https://religiousopinions.com
Slider Image

7 Mga bagay na Hindi mo Alam Tungkol kay Jesus

Sa palagay mo kilala mo ba si Jesus?

Sa pitong bagay na ito, matutuklasan mo ang ilang mga kakaibang katotohanan tungkol kay Jesus na nakatago sa mga pahina ng Bibliya. Tingnan kung may mga balita sa iyo.

1. Si Jesus ay Ipinanganak Mas maaga kaysa sa Akala

Ang aming kasalukuyang kalendaryo, na parang nagsisimula mula sa oras na ipinanganak si Jesucristo (AD, anno domini, Latin para sa "sa taon ng ating Panginoon"), ay mali. Alam natin mula sa mga Romanong istoryador na namatay si Haring Herodes noong 4 BC Ngunit ipinanganak si Jesus nang buhay pa si Herodes. Sa katunayan, inutusan ni Herodes ang lahat ng mga batang lalaki sa Betlehem ng dalawang taon at pinatay ang mas bata, sa pagtatangkang patayin ang Mesiyas.

Kahit na ang petsa ay pinagtatalunan, ang senso na nabanggit sa Lucas 2: 2 marahil ay nangyari noong 6 BC Nang isinasaalang-alang ang mga ito at iba pang mga detalye, ipinanganak si Jesus sa pagitan ng 6 at 4 BC

2. Pinoprotektahan ni Jesus ang mga Hudyo sa Pag-alis

Ang Trinity ay palaging nagtutulungan. Nang makatakas ang mga Judio kay Paraon, na detalyado sa aklat ng Exodo, sinuportahan sila ni Jesus sa ilang. Ang katotohanang ito ay ipinahayag ni apostol Pablo sa 1 Mga Taga-Corinto 10: 3-4: "Lahat sila ay kumakain ng iisang espiritwal na pagkain at uminom ng iisang espiritwal na inumin; sapagka't uminom sila mula sa espirituwal na bato na kasama nila, at ang batong iyon ay si Cristo." (NIV)

Hindi ito ang tanging oras na kumilos si Jesus sa Lumang Tipan. Maraming iba pang mga pagpapakita, o theophanies, ay dokumentado sa Bibliya.

3. Si Jesus ay Hindi lamang isang Karpintero

Tinawag ng Marcos 6: 3 si Jesus bilang "karpintero, " ngunit malamang na mayroon siyang malawak na hanay ng mga kasanayan sa konstruksyon, na may kakayahang magtrabaho sa kahoy, bato, at metal. Ang salitang Greek na isinalin na karpintero ay "tekton, " isang sinaunang termino na babalik sa makatang Homer, hindi bababa sa 700 BC

Habang ang tekton ay orihinal na tinutukoy sa isang manggagawa sa kahoy, pinalawak nito sa paglipas ng panahon upang isama ang iba pang mga materyales. Napansin ng ilang mga iskolar sa Bibliya na ang kahoy ay medyo mahirap sa panahon ni Jesus at na ang karamihan sa mga bahay ay gawa sa bato. Na-aprubahan sa kanyang ama-ama na si Jose, maaaring naglakbay si Jesus sa buong Galilea, nagtatayo ng mga sinagoga at iba pang mga istraktura.

4. Si Jesus ay Nagsasalita ng Tatlo, Posibleng Apat na Mga Wika

Alam natin mula sa mga ebanghelyo na nagsalita si Jesus sa Aramaic, ang pang-araw-araw na wika ng sinaunang Israel dahil ang ilan sa kanyang mga salitang Aramaiko ay naitala sa Banal na Kasulatan. Bilang isang taimtim na Hudyo, nagsalita din siya ng Hebreo, na ginamit sa mga dalangin sa templo. Gayunpaman, maraming mga sinagoga ang gumagamit ng Septuagint, Hebreong Kasulatan na isinalin sa Greek.

Kapag nakipag-usap siya sa mga Hentil, maaaring makipag-usap si Jesus sa Griego, ang wika ng komersyo sa Gitnang Silangan sa oras. Bagaman hindi namin alam ng sigurado, maaaring siya ay nakipag-usap sa isang Roman senturyon sa Latin (Mateo 8:13).

5. Si Jesus Ay Marahil Hindi Maging

Walang pisikal na paglalarawan kay Jesus na mayroon sa Bibliya, ngunit ang propetang si Isaias ay nagbibigay ng isang mahalagang pahiwatig tungkol sa kanya: "Wala siyang kagandahan o kamahalan upang akitin tayo sa kanya, wala sa kanyang hitsura na dapat nating hinahangad sa kanya." (Isaias 53: 2b, NIV)

Dahil ang Kristiyanismo ay pinag-usig ng Roma, ang pinakaunang mga Kristiyanong mosaiko na naglalarawan ng petsa ni Jesus mula sa paligid ng 350 AD Mga Pintura na nagpapakita kay Jesus na may mahabang buhok ay karaniwan sa Middle Ages at Renaissance, ngunit sinabi ni Pablo sa 1 Corinto 11:14 na ang mahabang buhok sa mga lalaki ay "kahiya-hiya. . "

Tumayo si Jesus dahil sa sinabi at ginawa niya, hindi para sa kanyang pagtingin.

6. Si Jesus ay Maaaring Magtataka

Hindi bababa sa dalawang okasyon, nagpakita si Jesus ng malaking sorpresa sa mga kaganapan. Siya ay "namangha" sa kawalan ng pananampalataya ng mga tao sa kanya sa Nazaret at walang magawa na mga himala doon. (Marcos 6: 5-6) Ang malaking pananampalataya ng isang Roman senturion, isang Hentil, ay nagtaka rin sa kanya, tulad ng nabanggit sa Lucas 7: 9.

Matagal nang pinagtalo ng mga Kristiyano ang Filipos 2: 7. Sinasabi ng New American Standard Bible na si Cristo ay "walang laman" sa kanyang sarili, samantalang ang mga huling bersyon ng ESV at NIV ay nagsabi na si Jesus ay "walang ginawa ang kanyang sarili." Nagpapatuloy pa rin ang kontrobersya kung ano ang kahulugan ng walang laman na kapangyarihan o kenosis, ngunit makatitiyak tayo na si Jesus ay kapwa ganap na Diyos at ganap na tao sa kanyang pagkakatawang-tao.

7. Si Jesus ay Hindi isang Gulay

Sa Lumang Tipan, itinatag ng Diyos Ama ang isang sistema ng sakripisyo ng hayop bilang pangunahing bahagi ng pagsamba. Taliwas sa mga patakaran ng mga modernong vegan na hindi kumakain ng karne sa mga batayan sa moralidad, hindi inilagay ng Diyos ang gayong mga paghihigpit sa kanyang mga tagasunod. Gayunman, nagbigay siya ng listahan ng mga maruming pagkain na maiiwasan, tulad ng baboy, kuneho, nilalang ng tubig na walang mga palikpik o kaliskis, at ilang mga butiki at insekto.

Bilang masunuring Hudyo, kakainin ni Jesus ang kordero ng Paskuwa na nagsilbi sa mahalagang araw na banal. Sinasabi rin ng mga ebanghelyo tungkol kay Jesus na kumakain ng isda. Ang mga paghihigpit sa diyeta ay kalaunan ay itinaas para sa mga Kristiyano.

Pinagmulan

  • Walvoord, John F., at Roy B. Zuck. Puna sa Kaalaman sa Bibliya . CDWord Library, 1989.
  • Carson, DA, et al. Bagong Komento sa Bibliya: Ika-21 Siglo Edad. Inter-Varsity Press, 1998.
  • Unger, Merrill F., at RK Harrison. The New Unger's Bible Dictionary . Moody Publisher, 2006.
Lydia: Nagbebenta ng Purple sa Aklat ng Mga Gawa

Lydia: Nagbebenta ng Purple sa Aklat ng Mga Gawa

Ang Singapore, ang Pinaka-Relihiyosong Diverse na Bansa sa Mundo

Ang Singapore, ang Pinaka-Relihiyosong Diverse na Bansa sa Mundo

Mga Paboritong Indian na Pangalan ng India at Ang kanilang Kahulugan

Mga Paboritong Indian na Pangalan ng India at Ang kanilang Kahulugan