https://religiousopinions.com
Slider Image

Ang Sakramento ng Binyag sa Simbahang Katoliko

Ang Sakramento ng Bautismo ay madalas na tinawag na "Ang pintuan ng Simbahan, " sapagkat ito ang una sa pitong sakramento hindi lamang sa oras (dahil natanggap ito ng karamihan sa mga Katoliko bilang mga sanggol) ngunit sa priyoridad dahil ang pagtanggap ng iba pang mga sakramento ay nakasalalay dito . Ito ang una sa tatlong Sakramento ng Pagpapasimulan, ang dalawa pa ay ang Sakramento ng Kumpirma at Sakramento ng Banal na Komunyon. Kapag nabautismuhan, ang isang tao ay nagiging isang miyembro ng Simbahan. Ayon sa kaugalian, ang ritwal (o seremonya) ng binyag ay gaganapin sa labas ng mga pintuan ng pangunahing bahagi ng simbahan, upang tukuyin ang katotohanang ito.

Ang Kinakailangan ng Binyag

Inutusan ni Cristo mismo ang Kanyang mga alagad na ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng mga bansa at binyagan ang mga tumatanggap ng mensahe ng Ebanghelyo. Sa Kanyang pakikipagtagpo kay Nicodemus (Juan 3: 1-21), nilinaw ni Kristo na ang binyag ay kinakailangan para sa kaligtasan: "Amen, amen, sinasabi ko sa iyo maliban kung ang isang tao ay ipanganak na muli ng tubig at ng Espiritu Santo, hindi siya makapasok. ang kaharian ng Diyos. " Para sa mga Katoliko, ang sakramento ay hindi lamang pormalidad; ito ang mismong marka ng isang Kristiyano sapagkat ito ay nagdadala sa atin sa isang bagong buhay kay Cristo.

Ang Mga Epekto ng Sakramento ng Binyag

Ang bautismo ay may anim na pangunahing epekto, na lahat ng supernatural graces:

  1. Ang pag-alis ng pagkakasala ng parehong Orihinal na Kasalanan (ang kasalanan na ibinahagi sa lahat ng sangkatauhan sa pagbagsak nina Adan at Eva sa Hardin ng Eden) at personal na kasalanan (ang mga kasalanan na ginawa natin sa ating sarili).
  2. Ang kapatawaran ng lahat ng parusa na ating utang dahil sa kasalanan, kapwa temporal (sa mundong ito at in Purgatoryo) at walang hanggan (ang parusa na magdurusa tayo sa impyerno).
  3. Ang pagbubuhos ng biyaya sa anyo ng pagpapahayag ng biyaya (ang buhay ng Diyos sa loob natin); ang bilang mga regalo ng Banal na Espiritu; at the three theological virtues.
  4. Pagiging bahagi ni Cristo.
  5. Naging isang bahagi ng Simbahan, na kung saan ang Mystical Body ni Kristo sa mundo.
  6. Pagpapagana ng pakikilahok sa mga sakramento, ang pagkasaserdote ng lahat ng mga mananampalataya, at ang paglaki ng biyaya.

Ang Porma ng Sakramento ng Binyag

Habang ang Simbahan ay may pinahabang ritwal ng Bautismo na karaniwang ipinagdiriwang, na kinabibilangan ng mga tungkulin para sa parehong mga magulang at mga diyos, ang mga mahahalaga sa ritwal na ito ay dalawa: ang pagbuhos ng tubig sa ulo ng tao upang mabinyagan (o ang paglulubog ng tao sa tubig); at ang mga salitang "binabinyagan kita sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Banal na Espiritu."

Ang Ministro ng Sakramento ng Binyag

Yamang ang anyo ng bautismo ay nangangailangan lamang ng tubig at mga salita, ang sakramento, tulad ng Sacrament ng Kasal, ay hindi nangangailangan ng isang pari; ang sinumang nabautismuhan ay maaaring magbautismo sa isa pa. Sa katunayan, kapag ang buhay ng isang tao ay nasa panganib, kahit na ang isang di-bautismong tao pagsasama ng isang taong hindi siya mismo ang naniniwala kay Christ tinibinyagan, inilaan ng tao performing the baptism sumusunod sa anyo ng pagbibinyag at nilalayon, sa pamamagitan ng binyag, na gawin kung ano ang ginagawa ng Simbahan sa iba pang mga salita, upang madala ang taong nabinyagan sa kapunuan ng Simbahan.

Sa ilang mga kaso kung saan ang isang binyag ay ginanap ng isang pambihirang ministro ng ito, ang iba maliban sa isang pari, ang ordinaryong ministro ng sakrament a ay maaaring magsagawa ng isang kondisyon sa binyag. Gayunman, ang isang kondisyon na bautismo ay gaganapin lamang kung mayroong labis na pag-aalinlangan tungkol sa pagiging totoo ng orihinal na aplikasyon ng sakramento Halimbawa, kung ang isang nontrinitarian formula ay ginamit, o kung ang bautismo ay isinagawa ng isang non -binyadong tao na sa huli ay inamin na wala siyang wastong hangarin.
Ang isang kondisyon na bautismo ay hindi isang "rebaptismo"; ang sakramento ay matatanggap lamang ng isang beses. At ang isang kondisyon na bautismo ay hindi maaaring magawa sa anumang kadahilanan maliban sa labis na pag-aalinlangan tungkol sa pagiging totoo ng orihinal na aplikasyon Para sa halimbawa, Kung ang isang wastong bautismo ay ginanap, a isang pari ay hindi maaaring magsagawa ng isang kondisyon na bautismo upang ang pamilya at ang mga kaibigan ay maaaring naroroon.

Ano ang Gumagawa ng Patunay na Binyag?

Tulad ng tinalakay sa itaas, ang anyo ng Sakramento ng Bautismo ay may dalawang mahahalagang elemento: ang pagbuhos ng tubig sa ulo ng tao upang mabautismuhan (o ang paglulubog ng tao sa tubig); at ang mga salitang "binabinyagan kita sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Banal na Espiritu."

Bilang karagdagan sa dalawang mahahalagang sangkap na ito, gayunpaman, ang taong nagsasagawa ng bautismo ay dapat maghangad kung ano ang nais ng Simbahang Katoliko upang maging may bisa ang binyag. Sa madaling salita, kapag siya ay nagbautismo "sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, " dapat niyang sabihin sa pangalan ng Trinidad, at dapat niyang balak na dalhin ang taong nabinyagan sa kabuuan. ng Simbahan.

Isinasaalang-alang ba ng Simbahang Katoliko ang Hindi Pagbibinyag na Bautismo?

Kung ang parehong mga elemento ng isang binyag at ang hangarin na kung saan ito ay isinasagawa, itinuturing ng Simbahang Katoliko na ang binyag ay magiging wasto, kahit na sino ang nagsagawa ng binyag. Dahil ang mga Kristiyanong Eastern Orthodox at mga Protestante ay nakakatugon sa dalawang mahahalagang elemento sa kanilang anyo ng binyag pati na rin ang may tamang layunin, ang kanilang mga binyag ay itinuturing na may bisa ng Simbahang Katoliko.

Sa kabilang dako, habang ang mga miyembro ng Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints (karaniwang tinatawag na "Mormons") ay tumutukoy sa kanilang sarili bilang mga Kristiyano, hindi sila naniniwala sa parehong bagay na pinaniniwalaan ng mga Katoliko, Orthodox, at mga Protestante tungkol sa Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Sa halip na maniwala na ito ay Tatlong Persona sa Isang Diyos (ang Trinidad), itinuturo ng LDS Church na ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu ay tatlong magkahiwalay na diyos. Samakatuwid, ipinahayag ng Simbahang Katoliko na ang bautismo ng LDS ay hindi wasto, sapagkat ang mga Mormons, nang sila ay nagbautismo "sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Banal na Espiritu, " ay hindi nilalayon kung ano ang intensyon ng mga Kristiyano ay, hindi nila nilalayong magbinyag sa pangalan ng Trinidad.

Binyag ng Bata

Sa Simbahang Katoliko ngayon, ang binyag ay karaniwang pinamamahalaan sa mga sanggol. Habang ang ilang iba pang mga Kristiyano ay mahigpit na tumutol sa pagbibinyag sa sanggol, na naniniwala na ang pagbibinyag ay nangangailangan ng pagsang-ayon sa bahagi ng taong nabinyagan, the Eheast Orthodox, Anglicans, Lutherans, at iba pang mga pangunahing landas na Protestante ay nagsasagawa rin ng pagbibinyag ng sanggol, at may katibayan na ito ay isinasagawa mula sa pinakaunang mga araw ng Simbahan.

Dahil ang binyag ay nagtatanggal ng pagkakasala at parusa dahil sa Original Sin, ang pagkaantala sa binyag hanggang sa maunawaan ng isang bata ang sakramento ay maaaring ilagay sa panganib ang bata, dapat ba siyang mamatay na hindi nabautismuhan?

Bautismong Pang-adulto

Tumatanggap din ng sakramento ang mga may sapat na gulang na kinabig sa Katolisismo, maliban kung nakatanggap sila ng a Christian na binyag. (Kung mayroong alinlangan tungkol sa kung ang isang may sapat na gulang ay nabautismuhan na, ang pari ay magsasagawa ng isang kondisyon na binyag.) Ang isang tao ay maaari lamang mabautismuhan minsan bilang isang Christian if, sabihin, siya ay nabautismuhan bilang isang Lutheran, hindi niya magagawa. maging "muling nabigkas" kapag siya ay nag-convert sa Katolisismo.

Habang ang isang may sapat na gulang ay maaaring mabautismuhan pagkatapos ng wastong pagtuturo sa Pananampalataya, ang pagbibinyag ng may sapat na gulang ay karaniwang nangyayari ngayon bilang bahagi ng Rite of Christian Initiation for Adults (RCIA) at agad na sinusundan ng Pagkumpirma at Komunyon.

Binyag ng Pagnanais

Habang ang Simbahan ay palaging nagturo na ang binyag ay kinakailangan para sa kaligtasan, hindi nangangahulugan na ang mga pormal na nabautismuhan lamang ang maaaring maligtas. Mula pa noong una, kinilala ng Simbahan na mayroong dalawang iba pang mga uri ng binyag bukod sa bautismo ng tubig.

Ang pagbibinyag ng pagnanasa ay naaangkop sa mga yaong, habang nagnanais na mabinyagan, ay namatay bago tumanggap ng sakramento at "Ang mga, sa pamamagitan ng hindi pagkakasala ng kanilang sarili, ay hindi alam ang Ebanghelyo ni Cristo o ang Kanyang Simbahan, ngunit gayunpaman na naghahanap ng Diyos kasama isang taimtim na puso, at, inilipat ng biyaya, subukan sa kanilang mga aksyon na gawin ang Kanyang kalooban dahil alam nila ito sa pamamagitan ng pagdidikta ng budhi "( Constitution on the Church, Second Vatican Council).

Binyag ng Dugo

Ang pagbibinyag ng dugo ay katulad ng pagbibinyag ng pagnanasa. Tumutukoy ito sa pagkamartir ng mga mananampalataya na pinatay para sa pananampalataya bago sila nagkaroon ng pagkakataong mabinyagan. Ito ay isang pangkaraniwang naganap sa mga unang siglo ng Simbahan, ngunit din sa mga huling panahon sa mga lupain ng misyonero. Tulad ng pagbibinyag ng pagnanasa, ang pagbibinyag ng dugo ay may parehong epekto sa pagbibinyag ng tubig.

Gumawa ng Mata ng Diyos sa Mabon

Gumawa ng Mata ng Diyos sa Mabon

Swami Vivekananda Wallpaper

Swami Vivekananda Wallpaper

Pag-aasawa Ayon sa Bibliya

Pag-aasawa Ayon sa Bibliya