https://religiousopinions.com
Slider Image

Si Moises sa Bibliya, Nagbigay ng Kautusan

Si Moises ay nakatayo bilang nangingibabaw na pigura ng Lumang Tipan. Pinili ng Diyos si Moises na pangunahan ang mga Hebreong tao mula sa pagka-alipin sa Ehipto at i-mediate ang kanyang tipan sa kanila. Ibinigay ni Moises ang Sampung Utos, pagkatapos ay nakumpleto ang kanyang misyon sa pamamagitan ng pagdala sa mga Israelita sa gilid ng Lupang Pangako. Bagaman hindi sapat si Moises para sa mga napakalaking gawain na ito, ang Diyos ay gumana nang malakas sa kanya, na sumusuporta kay Moises sa bawat hakbang.

Tanong para sa Pagninilay

Si Moises ay isang taong karamihan sa atin ay maaaring maiugnay sa isang napaka-bayani ng tao. Siya ay may kamalayan sa kanyang mga pagkukulang bilang isang tao. Nang tinawag ng Diyos si Moises, sinabi niya, Lord, I m hindi sapat. At tumugon ang Panginoon, Hindi, ngunit ako. Sa kabila ng kanyang mga pagkukulang, nagtiwala si Moises sa Diyos . Ang matindi niyang pangako sa kanyang tungkulin, ang kanyang pag-asa sa panalangin, at ang kanyang buong pananalig sa Diyos ay nagtakda ng isang pattern upang sundin ang mga espiritwal na pinuno. Tinatawag ka ba ng Diyos na lumampas sa iyong mga kakayahan sa tao? Hayaan ang buhay ni Moises na maging halimbawa mo.

Ang pangalang Moises ay nangangahulugan na mula mula sa tubig, na nag-iisip sa mga pangyayaring nakapaligid sa kapanganakan ni Moises, na inilagay sa isang basket sa Ilog Nile at pagkatapos ay iginuhit ng anak na babae ni Fara .

Mga katuparan ni Moises

Tinulungan ni Moises na palayain ang mga Hebreong tao mula sa pagkaalipin sa Egypt, ang pinakamalakas na bansa sa mundo sa oras na iyon.

Pinamunuan niya ang napakalaking masa ng mga hindi tapat na mga refugee sa disyerto, pinapanatili ang pagkakasunud-sunod, at dinala sila sa hangganan ng kanilang hinaharap na tahanan sa Canaan.

Natanggap ni Moises ang Sampung Utos mula sa Diyos at inihatid ito sa mga tao.

Sa ilalim ng inspirasyon ng Diyos, isinulat niya ang unang limang mga libro ng Bibliya, o ang Pentateuch: Genesis, Exodo, Levitico, Numero, at Deuteronomio.

Mga lakas

Sinunod ni Moises ang mga utos ng Diyos sa kabila ng personal na panganib at labis na mga posibilidad. Ang Diyos ay gumawa ng matinding mga himala sa pamamagitan niya.

Si Moises ay may malaking pananalig sa Diyos, kahit na walang ibang gumawa. Siya ay nasa matalik na termino sa Diyos na regular na nakikipag-usap sa kanya ang Diyos.

Mga kahinaan

Sinuway ni Moises ang Diyos sa Meriba, na hinampas ang isang bato nang dalawang beses sa kanyang tungkod nang sinabi sa kanya ng Diyos na magsalita lamang ito upang makabuo ng tubig. Dahil hindi nagtiwala si Moises sa Diyos sa pagkakataong iyon, hindi siya pinapayagan na makapasok sa Lupang Pangako.

Mga Aralin sa Buhay

Ang Diyos ay nagbibigay ng kapangyarihan kapag hiniling niya sa amin na gawin ang mga bagay na tila imposible. Kahit na sa pang-araw-araw na buhay, ang isang puso na sumuko sa Diyos ay maaaring maging isang hindi mapaglabanan na kasangkapan.

Minsan kailangan nating mag-delegate. Nang tanggapin ni Moises ang payo ng kanyang biyenan at inatasan ang ilan sa kanyang mga responsibilidad sa iba, mas mahusay ang nagtrabaho.

Hindi mo kailangang maging isang espiritwal na higanteng tulad ni Moises upang magkaroon ng isang matalik na kaugnayan sa Diyos. Sa pamamagitan ng pagpasok ng Banal na Espiritu, ang bawat mananampalataya ay may sariling koneksyon sa Diyos na Ama.

Kung gaano tayo sinusubukan, hindi natin mapananatiling perpekto ang Batas. Ipinakikita sa atin ng Kautusan kung gaano tayo kasalanan, ngunit ang plano ng kaligtasan ng Diyos ay ipadala ang kanyang Anak na si Jesucristo upang iligtas tayo mula sa ating mga kasalanan. Ang Sampung Utos ay isang gabay para sa tamang pamumuhay, ngunit hindi tayo maililigtas ng pagsunod sa Kautusan.

Hometown

Si Moises ay ipinanganak ng mga alipin na Hebreo sa Egypt, marahil sa lupain ng Goshen.

Mga sanggunian kay Moises sa Bibliya

Exodo, Levitico, Numero, Deuteronomio, Joshua, Mga Hukom, 1 Samuel, 1 Hari, 2 Hari, 1 Cronica, Ezra, Nehemias, Mga Awit, Isaias, Jeremias, Daniel, Mika, Malachi, Mateo 8: 4, 17: 3-4, 19: 7-8, 22:24, 23: 2; Marcos 1:44, 7:10, 9: 4-5, 10: 3-5, 12:19, 12:26; Lucas 2:22, 5:14, 9: 30-33, 16: 29-31, 20:28, 20:37, 24:27, 24:44; Juan 1:17, 1:45, 3:14, 5: 45-46, 6:32, 7: 19-23; 8: 5, 9: 28-29; Gawa 3:22, 6: 11-14, 7: 20-44, 13:39, 15: 1-5, 21, 21:21, 26:22, 28:23: Roma 5:14, 9:15, 10: 5, 19; 1 Corinto 9: 9, 10: 2; 2 Corinto 3: 7-13, 15; 2 Timoteo 3: 8; Hebreo 3: 2-5, 16, 7:14, 8: 5, 9:19, 10:28, 11: 23-29; Judas 1: 9; Pahayag 15: 3.

Trabaho

Prinsipe ng Egypt, tagapag-alaga, pastol, propeta, tagapagbigay ng batas, tagapamagitan ng tipan, pinuno ng nasyon.

Family Tree

Ama: Amram
Ina: Jochebed
Kapatid: Aaron
Sister: Miriam
Asawa: Zipporah
Mga anak na lalaki: Gershom, Eliezer

Mga Susing Talata

Exodo 3:10
Kaya't ngayon, yumaon ka, ipinapadala kita sa Paraon upang ilabas ang aking bayan na mga Israelita sa Ehipto. (NIV)

Exodo 3:14
Sinabi ng Diyos kay Moises, "AKO NA AKO. Ito ang sasabihin mo sa mga Israelita: 'AKO ay sinugo ako sa iyo." (NIV)

Deuteronomio 6: 4-6
Dinggin mo, Oh Israel: Ang Panginoong Diyos, ang Panginoon ay iisa. Mahalin mo ang Panginoong Diyos mo ng buong puso at buong kaluluwa mo at ng buong lakas. Ang mga utos na ibinibigay ko sa iyo ngayon ay dapat na nasa iyong mga puso. (NIV)

Deuteronomio 34: 5-8
At si Moises na lingkod ng Panginoon ay namatay doon sa Moab, gaya ng sinabi ng Panginoon. Inilibing niya siya sa Moab, sa libis sa tapat ng Beth Peor, ngunit hanggang ngayon wala pa ring nakakaalam kung nasaan ang libingan nito. Si Moises ay isang daan at dalawampung taong gulang nang siya ay namatay, subalit ang kanyang mga mata ay hindi mahina o ang kanyang lakas ay nawala. Nagdalamhati ang mga Israelita kay Moises sa kapatagan ng Moab tatlumpung araw, hanggang sa matapos ang pag-iyak at pagdadalamhati. (NIV)

5 Flawed Arguments para sa Disenyo ng Marunong

5 Flawed Arguments para sa Disenyo ng Marunong

Glossary ng Shinto: Mga Kahulugan, Paniniwala, at Kasanayan

Glossary ng Shinto: Mga Kahulugan, Paniniwala, at Kasanayan

Ano ang Kahulugan ng Masasama sa Bibliya?

Ano ang Kahulugan ng Masasama sa Bibliya?