https://religiousopinions.com
Slider Image

Ano ang Kahalagahan ng Unang 10 Araw ng Dhul Hijjah?

Si Dhul Hijjah (ang Buwan ng Hajj) ay ang ika-12 buwan ng Islamic lunar year. Sa loob ng buwang ito, nagaganap ang taunang paglalakbay sa Mecca, na kilala bilang hajj. Ang aktwal na ritwal sa paglalakbay ay nangyayari sa ikawalo hanggang ika-12 araw ng buwan.

Ayon kay Propetang Muhammad, ang unang 10 araw ng buwan na ito ay isang espesyal na oras para sa debosyon. Sa mga panahong ito, ang mga paghahanda ay isinasagawa para sa mga nagsasagawa ng paglalakbay sa banal na lugar, at ang karamihan sa mga aktwal na ritwal ng paglalakbay. Sa partikular, ang ikasiyam na araw ng buwan ay minarkahan ang Araw ng Arafat, at ang ika-10 araw ng buwan ay minarkahan ang Eid al-Adha (Pista ng Sakripisyo). Kahit na para sa mga hindi naglalakbay para sa paglalakbay, ito ay isang espesyal na oras upang alalahanin si Allah at gumugol ng labis na oras sa debosyon at mabubuting gawa.

Ang kahalagahan ng unang 10 araw ng Duhl Hijjah ay ang mga tagasunod ng Islam ay nakakakuha ng pagkakataon na taimtim na magsisi, lumapit sa Diyos, at pagsamahin ang mga gawaing pagsamba sa paraang imposible sa anumang iba pang oras ng taon.

Mga Gawa ng Pagsamba

Ang Allah ay may kalakihan na kahalagahan sa 10 gabi ng Duhl Hijjah. Sinabi ni Propeta Muhammad, Walang mga araw kung saan ang mga mabubuting gawa ay higit na minamahal kay Allah kaysa sa mga 10 araw na ito. Sumagot siya, Hindi kahit Jihad para sa kapakanan ng Allah, maliban sa kaso ng isang tao na lumabas, na ibigay ang kanyang sarili at ang kanyang kayamanan para sa kadahilanan [ng Allah], at bumalik nang wala.

Inirerekomenda na ang sumasamba ay mabilis sa unang siyam na araw ng Duhl Hijjah; Ang pag-aayuno ay ipinagbabawal sa ika-10 araw (Eid ul-Adha). Sa loob ng unang siyam na araw, binigkas ng mga Muslim ang takbeer, na siyang tawag ng mga Muslim na sumigaw, "Ang Allah ang pinakadakila, ang Allah ang pinakadakila. Walang diyos na bukod kay Allah at ang Allah ang pinakadakila. ang mga papuri ay para lamang kay Allah. " Susunod, binigkas nila ang tahmeed at pinupuri ang Allah sa pamamagitan ng pagsasabi, "Alhamdulillah" (Lahat ng papuri ay kay Allah). Pagkatapos ay binigkas nila ang tahleel at ipinahayag ang pagkakaisa sa Allah sa pamamagitan ng pagsasabi, "La ilaaha il-lal-laah" (Walang karapat-dapat na pagsamba maliban kay Allah). Sa wakas, ang mga sumasamba ay nagpapahayag ng tasbeeh at niluluwalhati si Allah sa pamamagitan ng pagsasabi, "Subhanallah" (Kaluwalhatian maging Allah).

Sakripisyo Sa panahon ng Duhl Hijjah

Sa ika-10 araw ng buwan ng Duhl Hijjah ay dumating ang sapilitan na handog ng Qurbani, o ang paghahandog ng mga hayop.

Hindi ito ang kanilang karne, o ang kanilang dugo, na umaabot sa Allah. Ito ang kanilang kabanalan na umabot kay Allah. (Surah Al-Haj 37)

Ang kahalagahan ng Qurbani ay nasubaybayan pabalik kay Propeta Ibrahim, na nangangarap na inutusan siya ng Diyos na isakripisyo ang kanyang nag-iisang anak na lalaki, si Ismail. Pumayag siyang isakripisyo si Ismail, ngunit ang Diyos ay namagitan at nagpadala ng isang tupa upang ihain sa lugar ni Ismail. Ang patuloy na gawa ng Qurbani, o sakripisyo, ay isang paalala ng pagsunod ni Ibrahim sa Diyos.

Magandang Gawain at Katangian

Ang paggawa ng maraming mabubuting gawa hangga't maaari, ang isang kilos na minamahal ng Allah ay nagdudulot ng malaking gantimpala.

"Walang mga araw kung saan ang mga matuwid na gawa ay higit na minamahal kay Allah kaysa sa mga 10 araw na ito." (Propetang Muhammad)

Huwag manumpa, paninirang-puri, o tsismosa, at gumawa ng dagdag na pagsisikap upang maging magalang sa iyong mga kaibigan at pamilya. Itinuturo ng Islam na ang pagkakaroon ng paggalang sa mga magulang ay pangalawa sa kahalagahan lamang ng panalangin. Gantimpalaan ng Allah ang mga gumagawa ng mabubuting gawa sa unang 10 araw ng buwan ng hajj, at ibibigay niya ang iyong kapatawaran sa lahat ng iyong mga kasalanan.

Ano ang Candombl  ?  Mga Paniniwala at Kasaysayan

Ano ang Candombl ? Mga Paniniwala at Kasaysayan

Relihiyon sa Laos

Relihiyon sa Laos

Ano ang Sagrado ng Diyos?

Ano ang Sagrado ng Diyos?