https://religiousopinions.com
Slider Image

Mga Paniniwala at Mga Gawi sa Mennonite

Maraming mga tao ang iniuugnay ang Mennonites sa mga buggies, bonnets, at hiwalay na mga komunidad, katulad ng Amish. Bagaman totoo iyon sa Old Order Mennonites, ang karamihan sa pananalig na ito ay nakatira sa lipunan tulad ng ibang mga Kristiyano, nagmamaneho ng mga kotse, nagsusuot ng mga kontemporaryo na damit, at aktibong kasangkot sa kanilang mga komunidad. Ang mga mennonite ay humigit-kumulang sa 1.5 milyong miyembro sa 75 mga bansa.

Pagtatag ng mga Mennonites

Isang pangkat ng mga Anabaptist ang sumira mula sa mga ranggo ng Protestante at Katoliko noong 1525 sa Switzerland. Noong 1536, si Menno Simons, isang dating paring paring Katoliko ng Dutch, ay sumali sa kanilang mga ranggo, tumataas sa isang posisyon sa pamumuno. Upang maiwasan ang pag-uusig, ang Swiss German Mennonites ay lumipat sa Estados Unidos noong ika-18 at ika-19 na siglo. Una silang nanirahan sa Pennsylvania, pagkatapos ay kumalat sa mga estado ng Midwest. Nahati ang Amish mula sa Mennonites noong 1600s sa Europa dahil sa palagay nila ang libangan ng Mennonites ay naging sobrang liberal.

Heograpiya

Ang pinakamalaking konsentrasyon ng Mennonites ay sa Estados Unidos at Canada, ngunit ang mga napakaraming bilang ay matatagpuan din sa buong Africa, India, Indonesia, Central at South America, Germany, Netherlands, at ang nalalabi sa Europa.

Mennonite Governing Body

Ang pinakamalaking pagtitipon ay ang Mennonite Church USA Assembly, na nakakatugon sa kakaibang taon. Bilang isang patakaran, ang Mennonites ay hindi pinamamahalaan ng isang hierarchical na istraktura, ngunit mayroong isang give-and-take sa mga lokal na simbahan at ang 22 mga kumperensya ng rehiyon. Ang bawat simbahan ay may isang ministro; ang ilan ay may mga diakono na nangangasiwa ng pananalapi at kagalingan ng mga miyembro ng simbahan. Isang tagapangasiwa ang gumagabay at nagpapayo sa mga lokal na pastor.

Banal o Teknikal na Pagkakaiba

Ang Bibliya ay aklat na gabay ng Mennonites.

Mga kilalang Ministro ng Mga Mennonite at Miyembro

Ang Menno Simons, Rembrandt, Milton Hershey, JL Kraft, Matt Groening, Floyd Landis, Graham Kerr, Jeff Hostetler, Larry Sheets.

Mga Paniniwala sa Mennonite

Ang mga miyembro ng Mennonite Church USA ay isinasaalang-alang ang kanilang sarili hindi Katoliko o Protestante, kundi isang hiwalay na pangkat ng pananampalataya na may mga ugat sa parehong tradisyon. Ang mga mennonite ay magkakapareho sa ibang mga Christian denominasyon. Binibigyang diin ng simbahan ang pagpapayapa, paglilingkod sa iba, at pamumuhay ng isang banal na nakatuon kay Cristo.

Naniniwala ang mga Mennonite na ang Bibliya ay inspirado ng Diyos at namatay si Hesus sa krus upang mailigtas ang sangkatauhan sa mga kasalanan nito. Naniniwala ang mga mennonite na "organisadong relihiyon" ay mahalaga sa pagtulong sa mga indibidwal na maunawaan ang kanilang layunin at sa impluwensya sa lipunan. Ang mga miyembro ng Simbahan ay aktibo sa paglilingkod sa pamayanan, at isang malaking bilang ang lumahok sa gawaing misyonero.

Ang simbahan ay matagal nang naniniwala sa pacifism. Ginagawa ito ng mga miyembro bilang mga tumututol sa pag-iingat sa panahon ng digmaan, ngunit din bilang mga negosyante sa paglutas ng salungatan sa pagitan ng mga pakikidigma.

 • Binyag: Ang bautismo sa tubig ay isang tanda ng paglilinis mula sa kasalanan at isang pangako na sundin si Jesucristo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Ito ay isang gawaing pampubliko "sapagkat ang binyag ay nangangahulugang isang pangako sa pagiging kasapi at paglilingkod sa isang partikular na kongregasyon."
 • Bibliya: "Ang mga mennonite ay naniniwala na ang lahat ng Banal na Kasulatan ay inspirasyon ng Diyos sa pamamagitan ng Banal na Espiritu para sa pagtuturo sa kaligtasan at pagsasanay sa katuwiran. Tinatanggap natin ang mga Banal na Kasulatan bilang Salita ng Diyos at bilang ganap na maaasahan at mapagkakatiwalaang pamantayan para sa pananampalataya at buhay na Kristiyano ... "
 • Komunyon: Ang Hapunan ng Panginoon ay isang tanda upang maalala ang bagong tipan na itinatag ni Jesus kasama ang kanyang pagkamatay sa krus.
 • Walang hanggang Seguridad: Ang mga mennonite ay hindi naniniwala sa walang hanggang seguridad. Ang bawat tao'y may malayang kalooban at maaaring pumili na mamuhay ng isang makasalanang buhay, na nawalan ng kanilang kaligtasan.
 • Pamahalaan: Nag- iiba-iba ang pagboto sa mga Mennonite. Ang mga grupo ng konserbatibong madalas ay hindi; madalas na ginagawa ng mga modernong Mennonite. Ang parehong nagtataglay ng totoo sa tungkulin ng hurado. Nagbabala ang Banal na Kasulatan laban sa paggawa ng mga panunumpa at paghatol sa iba, ngunit ang ilang Mennonite ay tumatanggap ng tungkulin sa hurado. Bilang isang patakaran, sinusubukan ng Mennonites na maiwasan ang mga demanda, naghahanap ng negosasyon o isa pang anyo ng pagkakasundo. Ang ilang mga Mennonite ay naghahanap ng pampublikong tanggapan o trabaho sa gobyerno, na laging tinatanong kung ang posisyon ay hahayaan silang karagdagang gawain ni Kristo sa mundo.
 • Langit, Impiyerno: Ang paniniwala ng Mennonite ay nagsasabi na ang mga tumanggap kay Cristo sa kanilang buhay bilang Panginoon at Tagapagligtas ay pupunta sa langit. Ang iglesya ay walang detalyadong posisyon sa impyerno maliban na ito ay binubuo ng walang hanggang paghihiwalay mula sa Diyos.
 • Banal na Espiritu : Naniniwala ang mga Mennonite na ang Banal na Espiritu ay walang hanggang Espiritu ng Diyos, na nanirahan kay Jesucristo, binibigyan ng kapangyarihan ang simbahan, at ang pinagmulan ng buhay ng mananampalataya kay Cristo.
 • Si Jesucristo: Ang paniniwala ng mga mennonite na si Cristo ay Anak ng Diyos, Tagapagligtas ng mundo, ganap na tao at ganap na Diyos. Ipinagkasundo niya ang sangkatauhan sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo na kamatayan sa krus.
 • Mga Ordinansa: Tinutukoy ng mga mennonite ang kanilang mga kasanayan bilang mga ordenansa o gawa, sa halip na salitang sakramento. Kinikilala nila ang pitong "mga ordenansa sa bibliya": bautismo sa pagtatapat ng pananampalataya; ang Hapunan ng Panginoon; paghuhugas ng mga paa ng mga banal; ang banal na halik; pag-aasawa; pag-orden ng mga matatanda / obispo, ministro / mangangaral ng Salita, mga diakono; at pagpapahid ng langis para sa pagpapagaling.
 • Kapayapaan / Pacifism: Dahil itinuro ni Jesus ang kanyang mga tagasunod na ibigin ang lahat, ang pagpatay, kahit na sa digmaan, ay hindi isang tugon ng Kristiyano. Karamihan sa mga batang Mennonites ay hindi naglilingkod sa militar, bagaman hinihikayat silang gumastos ng isang taon sa paglilingkod sa mga misyon o sa lokal na komunidad.
 • Sabbath: Ang mga mennonite ay nagtatagpo para sa mga serbisyo sa pagsamba noong Linggo, kasunod ng tradisyon ng unang iglesya. Ibinabatay nila na sa katunayan na si Jesus ay nabuhay mula sa mga patay sa unang araw ng linggo.
 • Kaligtasan: Ang Banal na Espiritu ay ahente ng kaligtasan, na gumagalaw sa mga tao na tanggapin ang kaloob na ito mula sa Diyos. Tumatanggap ang mananampalataya ng biyaya ng Diyos, nagtitiwala sa Diyos lamang, nagsisisi, sumali sa isang simbahan, at namumuhay ng isang buhay na pagsunod.
 • Trinidad: Ang mga mennonite ay naniniwala sa Trinidad bilang "tatlong aspeto ng Banal, lahat sa isa": Ama, Anak, at Banal na Espiritu.

Mga Kasanayan sa Mennonite

Bilang Anabaptist, ang Mennonites ay nagsasagawa ng pagbibinyag sa may sapat na gulang sa mga mananampalataya na magagawang aminin ang kanilang pananampalataya kay Cristo. Ang kilos ay maaaring sa pamamagitan ng paglulubog, pagdilig, o pagbuhos ng tubig mula sa isang pitsel.

Sa ilang mga simbahan, ang komunyon ay binubuo ng paghuhugas ng paa at pamamahagi ng tinapay at alak. Ang Komunyon, o Ang Hapunan ng Panginoon, ay isang makasagisag na gawa, na ginawa bilang isang alaala sa sakripisyo ni Kristo. Ang ilan ay nagsasagawa ng Hapunan ng Pang-araw-araw na Kuwarter, ilang dalawang beses bawat taon.

Ang Banal na Halik, sa pisngi, ay ibinahagi lamang sa mga miyembro ng parehong kasarian sa mga konserbatibong simbahan. Ang mga modernong Mennonite ay karaniwang nakikipagkamay lamang.

Ang mga serbisyo sa pagsamba sa Linggo ay kahawig ng mga nasa simbahan ng ebanghelista, kasama ang pag-awit, isang ministro na nangungunang mga panalangin, paghingi ng mga patotoo, at pagbibigay ng isang sermon. Maraming mga simbahan ng Mennonite ang nagtatampok ng tradisyonal na apat na bahagi ng isang cappella na kumanta, kahit na ang mga organo, piano, at iba pang mga instrumento sa musika ay pangkaraniwan.

Mga Konsonante ng Gurmukhi Alphabet (35 Akhar) Naipakita

Mga Konsonante ng Gurmukhi Alphabet (35 Akhar) Naipakita

Haile Selassie Talambuhay: Emperor ng Etiopia at Rastafari Mesiyas

Haile Selassie Talambuhay: Emperor ng Etiopia at Rastafari Mesiyas

Ano ang Kahulugan ng Apocalypse sa Bibliya?

Ano ang Kahulugan ng Apocalypse sa Bibliya?