https://religiousopinions.com
Slider Image

25 Mga Bersyon ng Bibliya para sa Mga Funeral at Card ng Sympathy

Payagan ang makapangyarihang Salita ng Diyos na mag-alok ng kaaya-aya at lakas sa iyong mga mahal sa buhay sa kanilang oras ng kalungkutan. Ang mga pakikiramay na mga taludtod ng Bibliya ay espesyal na pinili para magamit sa iyong mga kard at letra ng pasensya, o upang matulungan kang magsalita ng mga salita ng aliw sa isang libing o pang-alaala na serbisyo.

Mga Sintatikong Bersyon ng Bibliya

Ang Mga Awit ay isang koleksyon ng magagandang tula na orihinal na nangangahulugang aawit sa mga serbisyo sa pagsamba sa mga Hudyo. Marami sa mga talatang ito ang nagsasalita tungkol sa kalungkutan ng tao at naglalaman ng ilan sa mga pinaka nakakaaliw na mga talata sa Bibliya. Kung may alam kang isang taong nasasaktan, dalhin mo ito sa Mga Awit:

Ang Panginoon ay isang kanlungan para sa inaapi, isang kanlungan sa mga oras ng kaguluhan. (Awit 9: 9, NLT)
PANGINOON, alam mo ang pag-asa ng walang magawa. Tiyak na maririnig mo ang kanilang pag-iyak at aliwin sila. (Awit 10:17, NLT)
Nagpapagaan ka ng lampara para sa akin. Ang Panginoong Diyos ko, ay nagliliwanag sa aking kadiliman. (Awit 18:28, NLT)
Kahit na lumalakad ako sa madilim na libis, hindi ako matatakot, sapagkat malapit ka sa tabi ko. Ang iyong baras at ang iyong tauhan ay pinoprotektahan at aliwin ako. (Awit 23: 4, NLT)
Ang Diyos ang ating kanlungan at lakas, laging handa na tumulong sa mga oras ng problema. (Awit 46: 1, NLT)
Sapagkat ang Diyos na ito ay ating Diyos magpakailanman; siya ang magiging gabay natin hanggang sa wakas. (Awit 48:14, NLT)
Mula sa mga dulo ng mundo, umiyak ako sa iyo para sa tulong kapag ang aking puso ay labis na nasasaktan. Dalhin mo ako sa malaking bato ng kaligtasan ... (Awit 61: 2, NLT)
Ang iyong pangako ay nagpabuhay sa akin; naaaliw ako sa lahat ng aking mga problema. (Awit 119: 50, NLT)

Ang Eclesiastes 3: 1-8 ay isang mahalagang kayamanan na madalas na sinipi sa mga libing at serbisyo ng pang-alaala. Inililista ng daanan ang 14 na "magkasalungat, " isang karaniwang sangkap sa tula ng Hebreo na nagpapahiwatig ng pagkumpleto. Ang mga kilalang linya na ito ay nag-aalok ng isang nakakaaliw na paalala ng soberanya ng Diyos. Habang ang mga panahon ng ating buhay ay maaaring mukhang random, makatitiyak tayo na mayroong isang layunin para sa lahat ng ating naranasan, kahit na mga oras ng pagkawala.

May panahon para sa lahat, at panahon para sa bawat aktibidad sa ilalim ng langit:
oras na ipanganak at oras na mamatay,
isang oras upang magtanim at isang oras upang mag-uproot ...
oras na mapabagsak at oras upang itayo,
panahon ng pag-iyak at oras ng pagtawa,
panahon ng pagdadalamhati at isang oras upang sumayaw ... (Eclesiastes 3: 1-8, NIV)

Si Isaias ay isa pang aklat ng Bibliya na nagsasalita ng malakas na paghihikayat sa mga nasasaktan at nangangailangan ng aliw:

Kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Kapag dumaan ka sa mga ilog ng kahirapan, hindi ka malulunod. Kapag naglalakad ka sa apoy ng pang-aapi, hindi ka masusunog; hindi ka ubusin ng mga siga. (Isaias 43: 2, NLT)
Pag-awit sa kagalakan, O mga langit! Magalak, O lupa! Sumiksik sa awit, O mga bundok! Sapagka't inaliw ng Panginoon ang kaniyang bayan at maawa sa kanila sa kanilang pagdurusa. (Isaias 49:13, NLT)
Ang mabubuting tao ay lumilipas; ang makadiyos ay madalas na namatay bago ang kanilang oras. Ngunit walang tila nagmamalasakit o nagtataka kung bakit. Walang nakakaintindi na nangangalaga sa kanila ang Diyos mula sa kasamaan na darating. Para sa mga sumusunod sa banal na landas ay magpapahinga sa kapayapaan kapag namatay sila. (Isaias 57: 1-2, NLT)

Maaari kang makaramdam ng labis na pagdadalamhati na tila hindi hihina, ngunit nangangako ang Panginoon ng mga bagong kaawaan tuwing umaga. Ang kanyang katapatan ay tumatagal magpakailanman:

Para sa Panginoon ay hindi iniwan ang sinumang magpakailanman. Bagaman nagdadalamhati siya, nagpakita rin siya ng pakikiramay ayon sa kadakilaan ng kanyang walang katapusang pag-ibig. "(Panaghoy 3: 22-26; 31-32, NLT)

Ang mga naniniwala ay nakakaranas ng isang espesyal na pagiging malapit sa Panginoon sa mga oras ng kalungkutan. Si Jesus ay kasama natin, dinala tayo sa ating mga kalungkutan:

Ang Panginoon ay malapit sa mga pusong may puso; iligtas niya ang mga taong durog na espiritu. (Awit 34:18, NLT)
Mapalad ang mga nagdadalamhati, sapagkat sila ay maaliw. (Mateo 5: 4 NKJV)
Pagkatapos ay sinabi ni Jesus, "Halika sa akin, kayong lahat na pagod at nagdadala ng mabibigat na pasanin, at bibigyan kita ng kapahingahan. (Mateo 11:28, NLT)

Ang pagkamatay ng isang Kristiyano ay ibang-iba sa pagkamatay ng isang hindi naniniwala. Ang pagkakaiba para sa isang naniniwala ay pag-asa. Ang mga taong hindi nakakaalam kay Jesucristo ay walang pundasyon para sa pagharap sa kamatayan na may pag-asa. Dahil sa muling pagkabuhay ni Jesucristo, nahaharap tayo sa kamatayan na may pag-asa ng buhay na walang hanggan. At kapag nawalan tayo ng isang mahal sa buhay na ang kaligtasan ay ligtas, nalulungkot tayo sa pag-asa, alam na makikita natin muli ang langit sa taong iyon:

At ngayon, mahal na mga kapatid, nais naming malaman mo kung ano ang mangyayari sa mga naniniwala na namatay upang hindi ka magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Sapagkat dahil sa naniniwala kami na namatay si Jesus at nabuhay muli, naniniwala rin tayo na kapag bumalik si Jesus, ibabalik ng Diyos ang mga naniniwala na namatay. (1 Tesalonica 4: 13-14, NLT)
Ngayon nawa ang ating Panginoong Jesucristo mismo at Diyos na ating Ama, na nagmamahal sa atin at sa pamamagitan ng kanyang biyaya ay nagbigay sa amin ng walang hanggang kaginhawahan at isang magandang pag-asa, aliwin at palakasin ka sa bawat mabuting bagay na iyong ginagawa at sinasabi. (2 Tesalonica 2: 16-17, NLT)

Ang mga naniniwala ay pinagpala din ng tulong ng iba pang mga kapatid sa simbahan na magdadala ng suporta at ginhawa ng Panginoon:

Lahat ng papuri sa Diyos, ang Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Ang Diyos ang ating mapagmahal na Ama at ang mapagkukunan ng lahat ng kaginhawaan. Pinapaginhawa niya tayo sa lahat ng ating mga paghihirap upang maaliw natin ang iba. Kapag sila ay nababagabag, mabibigyan natin sila ng parehong kaginhawaan na ibinigay sa atin ng Diyos. (2 Mga Taga-Corinto 1: 3-4, NLT)
Magdala ng mga pasanin ng bawat isa, at sa ganitong paraan ay tutuparin mo ang batas ni Cristo. (Galacia 6: 2, NIV)
Maging masaya ka sa mga taong masaya, at umiyak sa mga umiyak. (Roma 12:15, NLT)

Ang pagkawala ng isang taong mahal na mahal natin ay isa sa pinakamahirap na paglalakbay ng pananampalataya. Salamat sa Diyos, ang kanyang biyaya ay magbibigay ng ating kakulangan at lahat ng kailangan natin upang mabuhay:

Kaya't tayo ay darating na matapang sa trono ng ating mapagpalang Diyos. Doon natin matatanggap ang kanyang awa, at makakahanap tayo ng biyaya upang matulungan tayo kapag kailangan natin ito ng lubos. (Hebreo 4:16, NLT)
Ngunit sinabi niya sa akin, "Ang aking biyaya ay sapat para sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay naging perpekto sa kahinaan." (2 Corinto 12: 9, NIV)

Ang hindi nakakagulat na kalikasan ng pagkawala ay maaaring pukawin ang pagkabalisa, ngunit mapagkakatiwalaan natin ang Diyos sa bawat bagong bagay na nababahala natin:

Ibigay ang lahat ng iyong mga pagkabahala at nagmamalasakit sa Diyos, sapagkat siya ang nagmamalasakit sa iyo. (1 Pedro 5: 7, NLT)

Panghuli, ngunit hindi bababa sa, ang paglalarawan ng langit na ito ay marahil ang nag-iisang pinaka-aliw na taludtod para sa mga naniniwala na naglalagay ng kanilang pag-asa sa pangako ng buhay na walang hanggan:

Pahiran niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at wala nang kamatayan o kalungkutan o pag-iyak o sakit. Ang lahat ng mga bagay na ito ay nawala nang tuluyan. (Apocalipsis 21: 4, NLT)
Mga Recipe para sa Imbolc Sabbat

Mga Recipe para sa Imbolc Sabbat

Mga Paniniwala sa Jainism: Ang Tatlong Mga Alahas

Mga Paniniwala sa Jainism: Ang Tatlong Mga Alahas

Mga tip para sa Grounding at Stabilizing Your Energies

Mga tip para sa Grounding at Stabilizing Your Energies