https://religiousopinions.com
Slider Image

Isang Panalangin at Mga Talatang Bibliya na Makatulong sa Panunukso

Kung ikaw ay naging isang Kristiyano nang higit sa isang araw, malamang na hiningi mo ang isang panalangin para sa paglaban sa tukso bago. Ang pagsupil sa paghihimok na mag-kasalanan ay mahirap sa iyong sarili, ngunit kapag bumaling ka sa Diyos para sa tulong, mabibigyan ka niya ng karunungan at lakas upang pagtagumpayan kahit na ang pinaka-nakakaakit na mga tukso.

Ang paglalakad sa mga pangyayari na hindi maganda para sa amin ay nagiging mas madali kapag kumunsulta tayo sa mga banal na kasulatan at mag-tap sa kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Kung nahaharap ka sa tukso ngayon, maghanap ng pampatibay-loob sa panalangin sa ibaba. Basahin ang mga talata ng Bibliya na sumusunod sa dalangin upang matiyak ka na ang Panginoon ay makakatulong sa amin na labanan ang lahat ng mga anyo ng kasalanan.

Isang Panalangin para sa Paglaban sa Tukso

Mahal na Panginoong Jesus,
Sinisikap kong huwag madapa sa aking paglalakad ng pananampalataya, ngunit alam mo ang mga tukso na kinakaharap ko ngayon. Nakakaranas ako ng mga kagustuhan na humahantong sa akin mula sa iyo. Minsan ang tukso ay tila napakalakas para sa akin. Ang mga pagnanasa ay tila napakalakas upang pigilan.
Kailangan ko ang iyong tulong sa labanan na ito. Hindi ako makalakad mag-isa, Lord. Kailangan ko ang iyong patnubay. Ang aking laman ay mahina. Tulungan mo ako. Punan mo ako ng kapangyarihan ng iyong Banal na Espiritu upang bigyan ako ng lakas. Hindi ko magagawa nang wala ka.
Ipinangako ng iyong Salita na hindi ako matutukso na lampas sa magagawa ko. Hinihiling ko ang iyong lakas na tumayo laban sa tukso tuwing nakatagpo ako.
Tulungan mo akong manatiling gising sa espirituwal upang ang tukso ay hindi mahuli sa aking sorpresa. Nais kong palaging manalangin upang hindi ako mai-drag sa mga masasamang pagnanasa. Tulungan mo akong mapanatiling mabuti ang aking espiritu sa iyong Banal na Salita upang ang I remember mong nakatira sa akin. At ikaw ay higit pa sa bawat kapangyarihan ng kadiliman at kasalanan na nasa mundo.
Panginoon, napagtagumpayan mo ang mga tukso ni Satanas. Nauunawaan mo ang aking pakikibaka. Kaya hinihiling ko ang lakas na mayroon ka nang humarap sa pag-atake ng Satan sa ilang. Huwag hayaang mai-drag ako sa aking sariling mga hangarin. Sundin ang aking puso sa iyong Salita.
Sinasabi rin sa akin ng iyong Salita na bibigyan ka ng isang paraan upang makatakas mula sa tukso. Mangyaring, Lord, bigyan mo ako ng karunungan na lumakad palayo kapag tinukso ako, at ang kaliwanagan upang makita ang paraan na iyong ibibigay. Salamat sa iyo, Lord, na ikaw ay isang tapat na tagapagligtas at maaari akong umasa sa iyong tulong sa oras ng aking pangangailangan. Maraming salamat sa pagiging nandito para sa akin.
Sa pangalan ni Jesucristo, nananalangin ako,
Amen.

Mga Bersyon ng Bibliya para sa Paglaban sa Tukso

Bilang mga naniniwala, maaari nating sumangguni sa mga salita ni Jesus at ng mga alagad upang matulungan tayo sa ating mga pakikibaka sa tukso. Sa tatlong mga talatang ito ng Ebanghelyo, si Jesus ay nasa Hardin ng Getsemani noong Magandang Biyernes na nagsasalita sa kanyang mga alagad tungkol sa tukso:

Manatiling gising at manalangin na ikaw ay manalo. Nais mong gawin ang tama, ngunit mahina ka. (Mateo 26:41, CEV)
Panatilihing panoorin at manalangin, upang hindi ka sumuko sa tukso. Sapagkat ang espiritu ay handa, ngunit ang katawan ay mahina. (Marcos 14:38, NLT)
Doon niya sinabi sa kanila, Pagpakita na hindi ka bibigyan ng tukso. (Lukas 22:40, NLT)

Sumulat si Pablo sa mga naniniwala sa Corinto at Galatia tungkol sa tukso sa kanyang mga liham:

Ngunit tandaan na ang mga tukso na dumating sa iyong buhay ay hindi naiiba sa naranasan ng iba. At ang Diyos ay tapat. Pananatili niya ang tukso mula sa pagiging napakalakas upang hindi ka makatayo laban dito. Kapag tinukso ka, magpapakita siya sa iyo ng isang paraan upang hindi ka sumuko dito. (1 Mga Taga-Corinto 10:13, NLT)
Ang Espiritu at ang iyong mga hangarin ay mga kaaway ng bawat isa. Palagi silang lumalaban sa isa't isa at pinipigilan ka sa paggawa ng naramdaman mong nararapat. (Galacia 5:17, CEV)

Hinikayat ni James ang mga Kristiyano sa pamamagitan ng paalalahanan sa kanila ang mga pagpapala na dumarating sa mga pagsubok ng tukso. Gumagamit ang Diyos ng mga pagsubok upang makagawa ng pagbabata at nangangako ng gantimpala sa mga nagtitiis. Ang kanyang pangako ng gantimpala ay pumupuno sa mananampalataya na may pag-asa at lakas upang pigilan.

Mapalad ang tao na nananatiling matatag sa ilalim ng pagsubok, sapagkat kapag tumayo siya sa pagsubok ay tatanggap siya ng korona ng buhay, na ipinangako ng Diyos sa mga umiibig sa kanya.
Huwag sabihin ng sinuman kapag siya ay tinutukso, Ako ay tinutukso ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi maaaring matukso ng kasamaan, at siya mismo ay hindi tinutukso.
Ngunit ang bawat tao ay tinutukso kapag siya ay nakamit at nahikayat ng kanyang sariling pagnanasa.
Kung gayon ang pagnanasa kapag ito ay naglihi ay manganak ng kasalanan, at ang kasalanan kapag ito ay ganap na lumaki ay nagdudulot ng kamatayan.
(Santiago 1: 12-15, ESV)
Ano ang Markahan ni Cain?

Ano ang Markahan ni Cain?

Mga Paboritong Hindi Pangalan ng Pangalan para sa Mga Batang Babae

Mga Paboritong Hindi Pangalan ng Pangalan para sa Mga Batang Babae

Relihiyon sa Laos

Relihiyon sa Laos