https://religiousopinions.com
Slider Image

Family Home Evening

Sa Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw naniniwala kami sa pinag-isang pamilya at isa sa mga pinakamahusay na paraan upang palakasin ang aming mga pamilya ay sa pamamagitan ng regular na Family Home Evening. Sa LDS Church, ang Family Home Evening ay karaniwang gaganapin tuwing Lunes ng gabi kapag ang isang pamilya ay nagtitipon, nagpupunta sa negosyo ng pamilya, may aralin, nagdarasal at sabay na kumanta, at madalas na nagsasagawa ng isang masayang aktibidad. Ang Family Home Evening (tinawag din na FHE) ay hindi lamang para sa mga batang pamilya, alinman, para sa bawat isa sapagkat maaari itong iakma para sa lahat ng uri ng pamilya.

Bakit ang Family Home Evening?

Naniniwala kami na ang pamilya ang pangunahing yunit ng plano ng Diyos. (Tingnan ang Pamilya: Isang Pagpapahayag sa Mundo at Plano ng Kaligtasan ng Diyos)
Sapagkat napakahalaga ng Family Home Evening ang LDS Church ay hindi nag-iskedyul ng anumang mga pagpupulong o iba pang mga aktibidad sa Lunes ng gabi ngunit hinihikayat ang mga pamilya na panatilihing libre ang Lunes upang maaari silang magkasama. Sinabi ni Pangulong Gordon B. Hinckley ang sumusunod:

"[Family Family Evening] ay dapat maging isang oras ng pagtuturo, ng pagbabasa ng mga banal na kasulatan, paglilinang ng mga talento, pagtalakay sa mga bagay sa pamilya. Hindi ito magiging isang oras upang dumalo sa mga kaganapan sa paligsahan o anumang uri .... Ngunit sa ang patuloy na galit na galit na pagsisikap ng ating buhay napakahalaga na ang mga ama at ina ay umupo kasama ang kanilang mga anak, sabay-sabay na manalangin, tuturuan sila sa mga paraan ng Panginoon, isaalang-alang ang kanilang mga problema sa pamilya, at hayaang ipahayag ng mga bata ang kanilang mga talento. ang program na ito ay sumailalim sa mga paghahayag ng Panginoon bilang tugon sa isang pangangailangan sa mga pamilya ng Simbahan. " (Family Home Evening, Ensign, Mar 2003, 4.)

Pagsasagawa ng Family Home Evening

Ang taong namamahala sa Family Home Evening ang siyang nagdaraos ng pulong. Kadalasan ito ang pinuno ng sambahayan (tulad ng ama, o ina) ngunit ang responsibilidad ng pagsasagawa ng pagpupulong ay maaaring italaga sa ibang tao. Ang konduktor ay dapat maghanda para sa Family Home Evening nang maaga sa pamamagitan ng pagtatalaga ng mga tungkulin sa ibang mga miyembro ng pamilya, tulad ng kung sino ang magbibigay ng mga panalangin, aralin, magplano ng anumang mga aktibidad, at gumawa ng mga pampalamig. Sa isang mas maliit (o mas bata) na pamilya ang mga tungkulin ay karaniwang ibinahagi ng mga magulang at anumang mas nakatatandang kapatid.

Pagbubukas ng Family Home Evening

Nagsimula ang Family Home Evening nang tipunin ng conductor ang pamilya nang sama-sama at tinatanggap ang lahat doon. Ang isang pambungad na kanta ay kinanta. Hindi mahalaga kung ang iyong pamilya ay may musika o hindi, o hindi maaaring kumanta nang mabuti, ang mahalaga ay pumili ka ng isang kanta upang makatulong na magdala ng paggalang, kagalakan, o pagsamba sa iyong Family Home Evening. Bilang mga miyembro ng LDS Church madalas nating pipiliin ang aming mga kanta mula sa Church Hymnbook o ang Children's Songbook, na matatagpuan online sa LDS Church Music o binili mula sa LDS Distribution Center. Matapos ang kanta ay inaalok ang isang panalangin. (Tingnan Kung Paano Manalangin.)

Negosyo ng pamilya

Pagkatapos ng pambungad na kanta at panalangin ay oras na para sa negosyo sa pamilya. Ito ang oras na maaring makapagdala ang mga magulang at anak ng mga isyu na nakakaapekto sa kanilang pamilya, tulad ng paparating na pagbabago o mga kaganapan, bakasyon, alalahanin, takot, at pangangailangan. Ang negosyo sa pamilya ay maaari ring magamit upang talakayin ang mga paghihirap o iba pang mga problema sa pamilya na dapat na tugunan sa buong pamilya.

Isang Opsyonal na Banal na Kasulatan at Patotoo

Matapos ang negosyo sa pamilya maaari kang magkaroon ng isang miyembro ng pamilya na basahin o basahin ang isang banal na kasulatan (ang isang nauugnay sa aralin ay mahusay ngunit hindi kinakailangan), na isang magandang pagpipilian para sa mas malalaking pamilya. Sa ganitong paraan ang lahat ay maaaring mag-ambag sa Family Home Evening. Hindi kailangang mahaba ang banal na kasulatan at kung bata pa, ang isang magulang o mas nakatatandang kapatid ay maaaring bumulong sa kanila ng mga salitang sasabihin. Ang isa pang opsyonal na aspeto ng Family Home Evening ay pahintulutan ang isa o higit pang mga miyembro ng pamilya na magbahagi ng kanilang mga patotoo. Magagawa ito bago o pagkatapos ng aralin. (Tingnan Paano Kumuha ng Patotoo upang matuto nang higit pa.)

Isang Aralin

Susunod na darating ang aralin, na dapat ihanda nang maaga at tumuon sa isang paksa na angkop para sa iyong pamilya. Ang ilang mga ideya ay may kasamang Pananampalataya kay Jesucristo, binyag, Plano ng Kaligtasan, walang hanggang pamilya, paggalang, Espiritu Santo, atbp.
Para sa mahusay na mga mapagkukunan makita ang sumusunod:

  • Mga Aralin at Talumpati
  • Mga Materyal na Suporta para sa Mga Pamilya
  • Mga Aralin sa Family Home Evening
  • LDS Media Library
  • Mga Aktibidad, Laro, Kanta, Palaisipan at Iba pa

Pagtatapos ng Family Home Evening

Matapos ang aralin ang Family Home Evening ay natapos sa isang kanta na sinundan ng isang pangwakas na panalangin. Ang pagpili ng isang pagsasara (o pagbubukas) ng awit na nauugnay sa aralin ay isang mahusay na paraan upang muling bigyang diin ang itinuturo. Sa likuran ng parehong Hymnbook ng Simbahan at Aklat ng Pambata ay mayroong isang pangkasalukuyang indeks upang makatulong na makahanap ng isang kanta na nauugnay sa paksa ng iyong aralin.

Aktibidad at Refreshments

Matapos ang aralin ay darating ang oras para sa isang aktibidad sa pamilya. Ito ang oras upang pagsamahin ang iyong pamilya sa pamamagitan ng paggawa ng isang bagay na magkasama! Maaari itong maging anumang kasiya-siya, tulad ng isang simpleng aktibidad, isang nakaplanong outing, isang bapor, o isang mahusay na laro. Ang aktibidad ay hindi kailangang magkatugma sa aralin, ngunit kung ito ay magiging mahusay. Ang bahagi ng isang aktibidad ay maaari ring gawin o mag-enjoy ng ilang mga pag-refresh nang magkasama.
Tingnan ang mga mahusay na mapagkukunan para sa ilang mga masasayang ideya

Ang Family Home Evening ay para sa Lahat

Ang magaling na bagay tungkol sa pagdaraos ng Family Home Evening ay madaling iakma sa anumang sitwasyon sa pamilya. Ang bawat tao'y maaaring magkaroon ng Family Home Evening. Kahit na ikaw ay walang asawa, isang batang may-asawa na walang anak, diborsiyado, biyuda, o isang mas matandang mag-asawa na ang mga anak ay pawang umalis sa bahay, maaari mo pa ring gaganapin ang iyong sariling Family Home Evening. Kung ikaw ay nabubuhay mag-isa maaari kang mag-imbita ng mga kaibigan, kapitbahay, o kamag-anak na lumapit at sumali sa iyo para sa isang masaya Family Family Evening o maaari mong hawakan ang isa sa iyong sarili.
Kaya huwag hayaan ang abala sa buhay na hilahin ka sa iyong pamilya, ngunit sa halip ay palakasin ang iyong pamilya sa pamamagitan ng regular na Family Home Evening isang beses sa isang linggo. (Gamitin ang Balangkas sa Family Home Evening upang planuhin ang una mo!) Magugulat ka sa mga positibong resulta na naranasan mo at ng iyong pamilya. Tulad ng sinabi ni Pangulong Hinckley, "Kung mayroong pangangailangan 87 taon na ang nakakaraan [para sa Family Home Evening], ang pangangailangan na iyon ay tiyak na mas malaki ngayon" (Family Home Evening, Ensign, Mar 2003, 4.)

Nai-update ni Krista Cook

Mga alamat ng tradisyon ng Mabon (Autumn Equinox)

Mga alamat ng tradisyon ng Mabon (Autumn Equinox)

Tulad ng Itaas Sa ibaba Sa ibaba Halimbawang Parirala at Pinagmulan

Tulad ng Itaas Sa ibaba Sa ibaba Halimbawang Parirala at Pinagmulan

Cinnamon Stick Yule Candleholder

Cinnamon Stick Yule Candleholder