https://religiousopinions.com
Slider Image

Ano ang Ginawa ni Jesus Bago Siya Dumating sa Lupa?

Sinasabi ng Kristiyanismo na si Jesus Christ ay napunta sa mundo sa panahon ng makasaysayang paghari ni Haring Herodes na Dakila at ipinanganak ng Birheng Maria sa Betlehem, sa Israel.

Ngunit sinasabi din ng doktrina ng simbahan na si Jesus ay Diyos, isa sa tatlong Persona ng Trinidad, at walang simula at walang katapusan. Yamang laging umiiral si Jesus, ano ang ginagawa niya bago siya nagkatawang-tao sa panahon ng Roman Empire? Mayroon ba tayong anumang paraan upang malaman?

Nag-aalok ang Trinity ng isang Clue

Para sa mga Kristiyano, ang Bibliya ang aming mapagkukunan ng katotohanan tungkol sa Diyos, at puno ito ng impormasyon tungkol kay Jesus, kasama na ang ginagawa niya bago siya napunta sa mundo. Ang unang bakas ay namamalagi sa Trinidad.

Itinuturo ng Kristiyanismo na may iisang Diyos ngunit mayroon siya sa tatlong Persona: Ama, Anak, at Banal na Espiritu. Kahit na ang salitang trinity ay hindi nabanggit sa Bibliya, ang doktrinang ito ay tumatakbo mula sa simula hanggang sa katapusan ng libro. Mayroong lamang isang problema sa ito: Ang konsepto ng Trinidad ay imposible para sa pag-iisip ng tao nang lubusan. Ang Trinity ay dapat tanggapin sa pananampalataya.

Si Jesus ay Pinilit Bago Paglikha

Ang bawat isa sa tatlong Persona ng Trinidad ay ang Diyos, kasama na si Jesus. Habang nagsimula ang ating uniberso sa panahon ng paglikha, si Jesus ay mayroon pa noon.

Sinasabi ng Bibliya na Ang Diyos ay pag-ibig. (1 Juan 4: 8, NIV). Bago ang paglikha ng sansinukob, ang tatlong Persona ng Trinidad ay nasa a relasyonal, nagmamahal sa isa't isa. Ang ilang pagkalito ay lumitaw sa mga tuntunin Father at Son. Sa mga termino ng tao, ang isang ama ay dapat na umiiral bago ang isang anak na lalaki, ngunit hindi iyon ang nangyayari sa Trinidad. Ang paglalapat ng mga salitang ito ay literal na humantong sa turo na si Hesus ay isang nilikha, na itinuturing na erehes sa teolohiya ng Kristiyano.

Ang isang hindi malinaw na pahiwatig tungkol sa kung ano ang ginagawa ng Trinidad bago ang paglikha ay nagmula kay Hesus mismo:

Sa kanyang pagtatanggol sinabi ni Jesus sa kanila, Ang aking Ama ay palaging nasa kanyang gawain hanggang sa araw na ito, at ako rin ay nagtatrabaho. (Juan 5:17, NIV)

Kaya alam natin na ang Trinity ay palaging nagtatrabaho, ngunit sa hindi namin sinabi.

Sumali si Jesus sa Paglikha

Ang isa sa mga bagay na ginawa ni Jesus bago siya lumitaw sa mundo sa Bethlehem ay lumikha ng uniberso. Mula sa mga kuwadro na gawa at pelikula, sa pangkalahatan ay inilalarawan natin ang Diyos Ama bilang nag-iisang Lumikha, ngunit ang Bibliya ay nagbibigay ng karagdagang mga detalye:

Sa pasimula ang Salita, at ang Salita ay kasama ng Diyos, at ang Salita ay Diyos. Kasama niya ang Diyos sa simula. Sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay ay nilikha; kung wala siya ay walang nagawa na nagawa. (Juan 1: 1-3, NIV)
Ang Anak ay ang imahe ng di-nakikitang Diyos, ang panganay sa lahat ng nilikha. Sapagka't sa kaniya ang lahat ng mga bagay ay nilikha: mga bagay sa langit at sa lupa, nakikita at hindi nakikita, kung ang mga trono o kapangyarihan o mga pinuno o mga awtoridad; lahat ng mga bagay ay nilikha sa pamamagitan niya at para sa kanya. (Colosas 1: 15-15, NIV)

Sinipi ng Genesis 1:26 na sinasabi ng Diyos, "Gawin natin ang sangkatauhan sa ating imahe, sa ating pagkakahawig ..." (NIV), na nagpapahiwatig ng paglikha ay isang magkakasamang pagsisikap sa Ama, Anak, at Banal na Espiritu. Kahit papaano, nagtatrabaho ang Ama sa pamamagitan ni Jesus, tulad ng nakasaad sa mga talatang nasa itaas.

Inihayag ng Bibliya na ang Trinidad ay isang mahigpit na pakikipag-ugnay na walang kaugnayan sa sinumang Persona na kumikilos lamang. Alam ng lahat kung ano ang tungkol sa iba; lahat ay nakikipagtulungan sa lahat. Ang tanging oras na nasira ang triong bond na ito ay nang iwanan ng Ama si Jesus sa krus.

Si Hesus ng nakatago

Maraming mga iskolar sa Bibliya ang naniniwala na si Jesus ay lumitaw sa mundo ilang siglo bago ang kanyang kapanganakan sa Betlehem, hindi bilang isang tao, kundi bilang Anghel ng Panginoon. Ang Lumang Tipan ay nagsasama ng higit sa 50 sanggunian sa Anghel ng Panginoon. Ang banal na nilalang na ito, na itinalaga ng natatanging salitang the anghel ng Panginoon, ay naiiba sa mga nilikha na anghel. Ang isang pahiwatig na maaaring ito ay si Jesus na magkamali ay ang katotohanan na ang Anghel ng Panginoon ay karaniwang namamagitan sa ngalan ng mga Diyos na piniling tao, ang mga Hudyo.

Ang anghel ng Panginoon ay nagligtas kay Sarah s aliping babae na si Hagar at ang kanyang anak na si Ismael. Ang Anghel ng Panginoon ay lumitaw sa isang nagniningas na bush kay Moises. Pinakain niya ang propetang si Elias. Lumapit siya upang tawagan si Gideon. Sa mga mahahalagang oras sa Lumang Tipan, ang Anghel ng Panginoon ay nagpakita, na nagpapakita ng isa sa mga paboritong pagnanasa ni Jesus : namamagitan para sa sangkatauhan.

Ang karagdagang patunay ay ang mga pagpapakita ng Anghel ng Panginoon ay tumigil pagkatapos ng kapanganakan ni Jesus . Hindi siya maaaring maging sa mundo bilang isang tao at bilang isang anghel nang sabay-sabay. Ang mga pre-incarnate manifestations na ito ay tinawag na theophanies o christophanies, ang pagpapakita ng Diyos sa mga tao.

Kailangang Alamin ang Batayan

Hindi ipinaliwanag ng Bibliya ang bawat detalye ng bawat iisang bagay. Sa pagbibigay inspirasyon sa mga kalalakihan na sumulat nito, ang Banal na Espiritu ay nagtustos ng maraming impormasyon na kailangan nating malaman. Maraming bagay ang nananatiling misteryo; ang iba ay lampas lamang sa ating kakayahang maunawaan.

Si Jesus, na Diyos, ay hindi nagbabago. Palagi siyang naging maawain, mapagpatawad na tao, kahit na bago pa niya nilikha ang sangkatauhan.

Habang nasa lupa, si Jesucristo ay ang perpektong pagmuni-muni ng Diyos Ama. Ang tatlong Persona ng Trinidad ay palaging naaayon. Sa kabila ng kawalan ng mga katotohanan tungkol sa Jesus pre-paglikha at mga pre-incarnate na mga aktibidad, alam natin mula sa kanyang hindi nagbabago na pagkatao na palagi siyang nariyan at palaging magiging motivation ng pag-ibig.

Pinagmulan

  • gotquestions.org
  • bibliyangtheology.com
Ang Great Schism ng 1054 at ang Hati ng Kristiyanismo

Ang Great Schism ng 1054 at ang Hati ng Kristiyanismo

Pagsamba sa Shinto: Mga Tradisyon at Kasanayan

Pagsamba sa Shinto: Mga Tradisyon at Kasanayan

Mga Proyekto ng Cams ng Lammas

Mga Proyekto ng Cams ng Lammas