https://religiousopinions.com
Slider Image

Mga Quote Tungkol sa LDS (Mormon) Program ng Lipunan para sa Babae

Ang Samahan ng Relief Society ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints ay isang inspirasyong programa mula sa Ama sa Langit. Ang aklat, ang Mga Anak na Babae sa Aking Kaharian ay isang makapangyarihang pagpapakilala sa kasaysayan ng programa ng Relief Society. Walang maaaring tanggihan ang banal na pagiging tunay ng programa matapos itong basahin.

Ang isang mas kamakailan-lamang na libro, Ang Unang Limampung Limang Taon ng Relief Society ay nag-uunawa sa alam nating nangyari noong mga unang araw ng Simbahan sa Relief Society.

Ipagpapatuloy ng Relief Society ang misyon nito ngayon at sa hinaharap. Tangkilikin ang mga ito powerful quote.

"Mga Anak na Babae sa Aking Kaharian"

Ang 'Anak na Babae sa Aking Kaharian' ay isang bagong libro na nakatuon sa kasaysayan at gawain ng Relief Society. Larawan ng kagandahang-loob ng 2011 Intellectual Reserve, Inc. Lahat ng karapatan ay nakalaan.

Sa "Mga Anak na Babae sa Aking Kaharian" it sabi:


Ang kasaysayan ng Relief Society ay napuno ng mga halimbawa ng mga ordinaryong kababaihan na nakagawa ng mga pambihirang bagay habang nagsagawa sila ng pananampalataya sa Ama sa Langit at kay Jesucristo.

Linda K. Burton

Linda K. Burton, Pangkalahatang Pangulo ng Relief Society. Larawan ng kagandahang-loob ng 2012 ng Intellectual Reserve, Inc. Lahat ng karapatan ay nakalaan.

Pangkalahatang Pangulo ng Pangkalahatang Lipunan Linda K. Burton ay nagpapaalala sa amin sa kanyang talumpati, Ang Kapangyarihan, Kagalakan, at Pag-ibig ng Pagpapanatili ng Pakikipagtipan, a ang pagsasama at pangangalaga sa ibang mga kapatid ay mahalaga:


Ang isang paanyaya na magdala ng isa't isa ng mga pasanin ay isang paanyaya na tuparin ang ating mga tipan. Ang payo ni Lucy Mack Smith ay mas nauugnay ngayon sa mga naunang kapatid ng Relief Society kaysa sa dati: Dapat tayong magmahal sa isa't isa, magbantay sa isa't isa, mag-aliw sa isa't isa at makakuha ng tagubilin, na lahat tayo ay maupo sa langit na magkasama. Ito ay pagpapanatili ng tipan at pagtuturo sa pagbisita sa pinakamabuti!

Silvia H. Allred: Kailangan ng Bawat Babae sa Lipunan

Sister Silvia H. Allred. Larawan ng kagandahang-loob ng 2007 Intellectual Reserve, Inc. Lahat ng karapatan ay nakalaan.

Sumali si Sister Silvia H. Allred sa Pangkalahatang Panguluhan ng Relief Society noong 2007. Nagsilbi siyang tagapayo kay Julie B. Beck. Ang sumusunod na quote ay nagmula sa kanyang address na pinamagatang, Ang bawat Babae ay Nangangailangan ng Lipunan noong 2009.


Ang pinakamalalim na hangarin ng ating pagkapangulo ay tulungan ang bawat babae sa Simbahan na maghanda upang matanggap ang mga pagpapala ng templo, upang bigyang parangalan ang mga tipan na kanyang ginagawa, at makisali sa adhikain ng Sion. Ang Relief Society ay nagbibigay inspirasyon at nagtuturo sa mga kababaihan na tulungan silang madagdagan ang kanilang pananampalataya at personal na kabutihan, palakasin ang mga pamilya, at hahanapin at tulungan ang mga nangangailangan.

Julie B. Beck: Ang Inaasahan Ko Na Maiintindihan ng Aking mga Apo

Si Julie B. Beck, pangkalahatang pangulo ng Relief Society. Larawan ng kagandahang-loob ng 2010 Intellectual Reserve, Inc. Lahat ng karapatan ay nakalaan.

Si Julie B. Beck ay nagsilbi bilang Pangkalahatang Pangulo ng Relief Society mula 2007-2012. Sa isang address na pinamagatang, Ano ang Inaasahan Ko na Maunawaan ng Aking mga Apong Babae (at Mga Apo) tungkol sa Relief Society, napansin niya na ang mga kapatid ng Relief Society mula sa buong mundo ay nakaranas ng matinding paghihirap at hinarap ito bilang mga kapatid sa pananampalataya:


Ang lahat ng mga paghihirap na ito ay may potensyal na mapaputok ang mga buto ng pananampalataya at maubos ang lakas ng mga indibidwal at pamilya .... Sa bawat ward at branch, mayroong isang Relief Society na may mga kapatid na maaaring humingi at tumanggap ng paghahayag at payo sa mga pinuno ng pagkasaserdote na palakasin ang bawat isa at magtrabaho sa mga solusyon na naaangkop sa kanilang sariling mga tahanan at pamayanan.
Inaasahan ko na maunawaan ng aking mga apong babae na sa pamamagitan ng Relief Society, ang kanilang pagiging alagad ay pinahaba at maaari silang makisali sa iba sa uri ng kamangha-manghang at magiting na gawa ng Tagapagligtas.

Barbara Thompson: Ngayon ay Magsaya Natin

Sister Barbara Thompson. Larawan ng kagandahang-loob ng 2007 Intellectual Reserve, Inc. Lahat ng karapatan ay nakalaan.

Si Sister Barbara Thompson ay naglingkod kasama si Sister Allred, sa ilalim ni Pangulong Beck. Sa isang address ng 2008, Ngayon Hayaan Natin Natuwa ang binanggit niya, habang binanggit ang Propeta at Pangulong Joseph Smith:


Ang Relief Society ay hindi lamang isang klase sa Linggo .... Pinayuhan ni Joseph Smith ang mga kapatid na magturo sa isa't isa ng ebanghelyo ni Jesucristo. Sinabi niya, Ang Lipunan ay hindi lamang mapawi ang mahihirap, ngunit upang makatipid ng mga kaluluwa. Sinabi pa niya, Ngayon ko na ibabalik ang susi sa iyo sa pangalan ng Diyos, at ang Lipunan na ito ay magalak, at ang kaalaman at katalinuhan ay dadaloy mula sa oras na ito. .... Kailangan nating iligtas all na pinakamalalim sa loob ng [amin] upang bilang mga anak na babae ng Diyos ay magagawa natin ang ating bahagi upang itayo ang kaharian ng Diyos. Kami ay magkakaroon ng tulong upang gawin ito. Tulad ng ipinahayag ni Joseph, Kung mabuhay ka sa iyong mga pribilehiyo, ang mga anghel ay hindi mapigilan na maging iyong mga kasama.

Bonnie D. Parkin: Paano Pinagpala ng Relief Society ang Iyong Buhay?

Bonnie D. Parkin, pangulo ng Relief Society mula 2002 hanggang 2007. Larawan ng kagandahang-loob ng 2007 Intellectual Reserve, Inc. Lahat ng mga karapatan ay nakalaan.

Si Sister Bonnie D. Parkin ay isang Pangkalahatang Pangulo ng Relief Society. Sa kanyang kumperensya sa Pangkalahatang Kumperensya na pinamagatang, Paano Pinagpala ng Relief Society ang Iyong Buhay? pinag-usapan niya kung paano ito pinagpala:


[W] omen ay ang ang puso ng tahanan .... Ang pagmamay-ari ko sa Relief Society ay nagbago, nagpalakas, at nagtalaga sa akin na maging isang mas mabuting asawa at ina at anak na babae ng Diyos. Ang aking puso ay pinalaki ng pag-unawa sa ebanghelyo at sa pag-ibig ng Tagapagligtas at kung ano ang nagawa niya para sa akin. Kaya sa inyo, mahal kong mga kapatid, sinasabi ko: Halika sa Relief Society! Punan nito ang iyong mga tahanan ng pagmamahal at kawanggawa; aalagaan at palalakasin ka at ang iyong pamilya. Ang iyong tahanan ay nangangailangan ng iyong matuwid na puso.

Thomas S. Monson: Ang Makapangyarihang Lakas ng Lipunan

Pangulong Thomas S. Monson, ika-16 Pangulo ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. 2011 Intellectual Reserve, Inc. Lahat ng mga karapatan ay nakalaan.

Nabanggit nina Pangulo at Propetang Thomas S. Monson sa kanyang talumpati, Ang Makapangyarihang Lakas ng Relief Society on lamang kung saan ang tunay na lakas ng kababaihan ay talagang namamalagi:


Ang isang pag-iisip ay dumaan sa aking isipan habang naghahanda ako para sa [pag-uusap na ito). Ipinahayag ko ito sa ganitong paraan: Alalahanin ang nakaraan; matuto mula rito. Pagnilayan ang hinaharap; maghanda para dito. Mabuhay sa kasalukuyan; maglingkod sa loob nito. Doon ay ang malakas na lakas ng Relief Society ng Simbahang ito.

Henry B. Eyring: Ang walang hanggang pamana ng Lipunan

Pangulong Henry B. Eyring, Unang Tagapayo sa Unang Panguluhan. 2011 Intellectual Reserve, Inc. Lahat ng mga karapatan ay nakalaan.

Sa kanyang talumpati, The Enduring Legacy of Relief Society, ipinakita ni Elder Henry B. Eyring ang mahabang kasaysayan ng Relief Society sa lahat ng mga lupain pati na rin ang kamangha-manghang pakikipagtulungan ng mga kapatid sa lahat ng dako.


Ang kasaysayan ng Relief Society ay napuno ng mga account ng napakagandang pagsasarili sa paglilingkod. Sa kakila-kilabot na mga araw ng pag-uusig at pag-agaw habang ang tapat ay lumipat mula sa Missouri patungong Missouri at sa buong disyerto papunta sa kanluran, ang mga kapatid sa kanilang kahirapan at kalungkutan ay nag-alaga sa iba. Iiyak ka tulad ng ginawa ko kung nabasa ko ngayon sa iyo ang ilan sa mga account sa iyong kasaysayan. Hinahangaan ka ng kanilang pagkabukas-palad ngunit higit pa sa iyong pagkilala sa pananampalataya na nagtaas at nagpapanatili sa kanila.
Galing sila mula sa isang mahusay na pagkakaiba-iba ng mga pangyayari. Ang lahat ay nahaharap sa mga unibersal na pagsubok at sakit sa puso ng buhay. Ang kanilang pagpapasiya na nagmula ng pananampalataya upang maglingkod sa Panginoon at sa iba ay tila hindi nila kinukuha ang mga bagyo ng buhay kundi nang diretso sa kanila. Ang ilan ay bata at ilang matanda. Ang mga ito ay mula sa maraming mga lupain at mga tao, tulad mo ngayon. Ngunit sila ay iisang puso, iisang kaisipan, at may isang hangarin.

Boyd K. Packer: Ang Relief Society

Pangulong Boyd K. Packer. Larawan ng kagandahang-loob ng 2010 Intellectual Reserve, Inc. Lahat ng karapatan ay nakalaan.

Laging isang tagahanga ng Relief Society, ang huli, binanggit ni Elder Boyd K. Packer ang kanyang pagmamahal sa mga kapatid at samahan nang sabihin niya:


Layunin kong bigyan ng hindi kwalipikadong pag-endorso sa Relief Society upang hikayatin ang lahat ng kababaihan na sumali at dumalo, at ang mga pinuno ng priesthood, sa bawat antas ng pamamahala, upang kumilos upang ang Relief Society ay umunlad.
Ang Relief Society ay inayos at pinangalanan ng mga propeta at apostol na kumilos sa ilalim ng banal na inspirasyon. Ito ay may isang hindi mapaglarawang kasaysayan. Palaging, ito ay nagtaglay ng panghihikayat at pagbibigay-buhay sa mga nangangailangan.
Ang malambot na kamay ng kapatid na babae ay nagbibigay ng isang banayad na ugnayan ng pagpapagaling at paghihikayat na kung saan ang kamay ng isang tao, gayunpaman ay may balak, ay hindi maaaring maging duplicate.

Dallin H. Oaks: Ang Relief Society at ang Simbahan

Pete Souza [Public domain], sa pamamagitan ng Wikimedia Commons

Binanggit ni Elder Dallin H. Oaks ang ilang mga pinuno ng simbahan mula sa aming kasaysayan sa panahon ng isang kamangha-manghang pag-uusap tungkol sa Relief Society:


Sa kanyang unang pormal na tagubilin sa bagong itinatag na samahan, sinabi ng Propeta na siya ay hindi interesado na ang [Relief Society] ay maaaring maitayo hanggang sa Kataas-taasang sa isang katanggap-tanggap na paraan. Itinuro niya na then tagubilin dapat nating sundin ang tinig na iyon na ang mga pagpapala ng langit ay maaaring ibigay sa amin Kailangang kumilos nang magkasama o walang magagawa Ang Lipunan ay dapat ilipat alinsunod sa sinaunang Pagkasaserdote. ( Mga Minuto, 30 Marso 1842, p. 22.)
Ano ang Nakakakita ng Mukha ng Diyos na Kahulugan sa Bibliya

Ano ang Nakakakita ng Mukha ng Diyos na Kahulugan sa Bibliya

Isang Panalangin para sa Pista ng Pasko

Isang Panalangin para sa Pista ng Pasko

Isang Malalim na Dive Sa Kasaysayan ng Kilusang Ebanghelyo sa Panlipunan

Isang Malalim na Dive Sa Kasaysayan ng Kilusang Ebanghelyo sa Panlipunan