https://religiousopinions.com
Slider Image

Ano ang Sinasabi ng Bibliya Tungkol sa Pagsisimba?

Madalas akong nakakarinig mula sa mga Kristiyano na nabigo sa pag-iisip na magsimba. Ang mga masasamang karanasan ay nag-iwan ng isang mapait na lasa sa kanilang mga bibig at sa karamihan ng mga kaso na kanilang isinuko nang lubusan sa pagsasanay ng pagdalo sa isang lokal na simbahan. Narito ang isang liham mula sa isa:

Kumusta Maria,
Binasa ko ang iyong mga tagubilin sa kung paano lumago bilang isang Kristiyano, kung saan sinabi mo na kailangan nating magsimba. Kaya't kung saan kailangan kong mag-iba, dahil hindi ito umupo nang maayos sa akin kapag ang pag-aalala ng simbahan ay isang kita. Nakarating ako sa maraming mga simbahan at lagi silang nagtatanong tungkol sa kita. Naiintindihan ko na ang simbahan ay nangangailangan ng pondo upang gumana, ngunit upang sabihin sa isang tao na kailangan nilang bigyan ng sampung porsyento ay hindi tama ... Nagpasya akong mag-online at gawin ang aking mga pag-aaral sa Bibliya at gamitin ang internet upang makakuha ng impormasyon tungkol sa pagsunod kay Cristo at alamin ang tungkol sa Diyos. Salamat sa paglaan ng oras upang mabasa ito. Ang kapayapaan ay sumainyo at pagpalain ka ng Diyos.
Taos-puso
Bill N.
(Karamihan sa aking tugon sa liham ni Bill ay nakapaloob sa artikulong ito. Natutuwa ako na ang kanyang tugon ay kanais-nais: "Pinapahalagahan ko sa iyo na itinuro ang iba't ibang mga sipi at patuloy akong naghahanap, " aniya.)

Kung mayroon kang malubhang pagdududa tungkol sa kahalagahan ng pagdalo sa simbahan, umaasa ako sa iyo, na panatilihin din ang pagtingin sa mga Banal na Kasulatan.

Sinasabi ba ng Bibliya na kailangan mong magsimba?

Tuklasin natin ang maraming mga sipi at isaalang-alang ang maraming mga Biblikal na dahilan sa pagpunta sa simbahan.

Sinasabi sa atin ng Bibliya na magtagpo bilang mga mananampalataya at hikayatin ang isa't isa.

Hebreo 10:25
Huwag nating hihinto ang pagpupulong nang magkasama, dahil ang ilan ay nakagawian ng paggawa, ngunit hikayatin natin ang isa't isa at higit pa sa nakikita mong papalapit na ang Araw. (NIV)

Ang bilang isang kadahilanan upang hikayatin ang mga Kristiyano na makahanap ng isang mabuting simbahan ay dahil inutusan tayo ng Bibliya na makipag-ugnay sa ibang mga mananampalataya. Kung tayo ay bahagi ng katawan ni Cristo, makikilala natin ang ating pangangailangan upang magkasya sa katawan ng mga mananampalataya. Ang simbahan ay ang lugar kung saan tayo ay nagtitipon upang hikayatin ang isa't isa bilang mga miyembro ng katawan ni Cristo. Sama-sama nating tinutupad ang isang mahalagang layunin sa Daigdig.

Bilang mga miyembro ng katawan ni Cristo, kabilang tayo sa bawat isa.

Roma 12: 5
... kaya kay Cristo tayo na maraming bumubuo sa isang katawan, at ang bawat miyembro ay kabilang sa lahat. (NIV)

Ito ay para sa ating sariling kabutihan na nais ng Diyos na makasama tayo sa ibang mga mananampalataya. Kailangan natin ang bawat isa na lumaki sa pananampalataya, matutong maglingkod, magmahal sa isa't isa, gumamit ng ating mga espirituwal na regalo, at magsagawa ng kapatawaran. Bagaman tayo ay mga indibidwal, kabilang pa rin tayo sa isa't isa.

Kapag sumuko ka sa pagsisimba, ano ang nakataya?

Buweno, upang ilagay ito sa isang maikling salita: ang pagkakaisa ng katawan, ang iyong sariling espirituwal na paglaki, proteksyon, at pagpapala ay nasa panganib kung ikaw ay hindi naka-disconnect mula sa katawan ni Cristo. Tulad ng madalas na sinasabi ng aking pastor, walang bagay tulad ng isang Lone Ranger Christian.

Ang katawan ni Cristo ay gawa sa maraming bahagi, gayon pa man ito ay isang pinag-isang nilalang na nilalang.

1 Corinto 12:12
Ang katawan ay isang yunit, kahit na binubuo ito ng maraming mga bahagi; at kahit na ang lahat ng mga bahagi nito, bumubuo sila ng isang katawan. Gayon din ito kay Kristo. (NIV)

1 Mga Taga-Corinto 12: 14-23
Ngayon ang katawan ay hindi binubuo ng isang bahagi kundi ng marami. Kung ang paa ay dapat sabihin, "Sapagkat hindi ako kamay, hindi ako kabilang sa katawan, " hindi dahil sa kadahilanang ito ay tumigil sa pagiging bahagi ng katawan. At kung ang tainga ay dapat sabihin, "Sapagkat hindi ako mata, hindi ako kabilang sa katawan, " hindi dahil sa kadahilanang ito ay tumitigil na maging bahagi ng katawan. Kung ang buong katawan ay isang mata, nasaan ang pakiramdam ng pandinig? Kung ang buong katawan ay isang tainga, saan ang pakiramdam ng amoy? Ngunit sa katunayan ay inayos ng Diyos ang mga bahagi sa katawan, bawat isa sa kanila, tulad ng gusto niya. Kung silang lahat ay isang bahagi, nasaan ang katawan? Katulad nito, maraming bahagi, ngunit isang katawan.

Hindi masasabi ng mata sa kamay, "Hindi kita kailangan!" At ang ulo ay hindi masasabi sa mga paa, "Hindi kita kailangan!" Sa kabilang banda, ang mga bahaging iyon ng katawan na tila mas mahina ay kailangang-kailangan, at ang mga bahagi na sa palagay natin ay hindi gaanong kagalang-galang na tinatrato namin nang may espesyal na karangalan. (NIV)

1 Corinto 12:27
Ngayon ikaw ay ang katawan ni Cristo, at ang bawat isa sa iyo ay bahagi nito. (NIV)

Ang pagkakaisa sa katawan ni Cristo ay hindi nangangahulugang kabuuang pagkakatugma at pagkakapareho. Bagaman ang pagpapanatili ng pagkakaisa sa katawan ay napakahalaga, mahalaga din na pahalagahan ang mga natatanging katangian na ginagawang bawat isa sa atin ang isang indibidwal na "bahagi" ng katawan. Parehong aspeto, pagkakaisa at pagkatao, ay nararapat bigyan ng diin at pagpapahalaga. Ginagawa nito para sa isang malusog na katawan ng simbahan, kapag naaalala natin na si Kristo ang ating karaniwang denominador. Ginagawa niya kaming isa.

Binuo natin ang katangian ni Cristo sa pamamagitan ng pagdadala sa isa't isa sa katawan ni Cristo.

Mga Taga-Efeso 4: 2
Maging buong pagpapakumbaba at banayad; maging mapagpasensya, nagtataglay sa isa't isa sa pag-ibig. (NIV)

Paano pa tayo lalago sa espirituwal maliban kung makikipag-ugnay tayo sa ibang mga mananampalataya? Natututo tayo ng pagpapakumbaba, kahinahunan at pagtitiis, pagbuo ng pagkatao ni Kristo habang nauugnay natin sa loob ng katawan ni Cristo.

Sa katawan ni Cristo ginagamit natin ang ating mga espirituwal na regalo upang maglingkod at maglingkod sa isa't isa.

1 Pedro 4:10
Dapat gamitin ng bawat isa ang anumang regalong natanggap niya upang maglingkod sa iba, matapat na pamamahala ng biyaya ng Diyos sa iba't ibang anyo nito. (NIV)

1 Tesalonica 5:11
Kaya't hikayatin ang isa't isa at magtayo ng bawat isa, tulad ng sa katunayan ay ginagawa mo. (NIV)

Santiago 5:16
Samakatuwid ipagtapat ang iyong mga kasalanan sa bawat isa at manalangin para sa bawat isa upang ikaw ay gumaling. Ang panalangin ng isang matuwid na lalaki ay malakas at epektibo. (NIV)

Malalaman natin ang isang kasiya-siyang kahulugan ng katuparan kapag sinimulan nating isakatuparan ang ating layunin sa katawan ni Cristo. Tayo ang mga taong nawawalan ng lahat ng mga pagpapala ng Diyos at mga regalo ng ating "mga kapamilya, " kung pipiliin nating hindi maging bahagi ng katawan ni Cristo.

Ang ating mga pinuno sa katawan ni Cristo ay nag-aalok ng espirituwal na proteksyon.

1 Pedro 5: 1-4
Sa mga matatanda sa gitna ninyo, nag-apela ako bilang isang kapwa matandang lalaki ... Maging mga pastol ng kawan ng Diyos na nasa ilalim ng inyong pangangalaga, na nagsisilbing tagapangasiwa hindi dahil kailangan mo, ngunit dahil handa ka, tulad ng nais ng Diyos na ikaw ay maging; hindi sakim para sa pera, ngunit sabik na maglingkod; hindi ang pagmamaneho nito sa mga ipinagkatiwala sa iyo, kundi ang pagiging halimbawa sa kawan. (NIV)

Mga Hebreo 13:17
Sundin ang iyong mga pinuno at magsumite sa kanilang awtoridad. Pinagbabantayan ka nila bilang mga kalalakihan na dapat magbigay ng account. Sundin sila upang ang kanilang gawain ay magiging isang kagalakan, hindi isang pasanin, sapagkat hindi ito magiging kapaki-pakinabang sa iyo. (NIV)

Inilagay tayo ng Diyos sa katawan ni Cristo para sa ating sariling proteksyon at pagpapala. Katulad nito sa ating mga pamilya sa mundo, ang pagiging relational ay hindi palaging masaya. Hindi namin palaging may mainit at malabo damdamin sa katawan. May mga mahirap at di-maibiging mga sandali habang kami ay lumalaki bilang isang pamilya, ngunit mayroon ding mga pagpapala na hindi natin makakaranas maliban kung tayo ay konektado sa katawan ni Cristo.

Kailangan mo pa ng Isa pang Dahilan na Pumunta sa Simbahan?

Si Jesucristo, ang ating buhay na halimbawa, ay nagsimba sa isang regular na kasanayan. Sinasabi sa Lucas 4:16, "Pumunta siya sa Nazaret, kung saan siya ay pinalaki, at sa araw ng Sabbath ay pumasok siya sa sinagoga, tulad ng kanyang kaugalian." (NIV)

Ito ay kaugalian ni Hesus Ang regular na kasanayan na ito upang magsimba. Inilalagay ito ng Mensahe ng Bibliya na tulad nito, "Tulad ng ginagawa niya sa araw ng Sabbath, pumunta siya sa lugar ng pagpupulong." Kung naging prayoridad ni Jesus na matugunan ang iba pang mga mananampalataya, hindi ba dapat natin ito, bilang kanyang mga tagasunod?

Nabigo ka ba at nabigo sa simbahan? Marahil ang problema ay hindi "simbahan sa pangkalahatan, " ngunit sa halip ang uri ng mga simbahan na naranasan mo hanggang ngayon.

Natapos mo ba ang isang kumpletong paghahanap upang makahanap ng isang mahusay na simbahan? Marahil hindi ka pa dumalo sa isang malusog, balanseng Kristiyanong simbahan? Totoong umiiral sila. Huwag sumuko. Patuloy na maghanap para sa isang simbahan na nakasentro sa bibliya, balanseng biblikal. Sa iyong paghahanap, tandaan, ang mga simbahan ay hindi perpekto. Sila ay puno ng mga taong may kamalian. Gayunpaman, hindi natin maiiwasan ang mga pagkakamali ng ibang tao na maiiwasan tayo mula sa isang tunay na kaugnayan sa Diyos at sa lahat ng mga pagpapala na pinlano niya para sa atin habang iniuugnay natin sa loob ng kanyang katawan.

Mga Konsonante ng Gurmukhi Alphabet (35 Akhar) Naipakita

Mga Konsonante ng Gurmukhi Alphabet (35 Akhar) Naipakita

Haile Selassie Talambuhay: Emperor ng Etiopia at Rastafari Mesiyas

Haile Selassie Talambuhay: Emperor ng Etiopia at Rastafari Mesiyas

Ano ang Kahulugan ng Apocalypse sa Bibliya?

Ano ang Kahulugan ng Apocalypse sa Bibliya?