https://religiousopinions.com
Slider Image

Ano ang Sinasabi ng Bibliya Tungkol sa Pagkatuto?

Ang Disipulo, sa kahulugan ng Kristiyano, ay nangangahulugang sundin si Jesucristo. Ang Baker Encyclopedia ng Bibliya ay nagbibigay ng paglalarawan na ito ng isang disipulo: "May sumusunod sa ibang tao o ibang paraan ng pamumuhay at nagpapasumite ng kanyang sarili sa disiplina (pagtuturo) ng pinuno o paraan na iyon."

Ang lahat ng kasangkot sa pagiging alagad ay naisulat sa Bibliya, ngunit sa mundo ngayon, ang landas na iyon ay hindi madali. Sa buong Mga Ebanghelyo, sinabi ni Jesus sa mga tao na "Sundan mo ako." Malawakang tinanggap siya bilang pinuno sa panahon ng kanyang ministeryo sa sinaunang Israel, maraming mga pulutong na nagsisiksikan sa paligid upang pakinggan ang sasabihin niya.

Gayunpaman, ang pagiging isang alagad ni Cristo ay tumawag ng higit pa sa pakikinig lamang sa kanya. Patuloy siyang nagtuturo at nagbigay ng mga tiyak na tagubilin sa kung paano makatuon sa pagiging alagad.

Sundin ang Aking Mga Utos

Hindi nawala si Jesus sa Sampung Utos. Ipinaliwanag niya ang mga ito at tinupad ang mga ito para sa atin, ngunit sumang-ayon siya sa Diyos Ama na ang mga patakarang ito ay mahalaga. "Sa mga Hudyo na naniwala sa kanya, sinabi ni Jesus, Kung pinanghahawakan mo ang aking turo, kayo talaga ang aking mga alagad." (Juan 8:31, NIV)

Paulit-ulit niyang itinuro na ang Diyos ay nagpapatawad at iginuhit ang mga tao sa kanyang sarili. Ipinakita ni Jesus ang kanyang sarili bilang Tagapagligtas ng sanlibutan at sinabi na ang sinumang naniniwala sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Dapat unahin siya ng mga tagasunod ni Kristo sa kanilang buhay kaysa sa lahat.

Mahalin ang isa't isa

Isa sa mga paraan na makilala ng mga tao ang mga Kristiyano ay ang paraan ng pagmamahal nila sa isa't isa, sinabi ni Jesus. Ang pag-ibig ay isang palaging tema sa buong mga turo ni Jesus. Sa kanyang mga pakikipag-ugnay sa iba, si Kristo ay isang mahabagin na manggagamot at isang taimtim na nakikinig. Tiyak na ang kanyang tunay na pag-ibig sa mga tao ay ang kanyang pinaka-magnetic na kalidad.

Ang pag-ibig sa iba, lalo na ang hindi mapag-ibig, ay ang pinakamalaking hamon para sa mga modernong alagad, subalit hinihiling ni Jesus na gawin natin ito. Ang pagiging makasarili ay napakahirap na kapag ito ay nagawa nang mapagmahal, agad itong pinaghiwalay ang mga Kristiyano. Tinawag ni Kristo ang kanyang mga alagad na pakitunguhan ang ibang tao, isang bihirang kalidad sa mundo ngayon.

Maging Malaki ang Prutas

Sa kanyang huling mga salita sa kanyang mga apostoles bago ang pagpapako sa kanya, sinabi ni Jesus, "Ito ay sa kaluwalhatian ng aking Ama, na magbunga kayo ng maraming bunga, na ipinakikita ang inyong sarili na maging aking mga alagad." (Juan 15: 8, NIV)

Ang alagad ni Cristo ay nabubuhay upang luwalhatiin ang Diyos. Ang pagkakaroon ng maraming bunga, o humahantong sa isang produktibong buhay, ay bunga ng pagsuko sa Banal na Espiritu. Kasama sa prutas na iyon ang paglilingkod sa iba, pagkalat ng ebanghelyo, at pagtatakda ng isang banal na halimbawa. Kadalasan ang prutas ay hindi gawa ng "simbahan" ngunit simpleng pag-aalaga sa mga tao kung saan ang alagad ay kumikilos bilang presensya ni Kristo sa buhay ng iba.

Gumawa ng mga Disipulo

Sa tinatawag na Dakilang Komisyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga tagasunod na "gumawa ng mga alagad ng lahat ng mga bansa ..." (Mateo 28:19, NIV)

Ang isa sa mga pangunahing tungkulin ng pagiging alagad ay ang pagdala ng mabuting balita ng kaligtasan sa iba. Hindi iyon nangangailangan ng isang lalaki o babae na personal na maging isang misyonero. Maaari nilang suportahan ang mga samahan ng misyonero, magpatotoo sa iba sa kanilang pamayanan, o mag-anyaya lamang sa mga tao sa kanilang simbahan. Ang simbahan ni Cristo ay isang buhay, lumalagong katawan na nangangailangan ng pakikilahok ng lahat ng mga miyembro upang manatiling mahalaga. Ang ebanghelisasyon ay isang pribilehiyo.

Itanggi ang Iyong Sarili

Ang pagiging disipulo sa katawan ni Cristo ay nangangailangan ng lakas ng loob. "Kung magkagayo'y sinabi niya (Jesus) sa kanilang lahat: 'Kung may sumunod sa akin, dapat niyang itanggi ang kanyang sarili at dadalhin ang kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin." " (Lucas 9:23, NIV)

Binalaan ng Sampung Utos ang mga mananampalataya laban sa maligamgam sa Diyos, laban sa karahasan, pagnanasa, kasakiman, at pagiging hindi tapat. Ang pamumuhay na salungat sa mga uso sa lipunan ay maaaring magresulta sa pag-uusig, ngunit kapag ang mga Kristiyano ay nahaharap sa pagkamaltrato, maaasahan nila ang tulong ng Banal na Espiritu upang makatiis. Ngayon, higit sa dati, ang pagiging disipulo ni Jesus ay kontra-kultura. Tuwing relihiyon ay tila disimulado maliban sa Kristiyanismo.

Ang labindalawang disipulo ni Jesus, o mga apostol, ay nabuhay sa mga prinsipyong ito, at sa mga unang taon ng simbahan, lahat maliban sa pagkamatay ng mga martir. Binibigyan ng Bagong Tipan ang lahat ng mga detalye na kailangan ng isang tao upang maranasan ang pagiging alagad ni Kristo.

Ang natatangi sa Kristiyanismo ay natatangi na ang mga alagad ni Jesus na taga-Nazaret ay sumunod sa isang pinuno na buong Diyos at ganap na tao. Ang lahat ng iba pang mga tagapagtatag ng mga relihiyon ay namatay, ngunit ang mga Kristiyano ay naniniwala na si Cristo lamang ang namatay, nabuhay mula sa mga patay at nabubuhay ngayon. Bilang Anak ng Diyos, ang kanyang mga turo ay direktang nagmula sa Diyos Ama. Ang Kristiyanismo din ang tanging relihiyon kung saan ang lahat ng responsibilidad para sa kaligtasan ay nakasalalay sa tagapagtatag, hindi sa mga tagasunod.

Ang Disipulo kay Cristo ay nagsisimula pagkatapos mailigtas ang isang tao, hindi sa pamamagitan ng isang sistema ng mga gawa upang kumita ng kaligtasan. Hindi hinihiling ni Jesus ang pagiging perpekto. Ang kanyang sariling katuwiran ay kinikilala sa kanyang mga tagasunod, na ginagawa silang katanggap-tanggap sa Diyos at tagapagmana sa kaharian ng langit.

George Whitefield, Spellbinding Evangelist ng Mahusay na Gumising

George Whitefield, Spellbinding Evangelist ng Mahusay na Gumising

Mga Paniniwala sa Jainism: Ang Limang Mahusay na Panata at ang Labindalawang Panata ng Laity

Mga Paniniwala sa Jainism: Ang Limang Mahusay na Panata at ang Labindalawang Panata ng Laity

Mga diyos ng Sinaunang Griyego

Mga diyos ng Sinaunang Griyego