https://religiousopinions.com
Slider Image

Ano ang Sagrado ng Diyos?

Ang kabanalan ng Diyos ay isa sa kanyang mga katangian na nagdadala ng napakalaking kahihinatnan para sa bawat tao sa mundo.

Sa sinaunang Hebreo, ang salitang isinalin bilang "banal" (qodeish) ay nangangahulugang "ihiwalay" o "hiwalay mula sa." Ang ganap na moral at etikal na kadalisayan ng Diyos ay nagpahiwalay sa kanya sa bawat iba pang mga nilalang sa uniberso.

Sinasabi ng Bibliya, "Walang banal na katulad ng Panginoon." (1 Samuel 2: 2, NIV)

Ang propetang si Isaias ay nakakita ng isang pangitain ng Diyos kung saan ang seraphim, may pakpak na mga nilalang na langit, na tumatawag sa bawat isa, "Banal, banal, banal ang Panginoong Makapangyarihan sa lahat." (Isaias 6: 3, NIV) Ang paggamit ng "banal" ng tatlong beses ay binibigyang diin ang natatanging kabanalan ng Diyos, ngunit ang ilang mga iskolar sa Bibliya ay naniniwala din na mayroong isang "banal" para sa bawat miyembro ng Trinidad: Diyos na Ama, Anak, at Banal na Espiritu. Ang bawat Tao ng Diyos ay pantay sa kabanalan sa iba.

Para sa mga tao, ang kabanalan ay karaniwang nangangahulugang pagsunod sa batas ng Diyos, ngunit para sa Diyos, ang batas ay hindi panlabas it ay bahagi ng kanyang kakanyahan. Ang Diyos ang batas. Siya ay hindi kayang salungatin ang kanyang sarili dahil ang kabutihan sa moral ay ang kanyang likas na kalikasan.

Ang kabanalan ng Diyos ay isang Paulit-ulit na Tema sa Bibliya

Sa buong Banal na Kasulatan, ang kabanalan ng Diyos ay isang paulit-ulit na tema. Ang mga manunulat ng Bibliya ay nagkakaroon ng matalim na kaibahan sa pagitan ng katangian ng Panginoon at ng sangkatauhan. Ang kabanalan ng Diyos ay napakataas na ang mga manunulat ng Lumang Tipan ay umiwas sa paggamit ng personal na pangalan ng Diyos, na inihayag ng Diyos kay Moises mula sa nagniningas na bush sa Bundok Sinai.

Ang pinakaunang mga patriarka, sina Abraham, Isaac, at Jacob, ay tumukoy sa Diyos bilang "El Shaddai, " na nangangahulugang Ang Makapangyarihang. Nang sabihin ng Diyos kay Moises ang kanyang pangalan ay "AKO NA AKO, " isinalin bilang YAHWEH sa wikang Hebreo, ipinahayag nito sa kanya bilang Uncreated being, the Self-Existing one. Itinuring ng sinaunang mga Hudyo na ang pangalan na iyon ay banal na hindi nila ito bibigyan ng malakas, na kahalili ng "Lord" sa halip.

Nang ibigay ng Diyos kay Moises ang Sampung Utos, malinaw niyang ipinagbawal ang paggamit ng pangalan ng Diyos nang walang paggalang. Ang pag-atake sa pangalan ng Diyos ay isang pag-atake sa kabanalan ng Diyos, isang bagay ng matinding pag-aalipusta.

Ang pagwawalang-bahala sa kabanalan ng Diyos ay nagdala ng nakamamatay na mga bunga. Ang mga anak ni Aaron na sina Nadab at Abihu, ay kumilos nang salungat sa mga utos ng Diyos sa kanilang mga tungkulin sa pagkasaserdote at pinatay niya sila ng apoy. Pagkalipas ng maraming taon, nang si Haring David ay nagkakaroon ng kaban ng tipan ay lumipat sa isang cart t na paglabag sa mga utos ng Diyos t tipped kapag ang mga baka ay natagod, at hinawakan ito ng isang lalaking nagngangalang Uah upang panatilihin ito. Agad na sinaktan ng Diyos si Uzah na patay.

Ang Sagrado ng Diyos ang Pangunahing Kaalaman sa Kaligtasan

Karaniwan, ang plano ng kaligtasan ay batay sa mismong bagay na naghihiwalay sa Panginoon mula sa sangkatauhan: ang kabanalan ng Diyos. Sa daan-daang taon, ang mga tao sa Lumang Tipan sa Israel ay nakasalalay sa isang sistema ng mga sakripisyo ng hayop upang matubos para sa kanilang mga kasalanan. Gayunpaman, pansamantala lamang ang solusyon na iyon. Hanggang kay Adan, ipinangako ng Diyos sa mga tao ang isang Mesiyas.

Ang isang Tagapagligtas ay kinakailangan sa tatlong kadahilanan. Una, alam ng Diyos na ang mga tao ay hindi maaaring matugunan ang kanyang mga pamantayan ng perpektong kabanalan sa pamamagitan ng kanilang sariling pag-uugali o mabubuting gawa. Pangalawa, hinihiling niya ang isang walang bahid na sakripisyo upang mabayaran ang utang sa mga kasalanan ng sangkatauhan. At pangatlo, gagamitin ng Diyos ang Mesiyas upang mailipat ang kabanalan sa makasalanang mga kalalakihan at kababaihan.

Upang masiyahan ang kanyang pangangailangan para sa isang walang kasalanan na sakripisyo, ang Diyos mismo ang kailangang maging Tagapagligtas. Si Jesus, ang Anak ng Diyos, ay nagkatawang-tao bilang isang tao, na ipinanganak ng isang babae ngunit napapanatili ang kanyang kabanalan sapagkat siya ay ipinaglihi ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Ang pagpanganak na birhen na iyon ay humadlang sa pagpasa ng kasalanan ni Adan sa anak ni Cristo. Nang mamatay si Jesus sa krus, siya ay naging karapat-dapat na hain, pinarusahan para sa lahat ng mga kasalanan ng lahi ng tao, nakaraan, ngayon, at hinaharap.

Ang Diyos Ama ay binuhay si Jesus mula sa mga patay upang ipakita na tinanggap niya ang perpektong alay ni Kristo. Pagkatapos upang matiyak ang mga tao na nakakatugon sa kanyang mga pamantayan, kinokonsulta ng Diyos, o binibigyan ng kredito ang kabanalan ni Kristo sa bawat taong tumatanggap kay Jesus bilang Tagapagligtas. Ang libreng regalo na ito, na tinatawag na biyaya, ay nagbibigay-katwiran o ginagawang banal sa bawat tagasunod ni Cristo. Ang pagkakaroon ng katuwiran ni Jesus, pagkatapos ay kuwalipikado silang makapasok sa langit.

Ngunit wala rito ang magiging posible nang walang matinding pag-ibig ng Diyos, isa pa sa kanyang perpektong katangian. Sa pamamagitan ng pagmamahal naniniwala ang Diyos na ang mundo ay nagkakahalaga ng pag-save. Ang kaparehong pag-ibig na iyon ang nagtulak sa kanya upang isakripisyo ang kanyang minamahal na Anak, pagkatapos ay ilapat ang katuwiran ni Kristo upang matubos ang mga tao. Dahil sa pag-ibig, ang napaka kabanalan na tila hindi masusukat na balakid ay naging paraan ng Diyos upang mabigyan ang buhay na walang hanggan sa lahat na naghahanap sa kanya.

Mga Mapagkukunan at Karagdagang Pagbasa

  • Mga Bagong Komento sa Bibliya, GJ Wenham, JA Motyer, DA Carson, RT France, mga editor;
  • Bagong Compact Bible Dictionary, T. Alton Bryant, editor
  • Ang Diksyunaryo ng Bagong Unger's Bible, RK Harrison, editor; Sistema ng Teolohiya, Charles Hodge;
  • gotquestions.org.
Kasaysayan ng Quakers

Kasaysayan ng Quakers

Mga Proyekto ng Yule Craft para sa Taglamig ng Solstice

Mga Proyekto ng Yule Craft para sa Taglamig ng Solstice

Relihiyon sa Vietnam

Relihiyon sa Vietnam