https://religiousopinions.com
Slider Image

Lydia: Nagbebenta ng Purple sa Aklat ng Mga Gawa

Ang Lydia sa Bibliya ay isa sa libu-libong mga menor de edad na character na binanggit sa Banal na Kasulatan, ngunit pagkatapos ng 2, 000 taon, naalala pa rin siya para sa kanyang kontribusyon sa unang Kristiyanismo. Ang kanyang kwento ay sinabi sa aklat ng Mga Gawa. Bagaman ang impormasyon tungkol sa kanya ay walang pag-iisip, ang mga iskolar ng Bibliya ay nagpasya na siya ay isang pambihirang tao sa sinaunang mundo.

Una nang nakatagpo ni Apostol Pablo si Lydia sa Filipos, sa silangang Macedonia. Siya ay isang "sumasamba sa Diyos, " marahil isang proselyte, o nag-convert sa Hudaismo. Dahil ang sinaunang Philippi ay walang sinagoga, ang ilang mga Hudyo sa lunsod na iyon ay nagtipon sa pampang ng Ilog Krenides para sa pagsamba sa Sabbath kung saan magagamit nila ang tubig para sa paghuhugas ng ritwal.

Si Lucas, ang may-akda ng Gawa, ay tinawag si Lydia na isang nagbebenta ng mga lilang gamit. Siya ay nagmula sa lungsod ng Tiatira, sa lalawigan ng Roma ng Asya, sa buong Dagat Aegean mula sa Filipos. Ang isa sa mga guildong pangkalakalan sa Tiatira ay gumawa ng mamahaling lila na tina, marahil mula sa mga ugat ng halaman ng madder.

Dahil ang asawa ni Lydia ay hindi nabanggit ngunit siya ay isang kasambahay, naisip ng mga iskolar na siya ay isang balo na nagdala ng negosyo ng kanyang huling asawa sa Philippi. Ang iba pang mga kababaihan na may Lydia sa Gawa ay maaaring mga empleyado at alipin.

Binuksan ng Diyos ang Puso ni Lydia

"Binuksan ng Diyos ang kanyang puso" upang bigyang-pansin ang pangangaral ni Pablo, isang supernatural na regalo na naging sanhi ng kanyang pagbabalik-loob. Agad siyang nabautismuhan sa ilog at sa kanyang sambahayan kasama niya. Maaaring naging mayaman si Lydia, dahil iginiit niya si Paul at ang kanyang mga kasama na manatili sa kanyang tahanan.

Bago umalis sa Filipos, muling binisita ni Paul si Lydia. Kung siya ay maayos, maaaring bigyan siya ng pera o mga gamit para sa kanyang karagdagang paglalakbay sa Daan ng Egnatian, isang mahalagang Roman highway. Ang mga malalaking seksyon nito ay maaari pa ring makita sa Filipos ngayon. Ang unang iglesyang Kristiyano doon, na suportado ni Lydia, ay maaaring maimpluwensyahan ang libu-libong mga manlalakbay sa mga nakaraang taon.

Ang pangalan ni Lydia ay hindi lumilitaw sa liham ni Pablo sa mga taga-Filipos, na isinulat mga sampung taon mamaya, na humahantong sa ilang mga iskolar na hulaan na maaaring siya ay namatay sa oras na iyon. Posible rin na maaaring bumalik si Lydia sa kanyang bayan ng Thyatira at aktibo sa simbahan doon. Si Tiatira ay tinalakay ni Jesucristo sa Pitong Simbahan ng Pahayag.

Mga katuparan ni Lydia sa Bibliya

Nagpatakbo si Lydia ng isang matagumpay na negosyo na nagbebenta ng isang mamahaling produkto: lilang tela. Ito ay isang natatanging tagumpay para sa isang babae sa panahon ng pamamahala ng Roman emperyo. Gayunman, mas mahalaga, naniniwala siya kay Jesucristo bilang Tagapagligtas, nabautismuhan at bininyagan din ang kanyang buong sambahayan. Nang dinala niya sina Paul, Silas, Timoteo, at Lucas sa kanyang bahay, nilikha niya ang isa sa mga unang simbahan ng bahay sa Europa.

Mga Lakas ni Lydia

Si Lydia ay matalino, masinop, at mapanlinlang upang makipagkumpetensya sa negosyo. Ang kanyang matapat na paghabol sa Diyos bilang isang Judio ay naging sanhi ng kanyang Banal na Espiritu na tanggapin ang mensahe ng ebanghelyo ni Pablo. Mapagbigay at mapagbigay-loob, binuksan niya ang kanyang tahanan sa mga naglalakbay na ministro at misyonero.

Mga Aralin sa Buhay Mula sa Lydia

Ipinakikita ng kwento ni Lydia na gumagana ang Diyos sa pamamagitan ng mga tao sa pamamagitan ng pagbubukas ng kanilang mga puso upang matulungan silang maniwala sa mabuting balita. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananalig kay Jesucristo sa pamamagitan ng biyaya at hindi makakamit ng mga gawa ng tao. Tulad ng ipinaliwanag ni Pablo kung sino si Jesus at kung bakit siya namatay para sa kasalanan ng sanlibutan, si Lydia ay nagpakita ng isang mapagpakumbaba at mapagkakatiwalaang espiritu. Bukod dito, siya ay nabinyagan at nagdala ng kaligtasan sa kanyang buong sambahayan, isang maagang halimbawa kung paano makuha ang mga kaluluwa ng mga pinakamalapit sa amin.

Kinilala din ni Lydia ang Diyos sa kanyang mga biyayang biyaya at mabilis na ibinahagi ito kay Paul at sa kanyang mga kaibigan. Ang kanyang halimbawa ng pagiging katiwala ay nagpapakita na hindi natin mababayaran ang Diyos para sa ating kaligtasan, ngunit may obligasyon tayong suportahan ang simbahan at mga pagsisikap ng misyonero.

Hometown

Ang Tiatira, sa lalawigan ng Roma ng Lidia.

Mga sanggunian kay Lydia sa Bibliya

Kuwento ni Lydia ay sinabi sa Gawa 16: 13-15, 40.

Mga Susing Talata

Gawa 16:15
Nang mabinyagan siya at ang mga miyembro ng kanyang sambahayan, inanyayahan kami sa kanyang tahanan. "Kung itinuturing mo akong isang mananampalataya sa Panginoon, " aniya, "halika at manatili sa aking bahay." At hinikayat niya kami. (NIV)
Gawa 16:40
Matapos lumabas si Pablo at Silas mula sa bilangguan, nagtungo sila sa bahay ng Lydia, kung saan nakilala nila ang mga kapatid at hinikayat sila. Tapos umalis na sila. (NIV)

Mga Mapagkukunan at Karagdagang Pagbasa

  • International Standard Bible Encyclopedia, James Orr, pangkalahatang editor;
  • Application ng Buhay ng Bibliya NIV, Tyndale House at Zondervan Publisher;
  • Ang bawat isa sa Bibliya, William P. Baker;
  • Bibleplaces.com;
  • wildcolours.co.uk;
  • bleon1.wordpress.com; .
Kasaysayan ng Quakers

Kasaysayan ng Quakers

Mga Proyekto ng Yule Craft para sa Taglamig ng Solstice

Mga Proyekto ng Yule Craft para sa Taglamig ng Solstice

Relihiyon sa Vietnam

Relihiyon sa Vietnam