https://religiousopinions.com
Slider Image

Sino ang Naghihirap na Alipin? Isaias 53 Mga Pagsasalin

Ang Kabanata 53 ng aklat ng Isaias ay maaaring ang pinaka-mainit na pinagtatalunan na daanan sa buong Kasulatan na may mabuting dahilan. Sinasabi ng Kristiyanismo na ang mga talatang ito sa Isaias 53 ay naghahula sa isang tiyak, indibidwal na tao bilang Mesias, o tagapagligtas ng mundo mula sa kasalanan, habang pinapanatili ng Judaismo na sila ay tumuturo sa halip na isang tapat na nalalabi na pangkat ng mga Hudyo.

Mga Pangunahing Katangian: Isaias 53

 • Hawak ng Hudaismo na ang isahan na panghalip "siya" sa Isaias 53 ay tumutukoy sa mga Judiong tao bilang isang indibidwal.
 • Inaangkin ng Kristiyanismo na ang mga taludtod ng Isaias 53 ay isang hula na natutupad ni Jesucristo sa kanyang hain na kamatayan para sa kasalanan ng sangkatauhan.

Ang Hinggil sa Hudaismo ng Mga Alagad ng Alipin ni Isaias

Naglalaman si Isaias ng apat na "Mga Kanta sa Lingkod, " na paglalarawan ng serbisyo at pagdurusa ng alipin ng Panginoon:

 • Unang Kanta sa Lingkod : Isaias 42: 1-9;
 • Ikalawang Lingkod na Lingkod : Isaias 49: 1-13;
 • Ikatlong Lingkod na Lingkod : Isaias 50: 4-11;
 • Pang-apat na Kanta ng Lingkod : Isaias 52:13 - 53:12.

Ginagawa ng Judaismo ang kaso na ang unang tatlong Lingkod sa Lingkod ay tumutukoy sa bansa ng Israel, kaya dapat pang-apat din. Sinabi ng ilang mga rabbi na ang buong Hudyo ay tiningnan bilang isang indibidwal sa mga talatang ito, samakatuwid ang isahan na panghalip. Ang isa na patuloy na tapat sa isang tunay na Diyos ay ang bansa ng Israel, at sa ika-apat na awit, ang mga mahinahong hari na nakapaligid sa bansang iyon ay sa wakas kinikilala iyon.

Sa mga interpretasyon ng mga rabbi ng Isaias 53, ang tagapaglingkod na naghihirap na inilarawan sa daanan ay hindi si Jesus ng Nasaret ngunit sa halip ang nalabi sa Israel, ay itinuring bilang isang tao.

Ang Pangmalas ng Kristiyanismo ng Ika-apat na Lingkod ng Lingkod

Ang mga Kristiyanismo ay tumuturo sa mga panghalip na ginamit sa Isaias 53 upang matukoy ang mga pagkakakilanlan. Ang interpretasyong ito ay nagsasabing "ako" ay tumutukoy sa Diyos, "siya" ay tumutukoy sa alipin, at "kami" sa mga alagad ng tagapaglingkod.

Sinasabi ng Kristiyanismo na ang nalabi sa mga Hudyo, kahit na tapat sa Diyos, ay hindi maaaring maging tagapagtubos dahil sila ay mga makasalanang tao pa rin, hindi karapat-dapat na iligtas ang iba pang mga makasalanan. Sa buong Lumang Tipan, ang mga hayop na inaalok para sa sakripisyo ay magiging walang bahid, walang dungis.

Sa pag-angkin kay Jesus na taga-Nazaret bilang Tagapagligtas ng sangkatauhan, itinuturo ng mga Kristiyano ang mga hula sa Isaias 53 na natupad ni Kristo:

 • "Siya ay hinamak at tinanggihan ng mga tao, isang tao ng kalungkutan at nakilala sa kalungkutan; at bilang isang mula sa kanino itinago ng mga tao ang kanilang mga mukha; siya ay hinamak, at hindi namin siya pinansin." (Isaias 53: 3, ESV) Si Jesus ay tinanggihan ng Sanhedrin noon at itinanggi ng Hudaismo ngayon bilang tagapagligtas.
 • "Ngunit siya ay tinusok dahil sa ating mga pagsalangsang; dinurog siya dahil sa ating mga kasamaan; sa kanya ang parusahan na nagdadala sa atin ng kapayapaan, at sa kanyang mga sugat tayo ay gumaling." (Isaias 53: 5, ESV). Si Jesus ay tinusok sa kanyang mga kamay, paa at gilid sa kanyang paglansang sa krus.
 • "Lahat tayo tulad ng mga tupa ay naligaw; kami ay tumalikod ng bawat isa sa kanyang sariling daan; at ipinatong sa kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat." (Isaias 53: 6, ESV). Itinuro ni Jesus na kailangan niyang isakripisyo sa lugar ng makasalanang mga tao at ang kanilang mga kasalanan ay ilalagay sa kanya, dahil ang mga kasalanan ay inilagay sa mga hain ng sakripisyo.
 • "Siya ay pinahihirapan, at siya ay nagdalamhati, gayon ma'y hindi niya binuka ang kanyang bibig; tulad ng isang kordero na inakay sa pagpatay, at tulad ng isang tupa na bago tumahimik ang mga naggugupit nito, kaya't hindi niya binuksan ang kanyang bibig. (Isaias 53: 7, ESV) Nang inakusahan ni Poncio Pilato, nanatiling tahimik si Jesus. Hindi niya ipinagtanggol ang kanyang sarili.
 • "At ginawa nila ang kanyang libingan kasama ng masama at kasama ng isang mayaman sa kanyang kamatayan, kahit na wala siyang ginawang karahasan, At walang panlilinlang sa kanyang bibig." (Isaias 53: 9, ESV) Si Jesus ay ipinako sa pagitan ng dalawang magnanakaw, na sinabi ng isa na karapat-dapat silang makarating doon. Bukod dito, inilibing si Jesus sa bagong libingan ni Jose ng Arimathea, isang mayamang miyembro ng Sanhedrin.
 • "Mula sa pagdalamhati ng kanyang kaluluwa ay makikita niya at mabubusog; sa pamamagitan ng kanyang kaalaman ay gagawin ng matuwid, ang aking alipin, na marami ang maituturing na matuwid, at dadalhin niya ang kanilang mga kasamaan." (Isaias 53:11, ESV) Ang Kristiyanismo ay nagtuturo na si Jesus ay matuwid at namatay ng isang kapalit na kamatayan upang magbayad para sa mga kasalanan ng mundo. Ang kanyang katuwiran ay ipinapahiwatig sa mga naniniwala, na pinatutunayan ang mga ito sa harap ng Diyos Ama.
 • "Kaya't hahatiin ko siya ng isang bahagi sa marami, at ibabahagi niya ang samsam sa mga malakas, sapagka't ibinuhos niya ang kanyang kaluluwa sa kamatayan at binilang sa mga nagkasala; gayon ma'y dinala niya ang kasalanan ng marami, at gumawa ng pamamagitan para sa mga lalabag. " (Isaias 53:12, ESV) Panghuli, sinabi ng doktrinang Kristiyano na si Jesus ay naging hain para sa kasalanan, ang "Kordero ng Diyos." Ginampanan niya ang papel ng Mataas na Saserdote, namamagitan para sa mga makasalanan sa Diyos Ama.

  Mashiach ng Hudyo o Hinahirang Isa

  Ayon sa Hudaismo, lahat ng mga makahulugan na interpretasyon na ito ay mali. Ang ilang background sa konsepto ng Mesiyas ng Mesiyas ay kinakailangan sa puntong ito.

  Ang salitang Hebreo na HaMashiach, o Mesiyas, ay hindi lilitaw sa Tanach, o Lumang Tipan. Bagaman lumilitaw ito sa Bagong Tipan, hindi kinikilala ng mga Judio ang mga sinulat ng Bagong Tipan bilang inspirasyon ng Diyos.

  Gayunpaman, ang salitang "pinahiran ng isa" ay lilitaw sa Lumang Tipan. Ang lahat ng mga haring Hudyo ay pinahiran ng langis. Kapag binabanggit ng Bibliya ang isang darating na pinahiran, naniniwala ang mga Judio na ang tao ay magiging isang tao, hindi banal. Maghahari siya bilang hari ng Israel sa panahon ng hinaharap na pagiging perpekto.

  Ayon sa Hudaismo, ang propetang si Elias ay muling lalabas bago dumating ang pinahiran (Malakias 4: 5-6). Itinuturo nila sa pagtanggi ni Juan Bautista na siya ay si Elias (Juan 1:21) bilang patunay na si Juan ay hindi si Elias, bagaman sinabi ni Jesus na doble na si Juan ay si Elias (Mateo 11: 13-14; 17: 10-13).

  Isaias 53 Ang mga kahulugan ng Grace kumpara sa Mga Gawa

  Ang Isaias kabanata 53 ay hindi lamang ang Daang Tipan na sinasabi ng mga Kristiyano na inihula ang pagdating ni Jesucristo. Sa katunayan, sinabi ng ilang mga iskolar sa Bibliya na mayroong higit sa 300 mga hula sa Lumang Tipan na tumutukoy kay Jesus ng Nazaret bilang Tagapagligtas ng mundo.

  Ang pagtanggi ng Hudaismo sa Isaias 53 bilang propetikan ni Jesus ay bumalik sa mismong kalikasan ng relihiyon na iyon. Ang Judaismo ay hindi naniniwala sa doktrina ng orihinal na kasalanan, ang turo ng mga Kristiyano na ang kasalanan ni Adan ng pagsuway sa Hardin ng Eden ay ipinasa sa bawat henerasyon ng sangkatauhan. Naniniwala ang mga Hudyo na sila ay ipinanganak na mabuti, hindi makasalanan.

  Sa halip, ang Hudaismo ay isang relihiyon ng mga gawa, o mitzvah, mga obligasyong ritwal. Ang napakaraming mga utos ay kapwa positibo ("You shall ") at negatibo ("You shall not "). Ang pagsunod, ritwal, at panalangin ay mga landas upang mapalapit ang isang tao sa Diyos at dalhin ang Diyos sa pang-araw-araw.

  Noong sinimulan ni Jesus na taga-Nazaret ang kanyang ministeryo sa sinaunang Israel, ang Hudaismo ay naging mabigat na kasanayan na walang magawa. Inalok ni Jesus ang kanyang sarili bilang katuparan ng hula at ang sagot sa problema ng kasalanan:

  Huwag isipin na ako ay naparito upang puksain ang Kautusan o ang mga Propeta; Hindi ako naparito upang puksain sila ngunit upang matupad ito. "(Mateo 5:17, ESV)

  Para sa mga naniniwala sa kanya bilang Tagapagligtas, ang katuwiran ni Jesus ay ipinataw sa kanila sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, isang libreng regalo na hindi makakamit.

  Si Saul ng Tarsus

  Si Saulo ng Tarsus, isang mag-aaral ng natutunan na rabbi na Gamaliel, ay tiyak na pamilyar sa Isaias 53. Tulad ni Gamaliel, siya ay isang Fariseo, mula sa isang mahigpit na sekta na Hudyo na madalas na nakipag-away kay Jesus.

  Natagpuan ni Saul ang paniniwala ng mga Kristiyano kay Jesus bilang Mesiyas na nakakasakit kaya hinabol niya sila at inihagis sa bilangguan. Sa isang nasabing misyon, si Jesus ay nagpakita kay Saul sa daan ng Damasco, at mula sa sandaling iyon, pinangalanan ni Saul, na pinangalanang Paul, naniniwala na si Jesus talaga ang Mesiyas at ginugol niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa pangangaral na.

  Si Pablo, na nakakita ng nabuhay na si Cristo, ay hindi sumampalataya sa mga hula kundi sa muling pagkabuhay ni Jesus. Iyon, sinabi ni Paul, ay hindi masasang-ayon na patunay na si Jesus ang Tagapagligtas:

  "At kung si Cristo ay hindi pa binuhay, ang iyong pananampalataya ay walang saysay at ikaw ay nasa mga kasalanan pa rin. Kung gayon ang mga natulog din kay Cristo ay nawala. Kung kay Cristo ay may pag-asa tayo sa buhay na ito lamang, tayo ay lahat ng mga tao upang maawa. Ngunit sa katunayan si Cristo ay nabuhay mula sa mga patay, ang mga unang bunga ng mga natutulog. " (1 Corinto 15: 17-20, ESV)

  Pinagmulan

  • Isang Maikling Gabay sa Hudaismo: Teolohiya, Kasaysayan, at Pagsasanay ; Rabbi Naftali Brawer; Pagpapatakbo ng Mga Publisher sa Aklat ng Press, 2008.
  • "Ang Messianic Idea sa Hudaismo, " Tracey R. Rich, Hudaismo 101; http://www.jewfaq.org/mashiach.htm.
  • "Ano ang Apat na Mga Alagad ng Alipin sa Isaias ?, " May Katanungan ?, https://www.gotquestions.org/Servant-Songs.html.
  • "Sino ang Naghirap na Alipin ng Diyos? Ang Rabbinic Interpretation ng Isaias 53, " Rabbi Tovia Singer, Outreach Hudaismo; https://outreachjudaism.org/gods-suffering-servant-isaiah-53/.
  • "Sino ang Paksa ng Isaias 53? Magpasya ka !, " Efraim Goldstein, mga Hudyo para kay Jesus; https://jewsforjesus.org/publications/issues/issues-v13-n06/whos-the-subject-of-isaiah-53-you-decide/.
  Kasaysayan ng Quakers

  Kasaysayan ng Quakers

  Mga Proyekto ng Yule Craft para sa Taglamig ng Solstice

  Mga Proyekto ng Yule Craft para sa Taglamig ng Solstice

  Relihiyon sa Vietnam

  Relihiyon sa Vietnam