https://religiousopinions.com
Slider Image

Mga Propeta ng Bibliya Mula sa Panahon ng Bagong Tipan

Mula pa noong panahon ni Adan, tinawag ng Ama sa Langit ang mga kalalakihan na maging mga propeta. Kasama dito ang mga panahon ng Lumang Tipan, mga oras ng Bagong Tipan, modernong panahon pati na rin sa mga tao sa kontinente ng Amerika. Ang listahang ito ay tungkol sa mga propeta ng Bibliya mula pa noong panahon ng Bagong Tipan.

Ang mga propeta ay kinakailangan upang ang Ama sa Langit ay makapagsalita sa Kanyang mga tao sa mundo at maipahayag ang Kanyang kalooban sa kanila. Sa kadahilanang ito, ang anumang listahan ng mga propeta ng Bagong Tipan ay limitado.

Si Jesucristo ay nasa mundo. Siya ay diyos. Ang iba pang mga propeta ay hindi kinakailangang mapunta sa mundo dahil Siya ay. Matapos ang Kanyang pagkabuhay na mag-uli at bago nawala ang awtoridad ng pagkasaserdote sa mundo, ang Kanyang mga apostol ay ang mga propeta.

Ngayon, ang Pangulo ng Simbahan, ang kanyang mga tagapayo at ang Korum ng 12 Mga Apostol ay lahat ay tinawag at sinasang-ayunan bilang mga propeta, tagakita, at tagapaghayag. Sila ay tinawag at sinasang-ayunan bilang mga propeta sa parehong paraan na tinawag at sinuportahan ni Jesucristo ang Kanyang mga apostol.

Si Jesucristo Ay, At Ay, Isang Propeta

Jesucristo : Ginugol ni Jesus ang Kanyang buong ministeryo sa buhay na nagpapatotoo sa isip at kalooban ng Ama sa Langit at ng Kanyang sariling banal na misyon. Ipinangaral niya ang katuwiran, nagsalita laban sa kasalanan at nagpunta sa paggawa ng mabuti. Siya ay isang huwarang propeta. Siya ang huwarang propeta.

Listahan ng mga Propeta ng Bibliya sa Bagong Tipan

Juan Bautista : Si Juan ay anak ng pangako at anak ng hula. Ang pananagutan niya ay magpatotoo tungkol sa pagdating ni Jesucristo. Tulad ng lahat ng mga propeta na nauna sa kanya, naghula siya tungkol sa Mesiyas, si Jesucristo, at inihanda ang daan para sa kanya. Alam namin na si John ay may awtoridad ng pagkasaserdote dahil binyagan niya si Jesus. Sa huli, nabiktima siya ng pagmamalaki ni Herodes na pinatay niya. Bilang isang nabuhay na mag-uli, nagpakita sina John kina Joseph Smith at Oliver Cowdery at inorden sila sa pagkasaserdoteng Aaron.

Simon / Peter : Pagkatapos ng pagkabuhay na mag-uli si Hesus, si Pedro ang propeta at pangulo ng unang Iglesya. Siya ay isang maunlad na mangingisda. Siya at ang kanyang kapatid na si Andres ay kasosyo nina James at Juan, mga anak ni Zebedee.

Bagaman itinala ng banal na kasulatan ang kanyang mga kahinaan, nagawa niyang tumaas sa kanyang tungkulin at kalaunan ay pinartir, na tila sa pagpapako sa krus.

James and John : Ang mga kapatid na ito sa pagsilang ay mga kasosyo din sa negosyo ayon kay Peter, kasama si Peter. Pinangalanan ni Jesus bilang mga anak ng kulog, binubuo nila ang Unang Panguluhan ng unang Simbahan. Kasama ni Peter, sila lamang ang naroroon sa pagpapalaki ng anak na babae ni Jairus, ang Bundok ng Transpigurasyon at Gethsemane. Namatay si James sa kamay ni Herodes. Si Juan ay ipinalayas sa Patmos. Habang naroon, isinulat niya ang Aklat ng Pahayag. Si John the Minamahal, ay isang isinalin na andiyan pa rin sa mundo.

Andrew : Ang kapatid ni Simon / Peter, siya ay isa sa mga tagasunod ni Juan Bautista. Dahil sa pagkumbinsi sa pagiging mesiyas ni Jesus, lumipat siya kay Jesus kasama si Juan na Pinakamamahal. Siya ay naging instrumento sa pagdala rin sa kanyang kapatid na si Peter kay Jesus.

Philip : Orihinal na mula sa Betsaida; ito din kung saan nagmula sina Peter at Andres. Naroroon si Felipe sa pagpapakain ng limang libo.

Bartholomew / Nathanael : Si Bartholomew ay kaibigan ni Felipe. Naniniwala ang mga iskolar na sina Bartholomew at Nathanael ay magkatulad na tao. Credited sa sikat na panunuya tungkol sa anumang mabuting pagdating mula sa Nazaret.

Mateo : Magsusulat ng ebanghelyo ni Mateo. Gayundin, nagtrabaho siya bilang isang taxan. Bago ang kanyang pagbabagong loob, nakilala siya bilang si Levi, ang anak ni Alfeo.

Thomas : Ang apostol na ito ay kilala rin bilang Didymus. Iminumungkahi nito na kambal siya. Hindi naroroon nang tiningnan ng mga natitirang apostol ang nabuhay na mag-uli na si Cristo, nagpahayag siya ng mga pag-aalinlangan hanggang sa makilala niya para sa kanyang sarili. Dito nagmumula ang papuri na pagdodoble ni Thomas.

James : Ang Santiago na ito ay anak ni Alfeo, hindi si Zebedee. Kaya, hindi siya kapatid ni Juan.

Jude / Judas (kapatid ni Santiago): Karamihan ay naniniwala na si Judas ay kilala rin bilang Lebbaeus Thaddaeus at siya rin ay kapatid ni James, anak ni Alfeo.

Simon : Kilala rin bilang Simon na Zealot o Simon na Canaanita. Ang mga Zealot ay isang pangkat sa loob ng Hudaismo at nagkaroon ng sigasig sa kautusang Mosaiko.

Si Judas Iscariote : Ipinagtaksil niya si Jesucristo at isinabit ang kanyang sarili. Ang kanyang apelyido ay nangangahulugang siya ay taga-Kerioth. Si Judas Iscariote ay mula sa tribo ng Juda at ang nag-iisang apostol na hindi isang Galilean.

Ang mga nasa itaas na pangalan ay bahagi ng orihinal na 12 Apostol. Para sa isang paglalarawan ng labindalawa, i-access ang Kabanata 12: Ang Piniling Labindalawa kay Hesus ang Cristo ni James Talmadge.

Matthias : Isang mahabang disipulo ni Hesus, napili si Matthias na kahalili si Judas Iscariote sa 12 Apostol.

Bernabe : Kilala rin siya bilang Joses. Siya ay isang Levita mula sa Cyprus. Malawak na nagtatrabaho siya kay Saul / Paul at tila itinuturing na isang apostol. Hindi natin masasabi nang may katiyakan na siya ay isang propeta.

Saul / Paul : Si Apostol Pablo, dating Saul ng Tarsus, ay isang matapang na miyembro at misyonero pagkatapos ng kanyang pagbabalik-loob. Orihinal na isang Fariseo, nagpunta si Pablo sa maraming mga misyonaryong paglalakbay at isinulat ang marami sa mga sulat. Ang kanyang pagbabagong loob ay nagresulta mula sa isang pangitain na mayroon siya sa daan patungo sa Damasco.

Agabus : Alam natin ang tungkol sa kanya maliban sa siya ay isang propeta at inihula niya ang pagkakakulong ni Pablo.

Silas : Siya ay pinangalanan na isang propeta sa Mga Gawa. Sinamahan niya si Paul sa marami sa kanyang mga paglalakbay sa misyonero.

Karagdagang mga pangalan : Mula sa Mga Gawa ay mayroon kaming markang ito na tumutukoy sa mas maraming mga propeta:

Ngayon ay mayroong sa simbahan na nasa Antioquia tiyak prophets at mga guro; gaya ni Bernabe, at Simeon na tinawag na Niger, at Lucius ng Cyrene, at Manaen, na pinalaki kasama ni Herodes na tetrarka, at Saul.

Nai-update ni Krista Cook

Dandelion Magic at Folklore

Dandelion Magic at Folklore

5 Flawed Arguments para sa Disenyo ng Marunong

5 Flawed Arguments para sa Disenyo ng Marunong

Saan Natagpuan ni Cain ang Kanyang Asawa?

Saan Natagpuan ni Cain ang Kanyang Asawa?