilang mamuno. Sa ilalim ng direksyon ng Ama sa Langit, itinayo ni Nephi ang bangka ng pamilya ng kanyang ama at dinala niya sa Bagong Daigdig. Kasama rin niya ang maraming turo ni Isaias sa aklat ng 2 Nephi, kasama ang ilang komentaryo at paliwanag ng kanyang sarili.

Si Jacob, kapatid ni Nephi at anak ni Lehi, was na ipinagkatiwala sa mga talaang pang-relihiyon. Kilala siya sa pagrekord ng allegory ng mga nakakainis at ligaw na puno ng oliba. Enos, anak ni Jacob, ay isang mapanalanging panalangin. Ang kanyang malawak na mga dalangin para sa kanyang sariling kaligtasan, ang kaligtasan ng kanyang mga tao, pati na rin ang kaligtasan ng Lamanites, ay ang bagay ng alamat.

02 ng 04

Mga Propeta ng Nephite: Mga Hari Sa pamamagitan ni Alma

Pinangunahan ni Haring Mosias ang kanyang mga tao sa lupain ng kanilang unang mana lamang to Discover ang mga tao ng Zarahemla at makiisa sa kanila. Mosiah was ginawa ang hari of both people. Benjamin, anak ni Haring Mosias pati na rin sa isang masigasig at matuwid na propeta at hari, ay kilala para sa deliver ng isang pangunahing address sa lahat ng kanyang mga tao sandali bago siya namatay.

Si Mosias, anak ni Haring Benjamin, was ang pinakahuli sa mga hari ng Nephita. Hinikayat niya ang kanyang mga tao na palitan siya ng isang uri ng demokrasya. Matapos makuha ang Jaredite record, isinalin ito ng Mosiah . Ang kanyang apat na anak na lalaki at si Alma na Bata ay sumakit sa simbahan hanggang sa naranasan nila ang isang napakagandang pagbabagong loob. Pinahintulutan ni Mosias ang kanyang apat na anak na lalaki na dalhin ang ebanghelyo sa mga Lamanita pagkatapos ng pag-aako ng isang pangako mula sa Ama sa Langit na protektado sila.

Masigasig na ipinangaral ni Abinadi ang ebanghelyo sa mga tao ni Haring Noe, na lamang na be baga hanggang kamatayan habang siya ay nagpatuloy na manghula. Si Alma Ang Elder, isa sa King mga pari ni Noe, ay naniwala kay Abinadi at itinuro ang kanyang mga salita. Napilitang umalis siya at ang iba pang mga mananampalataya, ngunit sila ay nag-iisa na natagpuan King Mesias at ang mga tao ng Zarahemla at sumama sa kanila. Binigyan ni Mosias si Alma responsibilidad para sa simbahan.

Si Alma Ang Bata, na kilala nang una para sa kanyang paghihimagsik at pagsisikap na saktan ang simbahan (kasama ang apat na anak na lalaki ni Haring Mosias), ay naging masigasig na misyonero at tapat na punong pari. Karamihan ng the book ng Alma Sabay ang kanyang mga turo at karanasan sa misyonero.

03 ng 04

Mga Propeta ng Nephite: Pahina Sa pamamagitan ng Moroni

Si Helaman, anak ni Alma na Bata, ay isang propeta at pinuno ng militar na nagbigay kay Helaman charge ng lahat ng mga tala sa relihiyon. Kilala siya bilang the leader ng 2, 000 sundalo ng sundalo. Helaman, anak ni Helaman, naitala ang karamihan sa aklat ng Helaman Sa Aklat ni Mormon kasama ang kanyang anak na si Nephi.

Si Nephi, isang propetang siAnghuhukom na pinuno ng mga taong Nephita, ay nagtrabaho bilang isang misyonero sa kanyang kapatid na si Lehi. Ang dalawang nakaranas ng miraculous na kaganapan na nagdadala ng kanilang misyon sa mga taong Lamanite. Kalaunan ay ipinahayag ni Nephi ang pagpatay and ang pumatay ng punong hukom ng ng masiglang inspirasyon.

Ang talaan ni Nephi, anak ni Nephi, anak ni Helaman, ay binubuo ng marami ng 3 Nephi and 4 Nephi in ang Aklat ni Mormon. Si Nephi ay naging pribilehiyo sa ng nakasaksi sa pagparito ni Jesucristo sa Americaas upang mapili bilang isa sa 12 mga apostol ni Cristo.

Si Mormon, kung saan pinangalanan ang Aklat ni Mormon, was isang propeta at isang pinuno ng militar sa halos lahat ng kanyang buhay. Pinagtrato niya ang mga huling araw ng bansang Nephita at isa sa mga huling mga Nephita na namatay. Ang kanyang anak na si Moroni, ang huling. Pinahaba ni Mormon ang karamihan sa mga tala ng Nephita. Isinulat niya ang parehong the ng Mormon at ang book ni Mormon.

Si Moroni, anak ni Mormon, ay ang huling buhay na inapo ng sibilisasyong Nephita at ang huling propeta nito. Naligtas siya nang mahigit sa 20 taon matapos ang natira ng kanyang mga tao ay nawasak. Natapos niya ang talaan ng kanyang ama at isinulat ang aksyon ng Moroni. Binalangkas din niya ang the Jaredite record at isinama ito sa Aklat ni Mormon bilang the book ni Ether. Si He Nakita sa propeta Joseph Smith at ipinagkaloob sa kanya ang mga talaang Nephita, kaya maaari silang isalin at mailathala bilang Aklat ni Mormon.

04 ng 04

Mga Propeta ng Jaredite at Lamanite

Si Mahonri Moriancumr, ang Brother of Jared, ay isang Jaredite prophet na nanguna sa kanyang mga tao mula sa Tore ng Babel hanggang sa Amerika. Ang kanyang pananampalataya ay sapat na to see Jesus Christ and Mag-isang bundok. Ang makabagong paghahayag ay sa wakas ay itinatag ang kanyang pangalan bilang Mahonri Moriancumr.

Si Ether, ang may-akda ng the book ni Ether, ang pinakahuli ng mga propeta ng Jaredite. Siya ay nagkaroon ng malungkot na gawain sa pagpapalala ng pagbagsak ng sibilisasyong Jaredite.

Si Samuel, kilala as Samuel na Lamanita, ay isang tubo ng Lamanite na isinama sa paghula ang kapanganakan ni Jesucristo sa mga taong Nephita, pati na rin ang babala sa kanilang kasamaan at pagkahuli. Ang mga Neph ay hindi nagtagumpay na patayin si Samuel. Nang dumating si Jesucristo sa Amerika, inutusan niya na si Samuel at ang kanyang mga hula ay naitala sa talaang Nephita.

Patnubay sa Pagbisita sa Makkah

Patnubay sa Pagbisita sa Makkah

Mga Deities ng Norse

Mga Deities ng Norse

Nangungunang Mga Aktibidad sa Grupo ng Kabataan para sa mga Christian Teen Girls

Nangungunang Mga Aktibidad sa Grupo ng Kabataan para sa mga Christian Teen Girls