https://religiousopinions.com
Slider Image

Mga Panalangin para sa Nobyembre

Habang lumalamig ang panahon at bumagsak ang mga dahon, at ang diskarte sa Thanksgiving at Pasko, natural na ang ating mga saloobin ay bumaling sa mga taong mahal natin na hindi na kasama natin.

Kung gaano katuwiran, kung gayon, ang Simbahang Katoliko ay nag-aalok sa amin ng Nobyembre, na nagsisimula sa All Saints Day at All Souls Day, bilang Buwan ng Banal na Kaluluwa sa Purgatoryo.

Sa mga nagdaang taon, marahil walang doktrinang Katoliko na higit na naiintindihan ng mga Katoliko mismo kaysa sa doktrina ng Purgatoryo. Dahil dito, may posibilidad nating balewalain ito, kahit na medyo napahiya ito, at ito ay ang mga Banal na Kaluluwa na nagdurusa dahil sa aming kakulangan sa ginhawa sa doktrina.

Ang purgatoryo ay hindi, tulad ng iniisip ng maraming tao, isang huling pagsubok; lahat ng mga gumawa nito sa Purgatoryo ay isang araw ay nasa Langit. Ang purgatoryo ay kung saan ang mga namatay sa biyaya, ngunit hindi pa lubusang nagbabayad ng kasalanan para sa temporal na parusa na nagreresulta mula sa kanilang mga kasalanan, magtapos upang matapos ang kanilang pagbabayad-sala bago pumasok sa Langit. Ang isang kaluluwa sa Purgatoryo ay maaaring magdusa, ngunit may katiyakan siyang papasok siya sa Langit kapag kumpleto na ang kanyang parusa. Naniniwala ang mga Katoliko na ang Purgatoryo ay isang pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos, ang Kanyang pagnanais na linisin ang ating mga kaluluwa sa lahat na maaaring mapigil sa atin na makaranas ng ganap na kagalakan sa Langit.

Bilang mga Kristiyano, hindi tayo naglalakbay sa mundong ito lamang. Ang ating kaligtasan ay balot ng kaligtasan ng iba, at ang kawanggawa ay hinihiling sa atin na tulungan. Ang parehong ay totoo sa mga Banal na Kaluluwa. Sa kanilang oras sa Purgatoryo, maaari silang manalangin para sa atin, at dapat nating ipagdasal para sa tapat na umalis na sila ay mapalaya mula sa parusa para sa kanilang mga kasalanan at makapasok sa Langit.

Dapat nating ipagdasal ang mga patay sa buong taon, lalo na sa anibersaryo ng kanilang pagkamatay, ngunit sa Buwang ito ng mga Kaluluwang Kaluluwa, dapat tayong maglaan ng ilang oras araw-araw upang manalangin para sa mga patay. Dapat nating magsimula sa mga pinakamalapit sa amin ng iyong ina at ama, halimbawa, but dapat ding mag-alok tayo ng mga panalangin para sa lahat ng kaluluwa, at lalo na sa mga pinaka-inabandunang.

Naniniwala kami na ang mga Banal na Kaluluwa na ating pinagdarasal ay patuloy na manalangin para sa amin matapos silang makalaya mula sa Purgatoryo. Kung nabubuhay tayo ng mga Kristiyanong buhay, malamang na mahahanap natin ang ating sarili sa Purgatoryo balang araw, at ang ating mga gawa ng kawanggawa tungo sa mga Banal na Kaluluwa doon ay titiyakin na naalala nila tayo sa harap ng trono ng Diyos kapag higit na nangangailangan tayo ng mga panalangin. Ito ay isang nakaaaliw na pag-iisip, at isa na dapat hikayatin sa amin, lalo na sa buwang ito ng Nobyembre, na mag-alok ng aming mga panalangin para sa mga Banal na Kaluluwa.

Walang hanggang pahinga

Isa sa mga pinaka-madalas na binigkas ng mga panalangin ng Katoliko sa mga oras na nakalipas, ang panalangin na ito ay nahulog sa maling paggamit sa huling ilang mga dekada. Ang panalangin para sa mga patay, gayunpaman, ay isa sa mga pinakadakilang gawa ng kawanggawa na maaari nating gawin, upang matulungan sila sa kanilang oras sa Purgatoryo, upang mas mabilis silang makapasok sa kapunuan ng langit.

Walang hanggang Memorya

Ang panalanging ito ay ginagamit sa mga simbahang Eastern Katoliko at Eastern Orthodox at ang katapat sa panalanging Kanluranin na "Eternal Rest." Ang "walang hanggang alaala" na binanggit sa panalangin ay paggunita ng Diyos, na isa pang paraan ng pagsasabi na ang kaluluwa ay pumasok sa langit at tinatamasa ang buhay na walang hanggan.

Mga Panalangin sa Lingguhan para sa Matapat na Pag-alis

Nag-aalok ang Simbahan sa amin ng iba't ibang mga panalangin na maaari nating sabihin sa bawat araw ng linggo para sa matatapat na umalis. Ang mga panalangin na ito ay kapaki-pakinabang lalo na para sa pag-alok ng isang novena sa ngalan ng mga patay.

Panalangin para sa mga Natutulang Magulang

Ang kawanggawa ay hinihiling sa atin na manalangin para sa mga patay. Sa kaso ng ating mga magulang, ang gawin ito ay hindi dapat isang simpleng tungkulin kundi isang kagalakan. Binuhay nila kami at binuhay tayo sa Pananampalataya; dapat nating maging masaya na ang ating mga dalangin ay maaaring makatulong na wakasan ang kanilang mga pagdurusa sa Purgatoryo at dalhin sila ng buo sa ilaw ng Langit.

Panalangin para sa isang Natutuwang Ina

Para sa karamihan sa amin, ito ang aming ina na unang nagturo sa amin upang manalangin at tinulungan kaming maunawaan ang mga hiwaga ng aming Kristiyanong Pananampalataya. Makakatulong kami sa pagbabayad sa kanya para sa regalong iyon ng pananampalataya sa pamamagitan ng pagdarasal para sa pag-urong ng kanyang kaluluwa.

Panalangin para sa Isang Maling Ama

Ang ating mga ama ang huwaran ng Diyos sa ating buhay, at may utang tayo sa kanila na hindi natin lubusang makabayad. Gayunman, maaari nating ipanalangin ang pagtanggi ng kaluluwa ng ating ama at sa gayon matulungan siya sa mga pagdurusa ng Purgatoryo at sa kapunuan ng Langit.

Panalangin para sa Awa sa mga Kaluluwa sa Purgatoryo

Habang alam natin (at alam ng Banal na Kaluluwa sa Purgatoryo) na magtatapos ang mga pananakit ng Purgatoryo at ang lahat na nasa Purgatoryo ay papasok sa Langit, tayo ay nakakagapos pa rin sa kawanggawa upang subukang bawasan ang pagdurusa ng mga Banal na Kaluluwa sa pamamagitan ng ating mga panalangin at gawa. Habang ang una nating responsibilidad, siyempre, ay sa mga taong kilala natin, hindi lahat na nagtatapos sa Purgatoryo ay may isang taong manalangin para sa kanya. Samakatuwid, mahalagang alalahanin sa ating mga panalangin ang mga kaluluwang iyon na pinapabayaan.

Panalangin para sa Lahat ng Nabigo

Ang magandang dalangin na ito, na nakuha mula sa Byzantine Divine Liturgy, ay nagpapaalala sa atin na ang tagumpay ni Kristo sa kamatayan ay nagdudulot sa atin ng lahat ng posibilidad ng walang hanggang pahinga. Manalangin kami para sa lahat ng mga nauna sa amin, upang sila rin, ay makapasok sa Langit.

Panalangin para sa mga Banal na Kaluluwa sa Purgatoryo

Ang awa ni Kristo ay sumasaklaw sa lahat ng tao. Ninanais niya ang kaligtasan ng bawat isa, at sa gayon lumapit kami sa Kanya na may kumpiyansa na magkakaroon siya ng awa sa mga Banal na Kaluluwa sa Purgatoryo, na napatunayan na ang kanilang pagmamahal sa Kanya.

De Profundis

Kinuha ng De Profundis ang pangalan nito mula sa unang dalawang salita ng salmo sa Latin. Ito ay isang pag-iingat na awit na inaawit bilang bahagi ng mga vespers (panalangin sa gabi) at bilang paggunita sa mga patay. Sa tuwing binabasa mo ang De Profundis, maaari kang makatanggap ng isang bahagyang indulgence (ang kapatawaran ng isang bahagi ng parusa para sa kasalanan), na maaaring mailapat sa mga kaluluwa sa Purgatoryo.

Relihiyon sa Indonesia

Relihiyon sa Indonesia

Kasaysayan at Paniniwala ng mga Waldensians

Kasaysayan at Paniniwala ng mga Waldensians

Mga Paniniwala sa Jainism: Ang Limang Mahusay na Panata at ang Labindalawang Panata ng Laity

Mga Paniniwala sa Jainism: Ang Limang Mahusay na Panata at ang Labindalawang Panata ng Laity