https://religiousopinions.com
Slider Image

Paghahanda ng Pag-aasawa ng Gabay sa Pag-aaral ng Bibliya ng Kordero

Sa aklat ng Apocalipsis, narinig ni apostol Juan (sa halip na nakikita) ang pagtatapos ng kasaysayan at ikinukumpara ito sa tunog ng isang mahusay na piging ng kasal ang hapunan ng kasal ng Kordero. Ang imahinasyong ito ng isang pagdiriwang ng kasal ay naglalarawan ng mananampalataya at mga walang-hanggang pagsasama kay Hesukristo, na nagsisimula sa katapusan ng mga edad sa muling nilikha na paraiso ng New Jerusalem.

Mga Susing Talata - Apocalipsis 19: 6-9

Pagkatapos ay narinig ko ang tila tinig ng isang malaking karamihan, tulad ng dagundong ng maraming tubig at parang tunog ng mga makapangyarihang mga kulog, na sumisigaw, Hallelujah! Sapagkat ang Panginoong ating Diyos na Makapangyarihang naghahari.

"Magsaya tayo at magalak at bigyan siya ng kaluwalhatian, sapagkat ang kasal ng Kordero ay dumating, at ang kanyang Nobya ay inihanda ang kanyang sarili; ipinagkaloob sa kanya na magbihis siya ng pinong lino, maliwanag at dalisay para ang pinong lino ay ang mga matuwid na gawa ng mga banal.

At sinabi sa akin ng anghel, Sulat mo ito: Mapalad ang mga naanyayahan sa hapunan ng kasal ng Kordero. At sinabi niya sa akin, Ang mga ito ang tunay na mga salita ng Diyos. (ESV)

Ano ang Hapunan ng Pag-aasawa ng Kordero?

Ang hapunan ng kasal ng Kordero ay isang makasagisag na representasyon ng maligaya, intimate, at walang hanggang pagsasama na nagaganap sa pagitan ni Jesucristo (ang Kordero ng Diyos) at ang kanyang nobya (ang Simbahan). Ang hinaharap na larawan ng isang mahusay na kapistahan ng kasal ay nakuha mula sa parehong imahe ng Lumang Tipan at Bagong Tipan.

Imahinasyon ng Lumang Tipan

Ang mga manunulat ng Lumang Tipan ay madalas na gumagamit ng mga kasalan, kasalan, kasintahang babae, mga ikakasal, at mga unyon sa pag-aasawa bilang malakas na mapagkukunan ng paglalarawan. Ang bansang Israel ay madalas na naihambing sa asawa ng Diyos ng mga propeta. Paulit-ulit, nang nilabag ng Israel ang kanyang mga panata sa tipan sa Diyos, siya ay inihambing sa isang suwail, hindi tapat na asawang babae na sumira sa mga panata ng kasal (Oseas 1–2; Jeremias 2-3; Isaias 50; Ezekiel 16; 23).

Ang pag-unlad ng Kordero ng Diyos bilang imahinasyon para sa Mesiyas ay nagsimula din sa Lumang Tipan na may madalas na pagsasakripisyo ng hayop. Sa kwento nina Abraham at Isaac, ang Panginoon ay nagbibigay ng hain na hain, na ipinapakita ang sakripisyo ng Diyos sa nag-iisang anak na si Jesucristo, sa krus sa Kalbaryo, para sa mga kasalanan ng mundo. Inilalarawan ng aklat ng Isaias ang Alagad ng Pagdurusa bilang isang "kord na humantong sa pagpatay" (Isaias 53: 7).

Imahinasyon ng Bagong Tipan

Ang larawan ni Jesucristo bilang ang hain na Kordero ng Diyos ay umabot sa katuparan sa Bagong Tipan. Nang unang makita ni Juan Bautista si Jesus, sinabi niya, "Narito, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan!" (Juan 1:29, 36). Ang pinakaunang mga Kristiyano ay naniniwala na si Jesus ay ang naghihirap na Alipin ni Isaias (Gawa 8:32). Inilarawan ni apostol Pablo si Jesus bilang ang Kordero ng Paskuwa (1 Mga Taga-Corinto 5: 7). Ipinaliwanag ni apostol Pedro na ang mga naniniwala ay natubos "kasama ang mahalagang dugo ni Cristo, tulad ng isang kordero na walang kapintasan o bulag." (1 Pedro 1:19, ESV)

Gayundin, ang imahinasyon sa kasal at kasal ay nagpapalawak at nakumpleto sa Bagong Tipan sa pagdating ni Jesucristo. Ang unang himala ni Jesus ay naganap sa piging ng kasal sa Cana (Juan 2: 1–11). Tinawag ni Juan Bautista si Jesus na Nobya (Juan 3: 27–30). At si Jesus mismo ay madalas na nagsasalita tungkol sa Kaharian ng Diyos sa mga tuntunin ng isang masayang piging ng kasal (Mateo 8:11; 22: 1–14; 25: 1–13; 26:29; Lucas 13: 28–29; 14: 15–19 24).

Ipinakilala ni Pablo ang talinghaga ng Simbahan bilang nobya ni Cristo. Sa Mga Taga-Efeso 5: 25–27, ipinaliwanag niya na ang ugnayan ng mag-asawa ay katulad ng ugnayan ni Jesucristo at ng Simbahan.

Konteksto ng Pangkasaysayan at Pangkultura

Upang lubos na maunawaan ang imahinasyon ng hapunan ng kasal ng Kordero, mahalagang isaalang-alang ang makasaysayang konteksto ng mga kasal sa kultura sa oras ni Cristo. Para sa isang mag-asawang Judiyo na pumasok sa matrimonya, kinailangan nilang dumaan sa proseso ng multi-phase.

Ang unang hakbang ay kasangkot sa pag-sign ng kontrata ng kasal, o Ketubah, na isinagawa ng mga magulang ng parehong ikakasal at ikakasal. Ang pamilya ng lalaking ikakasal ay magbabayad ng isang dote sa pamilya ng ikakasal, na nagbubuklod. Dahil dito, magsisimula ang opisyal na panahon ng pakikipag-ugnay. Ang pakasal ay nakasalalay sa mga tuntunin ng kontrata sa kasal. Sa panahong ito ang mag-asawa ay hindi nakatira nang magkasama o nakipagtalik sa isa't isa.

Karaniwan, isang taon pagkatapos ng paunang pakasal, isang nuptial procession na naganap mula sa bahay ng ikakasal hanggang sa bahay ng kasintahang lalaki (tulad ng nakikita sa parabula ng sampung birhen sa Mateo 25: 1–13). Para sa pagdiriwang na ito, ihahanda ng ikakasal ang kanyang sarili na tanggapin ang kanyang ikakasal. Ang pangwakas na yugto ng seremonya ng kasal ay natapos sa isang mahusay na kapistahan, ang hapunan ng kasal, na maaaring tumagal ng ilang araw.

Ang imahinasyon sa Aklat ng Pahayag

Ang imahinasyon ay umabot sa pangwakas na, climactic na yugto sa aklat ng Pahayag. Ang hapunan ng kasal ng Kordero ay nagtatakda sa pagtatapos ng mahabang panahon ng pakikipag-ugnayan sa pagitan ni Jesucristo at ng Simbahan at pagsisimula ng isang walang hanggan, walang putol na pagsasama ng pag-ibig.

Tinukoy ni Juan si Cristo bilang Kordero na pinatay (Pahayag 5: 6, 9, 12; 13: 8), na nagbubo ng kanyang dugo (Rev 5: 9; 7:14; 12:11), at kung sino ang nagtagumpay sa kamatayan at ang diyablo (Pahayag 12: 10-11; Roma 8: 36–37). Si Jesus ang matagumpay na Kordero ng Diyos na nanaig sa pamamagitan ng pagsasakripisyo sa sarili.

Si Jesucristo, ang Kordero, ay ang Nobya at ang Simbahan ang kanyang ikakasal. Ang hapunan ng kasal ng Kordero, isang mahusay at masayang pagdiriwang, ay dumarating sa maluwalhating kasukdulan na ito malapit sa katapusan ng aklat ng Pahayag:

Nakita ko ang Banal na Lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit mula sa Diyos, na inihanda bilang isang nobya na maganda ang bihis para sa kanyang asawa. At may narinig akong malakas na tinig mula sa trono na nagsasabi, Look! Ang tirahan ng Diyos ay kabilang sa mga tao, at siya ay tatahan sa kanila. Sila ay magiging kanyang bayan, at ang Diyos mismo ay makakasama nila at maging kanilang Diyos. Pahiran niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Hindi na magkakaroon ng kamatayan o pagdadalamhati o pag-iyak o sakit, sapagkat ang dating pagkakasunud-sunod ng mga bagay ay lumipas.
Ang isa sa pitong anghel na mayroong pitong mangkok na puno ng pitong huling salot at dumating sa akin, Come, ipapakita ko sa iyo ang nobya, ang asawa ng Kordero.
At dinala niya ako sa Espiritu sa isang bundok na malaki at mataas, at ipinakita sa akin ang Banal na Lungsod, ang Jerusalem, na bumababa mula sa langit mula sa Diyos. Nagningning ito sa kaluwalhatian ng Diyos, at ang ningning nito ay katulad ng isang napakahalagang hiyas, tulad ng isang jasper, malinaw na parang kristal.
(Apocalipsis 21: 2 11, tingnan din ang 19: 6 10; 22:17)

Ang mga pagsasara ng mga talata ng Banal na Maathag na ipinapakita ang mga pinakahirang sandali ng kasaysayan ng tao. Ang larawang ito ng isang piging sa kasal sa pagitan ni Kristo at ng kanyang Simbahan ay naglalarawan ng plano ng Diyos s ng kaligtasan isang grand at ipinagdiwang ang pagmamahalan sa pagitan ng Lumikha at ng kanyang nilikha. Ang talinghaga ng hapunan ng kasal ng Kordero ay naglilikha ng isang kaakit-akit na larawan ng malalim na mapagmahal, personal, at walang hanggang pakikipag-ugnay na tinatamasa ni Jesucristo sa kanyang Simbahan.

Mga Tanong para sa Pagninilay

Ang mga naniniwala ay maaaring makakaranas ng malapit at walang hanggang pakikipag-ugnayan sa Diyos ngayon, mula sa sandali ng kaligtasan. Ngunit kapag ang Bridegroom ay bumalik upang dalhin ang kanyang ikakasal sa bagong langit at ang bagong lupa Kapag ang pag-aasawa ay natapos na ang relasyon ay lalampas sa anumang bagay na maaari nating maranasan ngayon. Tinanggap mo ba ang panukalang kasal ni Christ ? Naghahanda ka ba bilang isang nobya na nagbabasa ng sarili para sa kanyang ikakasal?

Talambuhay ng Saint Perpetua, Christian Martyr at Autobiographer

Talambuhay ng Saint Perpetua, Christian Martyr at Autobiographer

Paano Magdiwang ng Beltane

Paano Magdiwang ng Beltane

Mga Anak ng Diyos: Kasaysayan at Mga Turo ng Hindi kilalang Cult

Mga Anak ng Diyos: Kasaysayan at Mga Turo ng Hindi kilalang Cult