https://religiousopinions.com
Slider Image

Pag-aasawa Ayon sa Bibliya

Ang pag-aasawa ay isang mahalagang isyu sa buhay Kristiano. Malaking bilang ng mga libro, magasin, at mga mapagkukunan sa pagpapayo sa kasal ay nakatuon sa paksa ng paghahanda para sa pagpapabuti ng pag-aasawa at pag-aasawa. Sa Bibliya, mayroong higit sa 500 Old at New Testament na sanggunian sa mga salitang "kasal, " "may asawa, " "asawa, " at "asawa."

Christian Marriage at Diborsyo Ngayon

Ayon sa pagsusuri sa istatistika na ginawa sa iba't ibang mga pangkat ng demograpiko, ang isang kasal na nagsisimula ngayon ay may tungkol sa 41 hanggang 43 porsyento na pagkakataon na magtatapos sa diborsyo. Ang pananaliksik na natipon ni Glenn T. Stanton, Director ng Global Insight for Cultural and Family Renewal and Senior Analyst for Marriage and Sexuality at Focus on the Family, ay inihayag na ang mga Kristiyanong pang-ebanghelikal na regular na dumadalo sa diborsyo ng simbahan sa rate na 35% na mas mababa kaysa sa sekular na mag-asawa. Ang mga magkakatulad na uso ay nakikita sa pagsasanay ng mga Katoliko at aktibong pangunahing mga Protestante. Sa kaibahan, ang mga nominal na Kristiyano, na bihira o hindi nagsisimba, ay may mas mataas na mga rate ng diborsyo kaysa sa mga sekular na mag-asawa.

Si Stanton, na may-akda din ng Why Marriage Matters: Mga Dahilan sa Paniniwala sa Pag-aasawa sa Lipunan ng Postmodern, ay nag-ulat, "Pangako sa relihiyon, sa halip na relasyong pang-relihiyon lamang, ay nag-aambag sa higit na antas ng tagumpay sa pag-aasawa."

Kung ang isang tunay na paninindigan sa iyong Kristiyanong pananampalataya ay magreresulta sa isang mas malakas na pag-aasawa, kung gayon marahil ang Bibliya ay talagang mayroong isang bagay na dapat sabihin tungkol sa paksa.

Ang Kasal ay Idinisenyo para sa Pakikisama at Pagkahilig

Sinabi ng Panginoong Diyos, 'Hindi mabuti para sa lalaki na mag-isa. Gagawa ako ng isang katulong na angkop para sa kanya '... at habang siya ay natutulog, kinuha niya ang isa sa mga tadyang ng lalaki at isinara ang lugar na may laman.
Pagkatapos ang Panginoong Diyos ay gumawa ng isang babae mula sa tadyang na kinuha niya sa lalaki, at dinala niya ito sa lalaki. Sinabi ng lalaki, 'Ito ngayon ang buto ng aking mga buto at laman ng aking laman; tatawagin siyang 'babae, ' sapagkat siya ay kinuha mula sa lalaki. ' Sa kadahilanang ito ay iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magkakaisa sa kanyang asawa, at sila ay magiging isang laman. Genesis 2:18, 21-24, NIV)

Dito makikita natin ang unang unyon sa pagitan ng isang lalaki at isang babae - ang inaugural wedding. Maaari nating tapusin mula sa ulat na ito sa Genesis na ang pag-aasawa ay ang ideya ng Diyos, dinisenyo at itinatag ng Lumikha. Natuklasan din natin na sa gitna ng disenyo ng Diyos para sa kasal ay ang pagsasama at pagkakaibigan.

Ang Papel ng Mga Lalaki at Babae sa Kasal

Sapagkat ang asawang lalaki ang ulo ng kanyang asawa na si Cristo ang pinuno ng kanyang katawan, ang simbahan; ibinigay niya ang kanyang buhay upang maging kanyang Tagapagligtas. Tulad ng pagsumite ng iglesya kay Cristo, gayon din ang mga asawa ay dapat magsumite sa iyong asawa sa lahat ng bagay.
At dapat mong ibigin ang mga asawa sa iyong asawa na may iisang pagmamahal na ipinakita ni Cristo sa simbahan. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa kanya upang gawin siyang banal at malinis, hugasan sa pamamagitan ng binyag at salita ng Diyos. Ginawa niya ito upang maipakita siya sa kanyang sarili bilang isang maluwalhating iglesya na walang lugar o kunot o anumang masisira. Sa halip, magiging banal siya at walang kasalanan. Sa parehong paraan, nararapat na mahalin ng mga asawa ang kanilang mga asawa tulad ng pag-ibig nila sa kanilang sariling mga katawan. Para sa isang lalaki ay tunay na nagmamahal sa kanyang sarili kapag mahal niya ang kanyang asawa. Walang sinuman ang napoot sa kanyang sariling katawan ngunit maibiging nagmamalasakit dito, tulad ng pag-aalaga ni Kristo sa kanyang katawan, na siyang simbahan. At tayo ang kanyang katawan.
Tulad ng sinasabi ng Kasulatan, "Ang lalaki ay umalis sa kanyang ama at ina at sumama sa kanyang asawa, at ang dalawa ay nagkakaisa sa isa." Ito ay isang mahusay na misteryo, ngunit ito ay isang paglalarawan ng paraan na si Cristo at ang simbahan ay iisa. Mga Taga-Efeso 5: 23-32, NLT)

Ang larawang ito ng pag-aasawa sa Efeso ay lumalawak sa isang bagay na mas malawak kaysa sa pakikisama at pagkakaibigan. Ang ugnayan ng kasal ay naglalarawan ng ugnayan ni Jesucristo at ng simbahan. Hinihikayat ang mga mag-asawa na ibigay ang kanilang buhay sa sakripisyo ng pag-ibig at proteksyon para sa kanilang mga asawa. Sa ligtas at mahal na yakap ng isang mapagmahal na asawa, anong asawa ang hindi kusang sumuko sa kanyang pamumuno?

Ang Mga Mag-asawa at Asawa ay Magkakaiba Ngunit Katumbas

Sa parehong paraan, kayong mga asawang babae ay dapat tumanggap ng awtoridad ng inyong mga asawa, maging ang mga tumanggi na tanggapin ang Mabuting Balita. Ang iyong makadiyos na buhay ay magsasalita sa kanila nang mas mahusay kaysa sa anumang mga salita. Mapanalunan sila sa pamamagitan ng panonood ng iyong dalisay, makadiyos na pag-uugali.
Huwag mag-alala tungkol sa panlabas na kagandahan ... Dapat mong kilalanin ang kagandahang nagmumula sa loob, ang walang katapusang kagandahan ng isang banayad at tahimik na espiritu, na napakahalaga sa Diyos ... Sa parehong paraan, kayong mga mag-asawa dapat magbigay ng karangalan sa iyong mga asawa. Tratuhin mo siya nang may pag-unawa habang nakatira ka nang magkasama. Maaaring siya ay mas mahina kaysa sa iyo, ngunit siya ang iyong pantay na kasosyo sa regalo ng Diyos ng bagong buhay. Kung hindi mo siya tinatrato ayon sa nararapat, ang iyong mga panalangin ay hindi maririnig. (1 Pedro 3: 1-5, 7, NLT)

Ang ilang mga mambabasa ay umalis dito mismo. Ang nagsasabi sa mga asawang lalaki na manguna sa pangunguna sa pag-aasawa at mga asawa upang isumite ay hindi isang tanyag na direktoryo ngayon. Kahit na, ang pag-aayos na ito sa pag-aasawa ay nagpapakita ng kaugnayan sa pagitan ni Jesucristo at ng kanyang Nobya, ang simbahan.

Ang talatang ito sa 1 Pedro ay nagdaragdag ng karagdagang paghihikayat sa mga asawa na magsumite sa kanilang mga asawa, maging ang mga hindi nakakakilala kay Cristo. Kahit na ito ay isang mahirap na hamon, ipinangako ng taludtod na ang banal na katangian ng asawa at panloob na kagandahan ay mananalo sa kanyang asawa na mas mabisa kaysa sa kanyang mga salita. Ang mga asawang lalaki ay dapat igalang ang kanilang mga asawa, pagiging mabait, banayad, at pag-unawa.

Kung hindi tayo maingat, subalit, malalampasan natin na sinasabi ng Bibliya na ang mga kalalakihan at kababaihan ay pantay na kasosyo sa regalo ng Diyos ng isang bagong buhay. Bagaman ang asawa ay nagsasagawa ng papel ng awtoridad at pamumuno at ang asawa ay nagtutupad ng isang papel ng pagsumite, ang parehong mga pantay na tagapagmana sa kaharian ng Diyos. Ang kanilang mga tungkulin ay naiiba ngunit pantay na mahalaga.

Ang Pakay ng Pag-aasawa ay Pag-unlad ng Kasama sa Kabanal-banalan

1 Corinto 7: 1-2

... Mabuti para sa isang lalaki na hindi magpakasal. Ngunit dahil napakaraming imoralidad, ang bawat lalaki ay dapat magkaroon ng sariling asawa, at ang bawat babae ay kanyang sariling asawa. (NIV)

Ang talatang ito ay nagmumungkahi na mas mahusay na huwag mag-asawa. Ang mga nasa mahirap na pag-aasawa ay mabilis na sumasang-ayon. Sa buong kasaysayan, pinaniniwalaan na ang isang mas malalim na pangako sa espirituwalidad ay maaaring makamit sa pamamagitan ng isang buhay na nakatuon sa celibacy.

Ang talatang ito ay tumutukoy sa seksuwal na imoralidad. Sa madaling salita, mas mahusay na mag-asawa kaysa sa sekswal na imoralidad. Ngunit kung ipaliliwanag natin ang kahulugan upang isama ang lahat ng anyo ng imoralidad, madali nating isama ang pagiging makasarili, kasakiman, nais na kontrolin, pagkamuhi, at lahat ng mga isyu na lumilitaw kapag pumapasok tayo sa isang matalik na relasyon.

Posible ba na ang isa sa mas malalim na layunin ng pag-aasawa (bukod sa pagpapanganak, lapit, at pakikipag-ugnay) ay mapilit tayong harapin ang ating sariling mga bahid ng pagkatao? Isipin ang mga pag-uugali at saloobin na hindi natin makikita o haharap sa labas ng isang matalik na relasyon. Kung pinapayagan natin ang mga hamon ng pag-aasawa na pilitin tayo sa paghaharap sa sarili, gumamit tayo ng isang espirituwal na disiplina na may malaking halaga.

Sa kanyang aklat, Sagradong Kasal, tinanong ni Gary Thomas ang katanungang ito: "Paano kung dinisenyo ng Diyos ang pag-aasawa upang tayo ay gawing banal kaysa mapasaya tayo?" Posible ba na may isang bagay na mas malalim sa puso ng Diyos kaysa sa simpleng pagpapasaya sa atin?

Walang pag-aalinlangan, ang isang malusog na pag-aasawa ay maaaring maging mapagkukunan ng malaking kaligayahan at katuparan, ngunit nagmumungkahi si Tomas ng isang bagay na mas mahusay, isang bagay na walang hanggan - na ang pag-aasawa ay instrumento ng Diyos na gawing mas katulad natin kay Jesucristo.

Sa disenyo ng Diyos, tinawag tayong ibigay ang sarili nating mga hangarin na mahalin at maglingkod sa ating asawa. Sa pamamagitan ng pag-aasawa, natututo tayo tungkol sa pag-ibig, paggalang, karangalan, at kung paano magpatawad at mapatawad. Kinikilala namin ang aming mga pagkukulang at lumago mula sa pananaw na iyon. Bumubuo tayo ng puso ng isang lingkod at lumapit sa Diyos. Bilang isang resulta, natuklasan natin ang totoong kaligayahan ng kaluluwa.

7 Mga bagay na Hindi mo Alam Tungkol kay Jesus

7 Mga bagay na Hindi mo Alam Tungkol kay Jesus

Paano Magdiwang ng Beltane

Paano Magdiwang ng Beltane

Mga alamat ng tradisyon ng Mabon (Autumn Equinox)

Mga alamat ng tradisyon ng Mabon (Autumn Equinox)