https://religiousopinions.com
Slider Image

Ang Pangwakas na Panalangin

Ang pagsasara ng panalangin o benediction ay naghihinto sa seremonya ng kasal sa Kristiyano. Ang pagdarasal na ito ay karaniwang nagpapahayag ng mga kagustuhan ng kongregasyon, sa pamamagitan ng ministro, na nag-aalok ng isang pagpapala ng kapayapaan at kagalakan, at na pagpalain ng Diyos ang bagong mag-asawa sa kanyang piling.

Maaari mong hilingin sa isang espesyal na kalahok ng kasal bukod sa ministro na mag-alay ng panatapos na panalangin. Maaari itong maging isang pagbisita sa misyonero, isang matalik na kaibigan, o sinumang nais mong tanungin.

Narito ang mga halimbawa ng panimulang panalangin. Maaari mong gamitin ang mga ito tulad ng mga ito, o maaaring naisin mong baguhin ang mga ito at lumikha ng iyong sariling kasama ng ministro na nagsasagawa ng iyong seremonya.

Halimbawang Pagtatapos ng Panalangin # 1

Pagpalain ka ng Panginoon at panatilihin ka. Ang Panginoon ay pasikat ang kanyang mukha sa iyo at maging mabait sa iyo. Itinaas ng Panginoon ang ilaw ng kanyang mukha sa iyo at bibigyan ka ng kapayapaan.

Halimbawang Pagtatapos ng Panalangin # 2

Nawa ang pag-ibig ng Diyos ay higit sa iyo upang lilimin ka, sa ilalim mo upang panindigan ka, bago ka gabayan, sa likod mo upang maprotektahan ka, malapit sa tabi mo at sa loob mo upang magawa mo ang lahat ng mga bagay, at gantimpalaan ang iyong katapatan sa ang kagalakan at kapayapaan na hindi maibibigay ng mundo - ni maaaring mag-alis. Sa pamamagitan ni Jesucristo, ang ating Panginoo, kung kanino siya magiging kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen.

Halimbawang Pagtatapos ng Panalangin # 3

Sumali sa akin habang hinihiling namin ang pagpapala ng Diyos sa bagong mag-asawa na ito. Amang Walang Hanggan, tagapagtubos, bumabalik kami ngayon sa iyo, at bilang unang pagkilos ng mag-asawa na ito sa kanilang bagong nabuo na unyon, hiniling namin sa iyo na protektahan ang kanilang tahanan. Nawa’y lagi silang magbabalik sa iyo para sa patnubay, para sa lakas, para sa pagkakaloob at direksyon. Nawa’y luwalhatiin ka nila sa mga pagpipilian na ginagawa nila, sa mga ministro na kinasasangkutan nila, at sa lahat ng kanilang ginagawa. Gamitin ang mga ito upang iguhit ang iba sa iyong sarili, at hayaang tumayo sila bilang isang patotoo sa mundo ng iyong katapatan. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus, Amen.

Upang makakuha ng isang mas malalim na pag-unawa sa iyong seremonya sa kasal ng Kristiyanong at upang gawing mas makabuluhan ang iyong espesyal na araw, maaaring gusto mong gumastos ng oras upang malaman ang kahalagahan sa bibliya ng mga tradisyon sa Kristiyanong kasal.

Mga Pangarap na Propetiko: Pinangarap Mo Ba ang Hinaharap?

Mga Pangarap na Propetiko: Pinangarap Mo Ba ang Hinaharap?

Louis Zamperini: Hindi nababasag na Bayani at Atleta na Atleta

Louis Zamperini: Hindi nababasag na Bayani at Atleta na Atleta

Benedict ng Nursia, Patron Saint ng Europa

Benedict ng Nursia, Patron Saint ng Europa