https://religiousopinions.com
Slider Image

17 Mga Taludtod sa Bibliya Tungkol sa integridad

Maraming sasabihin ang Bibliya tungkol sa espirituwal na integridad, katapatan, at pamumuhay ng isang walang kapintasan na buhay. Ito rin speaks ng katapatan, katapatan, pagsunod, pagkatao, at pagpapanatili ng pare-pareho sa ilalim ng presyon. Ang mga katangiang ito ay lahat ng mga kinakailangan para sa pamumuno ng Kristiyano.

Ang mga sumusunod na Banal na Kasulatan ay nagbibigay ng isang malawak na sampling ng mga talata na tumutukoy sa paksa ng integridad ng moralidad.

17 Mga Taludtod sa Bibliya Tungkol sa integridad

Hinihiling ng Diyos ang ating katapatan. Hinahanap niya ang mga taong unang una siyang higit sa lahat at sa iba pa sa kanilang buhay:

Sa tapat ay ipinakita mo ang iyong sarili na tapat; sa mga may integridad na ipinapakita mo ang integridad. (2 Samuel 22: 26, NLT)

Ang isa sa mga gantimpala ng integridad ay nakalulugod sa puso ng Diyos. Ipinakikita natin ang ating pag-ibig sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod:

Alam ko, Diyos ko, na sinuri mo ang aming mga puso at nagagalak kapag nakatagpo ka ng integridad doon. Alam mong nagawa ko ang lahat ng ito nang may magagandang motibo, at napanood ko na ang iyong mga tao ay nag-aalok ng kanilang mga regalo ng kusang at maligaya. (1 Cronica 29: 17, NLT)

Kinanta ng Diyos si Job bilang isang mabuting halimbawa ng isang tao na may integridad. Ang Panginoon ay pinahahalagahan ang mga tagasunod na tulad ni Job na pumili sa kanya at dumidikit kahit na ano:

Pagkatapos ay tinanong ng Panginoon si Satanas, "Napansin mo ba ang aking lingkod na si Job? Siya ang pinakamagandang tao sa buong mundo. Siya ay walang kapintasan na a isang taong ganap na integridad. Natatakot siya sa Diyos at tumatagal mula sa kasamaan. integridad, kahit hinimok mo ako na saktan siya nang walang dahilan. " (Job 2: 3, NLT)

Ang integridad ay dapat na tanda ng isang Kristiyano. Ang tukso ay nasa paligid, ngunit ang Diyos ang ating tagapagligtas at kanlungan. Maaari tayong umasa sa Diyos na maging matagumpay sa buhay na ito:

Tingnan kung gaano karaming mga kaaway ang mayroon ako
at gaano kabangisan nila ako!
Protektahan mo ako! Iligtas ang aking buhay mula sa kanila!
Huwag mo akong pabayaan, sapagkat sa iyo ako nagtatago.
Maaaring protektahan ako ng integridad at katapatan,
sapagka't inilalagay ko ang aking pag-asa sa iyo. (Awit 25: 19-21, NLT)

Ang ating integridad ay hindi nakakakuha ng ating kaligtasan, ngunit nagdadala ito ng pagsang-ayon ng Diyos. Alamin ang katotohanan at ipamuhay ito:

Ipahayag mo sa akin na walang kasalanan, Oh Panginoon,
sapagkat ako ay kumilos nang may integridad;
Nagtiwala ako sa Panginoon nang walang pag-asa.
Isubukan mo ako, Lord, at i-cross-examin ako.
Subukan ang aking mga motibo at puso.
Sapagkat palagi akong nakakaalam ng iyong walang katapusang pag-ibig,
at nabuhay ako ayon sa iyong katotohanan.
Hindi ako gumugugol ng oras sa mga sinungaling
o sumama sa mga mapagkunwari. (Awit 26: 1-4, NLT)

Bago dumating si Jesucristo, ang mga tagasunod ng Diyos ay kailangang magpaabangan sa isang Tagapagligtas. Bumalik sila sa Diyos para matubos:

Huwag mo akong pahirapan ang kapalaran ng mga makasalanan.
Huwag mo akong hatulan kasama ang mga mamamatay-tao.
Ang kanilang mga kamay ay marumi sa mga masasamang balak,
at patuloy silang kumukuha ng suhol.
Ngunit hindi ako katulad nito; Nabubuhay ako nang may integridad.
Kaya tubusin mo ako at ipakita mo ako ng awa.
Ngayon ay nakatayo ako sa matatag na lupa,
at ipupuri ko sa Panginoon ang publiko. (Awit 26: 9-12, NLT)

Ang isang taong may integridad ay naglalayong sundin ang kalooban ng Panginoon sa lahat. Ang mga mabubuting tao ay hindi palaging nanalo ng sa buhay na ito. Ngunit ang paniniwala kay Cristo ay ginagarantiyahan ang kawalang-hanggan sa Diyos saan man tayo mabubuhay sa kanyang piling magpakailanman.

Alam kong nalulugod ka sa akin, sapagkat ang aking kaaway ay hindi nagtagumpay sa akin. Dahil sa aking integridad ay itinataguyod mo ako at inilalagay mo ako sa iyong harapan magpakailanman. (Awit 41: 11-12, NIV)

Ang isa sa ilang mga bagay na maaari nating kontrolin ay ang ating pagkatao. Sa tulong ng Diyos maaari tayong kumilos nang matalino at gumawa ng matalinong mga pagpapasya:

Mag-iingat ako upang mabuhay ng isang walang kapintasan na buhay
kailan ka darating upang tulungan ako?
Mamumuno ako ng isang buhay na may integridad
sa sarili kong bahay. (Awit 101: 2, NLT)

Ang aming kagalakan ay nakatali sa pagpapahalaga sa tagubilin ng Panginoon. Ang susi sa integridad ay ang pag-alam kung ano ang inaasahan ng Diyos sa atin. Hilingin sa Diyos na baguhin ang iyong pagkatao sa kay Cristo:

Masaya ang mga taong may integridad, na sumusunod sa mga tagubilin ng PANGINOON. (Awit 119: 1, NLT)

Ang Bibliya ay ang pinakamahusay na mapagkukunan ng karunungan, sapagkat ito ay salita ng Diyos. Kung mas malapit tayong mabuhay ayon sa Banal na Kasulatan, mas maraming mga pagpapala ang ibibigay sa atin ng Diyos, tulad ng kayamanan ng karaniwang kahulugan:

Sapagkat ang Panginoon ay nagbibigay ng karunungan!
Mula sa kanyang bibig ay nagmula ang kaalaman at pag-unawa.
Nagbibigay siya ng isang kayamanan ng karaniwang kahulugan sa matapat.
Siya ay isang kalasag sa mga lumalakad nang may integridad.
Bantayan niya ang mga landas ng matuwid
at pinoprotektahan ang mga matapat sa kanya. (Kawikaan 2: 6-8, NLT)

Ang paglabag sa batas ng Diyos o ang mga batas ng tao ay nagdudulot ng masakit na mga kahihinatnan. Hindi mo kailangang panatilihin ang pagtingin sa iyong balikat kung nabubuhay ka ng isang punong-punong buhay:

Ang mga taong may integridad ay ligtas na lumalakad, but ngunit ang mga sumusunod sa baluktot na landas ay madulas at mahuhulog. (Kawikaan 10: 9, NLT)

Ang katapatan ay tulad ng espirituwal na ketong, kumakain sa kaluluwa. Mas mahusay na maging matapat at matulog nang maayos sa gabi:

Ang katapatan ay gumagabay sa mabubuting tao; dishonesty ay sumisira sa mga taong taksil. (Kawikaan 11: 3, NLT)

Ang mga bata ay hindi natututo ng katapatan at integridad mula sa lipunan; natutunan nila ito mula sa halimbawa ng kanilang mga magulang. Ituro ang kahalagahan ng isang malinaw na budhi:

Ang makadiyos na lumakad nang may integridad; blessed ang kanilang mga anak na sumusunod sa kanila. (Kawikaan 20: 7, NLT)

Ang mga kayamanan na nakuha sa isang hindi tapat na paraan ay marumi sa paningin ng Diyos. Pumili ng mga bagay na may walang hanggang halaga:

Mas mabuti na maging mahirap at matapat kaysa maging hindi tapat at mayaman. (Kawikaan 28: 6, NLT)

Isaalang-alang ang Bibliya. Kumapit dito. Mabuhay ito. Sundin ang payo nito at tanggapin ang bunga ng pagkakaibigan ng Diyos:

At ang mga binhi na nahulog sa mabuting lupa ay kumakatawan sa matapat, mabubuting puso na nakikinig sa salita ng Diyos, kumapit dito, at matiyagang nakagawa ng malaking ani. (Lucas 8:15, NLT)

Nais na humihiling sa Diyos na naghahangad na makilala at sundin siya ng buong puso natin sa kabila ng ating makasalanang kalikasan, ay ang tunay na layunin ng buhay.

Ngunit inalis ng Diyos si Saul at pinalitan siya ni David, isang tao tungkol sa sinabi ng Diyos, 'Natagpuan ko si David na anak ni Jesse, isang tao ayon sa aking sariling puso. Gagawin niya ang lahat ng gusto ko sa kanya. ' (Gawa 13:22, NLT)

Itinuro ni Pablo kay Tito na mamuno sa pamamagitan ng pagtatakda ng isang mabuting halimbawa. Ang pagpipigil sa sarili ay nagpapakita ng espirituwal na kapanahunan, na nagpapakita ng Espiritu ng Diyos sa mga aspeto ng pang-araw-araw na pamumuhay. Ang buhay ng mapagpakumbabang integridad ay higit sa pintas:

Katulad nito, hikayatin ang mga kabataang lalaki na maging kontrol sa sarili. Sa lahat ng bagay ay nagtakda sila ng isang halimbawa sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Sa iyong pagtuturo ipakita ang integridad, kabigatan at pagiging maayos ng pagsasalita na hindi masisisi, upang ang mga sumasalungat sa iyo ay mahihiya dahil wala silang masamang sabihin tungkol sa amin. (Tito 2: 7-8, NIV)
Aum Shinrikyo: Cultur ng Doomsday na Umatake sa Tokyo Subway System

Aum Shinrikyo: Cultur ng Doomsday na Umatake sa Tokyo Subway System

Mga diyos ng Sinaunang Griyego

Mga diyos ng Sinaunang Griyego

Mga tip para sa Grounding at Stabilizing Your Energies

Mga tip para sa Grounding at Stabilizing Your Energies