https://religiousopinions.com
Slider Image

Galugarin ang Tabernakulo sa Ilang

Ang tabernakulo sa ilang ay isang portable na lugar ng pagsamba na iniutos ng Diyos sa mga Israelita na magtayo pagkatapos na iligtas sila mula sa pagkaalipin sa Egypt. Ginamit ito mula sa isang taon pagkatapos nilang tumawid sa Dagat na Pula hanggang sa itinayo ni Haring Solomon ang unang templo sa Jerusalem, isang panahon ng 400 taon.

Mga sanggunian sa Tabernakulo sa Bibliya

Exodo 25-27, 35-40; Levitico 8:10, 17: 4; Mga Bilang 1, 3-7, 9-10, 16: 9, 19:13, 31:30, 31:47; Josue 22; 1 Cronica 6:32, 6:48, 16:39, 21:29, 23:36; 2 Cronica 1: 5; Mga Awit 27: 5-6; 78:60; Gawa 7: 44-45; Hebreo 8: 2, 8: 5, 9: 2, 9: 8, 9:11, 9:21, 13:10; Pahayag 15: 5.

Ang Tolda ng Pagpupulong

Ang Tabernacle ay nangangahulugang "lugar ng pagpupulong" o "tolda ng pagpupulong, " yamang ito ang lugar kung saan nakatira ang Diyos sa kanyang mga tao sa mundo. Ang iba pang mga pangalan sa Bibliya para sa tolda ng pagpupulong ay ang tabernakulo ng kapisanan, tabernakulo ng ilang, tolda ng patotoo, tolda ng patotoo, ang tabernakulo ni Moises.

Habang nasa Bundok Sinai, natanggap ni Moises ang detalyadong detalyadong mga tagubilin mula sa Diyos kung paano itatayo ang tabernakulo at ang lahat ng mga elemento nito. Masayang ibigay ng mga tao ang iba't ibang mga materyales mula sa mga samsam na kanilang natanggap mula sa mga taga-Egypt.

Ang Tabernacle Compound

Ang buong 75 sa pamamagitan ng 150-paa na compound ng tabernakulo ay nakapaloob sa isang bakod ng korte ng mga kurtina ng lino na nakakabit sa mga poste at ginawang sa lupa na may mga lubid at pusta. Sa harap ay isang 30-metro na malawak na pintuan ng korte, na gawa sa lilang at iskarlata na sinulid na pinagtagpi sa twined linen.

Ang Patyo

Kapag nasa loob ng looban, makikita ng isang sumasamba ang isang tanso na tanso, o dambana ng handog na sinusunog, kung saan iniharap ang mga handog na hayop. Hindi kalayuan mula doon ay isang tanso o palanggana, kung saan ang mga pari ay nagsagawa ng mga paghuhugas ng seremonyal na paglilinis ng kanilang mga kamay at paa.

Sa likuran ng tambalan ay ang tolda ng tolda mismo, isang 15 sa 45-taling na istraktura na gawa sa isang balangkas na gawa sa kahoy na akasya na natatakpan ng ginto, pagkatapos ay natatakpan ng mga patong na gawa sa buhok ng kambing, mga balat ng mga tupa na tinina ng pula, at mga kambing na balat. Hindi sumasang-ayon ang mga tagasalin sa tuktok na takip: mga balat ng badger (KJV), balat ng mga baka ng dagat (NIV), dolphin o mga porselana na balat (AMP). Ang pagpasok sa tolda ay ginawa sa pamamagitan ng isang screen ng asul, lila, at iskarlata na sinulid na pinong pinong twined linen. Ang pintuan ay palaging nakaharap sa silangan.

Ang Banal na Lugar

Ang harap 15 sa pamamagitan ng 30-piyang silid, o banal na lugar, ay naglalaman ng isang mesa na may tinapay ng tinapay, na tinatawag ding showbread o tinapay ng presensya. Sa buong lugar nito ay isang lampara o menorah, na pinaraan ng isang puno ng almendras. Ang pitong bisig nito ay na-hamm mula sa isang solidong piraso ng ginto. Sa dulo ng silid na iyon ay isang dambana ng kamangyan.

Ang likuran ng 15 sa pamamagitan ng 15 piye ay ang Kataas-taasang Lugar, o banal ng mga banal, kung saan ang mataas na saserdote lamang ang makakapunta, isang beses sa isang taon sa Araw ng Pagbabayad-sala. Ang paghihiwalay sa dalawang silid ay isang belo na gawa sa asul, lila at iskarlata na sinulid at pinong lino. Ang pagbuburda sa kurtina na iyon ay mga larawan ng mga kerubin o anghel. Sa sagradong silid na ito ay isang bagay lamang, ang kaban ng tipan.

Ang arka ay isang kahon ng kahoy na napuno ng ginto, na may mga estatwa ng dalawang kerubin sa tuktok na nakaharap sa isa't isa, na hawakan ang kanilang mga pakpak. Ang takip, o luklukan ng awa, ay kung saan nakilala ang Diyos sa kanyang mga tao. Sa loob ng arka ay ang mga tapyas ng Sampung Utos, isang palayok ng mana, at staff ng kahoy na almond ni Aaron.

Ang buong tabernakulo ay tumagal ng pitong buwan upang makumpleto, at kapag natapos na, ang ulap at haligi ng apoy ang presensya ng Diyos na ipinakita dito.

Isang Portable Tabernacle

Kapag ang mga Israelita ay nagkampo sa disyerto, ang tabernakulo ay nakatayo sa gitna ng kampo, kasama ang 12 tribo na nagkampo sa paligid nito. Sa paggamit nito, maraming beses nang inilipat ang tabernakulo. Ang lahat ay mai-pack sa mga oxcarts nang umalis ang mga tao, ngunit ang arka ng tipan ay dinala ng mga Levita.

Ang paglalakbay ng tabernakulo ay nagsimula sa Sinai, pagkatapos ay tumayo ito ng 35 taon sa Kadesh. Matapos tumawid si Joshua at ang mga Hebreo sa Ilog Jordan patungo sa Lupang Pangako, ang tabernakulo ay tumayo sa Gilgal sa loob ng pitong taon. Ang susunod na tahanan nito ay Shiloh, kung saan ito ay nanatili hanggang sa oras ng Mga Hukom. Kalaunan ay na-set up ito sa Nob at Gibeon. Itinayo ni Haring David ang tabernakulo sa Jerusalem at dinala ang arka mula sa Perez-uzzah at inilagay ito.

Ang Kahulugan ng Tabernakulo

Ang tabernakulo at ang lahat ng mga sangkap nito ay may simbolikong kahulugan. Sa pangkalahatan, ang tabernakulo ay isang panaginip ng perpektong tabernakulo, si Jesucristo, na si Emmanuel, "ang Diyos ay kasama natin." Patuloy na itinuturo ng Bibliya ang paparating na Mesiyas, na tumupad sa mapagmahal na plano ng Diyos para sa kaligtasan ng sanlibutan:

Mayroon kaming isang Mataas na Saserdote na nakaupo sa lugar ng karangalan sa tabi ng trono ng marangal na Diyos sa langit. Doon ay naglilingkod siya sa makalangit na Tabernakulo, ang tunay na lugar ng pagsamba na itinayo ng Panginoon at hindi ng mga kamay ng tao.
At dahil ang bawat mataas na saserdote ay kinakailangan na mag-alok ng mga regalo at sakripisyo ... Nagsisilbi sila sa isang sistema ng pagsamba na isang kopya lamang, isang anino ng tunay na nasa langit ...
Ngunit ngayon si Jesus, ang ating Mataas na Saserdote, ay binigyan ng isang ministeryo na higit na higit sa matandang pagkasaserdote, sapagkat siya ang isa na nagpapakilala para sa atin ng isang mas mahusay na tipan sa Diyos, batay sa mas mahusay na mga pangako. (Hebreo 8: 1-6, NLT)

Ngayon, ang Diyos ay patuloy na naninirahan sa gitna ng kanyang mga tao ngunit sa mas matalik na paraan. Matapos sumampa si Jesus sa langit, ipinadala niya ang Banal na Espiritu upang manirahan sa loob ng bawat Kristiyano.

Shamanism: Kahulugan, Kasaysayan, at Paniniwala

Shamanism: Kahulugan, Kasaysayan, at Paniniwala

Paghahanda ng Pag-aasawa ng Gabay sa Pag-aaral ng Bibliya ng Kordero

Paghahanda ng Pag-aasawa ng Gabay sa Pag-aaral ng Bibliya ng Kordero

Benedict ng Nursia, Patron Saint ng Europa

Benedict ng Nursia, Patron Saint ng Europa