https://religiousopinions.com
Slider Image

Naniniwala ang mga Mormons na Ipinanganak si Jesus noong Abril 6

Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw (LDS / Mormon) at ang mga miyembro nito ay ipinagdiriwang ang kapanganakan ni Jesus noong Disyembre kasama ang nalalabi sa mundo ng mga Kristiyano. Gayunpaman, naniniwala ang mga Mormon na ang Abril 6 ay ang Kanyang eksaktong petsa ng kapanganakan.

Kung Ano ang Ating Gawin at Hindi Alam Tungkol sa Aktwal na Petsa ng Kaarawan ni Cristo

Ang mga iskolar ay hindi maaaring sumang-ayon sa taon na ipinanganak si Jesus o ang Kanyang eksaktong petsa ng kapanganakan. Ang ilan ay nag-isip na ito ay nangyari sa tagsibol dahil ang mga kawan ay wala sa bukas na bukid sa taglamig. Ang higit pa, ang isang census ay hindi mangyayari sa taglamig at alam namin na sina Jose at Mary ay naglakbay patungong Betlehem para sa isang census. Ang mga iskolar ng LDS ay mayroon ding mga pagdududa tungkol sa eksaktong petsa ng kapanganakan at patuloy na galugarin ang lahat ng mga posibilidad.

Ang aming sekular na Pasko ay may ilang paganong ugat at tradisyon, bilang karagdagan sa mga relihiyosong umiikot sa kapanganakan ni Kristo. Ang mga tradisyon ng Pasko at Pasko ay tiyak na nagbago sa paglipas ng panahon.

Ang Kaarawan ng Kaarawan ni Jesus ay Maaring Kilalanin lamang sa pamamagitan ng Modernong Pahayag

Ang modernong paniniwala ng LDS na si Jesus ay ipinanganak noong Abril 6 ay higit sa lahat mula sa D at T 20: 1. Gayunpaman, itinaguyod ng modernong iskolar ng LDS na ang talatang pambungad ay marahil ay hindi bahagi ng orihinal na paghahayag sapagkat hindi kasama rito ang pinakaunang manuskrito ng paghahayag. Marahil ay naidagdag ito ng sinaunang mananalaysay ng simbahan at tagasulat, na si John Whitmer, sa ibang pagkakataon.

Ang pambungad na taludtod na ito sa paghahayag na ito ay marahil ang sinaligan ni James E. Talmage sa pag-aasawa noong Abril 6 na maging eksaktong petsa ng kapanganakan ni Jesus sa kanyang seminal na gawain, si Jesus ang Cristo. Ang talmage ay halos hindi nag-iisa sa ito. Karamihan sa mga Mormons ay babanggitin ang banal na kasulatan na ito at headnote bilang patunay din sa kaarawan ni Jesus.

Kung ang Abril 6 ang tamang petsa ng kapanganakan ni Jesucristo, hindi ito maitatag sa pamamagitan ng pananaliksik at debate. Gayunpaman, maaari itong makilala sa pamamagitan ng modernong paghahayag. Tatlong buhay na propeta ang nagpahayag ng Abril 6 na Kanyang eksaktong petsa ng kapanganakan:

  1. Pangulong Harold B. Lee
  2. Pangulong Spencer W. Kimball
  3. Pangulong Gordon B. Hinckley

Ang mga pagpapahayag na ito ay sinamahan ng hindi patas na pahayag mula kay Elder David A. Bednar, isang Apostol, sa kanyang talumpating Abril ng Pangkalahatang Kumperensya: "Ngayon ay Abril 6. Alam natin sa pamamagitan ng paghahayag na ngayon ang aktwal at tumpak na petsa ng Tagapagligtas s kapanganakan. "

Inilista ng Bednar ang D at T 20: 1 at ang mga puna mula kay Pangulong Lee, Kimball at Hinckley bilang kanyang mga sanggunian.

Ipinagdiriwang ng mga Miyembro ng LDS at ang Simbahan ang Kapanganakan noong Disyembre

Bagaman naniniwala ang mga Mormon noong Abril 6 na ang tunay na kaarawan ni Cristo, ipinagdiriwang nila ang Kanyang kapanganakan noong Disyembre 25, kasama ang mga kaganapan sa buong Disyembre.

Ang opisyal na simbahan ng Christmas Devotional ay palaging nagaganap sa unang bahagi ng Disyembre. Nagtatampok ang debosyonal na musika ng Pasko sa pamamagitan ng Mormon Tabernacle Choir, dekorasyon ng Pasko, at mga pag-uusap na paggunita sa pagsilang ni Jesus.

Nagtatampok ang Temple Square sa Lungsod ng Salt Lake City ng maraming nativities, Christmas light, Christmas exhibit, at maraming iba pang mga presentasyon at kaganapan. Ang mga paghahanda para sa mga Christmas Christmas Christmas lights ay nagsisimula sa Agosto at isang mataas na punto ng kapaskuhan para sa mga miyembro at iba pa.

Kasama rin sa mga Mormon ang mga espesyal na kaganapan sa Pasko sa kanilang mga lokal na kaganapan sa simbahan at pagdiriwang ng pamilya. Maaaring naniniwala silang naganap ang kapanganakan noong Abril, ngunit ipinagdiriwang nila ito parehong Disyembre at Abril.

Mayroong Iba pang Makabuluhang mga Kaganapan sa Abril sa Simbahan

Ang ipinanumbalik na simbahan ni Jesucristo ay opisyal at ligal na itinatag noong Abril 6, 1830. Ang partikular na petsa na ito ay pinili mismo ni Jesucristo at ipinahayag sa paghahayag, na nakapaloob sa Doktrina at mga Tipan.

Ang mga miyembro ng LDS ay nakakaramdam ng isang espesyal na kabuluhan hanggang Abril 6. Ang iba pang mga kaganapan ay madalas na magkatugma sa petsa. Ang Simbahan ay nagdaos ng Pangkalahatang Kumperensya ng dalawang beses sa isang taon, isang beses sa Abril at isang beses sa Oktubre. Ang kumperensya ay palaging isang dalawang araw na kaganapan sa Sabado at Linggo, malapit sa Abril 6 hangga't maaari.

Kapag ang Pasko ay bumagsak o malapit sa Abril 6, ang katotohanang ito ay madalas na tinutukoy ng mga nagsasalita sa Abril General Conference. Ang mga pag-uusap na may tema ng Pasko ng Pagkabuhay ay karaniwang binabanggit kapwa ang petsa ng kapanganakan at kamatayan ni Jesucristo.

Ang Abril 6 ay palaging magkakaroon ng isang espesyal na kabuluhan para sa The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints at mga miyembro nito pati na rin ang pagdiriwang ng Kanyang kapanganakan.

10 ng Pinaka Mahalagang Shinto Shrines

10 ng Pinaka Mahalagang Shinto Shrines

Ano ang Bibliya ng Kahoy ng Buhay?

Ano ang Bibliya ng Kahoy ng Buhay?

Ekskomunikasyon sa Simbahang Katoliko

Ekskomunikasyon sa Simbahang Katoliko