https://religiousopinions.com
Slider Image

Magsagawa ng Panalangin para sa Israel at para sa Kapayapaan ng Jerusalem

Nang walang pagtatapos sa kaguluhan sa Gitnang Silangan, ang lahat ng mga palatandaan at hula ay tila tumuturo sa isang pagtaas sa karahasan at salungatan. Gayunpaman kahit saan ka man nakatayo sa pampulitika o espirituwal patungkol sa kasalukuyang kaguluhan sa Israel, bilang mga Kristiyano maaari tayong magkaisa sa isang harapan: panalangin.

Bakit Manalangin ang mga Kristiyano para sa Israel?

Ang Israel bilang isang bansa at isang tao ay mga piniling bayan ng Diyos. Sa Deuteronomio 32:10 at Zacarias 2: 8, tinawag ng Panginoong Diyos ang Israel na "mansanas ng kanyang mata." At kay Abraham, sinabi ng Diyos sa Genesis 12: 2-3, "Gagawin kitang isang mahusay na bansa at pagpapalain kita; gagawin ko ang iyong pangalan na dakila, at ikaw ay magiging isang pagpapala. Pagpalain ko ang mga nagpapala sa iyo., at ang sinumang sumumpa sa iyo ay aking susumpa: at lahat ng mga tao sa mundo ay pagpapalain sa iyo. " (NIV)

Hinihikayat din tayo ng Awit 122: 6 na manalangin para sa kapayapaan ng Jerusalem.

Manalangin ng isang Panalanging Kristiyano para sa Israel

Mahal na Ama sa Langit,

Ikaw ang Bato at Manunubos ng Israel. Ipinapanalangin namin ang kapayapaan ng Jerusalem. Nalulungkot kaming makita ang karahasan at pagdurusa habang ang mga kalalakihan, kababaihan, at mga bata ay nasugatan at pinatay sa magkabilang panig ng salungatan. Hindi namin maintindihan kung bakit kailangang ganito, at hindi natin alam kung tama o mali ang digmaan. Ngunit ipinagdarasal namin ang hustisya, iyong soberanya at katuwiran, Panginoon. At sa parehong oras, nananalangin kami ng awa. Para sa lahat ng kasangkot magdasal kami, para sa mga pamahalaan at mamamayan, militante at terorista, hinihiling namin na ang iyong kaharian ay darating at mamuno sa lupain.

Pinagtagpi ang bansang Israel, Lord. Protektahan ang mga sundalo at sibilyan mula sa pagdanak ng dugo. Nawa ang iyong katotohanan at ilaw ay lumiwanag sa kadiliman. Kung saan mayroon lamang pagkapoot, nawa ang iyong pag-ibig ay mananaig. Tulungan mo ako bilang isang Kristiyano upang suportahan ang mga sinuportahan mo, Panginoon, at pagpalain ang mga pinagpala mo, aking Diyos. Dalhin ang iyong kaligtasan sa Israel, mahal na Diyos. Iguhit ang bawat puso sa iyo. At dalhin ang iyong kaligtasan sa buong mundo.

Amen.

Manalangin ng isang Panalanging Bibliya para sa Israel - Awit 83

O Diyos, huwag tumahimik; huwag kang tumahimik o tumahimik, O Diyos! Sapagkat masdan, ang iyong mga kaaway ay kumagulo; ang mga napopoot sa iyo ay nagtaas ng kanilang ulo. Naglalagay sila ng tusong mga plano laban sa iyong bayan; nangagsanggunian silang magkakasama laban sa iyong mga yaman. Sinabi nila, Halika, puksain natin sila bilang isang bansa; hayaang hindi na maalala ang pangalan ng Israel. Sapagka't sila ay nakikipagsabwatan sa isa; laban sa iyo gumawa sila ng isang tipan ang mga tolda ng Edom at ang mga Ismaelita, ang Moab at ang mga Hagrite, Gebal at si Ammon at si Amalec, ang Filistia kasama ang mga naninirahan sa Tiro; Sinamahan din sila ni Asshur; sila ang malakas na bisig ng mga anak ni Lot. Selah

Gawin mo sa kanila tulad ng ginawa mo sa Madian, gaya kay Sisera at Jabin sa ilog Kishon, na nawasak sa En-dor, na naging tae para sa lupa. Gawin ang kanilang mga maharlika tulad nina Oreb at Zeeb, lahat ng kanilang mga prinsipe tulad nina Zebah at Zalmunna, na nagsabi, "Hayaan nating pag-aari ang ating mga pastulan ng Diyos."

O Diyos ko, gawin mo silang parang alikabok na alabok, tulad ng tahup sa harap ng hangin. Tulad ng natupok ng apoy ang kagubatan, tulad ng apoy na nagtatakda ng mga bundok na umilaw, gayon maaari mong ituloy ang mga ito sa iyong bagyo at takutin sila ng iyong bagyo! Punan ang kanilang mga mukha ng kahihiyan, upang hanapin nila ang iyong pangalan, Oh Panginoon. Hayaan silang mapahiya at manglupaypay magpakailanman; hayaan silang mapahamak sa kahihiyan, upang malaman nila na ikaw lamang, na ang pangalan ay Panginoon, ay ang Kataas-taasan sa buong mundo. (ESV)

Ang 19 Mga pangunahing Propeta ng Aklat ni Mormon

Ang 19 Mga pangunahing Propeta ng Aklat ni Mormon

7 Mga bagay na Hindi mo Alam Tungkol kay Jesus

7 Mga bagay na Hindi mo Alam Tungkol kay Jesus

5 Flawed Arguments para sa Disenyo ng Marunong

5 Flawed Arguments para sa Disenyo ng Marunong