https://religiousopinions.com
Slider Image

Mga Buod ng Kwento ng Bibliya (Indeks)

Ang koleksyon ng mga buod ng kwento ng Bibliya ay nagtatampok sa mga simple ngunit malalim na katotohanan na matatagpuan sa mga sinaunang at walang hanggang mga kuwento ng Bibliya. Ang bawat isa sa mga buod ay nagbibigay ng isang maikling synopsis ng mga kwento sa Bibliya ng Luma at Bagong Tipan na may sanggunian sa Banal na Kasulatan, mga kawili-wiling puntos o aralin na matutunan mula sa kwento, at isang katanungan para sa pagninilay.

01 ng 50

Ang Kwento ng Paglikha

Earth mula sa Space. H. Armstrong Roberts / ClassicStock / Mga Larawan sa Archive / Mga imahe ng Getty

Ang simpleng katotohanan ng kwento ng paglikha ay ang Diyos ang may-akda ng paglikha. Sa Genesis 1 ipinakita sa amin ang simula ng isang banal na drama na maaari lamang masuri at maunawaan mula sa paninindigan ng pananampalataya. Gaano katagal ito? Paano ito nangyari, eksakto? Walang sinagot ang sagot ng mga katanungang ito. Sa katunayan, ang mga hiwagang ito ay hindi ang pokus ng kwento ng paglikha. Sa halip, ang layunin ay para sa paghahayag sa moral at espirituwal.

02 ng 50

Ang Hardin ng Eden

ilbusca / Mga Larawan ng Getty

Galugarin ang Hardin ng Eden, isang perpektong paraiso na nilikha ng Diyos para sa kanyang mga tao. Sa pamamagitan ng kuwentong ito nalaman natin kung paano pumasok ang kasalanan sa mundo, na lumilikha ng isang hadlang sa pagitan ng mga kalalakihan at Diyos. Nakita din natin na ang Diyos ay may plano upang madaig ang problema sa kasalanan. Alamin kung paano ibabalik ang Paraiso sa isang araw na pumili ng pagsunod sa Diyos.

03 ng 50

Ang Pagbagsak ng Tao

Ang Hardin ng Eden (1530). Mga Pinong Larawan ng Larawan / Mga Larawan ng Pamana / Mga Larawan ng Getty

Ang Pagbagsak ng Tao ay inilarawan sa unang aklat ng Bibliya, Genesis, at inihayag kung bakit ang mundo ay nasa kahanga-hangang hugis ngayon. Habang binabasa natin ang kwento nina Adan at Eva, nalaman natin kung paano pumasok ang kasalanan sa mundo at kung paano maiiwasan ang darating na paghuhukom ng Diyos sa kasamaan.

04 ng 50

Arka ni Noe at ang Baha

Naghahanda si Noe at ang kanyang pamilya na pumasok sa arka. Mga Larawan ng Getty

Si Noe ay matuwid at walang kapintasan, ngunit hindi siya nagkakasala (tingnan sa Genesis 9:20). Natuwa si Noe sa Diyos at natagpuan ang pabor dahil mahal niya at sinunod ang Diyos ng buong puso. Bilang isang resulta, ang buhay ni Noe ay isang halimbawa sa kanyang buong henerasyon. Bagaman ang ibang tao sa paligid niya ay sumunod sa kasamaan sa kanilang mga puso, sumunod si Noe sa Diyos.

05 ng 50

Ang Tore ng Babel

PaulineM

Upang maitayo ang Tore ng Babel, ang mga tao ay gumagamit ng tisa sa halip na bato at alkitran sa halip na mortar. Gumamit sila ng mga materyales na "gawa ng tao", sa halip na mas matibay na mga materyales na gawa ng Diyos. Ang mga tao ay nagtatayo ng isang bantayog sa kanilang sarili, upang tawagan ang pansin sa kanilang sariling mga kakayahan at mga nagawa, sa halip na magbigay luwalhati sa Diyos.

06 ng 50

Sodoma at Gomorra

Tumakas si Lot at ang kanyang pamilya sa Sodoma. Mga Larawan ng Getty

Ang mga taong naninirahan sa Sodoma at Gomorra ay ibinigay sa imoralidad at lahat ng uri ng kasamaan. Sinasabi sa atin ng Bibliya na ang mga naninirahan ay lahat ay nasiraan ng loob. Bagaman maibiging nais ng Diyos na malaya ang dalawang sinaunang lunsod kahit na para sa iilang matuwid na tao, walang nakatira doon. Kaya, nagpadala ang Diyos ng dalawang anghel na nagkakilala bilang mga lalaki upang sirain ang Sodoma at Gomorra. Alamin kung bakit hiniling ng kabanalan ng Diyos na ang Sodoma at Gomorra ay mapahamak.

07 ng 50

Ladder ni Jacob

Sa panaginip ng Hagdan ni Jacob, ang mga anghel ay umakyat at bumaba mula sa langit, at pinalawak ng Diyos ang pangako niyang tipan kay Jacob. Mga Larawan ng Getty

Sa isang panaginip kasama ang mga anghel na umakyat at bumababa ng hagdan mula sa langit, ipinagkaloob ng Diyos ang pangako niyang tipan sa patriarkang Lumang Tipan na si Jacob, anak ni Isaac at apo ni Abraham. Karamihan sa mga iskolar ay binibigyang kahulugan ang hagdan ni Jacob bilang isang pagpapakita ng kaugnayan sa pagitan ng Diyos at man mula sa langit hanggang sa lupa Sila na ang Diyos ay kumuha ng inisyatibo upang maabot tayo. Alamin ang totoong kabuluhan ng hagdan ng Jacob .

08 ng 50

Ang Kapanganakan ni Moises

Pampublikong Domain

Si Moises, isa sa mga kilalang tao sa Lumang Tipan, ang napiling tagapagligtas, pinalaki upang palayain ang mga sinaunang Israel mula sa pagkaalipin sa Egypt. Gayunpaman, ang pagkakatulad sa Kautusan, si Moises, sa wakas, ay hindi ganap na mailigtas ang mga anak ng Diyos at dalhin sila sa Lupang Pangako. Alamin kung paano ang mga dramatikong kaganapan na nakapaligid sa kapanganakan ni Moises ay sumasalamin sa darating ng panghuli Tagapagligtas na si Jesucristo.

09 ng 50

Ang nasusunog na Bush

Nagsalita ang Diyos kay Moises sa pamamagitan ng isang nasusunog na bush. Marami pang Mga Larawan ng Milkyybrbrt / Getty

Gamit ang isang nasusunog na bush upang makuha ang atensiyon ni Moises, pinili ng Diyos ang pastol na ito upang manguna sa kanyang mga tao mula sa pagkaalipin sa Egypt. Subukang ilagay ang iyong sarili sa sandalyas ni Moises. Nakikita mo ba ang iyong sarili tungkol sa iyong pang-araw-araw na negosyo kapag biglang lumitaw ang Diyos at nakikipag-usap sa iyo mula sa hindi inaasahang mapagkukunan? Ang paunang reaksyon ni Moises ay upang lumapit upang masuri ang misteryosong nasusunog na bush. Kung nagpasya ang Diyos na makuha ang iyong pansin sa isang hindi pangkaraniwang at nakakagulat na paraan ngayon, magiging bukas ka ba rito?

10 ng 50

Ang Sampung Salot

Ang mga salot ng Egypt. I-print ang Kolektor / Kontributor / Mga Larawan ng Getty

Ilahad ang walang kapantay na kapangyarihan ng Diyos sa kuwentong ito ng sampung salot laban sa sinaunang Egypt, na naglaho sa bansa. Alamin kung paano napatunayan ng Diyos ang dalawang bagay: ang kanyang kumpletong awtoridad sa buong mundo, at naririnig niya ang mga iyak ng kanyang mga tagasunod.

11 ng 50

Pagtawid sa Pulang Dagat

Google imahe

Ang pagtawid sa Dagat na Pula ay maaaring ang pinaka kamangha-manghang himala na naitala. Sa huli, ang hukbo ni Paraon, ang pinakamalakas na puwersa sa mundo, ay hindi katugma sa Makapangyarihang Diyos. Tingnan kung paano ginamit ng Diyos ang pagtawid sa Pula na Dagat upang turuan ang kanyang mga tao na magtiwala sa kanya sa labis na mga pangyayari at patunayan na siya ay may kapangyarihan sa lahat ng mga bagay.

12 ng 50

Ang Sampung Utos

Natanggap ni Moises ang Sampung Utos. Mga Larawan ng SuperStock / Getty

Ang Sampung Utos o ang Mga Tableta ng Kautusan ay ang mga batas na ibinigay ng Diyos sa mga tao ng Israel sa pamamagitan ni Moises pagkatapos nilang ilabas sila sa Egypt. Sa esensya, ang mga ito ay isang buod ng daan-daang mga batas na matatagpuan sa Batas ng Lumang Tipan at naitala sa Exodo 20: 1-17 at Deuteronomio 5: 6-21. Nag-aalok sila ng mga pangunahing patakaran ng pag-uugali para sa espirituwal at moral na pamumuhay.

13 ng 50

Si Balaam at ang asno

Si Balaam at ang asno. Mga Larawan ng Getty

Ang kakaibang account ni Balaam at ang kanyang asno ay isang kwento sa Bibliya na mahirap kalimutan. Sa isang pakikipag-usap na asno at isang anghel ng Diyos, ginagawa nito ang perpektong aralin para sa isang klase sa Linggo ng mga bata. Tuklasin ang walang katapusang mga mensahe na nilalaman sa isa sa mga pinakatawang kuwento ng Bibliya.

14 ng 50

Pagtawid sa Ilog Jordan

Malayo Shores Media / Sweet Publishing

Ang mga kamangha-manghang himala tulad ng mga Israelita na tumawid sa Ilog Jordan ay nangyari libu-libong taon na ang nakalilipas, gayunpaman mayroon pa rin silang kahulugan para sa mga Kristiyano ngayon. Tulad ng pagtawid sa Pula na Dagat, ang himalang ito ay minarkahan ang lahat-ng-mahalagang pagbabago ng kurso para sa bansa.

15 ng 50

Labanan ng Jerico

Nagpadala si Joshua ng mga tiktik sa Jerico. Malayo Shores Media / Sweet Publishing

Ang labanan ng Jerico ay nagtatampok ng isa sa mga pinaka-kamangha-manghang mga himala sa Bibliya, na nagpapatunay na ang Diyos ay tumayo kasama ang mga Israelita. Ang mahigpit na pagsunod ni Joshua sa Diyos ay isang pangunahing aral mula sa kuwentong ito. Sa bawat pagliko ay ginawa ni Josue ang eksaktong sinabi sa kanya at ang mga taga-Israel ay umunlad sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ang isang patuloy na tema sa Lumang Tipan ay kapag sumunod ang mga Hudyo sa Diyos, maayos silang nagawa. Kapag sila ay sumuway, ang mga kahihinatnan ay masama. Ang parehong ay totoo para sa atin ngayon.

16 ng 50

Sina Samson at Delilah

Malayo Shores Media / Sweet Publishing

Ang kwento nina Samson at Delilah, habang kabilang sa mga panahong matagal na, ay umaapaw sa may-katuturang mga aralin para sa mga Kristiyano sa ngayon. Nang mahulog si Samson para kay Delilah, minarkahan nito ang simula ng kanyang pagbagsak at pagkamatay. Malalaman mo kung paano si Samson ay katulad mo at ako sa maraming paraan. Pinatunayan ng kanyang kwento na maaaring magamit ng Diyos ang mga taong may pananampalataya, gaano man kalaki ang perpekto nilang pamumuhay.

17 ng 50

David at Goliath

Naupo si David sa sandata ni Goliath matapos talunin ang higante. Sketch ni Pastor Glen Strock para sa kaluwalhatian ni Jesucristo.

Nahaharap ka ba sa isang higanteng problema o imposible na sitwasyon? Ang pananampalataya ni David sa Diyos ay naging dahilan upang tumingin siya sa higante mula sa ibang pananaw. Kung titingnan natin ang mga higanteng problema at imposible na mga sitwasyon mula sa pananaw ng Diyos, napagtanto natin na ang Diyos ay ipaglalaban para sa atin at kasama natin. Kapag inilalagay natin ang wastong pananaw, nakikita natin nang mas malinaw at maaari nating labanan ang mas epektibo.

18 ng 50

Shadrach, Meshach, at Abednego

Tinuro ni Nabucodonosor ang apat na lalaki na naglalakad sa nagniningas na pugon. Ang tatlong tao ay sina Shadrach, Meshach at Abednego. Mga Larawan ng Spencer Arnold / Getty

Sina Shadrach, Meshach, at Abednego ay tatlong binata na determinadong sumamba sa Isang tunay na Diyos lamang. Sa harap ng kamatayan sila ay tumayo nang matatag, ayaw na ikompromiso ang kanilang mga paniniwala. Wala silang katiyakan na makakaligtas sila sa apoy, ngunit tumayo rin sila. Ang kanilang kwento sa Bibliya ay nagsasalita ng isang malakas na salita ng paghihikayat lalo na sa mga kabataang lalaki at kababaihan sa ngayon.

19 ng 50

Si Daniel sa Den of Lions

Ang Sagot ni Daniel sa Hari ni Briton Rivi re (1890). Pampublikong Domain

Hindi nagtatagal, lahat tayo ay dumaranas ng matinding pagsubok na sumusubok sa ating pananampalataya, tulad ng ginawa ni Daniel nang siya ay ihagis sa lungga ng mga leon. Siguro dumadaan ka sa isang oras ng malubhang krisis sa iyong buhay ngayon. Hayaang ang halimbawa ni Daniel ng pagsunod at tiwala sa Diyos ay hikayatin kang panatilihin ang iyong mga mata sa totoong Tagapangalaga at Tagapagligtas.

20 ng 50

Jonas at Whale

Jonas at Whale. Hulton Archive / Mga imahe ng Getty

Ang ulat tungkol kay Jonas at ng Whale ay nagtala ng isa sa mga kakaibang kaganapan sa Bibliya. Ang tema ng kuwento ay ang pagsunod. Inisip ni Jonas na mas kilala niya kaysa sa Diyos. Ngunit sa huli natutunan niya ang isang mahalagang aralin tungkol sa awa at kapatawaran ng Panginoon, na umaabot pa kay Jonas at Israel sa lahat ng mga taong nagsisisi at naniniwala.

21 ng 50

Ang Kapanganakan ni Jesus

Si Jesus ay si Emmanuel, "Ang Diyos ay kasama natin.". Mga Larawan ng Bernhard Lang / Getty

Ang kwentong ito ng Pasko ay nagbibigay ng isang ulat sa bibliya ng mga kaganapan na nakapaligid sa pagsilang ni Jesucristo. Ang kwento ng Pasko ay nailarawan sa mga Aklat ng Bagong Tipan ni Mateo at Lucas sa Bibliya.

22 ng 50

Ang Binyag ni Jesus ni Juan

Malayo Shores Media / Sweet Publishing

Inialay ni Juan ang kanyang buhay sa paghahanda sa pagdating ni Jesus. Itinuon niya ang lahat ng kanyang enerhiya patungo sa sandaling ito. Siya ay itinakda sa pagsunod. Gayunman, ang unang bagay na hiniling ni Jesus na gawin niya, tumanggi si Juan. Nakaramdam siya ng hindi kwalipikado. Nararamdaman mo ba na hindi karapat-dapat upang matupad ang iyong misyon mula sa Diyos?

23 ng 50

Ang Pagtutukso ni Hesus sa Kamangyuran

Tinutukso ni Satanas si Jesus sa Kamingaw-araw. Mga Larawan ng Getty

Ang kuwento ng tukso ni Kristo sa ilang ay isa sa pinakamahusay na mga turo sa Banal na Kasulatan tungkol sa kung paano labanan ang mga pakana ng Diablo. Sa pamamagitan ng halimbawa ni Jesus natututo tayo nang eksakto kung paano labanan ang maraming mga tukso na ibabato sa atin ni Satanas at kung paano mamuhay ng matagumpay sa kasalanan.

24 ng 50

Ang Kasal sa Cana

Marami pang Mga Larawan ng Milkyybrbrt / Getty

Ang isa sa mga kilalang kasal sa Bibliya ay ang Kasal sa Cana, kung saan isinagawa ni Jesus ang kanyang unang naitala na himala.Ang pagdiriwang ng kasal sa maliit na nayon ng Cana ay minarkahan ang simula ng ministeryo ng publiko. Ang mahalagang simbolismo ng unang himala ay madaling mawala sa atin ngayon. Ang tucked din sa kuwentong ito ay isang mahalagang aralin tungkol sa pagmamalasakit ng Diyos para sa bawat detalye ng ating buhay.

25 ng 50

Ang Babae sa Balon

Inalok ni Jesus ang babae sa balon ng tubig na nabubuhay upang hindi na siya muling uhaw. Gary S Chapman / Mga Larawan ng Getty

Sa salaysay ng Bibliya tungkol sa Babae sa Balon, nakita natin ang isang kuwento ng pag-ibig at pagtanggap ng Diyos. Nabigla ni Jesus ang babaeng taga-Samaria, nag-alay ng tubig sa buhay upang hindi na ulit siya mauhaw, at mabago ang buhay niya magpakailanman. Inihayag din ni Jesus na ang kanyang misyon ay sa buong mundo, at hindi lamang sa mga Judio.

26 ng 50

Pinakain ni Jesus ang 5000

Jodie Coston / Getty Mga imahe

Sa kwentong ito sa Bibliya, pinapakain ni Jesus ang 5000 tao na may kaunting tinapay lamang at dalawang isda. Habang naghahanda si Jesus na gumawa ng isang himala ng supernatural na paglalaan, natagpuan niya ang kanyang mga alagad na nakatuon sa problema sa halip na sa Diyos. Nakalimutan nila na "walang imposible sa Diyos."

27 ng 50

Naglakad si Jesus sa Tubig

Malayo Shores Media / Sweet Publishing

Kahit na hindi tayo maaaring lumakad sa tubig, madadaan tayo sa mahirap, pagsubok na mga pangyayari sa pagsubok. Ang paglingon natin kay Jesus at ang pagtuon sa mahihirap na kalagayan ay magdudulot sa atin ng paglubog sa ilalim ng ating mga problema. Ngunit kapag sumisigaw tayo kay Jesus, hinawakan niya tayo sa kamay at itinaas tayo sa itaas ng tila imposible na paligid.

28 ng 50

Ang Babae ay Nahuli sa Pakikiapid

Si Kristo at ang Babae na Kinuha sa Adultery ni Nicolas Poussin. Mga Larawan ng Peter Willi / Getty

Sa kwento ng babaeng nahuli sa pangangalunya ay itinahimik ni Jesus ang kanyang mga kritiko habang mabait na nag-aalok ng bagong buhay sa isang makasalanang babae na nangangailangan ng awa. Ang mahinahong eksena ay naghahatid ng isang nakapagpapagaling na balsamo sa sinumang may puso na tinimbang ng pagkakasala at kahihiyan. Sa pagpapatawad sa babae, hindi pinatawad ni Jesus ang kanyang kasalanan. Sa halip, inaasahan niya ang pagbabago ng puso at ipinakita sa kanya ng isang pagkakataon upang magsimula ng isang bagong buhay.

29 ng 50

Si Jesus ay Pinahiran Ng Isang makasalanang Babae

Isang Babae Anoints ang Talampakan ni Jesus ni James Tissot. Mga Larawan ng SuperStock / Getty

Nang pumasok si Jesus sa bahay ni Simon na Fariseo para sa isang pagkain, siya ay pinahiran ng isang makasalanang babae, at natutunan ni Simon ang isang mahalagang katotohanan tungkol sa pag-ibig at kapatawaran.

30 ng 50

Ang Mabuting Samaritano

Mga Larawan ng Getty

Ang mga salitang "mabuti" at "Samaritan" ay lumikha ng isang pagkakasalungatan sa mga termino para sa karamihan sa mga unang siglo na Hudyo. Ang mga Samaritano, isang kalapit na pangkat etniko na sumakop sa rehiyon ng Samaria, ay matagal nang kinamumuhian ng mga Hudyo dahil sa kanilang halo-halong lahi at flawed form ng pagsamba. Nang sabihin ni Jesus ang talinghaga ng Mabuting Samaritano, nagtuturo siya ng isang mahalagang aral na higit sa pagmamahal sa iyong kapwa at pagtulong sa mga nangangailangan. Siya ay nai-zero sa aming pagkahilig sa pagkiling sa pagkiling. Ang kwento ng Mabuting Samaritano ay nagpapakilala sa amin sa isa sa mga pinaka-mapaghamong pagtatalaga sa kaluluwa ng mga tunay na naghahanap ng kaharian.

31 ng 50

Si Marta at Maria

Mga Larawan ng Buyenlarge / Contributor / Getty

Ang ilan sa atin ay may posibilidad na maging katulad ni Maria sa aming Kristiyanong paglalakad at iba pa na katulad ni Marta. Malamang mayroon tayong mga katangian ng kapwa sa loob natin. Maaari nating maiintindihan ang ating abalang buhay sa paglilingkod na makaabala sa atin sa paggugol ng oras kasama si Jesus at pakikinig sa kanyang salita. Habang ang paglilingkod sa Panginoon ay isang mabuting bagay, ang pag-upo sa paanan ni Jesus ay pinakamahusay. Dapat nating tandaan kung ano ang pinakamahalaga. Alamin ang isang aralin tungkol sa mga prayoridad sa pamamagitan ng kuwentong ito nina Marta at Maria.

32 ng 50

Ang Gumagawa ng Anak

Fancy Yan / Mga Larawan ng Getty

Tingnan ang Talinhaga ng Prodigal na Anak, na kilala rin bilang Nawala na Anak. Maaari mo ring kilalanin ang iyong sarili sa kuwentong ito sa Bibliya kapag isinasaalang-alang mo ang pagsasara ng tanong, "Sigurado ka bang alipin, isang pharisee o isang lingkod?"

33 ng 50

Ang Nawala na Tupa

Mga Larawan ng Peter Cade / Getty

Ang talinghaga ng Nawala na Tupa ay paborito ng parehong mga bata at matatanda. Marahil na kinasihan ng Ezekiel 34: 11-16, sinabi ni Jesus sa kwento sa isang grupo ng mga makasalanan upang maipakita ang masidhing pag-ibig ng Diyos sa mga nawawalang kaluluwa. Alamin kung bakit tunay na Si Jesucristo ang Mabuting Pastol.

34 ng 50

Itinaas ni Jesus si Lazaro mula sa Patay

Ang libingan ni Lazaro sa Bethany, Holy Land (Circa 1900). Larawan: Mga Larawan ng Apic / Getty

Alamin ang isang aralin tungkol sa pagtitiyaga sa mga pagsubok sa buod ng kwento ng Bibliya na ito. Maraming mga beses sa tingin namin tulad ng Diyos naghihintay masyadong mahaba upang sagutin ang aming mga panalangin at mailigtas sa amin mula sa isang kahila-hilakbot na sitwasyon. Ngunit ang aming problema ay hindi maaaring maging mas masahol kaysa kay Lazarus ' siya ay namatay nang apat na araw bago nagpakita si Jesus!

35 ng 50

Ang Transpigurasyon

Ang Transpigurasyon ni Jesus. Mga Larawan ng Getty

Ang Transpigurasyon ay isang kahima-himala na kaganapan, kung saan pansamantalang sinira ni Jesucristo ang tabing ng laman ng tao upang maihayag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang Anak ng Diyos kina Pedro, Santiago, at Juan. Alamin kung paano napatunayan ng Transpigurasyon na si Jesus ang katuparan ng batas at mga propeta at ipinangako na Tagapagligtas ng mundo.

36 ng 50

Si Jesus at ang mga Bata

I-print ang Kolektor / Mga Getty na Larawan

Ang ulat na ito ni Jesus na pinagpapala ang mga bata ay naglalarawan ng kagaya ng pananampalataya na parang bata na nagbubukas ng pintuan sa langit. Kaya, kung ang iyong kaugnayan sa Diyos ay lumaki na masyadong scholar o kumplikado, kumuha ng isang cue mula sa kwento ni Jesus at sa mga maliliit na bata.

37 ng 50

Si Maria ng Betania Anoints Jesus

Mga Larawan ng SuperStock / Getty

Marami sa atin ang pinipilit na mapabilib ang iba. Nang pinahiran ni Maria ng Betania si Jesus ng mamahaling pabango, isa lamang ang nasa isip niya: luwalhatiin ang Diyos. Galugarin ang madarahog na sakripisyo na naging sikat sa babaeng ito nang walang hanggan.

38 ng 50

Ang Pagpasok ng Triumphal ni Jesus

Circa 30 AD, pagpasok ng matagumpay ni Jesus Christ sa Jerusalem. Mga Larawan ng Getty

Ang kwentong Linggo ng Palma, ang pagpasok ni Hesukristo sa Jerusalem bago siya namatay, natupad ang mga sinaunang hula tungkol sa Mesiyas, ang ipinangakong Tagapagligtas. Ngunit ang mga pulutong ay nag-misinterpret ng mali kung sino si Jesus at kung ano ang ginawa niya. Sa buod na ito ng kwentong Palma ng Linggo, alamin kung bakit ang pagpasok ng tagumpay ni Hesus ay hindi kung ano ang lumitaw, ngunit higit pang pag-alog sa lupa kaysa sa naiisip ng sinuman.

39 ng 50

Nilinis ni Jesus ang Templo ng mga Nagpapalit ng Pera

Nilinis ni Jesus ang Templo ng mga nagpalit ng pera. Larawan: Mga Larawan ng Getty

Nang papalapit na ang Pista ng Paskuwa, ang mga nagpalit ng pera ay ginagawa ang Templo sa Jerusalem na isang tanawin ng kasakiman at kasalanan. Nakita ang pagkasira ng banal na lugar, pinalayas ni Hesukristo ang mga lalaking ito mula sa korte ng mga Hentil, kasama ang mga nagbebenta ng mga baka at kalapati. Alamin kung bakit ang pagpapatalsik ng mga nagpalit ng pera ay nag-trigger ng isang kadena ng mga kaganapan na humantong sa kamatayan ni Kristo.

40 ng 50

Ang huling Hapunan

Ang Huling Hapunan, Leonardo da Vinci, 1495-1498. Wikimedia Commons

Sa Huling Hapunan, bawat isa sa mga alagad ay nagtanong kay Jesus (paraphrased): "Maaari ba akong maging isa na ipagkanulo ka, Panginoon?" Gusto ko hulaan sa sandaling iyon ay pinag-uusapan din nila ang kanilang sariling mga puso. Maya-maya pa, hinulaan ni Jesus ang tatlong-tiklop na pagtanggi ni Pedro. Mayroon bang mga oras sa ating lakad ng pananampalataya na dapat nating itigil at tanungin, "Gaano katotoo ang aking pangako sa Panginoon?"

41 ng 50

Tinanggihan ni Peter ang Pagkilala kay Jesus

Ang Pangalawang Pagtanggi ni Peter ni James Tissot.

SuperStock / Mga Larawan ng Getty

Bagaman tinanggihan ni Pedro ang pagkakilala kay Jesus, ang kanyang pagkabigo ay nagresulta sa isang magandang gawa ng pagpapanumbalik. Ang kwentong ito sa Bibliya ay nagbabalangkas ng maibiging pagpapasigla ni Kristo na patawarin tayo at ibalik ang ating kaugnayan sa kanya sa kabila ng maraming mga hinaing ng tao. Isaalang-alang kung paano naaangkop sa iyo ang madamdaming karanasan ni Peter ngayon.

42 ng 50

Ang Pagpapako sa Krus

Pat LaCroix / Mga Larawan ng Getty

Si Jesucristo sa lahat ng apat na ebanghelyo

Ang pagpapako sa krus ay hindi lamang isa sa mga pinakamasakit at nakapanghimok na anyo ng kamatayan, ito ay isa sa mga pinakapang-takot na pamamaraan ng pagpatay sa sinaunang mundo. Nang magpasiya ang mga pinuno ng relihiyon na papatayin si Jesus, hindi nila iniisip kahit na sinasabi niya ang katotohanan. Tumanggi ka ring maniwala na ang sinabi ni Jesus tungkol sa kanyang sarili ay totoo?

43 ng 50

Ang Pagkabuhay na Mag-uli ni Jesucristo

small_frog / Getty Mga Larawan

Mayroong hindi bababa sa 12 iba't ibang mga pagpapakita ni Kristo sa mga account sa muling pagkabuhay, na nagsisimula kay Maria at nagtatapos kay Pablo. Ang mga ito ay pisikal, maliwanag na karanasan kasama si Kristo na kumakain, nagsasalita at nagpapahintulot sa kanyang sarili na maantig. Gayunpaman, sa maraming mga pagpapakita na ito, si Jesus ay hindi kinikilala sa una. Kung binisita ka ni Jesus ngayon, makikilala mo ba siya?

44 ng 50

Ang Pag-akyat ni Hesukristo

Ang Pag-akyat ni Hesukristo. Jose Goncalves

Ang pag-akyat ni Jesus ay naging malapit na sa ministeryo ni Cristo. Bilang isang resulta, ang dalawang kinalabasan na pinakamahalaga sa ating pananampalataya ay naganap. Una, ang ating Tagapagligtas ay bumalik sa langit at itinaas sa kanang kamay ng Diyos Ama, kung saan siya ay namamagitan ngayon para sa atin. Ang pantay na mahalaga, ang pag-akyat ay naging posible para sa ipinangakong regalo ng Banal na Espiritu na dumating sa mundo sa Araw ng Pentekostes at ibuhos sa bawat mananampalataya kay Cristo.

45 ng 50

Ang Araw ng Pentekostes

Natatanggap ng mga Apostol ang regalo ng mga wika (Gawa 2). Pampublikong Domain

Ang Araw ng Pentekostes ay minarkahan ang isang punto para sa unang iglesyang Kristiyano. Nangako si Jesucristo sa kanyang mga tagasunod na ipadala niya ang Banal na Espiritu upang gabayan at bigyan sila ng kapangyarihan. Ngayon, 2, 000 taon mamaya, ang mga naniniwala kay Jesus ay napupuno pa rin ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Hindi natin mabubuhay ang Kristiyanong buhay kung wala ang kanyang tulong.

46 ng 50

Ananias at Sapphira

Si Bernabe (sa likuran) ay nagbigay ng kanyang mga pag-aari kay Peter, Ananias (sa harapan) na pinatay. Mga Larawan ni Peter Dennis / Getty

Ang biglaang pagkamatay ng Ananias at Sapphira ay bumubuo ng isang aralin sa Bibliya na gulugod at nakasisindak na paalala na ang Diyos ay hindi mabibiro. Unawain kung bakit hindi hayaan ng Diyos na ang unang iglesya ay lason sa pagkukunwari.

47 ng 50

Pagbato ng Pagkamatay ni Stephen

Ang Pagbato ng Pagkamatay ni Stephen. Public Domain Kagandahang-loob ng breadsite.org.

Ang pagkamatay ni Stephen sa Mga Gawa 7 ay nagpakilala sa kanya bilang ang unang Kristiyanong martir. Sa panahong maraming mga alagad ang napilitang tumakas sa Jerusalem dahil sa pag-uusig, kaya naging sanhi ng pagkalat ng ebanghelyo. Ang isang tao na naaprubahan ang pagbato ni Stephen ay si Saul ng Tarsus, na kalaunan ay naging Apostol na si Pablo. Tingnan kung bakit ang pagkamatay ni Stephen ay nag-trigger ng mga pangyayari na hahantong sa pagsabog ng unang iglesya.

48 ng 50

Pagbabago ni Paul

Pampublikong Domain

Ang pagbabalik-loob ni Pablo sa Daan ng Damasco ay isa sa mga pinaka-dramatikong sandali sa Bibliya. Si Saulo ng Tarsus, isang rabid na mang-uusig sa simbahang Kristiyano, ay binago mismo ni Hesus sa kanyang masigasig na ebanghelista. Alamin kung paano dinala ng pagbabalik-loob ni Pablo ang pananampalatayang Kristiyano sa mga Hentil na katulad mo at ako.

49 ng 50

Ang Pagbabago ni Cornelius

Lumuhod si Cornelius Bago si Pedro. Eric Thomas / Mga Larawan ng Getty

Ang iyong paglalakad kasama si Cristo ngayon ay maaaring maging bahagi dahil sa pagbabalik-loob ni Cornelius, isang Roman senturyon sa sinaunang Israel. Tingnan kung paano binuksan ng dalawang mahimalang pangitain ang unang iglesya upang maipangaral ang lahat ng mga tao sa mundo.

50 ng 50

Si Felipe at ang taga-Eunuch na Eusuch

Ang Binyag ng Eunuch ni Rembrandt (1626). Pampublikong Domain

Sa kwento ni Felipe at ng Etiopianong bantay, nahanap natin ang isang relihiyosong outcast na nagbabasa ng mga pangako ng Diyos sa Isaias. Makalipas ang ilang minuto ay mahimalang siyang nabautismuhan at naligtas. Karanasan ang biyaya ng Diyos na nakarating sa madugong kwento ng Bibliya na ito.

Kilalanin si Absalom: Mapanghimagsik na Anak ni Haring David

Kilalanin si Absalom: Mapanghimagsik na Anak ni Haring David

Haile Selassie Talambuhay: Emperor ng Etiopia at Rastafari Mesiyas

Haile Selassie Talambuhay: Emperor ng Etiopia at Rastafari Mesiyas

Ang Singapore, ang Pinaka-Relihiyosong Diverse na Bansa sa Mundo

Ang Singapore, ang Pinaka-Relihiyosong Diverse na Bansa sa Mundo