https://religiousopinions.com
Slider Image

Ano ang Kahulugan ng Masasama sa Bibliya?

Ang salitang wicked o wickedness ay lilitaw sa buong Bibliya, ngunit ano ang ibig sabihin nito? At bakit, maraming tao ang nagtatanong, pinapayagan ba ng Diyos ang kasamaan?

Ang International Bible Encyclopedia (ISBE) ay nagbibigay ng kahulugan na ito ng masama ayon sa Bibliya:

"Ang estado ng pagiging masama; isang pagwawalang-bahala sa pag-iisip para sa hustisya, katuwiran, katotohanan, karangalan, birtud; kasamaan sa pag-iisip at buhay; pagkakasama; pagkakasala; pagkakasala."

Bagaman ang salitang kasamaan ay lumilitaw ng 119 beses sa the 1611 King James Bible, ito ay isang term na bihirang naririnig ngayon, at lumilitaw lamang ng 61 beses sa the English Standard Bersyon, na inilathala noong 2001. Ang simpleng ESV ay gagamitin ng mga kasingkahulugan sa ilang mga lugar.

Ang paggamit ng "masamang" upang ilarawan ang mga diwata ng mga mangkukulam ay nagbawas sa kabigatan nito, ngunit sa Bibliya, ang termino ay isang paratang na akusasyon. Sa katunayan, ang pagiging masama minsan ay nagdala ng sumpa sa Diyos ng mga tao.

Kapag ang kasamaan ay nagdala ng Kamatayan

Matapos ang Pagbagsak ng Tao sa Hardin ng Eden, hindi nagtagal ang pagkalat ng kasalanan at kasamaan sa buong mundo. Mga siglo bago ang Sampung Utos, ang sangkatauhan ay nag-imbento ng mga paraan upang saktan ang Diyos:

At nakita ng Diyos na ang kasamaan ng tao ay malaki sa lupa, at na ang bawat imahinasyon ng mga saloobin ng kanyang puso ay masama lamang palagi. (Genesis 6: 5, KJV)

Hindi lamang naging mga tao ang naging masama, ngunit ang kanilang likas na katangian ay masama sa lahat ng oras. Labis ang kalungkutan ng Diyos sa sitwasyong napagpasyahan niyang puksain ang lahat ng mga nabubuhay na bagay sa planeta na may walong eksepsyon Si Noe at ang kanyang pamilya. Tinatawag ng Banal na Kasulatan si Noa na walang kasalanan at sinabi niyang lumakad siya kasama ng Diyos.

Ang tanging paglalarawan na ibinibigay ng Genesis ng sangkatauhan ng mga tao ay ang lupa ay "napuno ng karahasan." Ang mundo ay naging tiwali. Nawasak ng Baha ang lahat maliban kay Noe, kanyang asawa, kanilang tatlong anak na lalaki at kanilang mga asawa. Iniwan sila upang muling repasuhin ang mundo.

Makalipas ang mga siglo, muli ang kasamaan ng galit ng Diyos. Bagaman hindi ginagamit ng Genesis ang "kasamaan" upang ilarawan ang lunsod ng Sodoma, hiniling ni Abraham sa Diyos na huwag sirain ang matuwid kasama ng "masasama." Matagal nang ipinagpalagay ng mga iskolar ang mga kasalanan ng lungsod na kasangkot sa sekswal na imoralidad dahil sinubukan ng isang manggugulo na panggagahasa ang dalawang lalaking anghel na si Lot ay nagtatago sa kanyang tahanan.

Nang magkagayo'y umulan ang Panginoon sa Sodoma at Gomorra ng asupre at apoy mula sa Panginoon mula sa langit; At binagsak niya ang mga lunsod na iyon, at ang lahat ng kapatagan, at ang lahat ng mga naninirahan sa mga bayan, at ang lumago sa lupa. (Genesis 19: 24-25, KJV)

Sinaktan din ng Diyos ang maraming indibidwal na namatay sa Lumang Tipan: asawa ng Lot ; Er, Onan, Abihu at Nadab, Uzah, Nabal, at Jeroboam. Sa Bagong Tipan, sina Ananias at Sapphira, at Herodes Agrippa ay namatay nang mabilis sa kamay ng Diyos . Lahat ay masama, ayon sa kahulugan ng ISBE sa itaas.

Paano Nagsimula ang kasamaan

Itinuturo ng banal na kasulatan na ang kasalanan ay nagsimula sa pagsuway ng tao sa Hardin ng Eden. Dahil sa isang pagpipilian, si Eva, pagkatapos ni Adan, ay gumawa ng kanilang sariling paraan sa halip na sa Diyos. Ang pattern na iyon ay dinala sa mga edad. Ang orihinal na kasalanan na ito, na nagmula sa isang henerasyon hanggang sa susunod, ay nahawa ang bawat tao na isinilang.

Sa Bibliya, ang kasamaan ay nauugnay sa pagsamba sa mga paganong diyos, seksuwal na imoralidad, pag-aapi sa mahihirap, at kalupitan sa pakikidigma. Kahit na itinuturo ng Banal na Kasulatan na ang bawat tao ay isang makasalanan, kakaunti lamang ang tumutukoy sa kanilang sarili na masama. Ang kasamaan, o ang modernong katumbas nito, ang kasamaan ay may kaugaliang maiugnay sa mga mass murderers, serial rapists, child molesters, at drug dealers kung ihahambing, marami ang naniniwala na sila ay banal.

Ngunit hindi nagturo si Jesucristo. Sa kanyang Sermon on the Mount, pinagsama niya ang mga saloobin at intensyon sa mga kilos:

Narinig ninyo na sinabi tungkol sa kanila ng una, Huwag kang papatay; at sinumang pumatay ay mapanganib sa paghuhukom: Ngunit sinasabi ko sa iyo, Na ang sinumang nagagalit sa kanyang kapatid na walang kadahilanan ay mapapahamak sa paghuhukom: at ang sinumang magsasabi sa kanyang kapatid na si Raca, ay magiging nanganganib sa konseho: datapuwa't ang sinumang magsabi, Ikaw na tanga, ay nasa panganib ng apoy ng impiyerno. (Mateo 5: 21-22, KJV)

Hinihiling ni Jesus na sundin natin ang bawat utos, mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit. Nagtatakda siya ng isang pamantayang imposible para matugunan ng mga tao:

Kung kaya't maging perpekto kayo, tulad ng inyong Ama na nasa langit ay perpekto. (Mateo 5:48, KJV)

God s Sagot sa Masasama

Ang kabaligtaran ng kasamaan ay katuwiran. Ngunit tulad ng itinuturo ni Pablo, Ang nasusulat, Walang matuwid, wala, hindi isa. (Roma 3:10, KJV)

Ang mga tao ay lubos na nawala sa kanilang kasalanan, hindi mai-save ang kanilang sarili. Ang tanging sagot sa kasamaan ay dapat magmula sa Diyos.

Ngunit paano ang isang mapagmahal na Diyos ay kapwa maawain at makatarungan? Paano niya patatawarin ang mga makasalanan upang masiyahan ang kanyang perpektong awa ngunit parusahan ang kasamaan upang masiyahan ang kanyang perpektong hustisya?

Ang sagot ay plano ng kaligtasan ng Diyos, ang sakripisyo ng kanyang bugtong na Anak, si Jesucristo, sa krus para sa mga kasalanan ng mundo. Tanging ang isang taong walang kasalanan ay maaaring maging karapat-dapat na maging tulad ng isang sakripisyo; Si Jesus lamang ang taong walang kasalanan. Kinuha niya ang parusa para sa kasamaan ng lahat ng sangkatauhan. Ipinakita ng Diyos na Ama na inaprubahan niya ang pagbabayad ni Jesus sa pamamagitan ng pagbuhay niya sa mga patay.

Gayunpaman, sa kanyang perpektong pag-ibig, hindi pinipilit ng Diyos ang sinumang sumunod sa kanya. Itinuturo ng Banal na Kasulatan na ang mga tumatanggap lamang ng kanyang kaloob na kaligtasan sa pamamagitan ng pagtitiwala kay Cristo bilang Tagapagligtas ang pupunta sa langit. Kapag naniniwala sila kay Jesus, ang kanyang katuwiran ay ipinapahiwatig sa kanila, at hindi sila nakikita ng Diyos na masama, kundi banal. Ang mga Kristiyano ay hindi tumitigil sa pagkakasala, ngunit ang kanilang mga kasalanan ay pinatawad, nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap, dahil kay Jesus.

Maraming beses na nagbabala si Jesus na ang mga taong tumanggi sa biyaya ng Diyos ay pumunta sa impiyerno kapag sila ay namatay. Ang kanilang kasamaan ay parusahan. Ang kasalanan ay hindi pinansin; binabayaran ito para sa alinman sa Krus ng Kalbaryo o ng hindi nagsisisi sa impiyerno.

Ang mabuting balita, ayon sa ebanghelyo, ay ang kapatawaran ng Diyos ay magagamit sa lahat. Nais ng Diyos na ang lahat ng mga tao ay lumapit sa kanya. Ang mga kahihinatnan ng kasamaan ay imposible para sa mga tao lamang na maiwasan, ngunit sa Diyos, lahat ng bagay ay posible.

Pinagmulan

  • International Standard Bible Encyclopedia, James Orr, editor.
  • Bible.org
  • Biblestudy.org
Mga Tradisyon sa Pasko ng Mormon

Mga Tradisyon sa Pasko ng Mormon

Aum Shinrikyo: Cultur ng Doomsday na Umatake sa Tokyo Subway System

Aum Shinrikyo: Cultur ng Doomsday na Umatake sa Tokyo Subway System

Haile Selassie Talambuhay: Emperor ng Etiopia at Rastafari Mesiyas

Haile Selassie Talambuhay: Emperor ng Etiopia at Rastafari Mesiyas