https://religiousopinions.com
Slider Image

Pag-unawa sa Simbahang Katoliko ng Sampung Utos

Ang Sampung Utos ay ang pagbubuod ng moral na batas, na ibinigay ng Diyos mismo kay Moises sa Bundok Sinai. Limampung araw pagkatapos umalis ang mga Israelita mula sa kanilang pagka-alipin sa Egypt at sinimulan ang kanilang paglabas sa Lupang Pangako, tinawag ng Diyos si Moises sa tuktok ng Bundok Sinai, kung saan nagkampo ang mga Israelita. Doon, sa gitna ng isang ulap na nagmula ng kulog at kidlat, na nakikita ng mga Israelita sa base ng bundok, inutusan ng Diyos si Moises sa batas ng moralidad at ipinahayag ang Ten Commandments, na kilala rin bilang Decalogue.

Habang ang teksto ng the Ten Commandments ay bahagi ng paghahayag ng Judeo-Christian, ang mga aralin sa moral na nilalaman sa loob ng Ten Commandments ay unibersal at natuklasan sa pamamagitan ng katwiran. Para sa kadahilanang iyon, ang Ten Mga Utos ay kinikilala ng mga kultura na hindi Hudyo at hindi Kristiyano bilang kumakatawan sa mga pangunahing prinsipyo ng buhay sa moralidad Halimbawa, ang pagkilala na ang mga bagay tulad ng pagpatay, pagnanakaw, at pangangalunya ay mali. at ang paggalang sa mga magulang ng isa at iba pa na may awtoridad ay kinakailangan. Kapag ang isang tao ay lumalabag sa Ten Commandments, ang society bilang isang buong naghihirap.

Mayroong dalawang mga bersyon ng the Ten Command. Habang sinusunod ang parehong teksto na matatagpuan sa Exodo 20: 1-17, naiiba nila ang teksto para sa mga layunin ng pagbilang. Ang bersyon sa ibaba ay ang ginagamit ng mga Katoliko, Orthodox, at mga Lutheran; ang iba pang bersyon ay ginagamit ng mga Kristiyano sa mga denominasyong Calvinist at Anabaptist. Sa di-Katolikong bersyon, ang teksto ng Unang Utos na ibinigay dito ay nahahati sa dalawa; ang unang dalawang pangungusap ay tinawag na Unang Utos, at ang pangalawang dalawang pangungusap ay tinawag na Ikalawang Utos. Ang natitirang mga utos ay binago nang naaayon, at ang Ikasiyam at ikasampung Utos na ibinigay dito ay pinagsama upang mabuo ang Ikasampung Utos ng di-Katoliko.

01 ng 10

Ang Unang Utos

Ako ang Panginoong iyong Diyos, na naglabas sa iyo mula sa lupain ng Egypt, mula sa bahay ng pagkaalipin. Huwag kang magkakaroon ng mga kakaibang diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa sa iyong sarili ng isang larawang inanyuan, o ang pagkakahawig ng anumang bagay na nasa langit sa itaas, o sa lupa sa ilalim, o ng mga bagay na nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong sambahin sila, o paglingkuran mo sila.

Ang Unang Utos ay nagpapaalala sa atin na may iisang Diyos, at ang pagsamba at karangalan ay sa Kanya lamang. Ang "mga kakaibang diyos" ay tumutukoy, una, sa mga idolo, na mga maling diyos; halimbawa, ang mga Israelita ay lumikha ng isang idolo ng isang gintong guya (isang "inukit na bagay"), na kanilang sinasamba bilang isang diyos habang hinihintay si Moises na bumalik mula sa Bundok Sinai ng the Ten Command.

Ngunit ang "kakaibang mga diyos" ay mayroon ding mas malawak na kahulugan. Sinasamba namin ang mga kakaibang diyos kapag inilalagay natin ang anumang bagay sa ating buhay sa harap ng Diyos, maging ang bagay na iyon ay isang tao, o pera, o libangan, o personal na karangalan at kaluwalhatian. Lahat ng magagandang bagay ay nagmula sa Diyos; kung nagmamahal tayo o nagnanais ng mga bagay na iyon sa kanilang sarili, gayunpaman, at hindi dahil sila ay mga regalo mula sa Diyos na makakatulong na akayin tayo sa Diyos, inilalagay natin sila sa itaas ng Diyos.

02 ng 10

Ang Pangalawang Utos

Huwag mong banggitin nang walang kabuluhan ang pangalan ng Panginoon mong Diyos.

Mayroong dalawang pangunahing paraan kung saan maaari nating gawin nang walang kabuluhan ang pangalan ng Panginoon: una, sa pamamagitan ng paggamit nito sa isang sumpa o sa hindi masamang paraan, tulad ng sa isang biro; at pangalawa, sa pamamagitan ng paggamit nito sa isang panunumpa o pangako na hindi namin sinasadya na panatilihin. Sa parehong mga kaso, hindi natin ipinakikita sa Diyos ang paggalang at karangalan na nararapat sa kanya.

03 ng 10

Ang Pangatlong Utos

Alalahanin mong panatilihing banal ang araw ng Sabbath.

Sa Lumang Batas, ang araw ng Sabbath ay ang ikapitong araw ng linggo, ang araw kung saan nagpahinga ang Diyos pagkatapos na likhain ang mundo at ang lahat doon. Para sa mga Kristiyano sa ilalim ng Bagong Batas, Linggo ang araw kung saan nabuhay si Hesus mula sa mga patay at ang Banal na Espiritu ay bumaba sa Mahal na Birheng Maria at ng mga Apostol sa Pentekosta ang bagong araw ng pahinga.

Pinapanatili nating banal ang Linggo sa pamamagitan ng pagtabi nito upang sambahin ang Diyos at maiwasan ang lahat ng hindi kinakailangang gawain. Gawin namin ang parehong sa Banal na Araw ng Obligasyon, na may parehong katayuan sa Simbahang Katoliko tulad ng ginagawa ng Linggo.

04 ng 10

Ang Ika-apat na Utos

Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina.

Pinarangalan namin ang aming ama at ina sa pamamagitan ng pagtrato sa kanila ng paggalang at pagmamahal na nararapat. Dapat nating sundin ang mga ito sa lahat ng mga bagay, hangga't ang sinasabi sa atin na gawin ay moral. May tungkulin tayong pangalagaan sila sa kanilang mga susunod na taon habang sila ay nag-alaga sa amin noong bata pa kami.

Ang Ika-apat na Utos ay umaabot sa lampas ng ating mga magulang sa lahat ng mga may karapatan sa batas sa amin para sa halimbawa, mga guro, pastor, opisyal ng gobyerno, at employer. Bagaman maaaring hindi natin sila mahal sa parehong paraan na mahal natin ang ating mga magulang, kinakailangan pa rin nating igalang at igalang ang mga ito.

05 ng 10

Ang Ikalimang Utos

Wag kang pumatay.

Ipinagbabawal ng Limang Utos ang lahat ng labag sa batas na pagpatay sa tao. Ang pagpatay ay naaayon sa batas sa ilalim ng ilang mga pangyayari, tulad ng pagtatanggol sa sarili, pag-uusig ng isang makatarungang digmaan, at ang aplikasyon ng parusang kamatayan sa pamamagitan ng ayon sa batas na awtoridad bilang tugon sa isang napaka-matinding krimen. Murder ang pagkuha ng inosenteng buhay ng tao hindi kailanman naaayon sa batas, at ni ang pagpapakamatay, ang pagkuha ng sariling buhay.

Tulad ng Ika-apat na Utos, ang pag-abot ng Ikalimang Utos ay mas malawak kaysa sa maaaring ito ay lilitaw sa una. Ang pagdudulot ng sinasadyang pinsala sa iba, alinman sa isang katawan o sa isang kaluluwa, ay ipinagbabawal, kahit na ang gayong pinsala ay hindi magreresulta sa pisikal na kamatayan o ang pagkawasak ng buhay ng kaluluwa sa pamamagitan ng pamumuno nito sa mortal na kasalanan. Ang galit na galit o poot laban sa iba ay gayon ding paglabag sa Ikalimang Utos.

06 ng 10

Ang Ika-anim na Utos

Huwag kang mangangalunya.

Tulad ng Ika-apat at Ikalimang Utos, ang Ika-anim na Utos ay umaabot pa sa mahigpit na kahulugan ng salitang pangangalunya . Habang ang utos na ito ay nagbabawal sa pakikipagtalik sa asawa o asawa ng ibang tao (o sa ibang babae o lalaki, kung kasal ka), hinihiling din nito na iwasan natin ang lahat ng karumihan at kawalang-kilos, kapwa pisikal at ispiritwal.

O kaya, upang tingnan ito mula sa kabaligtaran ng direksyon, ang utos na ito ay hinihiling sa atin na maging chaste na, upang pigilan ang lahat ng mga sekswal o hindi masamang hangarin na nahuhulog sa labas ng kanilang tamang lugar sa loob ng pag-aasawa. Kasama dito ang pagbabasa o pagtingin sa hindi napakahusay na materyal, tulad ng pornograpiya, o pagsali sa nag-iisang sekswal na aktibidad tulad ng masturbesyon.

07 ng 10

Ang Ikapitong Utos

Hindi ka dapat.

Ang pagnanakaw ay tumatagal ng maraming mga form, kabilang ang maraming mga bagay na hindi natin karaniwang iniisip bilang pagnanakaw. Ang Ikapitong Utos, na malawak na nagsasalita, ay nangangailangan sa amin na kumilos nang may paggalang sa iba. At ang katarungan ay nangangahulugang pagbibigay sa bawat tao kung ano ang nararapat sa kanya.

Kaya, halimbawa, kung humiram tayo ng isang bagay, kailangan nating ibalik ito, at kung umarkila tayo ng isang tao upang gumawa ng trabaho at ginagawa niya ito, kailangan nating bayaran siya kung ano ang sinabi namin sa kanya. Kung nag-aalok ang isang tao na ibenta sa amin ng isang mahalagang item para sa isang mababang presyo, kailangan nating tiyakin na alam niya na mahalaga ang item; at kung gagawin niya, kailangan nating isaalang-alang kung ang bagay ay maaaring hindi kanya-kanyang ibenta. Kahit na ang mga mukhang hindi nakakapinsalang kilos tulad ng pagdaraya sa mga laro ay isang anyo ng pagnanakaw sapagkat kumukuha tayo ng isang bagay na ang tagumpay, gaano man kalokohan o hindi gaanong mahalaga ito ay maaaring parang ng ibang tao.

08 ng 10

Ang Ika-walong Utos

Huwag kang magpapatotoo laban sa iyong kapuwa.

Sinusunod ang Ika-walong Utos sa Ikapitong hindi lamang sa bilang ngunit lohikal. Ang "magpatotoo ng huwad na patotoo" ay kasinungalingan, at kapag nagsinungaling tayo tungkol sa isang tao, sinisira natin ang kanyang karangalan at reputasyon. Iyon ay, sa isang kahulugan, isang anyo ng pagnanakaw, pagkuha ng isang bagay mula sa taong sinungaling namin tungkol sa ang magandang pangalan. Ang ganitong kasinungalingan ay kilala bilang isang calumny .

Ngunit ang mga implikasyon ng Walong Utos ay lumalakas pa. Kung sa tingin namin ng masama ng isang tao nang walang pagkakaroon ng isang tiyak na dahilan sa paggawa nito, nakikipag-ugnay kami sa madaliang paghatol. Hindi namin binibigyan ang taong iyon kung ano siya ay dahil namely, ang pakinabang ng pag-aalinlangan. Kapag nakikipag-ugnay kami sa tsismis o pag-backbiting, hindi namin binibigyan ang taong pinag-uusapan natin ang isang pagkakataon upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Kahit na kung ano ang sinabi natin tungkol sa kanya ay totoo, maaari kaming makisangkot sa detraction ito, na nagsasabi ng mga kasalanan ng ibang tao sa isang taong walang karapatan na malaman ang mga kasalanan.

09 ng 10

Ang Ikasiyam na Utos

Huwag mong i - covet ang asawa ng iyong kapuwa

Isang Paliwanag ng Ikasiyam na Utos

Ang dating Pangulong Jimmy Carter ay isang kilalang sinabi na siya ay "libog sa [kanyang] puso, " naalala ang mga salita ni Jesus sa Mateo 5:28: "ang bawat isa na tumitingin sa isang babaeng may pagnanasa ay nakipagtalik sa kanya sa kanyang puso . " Ang pag-ibig sa asawa o asawa ng ibang tao ay nangangahulugan na aliwin ang mga masasamang kaisipan tungkol sa lalaki o babae na iyon. Kahit na ang isang tao ay hindi kumikilos sa gayong mga saloobin ngunit isinasaalang-alang lamang ang mga ito para sa pribadong kasiyahan ng isang tao, iyon ay paglabag sa Ikasiyam na Utos. Kung ang gayong mga saloobin ay dumating sa iyo nang hindi sinasadya at sinubukan mong ilabas ito sa iyong isipan, gayunpaman, hindi iyon isang kasalanan.

Ang Ikasiyam na Utos ay makikita bilang isang pagpapalawig ng Ika-anim. Kung saan ang diin sa Ika-anim na Utos ay sa pisikal na aktibidad, ang diin sa ikasiyam na Utos ay sa espirituwal na pagnanasa.

10 ng 10

Ang Ikasampung Utos

Huwag kang mangagusto sa mga gamit ng iyong kapuwa.

Tulad ng pagpapalawak ng Ikasiyam na Utos sa Ika-anim, ang Ikasampung Utos ay isang pagpapalawig sa pagbabawal ng Ikapitong Utos sa pagnanakaw. Ang pagnanasa sa pag-aari ng ibang tao ay ang pagnanais na kunin ang pag-aari na walang dahilan. Maaari din itong gumawa ng anyo ng inggit, sa pagkumbinsi sa iyong sarili na ang ibang tao ay hindi karapat-dapat sa kung ano ang mayroon siya, lalo na kung wala kang ninanais na item.

Mas malawak na nagsasalita, ang Ikasampung Utos ay nangangahulugang dapat tayong maging masaya sa kung ano ang mayroon tayo, at masaya para sa iba na may sariling mga kalakal.

Mga Konsonante ng Gurmukhi Alphabet (35 Akhar) Naipakita

Mga Konsonante ng Gurmukhi Alphabet (35 Akhar) Naipakita

Paano Magdiwang ng Beltane

Paano Magdiwang ng Beltane

Lumikha ng isang Altar ng Pagkain para sa Mabon

Lumikha ng isang Altar ng Pagkain para sa Mabon