https://religiousopinions.com
Slider Image

Mga Bersyon ng Bibliya sa Pasko

Naghahanap ka ba ng mga Banal na Kasulatan na babasahin sa Araw ng Pasko? Marahil ay nagpaplano ka ng isang debosyonal na pamilya ng Pasko, o naghahanap lamang ng mga talata ng Bibliya na isusulat sa iyong mga Christmas card. Ang koleksyon ng mga talatang Bibliya sa Pasko ay inayos ayon sa iba't ibang mga tema at mga kaganapan na nakapaligid sa kwento ng Pasko at pagsilang ni Jesus.

Kung ang mga regalo, pambalot na papel, mistletoe, at Santa Claus are na nakakagambala sa iyo mula sa totoong dahilan para sa kapaskuhan na ito, maglaan ng ilang minuto upang magnilay sa mga talatang Bibliya sa Pasko at gawing sentro ng pokus ang Kristo sa iyong Pasko ngayong taon.

Ang Kapanganakan ni Jesus

Mateo 1: 18-25

Ito ay kung paano naganap ang kapanganakan ni Jesucristo: Ipinangako ang kanyang ina na si Maria na pakasalan kay Joseph, ngunit bago sila magkasama, siya ay natagpuan na manganak sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Sapagkat si Jose na kanyang asawa ay isang taong matuwid at ayaw niyang ilantad siya sa kahihiyan sa publiko, naisip niyang hiwalayan siya nang tahimik.

Ngunit pagkatapos na maisaalang-alang niya ito, isang anghel ng Panginoon ang nagpakita sa kanya sa isang panaginip at sinabi, "Joseph anak ni David, huwag matakot na dalhin si Maria bilang asawa mo, sapagkat ang ipinaglihi sa kanya ay mula sa Banal na Espiritu . Siya ay manganganak ng isang anak na lalaki, at bibigyan mo siya ng pangalang Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. "

Ang lahat ng ito ay naganap upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta: "Ang birhen ay manganganak at manganganak ng isang anak na lalaki, at tatawagin siyang Immanuel" na ang ibig sabihin, "Ang Diyos ay kasama natin."

Nang magising si Joseph, ginawa niya ang iniutos sa kanya ng anghel ng Panginoon at dinala niya si Maria bilang asawa. Ngunit wala siyang pagkakaisa hanggang sa manganak siya ng isang anak na lalaki. At binigyan siya ng pangalang Jesus.

Lucas 2: 1-14

Sa mga panahong iyon ay naglabas si Cesar Augustus ng isang kautusan na ang isang census ay dapat makuha sa buong mundo ng Roma. (Ito ang unang sensus na naganap habang si Quirinius ay gobernador ng Syria.) At ang bawat isa ay pumunta sa kanyang sariling bayan upang magparehistro.

Kaya't umakyat din si Jose mula sa bayan ng Nazaret sa Galilea hanggang sa Judea, hanggang sa Betlehem na bayan ni David, sapagkat kabilang siya sa bahay at linya ni David. Pumunta siya doon upang magparehistro kasama si Maria, na ipinangako na ikakasal sa kanya at inaasahan ang isang bata. Habang nandoon sila, dumating ang oras na ipanganak ang sanggol, at ipinanganak ang kanyang panganay, isang anak na lalaki. Ibinalot niya ito sa mga tela at inilagay siya sa isang sabsaban sapagkat walang silid para sa kanila sa otel.

At may mga pastol na nakatira sa bukirin malapit, na binabantayan ang kanilang mga kawan sa gabi. Isang anghel ng Panginoon ang nagpakita sa kanila, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay lumiwanag sa kanilang paligid, at sila ay natakot. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kang matakot. Nagdadala ako sa iyo ng mabuting balita ng malaking kagalakan na magiging para sa lahat ng mga tao. Ngayon sa bayan ni David isang Tagapagligtas ay ipinanganak sa iyo; siya ang Cristo na Panginoon. ay magiging isang senyas sa iyo: Makakakita ka ng isang sanggol na nakabalot ng tela at nakahiga sa isang sabsaban. "

Biglang isang mahusay na kumpanya ng langit na hukbo ang lumitaw kasama ang anghel, na pumupuri sa Diyos at nagsasabing, "Luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan, at sa lupa ay kapayapaan sa mga tao na pinanatili ang kanyang pabor."

Ang Pagbisita ng mga Pastol

Lucas 2: 15-20

Nang iwan sila ng mga anghel at napunta sa langit, sinabi ng mga pastol sa isa't isa, "Pumunta tayo sa Betlehem at tingnan natin ang bagay na nangyari, na sinabi sa atin ng Panginoon."

Kaya't nagmadali silang umalis at nakita nila si Maria at Jose, at ang sanggol, na nakahiga sa sabsaban. Nang makita nila siya, ikinakalat nila ang salita tungkol sa sinabi tungkol sa batang ito, at ang lahat na nakarinig ay nagtaka sa sinabi ng mga pastol sa kanila.

Ngunit pinahalagahan ni Maria ang lahat ng mga bagay na ito at pinag-isipan ito sa kanyang puso. Bumalik ang mga pastol, na niluluwalhati at pinupuri ang Diyos sa lahat ng mga bagay na kanilang narinig at nakita, na tulad ng sinabi sa kanila.

Ang Pagbisita ng Magi (Mga Matalinong Lalaki)

Mateo 2: 1-12

Matapos ipanganak si Jesus sa Betlehem sa Judea, sa panahon ni Haring Herodes, si Magi mula sa silangan ay dumating sa Jerusalem at tinanong, "Nasaan ang isang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin ang kanyang bituin sa silangan at dumating na upang sambahin siya. "

Nang marinig ito ni Haring Herodes ay naguguluhan siya, at ang buong Jerusalem na kasama niya. Nang tinawag niya ang lahat ng mga punong saserdote at guro ng batas, tinanong niya sila kung saan ipanganganak ang Cristo. "Sa Betlehem sa Judea, " sagot nila, "sapagkat ito ang isinulat ng propeta:
'Ngunit ikaw, Betlehem, sa lupain ng Juda,
ay hindi bababa sa mga pinuno ng Juda;
sapagka't mula sa iyo ay darating ang isang pinuno
sino ang magiging pastol ng aking bayang Israel. '"

Pagkatapos ay tinawag ni Herodes ng lihim ang Magi at nalaman mula sa kanila ang eksaktong oras na lumitaw ang bituin. Ipinadala niya sila sa Betlehem at sinabi, "Humayo ka at maghanap ng mabuti sa bata. Sa sandaling matagpuan mo siya, mag-ulat ka sa akin, upang ako rin ay pumunta at sumamba sa kanya."

Matapos nilang marinig ang hari, nagpatuloy sila, at ang bituin na nakita nila sa silangan ay nauna sa kanila hanggang sa huminto ito sa lugar kung nasaan ang bata. Nang makita nila ang bituin, labis silang nasisiyahan. Pagdating sa bahay, nakita nila ang bata kasama ang kanyang ina na si Maria, at sila ay yumukod at sumamba sa kanya. Pagkatapos ay binuksan nila ang kanilang mga kayamanan at iniharap sa kanya ng mga regalo na ginto at insenso at mira. At binigyan ng babala sa isang panaginip na huwag bumalik kay Herodes, bumalik sila sa kanilang bansa sa ibang ruta.

Kapayapaan sa Lupa

Lucas 2:14

Luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan, at sa kapayapaan sa lupa, mabuting kalooban sa mga tao.

Immanuel

Isaias 7:14

Samakatuwid ang Panginoon mismo ay bibigyan ka ng isang palatandaan; Narito, ang isang birhen ay maglihi, at manganak ng isang anak na lalaki, at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel.

Mateo 1:23

Narito, ang isang birhen ay manganganganak at mag-aanak ng isang anak na lalaki, at tatawagin nila ang kanyang pangalang Emmanuel, na kung saan ang kahulugan, ang Diyos ay kasama natin.

Ang Regalo ng Buhay na Walang Hanggan

1 Juan 5:11
At ito ang patotoo: binigyan tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa kanyang Anak.

Roma 6:23
Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang libreng regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Cristo Jesus na ating Panginoon.

Juan 3:16
Sapagkat minamahal ng Diyos ang sanlibutan kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na Anak, upang ang sinumang naniniwala sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.

Tito 3: 4-7
Ngunit kapag ang kabaitan at pag-ibig ng Diyos na Tagapagligtas sa tao ay nagpakita, hindi sa pamamagitan ng mga gawa ng katuwiran na nagawa natin, ngunit ayon sa Kanyang awa ay iniligtas niya tayo, sa pamamagitan ng paghuhugas ng pagbabagong-buhay at pagbago ng Banal na Espiritu, na kanyang ibinuhos. sa amin ng sagana sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Tagapagligtas, na ang pagiging nabigyang-katwiran ng Kanyang biyaya ay dapat tayong maging tagapagmana ayon sa pag-asa ng buhay na walang hanggan.

Juan 10: 27-28
Ang aking mga tupa ay nakikinig sa aking tinig; Kilala ko sila, at sinusundan nila ako. Bibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, at hindi sila kailanman mapapahamak. Walang sinumang makaagaw sa kanila palayo sa akin.

1 Timoteo 1: 15-17
Narito ang isang mapagkakatiwalaang kasabihan na karapat-dapat na tanggapin: Si Cristo Jesus ay naparito sa mundo upang iligtas ang mga makasalanan. Ngunit sa kadahilanang iyon ay ipinakita ako ng awa upang sa akin, ang pinakamasama ng mga makasalanan, si Kristo Jesus ay maaaring magpakita ng kanyang walang limitasyong pasensya bilang isang halimbawa para sa mga taong naniniwala sa kanya at tatanggap ng buhay na walang hanggan. Ngayon sa Hari na walang hanggan, walang kamatayan, hindi nakikita, iisang Diyos, maging karangalan at kaluwalhatian magpakailanman. Amen.

Paunang Pag-anak ni Jesus

Isaias 40: 1-11

Aliw kayo, aliw kayo, aking bayan, sabi ng inyong Dios. Magsalita ka nang kumportable sa Jerusalem, at sumigaw ka sa kaniya, na ang kanyang pakikidigma ay nagawa, na ang kanyang kasamaan ay pinatawad: sapagka't siya ay tinanggap ng kamay ng Panginoon na doble para sa lahat ng kanyang mga kasalanan.

Ang tinig ng sumisigaw sa ilang, Ihanda mo ang daan ng Panginoon, gawin kang diretso sa disyerto na isang daan para sa ating Diyos.

Ang bawa't libis ay itataas, at bawa't bundok at burol ay ibababa: at ang baluktot ay gagawing tuwid, at ang mga magaspang na lugar ay payapa.

At ang kaluwalhatian ng Panginoon ay ipinahayag, at lahat ng laman ay magkikita na magkasama: sapagka't ang bibig ng Panginoon ay nagsalita.

Ang tinig ay nagsabi, Sumigaw. At sinabi niya, Ano ang aking iiyak? Ang lahat ng laman ay damo, at ang lahat ng kabutihan ay gaya ng bulaklak ng bukid: Ang damo ay nalalanta, ang bulaklak ay nalalanta: sapagka't ang espiritu ng Panginoon ay pumutok sa kaniya: tunay na ang bayan ay damo. Ang damo ay nalalanta, ang bulaklak ay nalalanta: nguni't ang salita ng ating Dios ay mananatili magpakailanman.

Oh Sion, na nagdadala ng mabuting balita, bumangon ka sa mataas na bundok; Oh Jerusalem, na nagdadala ng mabuting balita, itaas mo ang iyong tinig ng lakas; itaas mo ito, huwag matakot; sabihin mo sa mga bayan ng Juda, Narito ang iyong Diyos!

Narito, ang Panginoong Dios ay darating na may malakas na kamay, at ang kaniyang braso ay maghahari para sa kaniya: narito, ang kaniyang gantimpala ay kasama niya, at ang kaniyang gawa sa harap niya.

Kakanin niya ang kanyang kawan tulad ng isang pastol: tipunin niya ang mga kordero sa kanyang braso, at dalhin ito sa kanyang dibdib, at malumanay na pamunuan ang mga kasama.

Lucas 1: 26-38

Noong ikaanim na buwan, ipinadala ng Diyos ang anghel na si Gabriel sa Nasaret, isang bayan sa Galilea, sa isang birhen na nangako na magpakasal sa isang lalaking nagngangalang Joseph, isang inapo ni David. Ang pangalan ng birhen ay si Maria. Pumunta ang anghel sa kanya at sinabi, "Pagbati, ikaw na lubos na pinapaboran! Ang Panginoon ay sumasa iyo."

Labis na naguluhan si Maria sa kanyang mga sinabi at nagtaka kung anong uri ng pagbati ito. Ngunit sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, natagpuan mo ang pabor sa Diyos. Makakasama ka at manganak ng isang anak na lalaki, at bibigyan mo siya ng pangalang Jesus. Siya ay magiging malaki at magiging tawaging Anak ng Kataas-taasan. Bibigyan siya ng Panginoong Diyos ng trono ng kanyang amang si David, at siya ang maghahari sa sambahayan ni Jacob magpakailanman; ang kanyang kaharian ay hindi matatapos. "

"Paano ito magiging, " tanong ni Maria sa anghel, "dahil ako ay isang birhen?"

Sumagot ang anghel, "Ang Banal na Espiritu ay darating sa iyo, at ang kapangyarihan ng Kataas-taasan ay lililimin ka. Kaya't ang banal na ipanganak ay tatawaging Anak ng Diyos. Kahit si Elizabeth na iyong kamag-anak ay magkakaroon ng anak sa ang kanyang katandaan, at siya na sinasabing baog ay nasa ikaanim na buwan niya: Sapagka't walang imposible sa Diyos. "

"Ako ang alipin ng Panginoon, " sagot ni Maria. "Nawa sa akin tulad ng sinabi mo." Pagkatapos ay iniwan siya ng anghel.

Bumisita si Maria kay Elizabeth

Lucas 1: 39-45

Sa oras na iyon ay naghanda si Maria at nagmadali sa isang bayan sa burol ng Judea, kung saan pinasok niya ang bahay ni Zacarias at binati si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang pagbati ni Maria, ang sanggol ay tumalon sa kanyang sinapupunan, at si Elizabeth ay napuno ng Banal na Espiritu. Sa malakas na tinig, binigkas niya: "Mapalad ka sa mga kababaihan, at mapalad ang anak na iyong dadalhin! Ngunit bakit ako napaboran, na ang ina ng aking Panginoon ay lumapit sa akin? Sa lalong madaling panahon ng tunog ng iyong pagbati naabot ng aking mga tainga, ang sanggol sa aking sinapupunan ay lumukso sa tuwa. Mapalad siya na naniniwala na ang sinabi ng Panginoon sa kanya ay magagawa! "

Awit ni Maria

Lucas 1: 46-55

At sinabi ni Maria:
"Luluwalhati ng aking kaluluwa sa Panginoon
at ang aking espiritu ay nagagalak sa Diyos na aking Tagapagligtas,
sapagka't siya ay nag-isip
ng mapagpakumbabang estado ng kanyang lingkod.
Mula ngayon sa lahat ng henerasyon ay tatawagin akong mapalad,
sapagka't ang Makapangyarihan ay gumawa ng magagandang bagay para sa akin
banal ang kanyang pangalan.
Ang kanyang awa ay umaabot sa mga natatakot sa kanya,
mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon.
Gumawa siya ng mga malalakas na gawa sa kanyang braso;
pinangalat niya ang mga taong mapagmataas sa kanilang mga kaibuturan na kaisipan.
Ibinaba niya ang mga pinuno mula sa kanilang mga trono
ngunit itinaas ang mapagpakumbaba.
Pinuno niya ang mga gutom ng magagandang bagay
ngunit pinalayas na walang laman ang mayayaman.
Tinulungan niya ang kanyang lingkod na Israel,
naalala na maging maawain
kay Abraham at ng kanyang mga inapo magpakailanman,
gaya ng sinabi niya sa aming mga magulang. "

Awit ni Zacarias

Lucas 1: 67-79

Ang kanyang amang si Zacarias ay napuno ng Banal na Espiritu at naghula:
"Purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel,
sapagkat siya ay dumating at tinubos ang kanyang mga tao.
Nagtaas siya ng sungay ng kaligtasan para sa atin
sa bahay ng kaniyang lingkod na si David
(tulad ng sinabi niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una),
kaligtasan mula sa ating mga kaaway
at mula sa kamay ng lahat na napopoot sa amin
upang maipakita ang awa sa ating mga ama
at alalahanin ang kanyang banal na tipan,
ang panunumpa na isinumpa niya sa ating amang si Abraham:
upang iligtas tayo mula sa kamay ng ating mga kaaway,
at upang tayo ay makapaglingkod sa kanya nang walang takot
sa kabanalan at katuwiran sa harap niya sa lahat ng aming mga araw.
At ikaw, anak ko, ay tatawagin bilang isang propeta ng Kataastaasan;
sapagka't magpapatuloy ka sa harap ng Panginoon upang ihanda ang daan para sa kanya,
upang bigyan ang kanyang bayan ng kaalaman ng kaligtasan
sa pamamagitan ng kapatawaran ng kanilang mga kasalanan,
dahil sa malambot na awa ng ating Diyos,
na kung saan ang sumisikat na araw ay darating sa atin mula sa langit
upang lumiwanag sa mga nabubuhay sa kadiliman
at sa anino ng kamatayan,
upang gabayan ang ating mga paa sa landas ng kapayapaan. "

Microevolution kumpara sa Macroevolution

Microevolution kumpara sa Macroevolution

Mga Proyekto ng Mabon Craft

Mga Proyekto ng Mabon Craft

Mga Paniniwala sa Jainism: Ang Limang Mahusay na Panata at ang Labindalawang Panata ng Laity

Mga Paniniwala sa Jainism: Ang Limang Mahusay na Panata at ang Labindalawang Panata ng Laity