https://religiousopinions.com
Slider Image

Pambungad sa Aklat ni Josue

Ang aklat ng Josue ay detalyado kung paano sinakop ng mga Israelita ang Kanaan, ang Lupang Pangako na ibinigay sa mga Hudyo sa tipan ng Diyos kay Abraham. Ito ay isang kwento ng mga himala, madugong labanan, at paghati sa lupain sa 12 tribo. Nailalarawan bilang isang makasaysayang account, ang aklat ng Joshua ay nagsasabi kung paano ang pagsunod sa isang pinuno sa Diyos ay nagdulot ng banal na tulong sa harap ng labis na mga posibilidad.

Tanong para sa Pagninilay

Sa higit sa isang milyong mga Israelita na nakatakas mula sa pagkaalipin sa Egypt, si Joshua at Kaleb ang nag-iisa lamang sa mga mas matandang henerasyon na pumasok sa Lupang Pangako. Upang magtagumpay kailangan nilang maging matatag at matapang. Ang trabaho sa pamumuno ng Israel sa sariling bayan ay hindi magiging madali. Itinuro sa kanila ng Diyos na ang matapat na pagsunod sa Lord Salita ang susi sa kanilang tagumpay. Tinitingnan mo ba ang mga pamantayan ng kapangyarihan at impluwensya sa mundo para sa tagumpay, o sumusunod sa mga halimbawa nina Joshua at Caleb, tungkol sa iyong sarili lamang sa mga utos ng Diyos ?

Sino ang nagsulat ng Aklat ni Joshua?

Maraming mga may-akda ang nag-ambag sa pagsulat ng librong ito sa kasaysayan, kasama sina Joshua, Eleazar na mataas na saserdote at si Phinehas, ang kanyang anak, pati na rin ang iba pang mga kapanahon ni Joshua.

Nakasulat sa Petsa

Humigit-kumulang BC 1398.

Nakasulat Na

Si Josue ay isinulat sa mga tao ng Israel at sa lahat ng hinaharap na mambabasa ng Bibliya.

Landscape ng Aklat ni Joshua

Itinala ng aklat ni Joshua ang pamumuno ni Joshua s ng mga tao ng Israel habang nakumpleto nila ang kanilang paglalakbay patungo sa Lupang Pangako at tinutupad ang gawain ng pagsakop sa mga naninirahan nito. Ang kwento ay bubukas sa Shittim, sa hilaga lamang ng Patay na Dagat at silangan ng Ilog Jordan. Ang unang dakilang tagumpay ay sa Jerico. Sa loob ng pitong taon, nakuha ng mga Israelita ang buong lupain ng Canaan, mula sa Kadesh-barnea sa timog hanggang sa Bundok Hermon sa hilaga.

Mga Tema

Ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga piling tao ay nagpapatuloy sa aklat ni Josue. Sa unang limang libro ng Bibliya, inilabas ng Diyos ang mga Hudyo sa pagka-alipin sa Egypt at itinatag ang kanyang tipan sa kanila. Ibinalik sila ni Joshua sa kanilang Lupang Pangako, kung saan tinutulungan sila ng Diyos na malupig ito at bibigyan sila ng tirahan.

Ang aklat ng Josue ay nagpapakita kung paano nakaranas ng tagumpay ang mga Israelita nang sumunod sa mga plano ng panginoon ng Panginoon. Ang Salita ng Diyos ay nagtatakda ng pamantayan para sa tagumpay. Nagbibigay din ito ng gabay sa pamumuhay ng ating pang-araw-araw na buhay. Kapag ginagawa natin ang gawain ng Diyos sa paraan ng Diyos, nakakaranas tayo ng tagumpay.

Nagbibigay din ang aklat ng isang buhay na larawan ng makadiyos na pamumuno. Si Joshua ay lubos na nagtiwala sa lakas ng Diyos, na nagbigay sa kanya ng lakas ng loob sa harap ng matinding pagsalansang. Masikap niyang hinahangad ang Diyos para sa patnubay at payo.

Pangunahing Mga character

Joshua, Rahab, Achan, Eleazar, Phinehas.

Mga Susing Talata

Josue 1: 8
Itago mo ang Aklat ng Batas na ito sa iyong mga labi; pagnilayan mo araw at gabi, upang maaari kang maging maingat na gawin ang lahat ng nakasulat dito. Pagkatapos ay magiging masagana ka at matagumpay. (NIV)

Josue 6:20
Nang tumunog ang mga pakakak, ang mga tao ay sumigaw, at sa tunog ng pakakak, nang ang mga tao ay sumigaw ng malakas, ang pader ay gumuho; kaya't ang bawat tao ay sumingil ng diretso, at kinuha nila ang lungsod. (NIV)

Josue 24:25
Nang araw na iyon ay gumawa si Josue ng isang tipan para sa mga tao, at doon sa Shekem ay gumawa siya para sa kanila ng mga kautusan at batas. At naitala ni Josue ang mga bagay na ito sa Aklat ng Kautusan ng Diyos. (NIV)

Josue 24:31
Ang Israel ay naglingkod sa Panginoon sa buong buhay ni Joshua at ng mga matatanda na nabubuhay sa kanya at nakaranas ng lahat ng ginawa ng Panginoon para sa Israel. (NIV)

Balangkas ng Aklat ni Joshua

 • Takdang Aralin ni Josue - Josue 1: 1-5: 15
 • Tumutulong si Rahab sa mga Espiya - Josue 2: 1-24
 • Ang mga Tao ay Tumawid sa Ilog Jordan - Josue 3: 1-4: 24
 • Pagtuli at Pagbisita ng isang anghel - Josue 5: 1-15
 • Labanan ng Jerico - Josue 6: 1-27
 • Ang kasalanan ni Achan ay nagdudulot ng Kamatayan - Josue 7: 1-26
 • Ang Nabagong Israel ay Nagtalo sa Ai - Josue 8: 1-35
 • Trick ng Gabaon - Josue 9: 1-27
 • Pagtatanggol sa Gabaon, Pagwasak sa Timog na Hari - Josue 10: 1-43
 • Kinukuha ang Hilaga, isang Listahan ng mga Hari - Josue 11: 1-12: 24
 • Paghahati sa Lupa - Josue 13: 1-33
 • Land West ng Jordan - Josue 14: 1-19: 51
 • Higit pang Mga Allotment, Katarungan sa Huling - Josue 20: 1-21: 45
 • Purihin ang mga Silangan ng Tribo sa Diyos - Josue 22: 1-34
 • Nagbabalaan si Josue sa mga Tao na Manatiling Matapat - Josue 23: 1-16
 • Pakikipagtipan sa Sekem, Kamatayan ni Josue - Josue 24: 1-33
Ano ang Candombl ? Mga Paniniwala at Kasaysayan

Ano ang Candombl ? Mga Paniniwala at Kasaysayan

Relihiyon sa Laos

Relihiyon sa Laos

Ano ang Sagrado ng Diyos?

Ano ang Sagrado ng Diyos?