https://religiousopinions.com
Slider Image

Mga Bersyon ng Bibliya Tungkol sa Mga Pakikipag-ugnay

Ang ating mga kaugnayan sa mundo ay mahalaga sa Panginoon. Inorden ng Diyos na Ama ang institusyon ng kasal at dinisenyo para mabuhay tayo sa loob ng mga pamilya. Kung pinag-uusapan natin ang pakikipagkaibigan, pakikipag-ugnayan sa relasyon, pag-aasawa, pamilya, o pakikitungo sa pagitan ng mga kapatid sa kay Cristo, ang Bibliya ay maraming sasabihin tungkol sa aming pakikipag-ugnayan sa isa't isa.

Pakikipag-ugnayan sa Pakikipag-date

Kawikaan 4:23
Bantayan ang iyong puso higit sa lahat, sapagkat tinutukoy nito ang takbo ng iyong buhay. (NLT)

Awit ni Solomon 4: 9
Naagaw mo ang aking puso, kapatid kong babae, aking nobya; nabihag mo ang aking puso sa isang sulyap ng iyong mga mata, na may isang hiyas ng iyong kuwintas. (ESV)

Mga Taga Roma 12: 1–2
Kaya't hinihiling ko sa inyo, mga kapatid, sa pamamagitan ng mga awa ng Diyos, na ihandog ang inyong mga katawan ng isang buhay at banal na hain, na katanggap-tanggap sa Diyos, na iyong espirituwal na paglilingkod sa pagsamba. At huwag maging katumbas sa mundong ito, ngunit magbago sa pamamagitan ng pag-update ng iyong isip, upang mapatunayan mo kung ano ang kalooban ng Diyos, na mabuti at katanggap-tanggap at perpekto. (NASB)

1 Corinto 6:18
Tumakbo mula sa sekswal na kasalanan! Walang ibang kasalanan na malinaw na nakakaapekto sa katawan tulad ng ginagawa ng isang ito. Para sa sekswal na imoralidad ay isang kasalanan laban sa iyong sariling katawan. (NLT)

1 Corinto 15:33
Huwag malinlang: "Ang masamang kumpanya ay sumisira sa mabuting asal." (ESV)

2 Mga Taga-Corinto 6: 14–15
Huwag makipagtulungan sa mga hindi naniniwala. Paano magiging katuwang ang kasamaan sa kasamaan? Paano mabubuhay ang ilaw sa kadiliman? Ano ang pagkakaisa sa pagitan ni Cristo at ng Diablo? Paano ang isang naniniwala ay maaaring maging kapareha sa isang hindi naniniwala? (NLT)

1 Timoteo 5: 1b-2
... Makipag-usap sa mga mas batang lalaki tulad ng gagawin mo sa iyong sariling mga kapatid. Tratuhin ang mga matatandang kababaihan tulad ng gagawin mo sa iyong ina, at pakitunguhan ang mga nakababatang kababaihan nang buong kadalisayan tulad ng gagawin mo sa iyong sariling mga kapatid na babae. (NLT)

Mga Pakikipag-ugnay sa Asawa

Genesis 2: 18–25
Nang magkagayo'y sinabi ng Panginoong Dios, Hindi mabuti na ang lalake ay nag-iisa; gagawin ko siyang katulong para sa kanya. " ... Kaya't ang Panginoong Diyos ay nagdulot ng isang matulog na pagtulog sa lalaki, at habang siya ay natutulog ay kinuha ang isa sa kanyang mga buto-buto at isinara ang lugar nito sa laman. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos mula sa lalaki ay ginawa niya sa isang babae at dinala siya sa lalaki.

Nang magkagayo'y sinabi ng lalake, Ito ay sa wakas ay buto ng aking mga buto at laman ng aking laman; siya ay tatawaging Babae, sapagkat siya ay kinuha sa labas ng Tao. Kaya't iiwan ng tao ang kanyang ama at ang kanyang ina at mahigpit na makikipag-ugnay sa kanyang asawa, at sila ay magiging isang laman. At ang lalaki at ang kanyang asawa ay parehong hubad at hindi nahihiya. (ESV)

Mga Kawikaan 31: 10–11
Sino ang makakahanap ng isang mabubuti at may kakayahang asawa? Mas mahalaga siya kaysa rubies. Ang kanyang asawa ay mapagkakatiwalaan sa kanya, at mapayaman niya ang kanyang buhay. (NLT)

Mateo 19: 5
... at sinabi, 'Dahil dito ang isang tao ay iiwan ang kanyang ama at ina at sasama sa kanyang asawa, at ang dalawa ay magiging isang laman' ... (NKJV)

1 Mga Taga-Corinto 7: 1–40
... Gayunpaman, dahil sa seksuwal na imoralidad, hayaan ang bawat lalaki ay magkaroon ng kanyang sariling asawa, at hayaan ang bawat babae ay magkaroon ng kanyang sariling asawa. Ibigay ng asawa sa kanyang asawa ang pagmamahal sa kanya, at gayon din ang asawa sa kanyang asawa. Ang asawa ay walang awtoridad sa kanyang sariling katawan, ngunit ang asawa ay. At gayon din ang asawa ay walang awtoridad sa kanyang sariling katawan, ngunit ang asawa ay. Huwag mag-alis sa isa't isa maliban sa pagsang-ayon sa isang panahon, upang maibigay mo ang iyong sarili sa pag-aayuno at panalangin; at magsama-sama muli upang hindi ka tuksuhin ni Satanas dahil sa iyong kawalan ng pagpipigil sa sarili ... Basahin ang buong teksto. (NKJV)

Mga Taga-Efeso 5: 23–33
Sapagkat ang asawang lalaki ang pinuno ng asawa kahit na si Cristo ang pinuno ng simbahan, ang kanyang katawan, at siya mismo ang Tagapagligtas. Ngayon habang ang simbahan ay nagpapasakop kay Cristo, gayon din ang mga asawa ay dapat magsumite sa lahat ng bagay sa kanilang mga asawa. Mga mag-asawa, ibigin ang inyong mga asawa, tulad ng pag-ibig ni Cristo sa simbahan at isinuko ang kanyang sarili para sa kanya ... Sa parehong paraan ay dapat mahalin ng mga asawa ang kanilang mga asawa bilang kanilang sariling mga katawan. Ang nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili ... at hayaang makita ng asawa na iginagalang niya ang asawa. (ESV)

1 Pedro 3: 7
Sa parehong paraan, ang mga asawa ay dapat magbigay ng karangalan sa iyong mga asawa. Tratuhin ang iyong asawa nang may pag-unawa habang nakatira kang magkasama. Maaaring siya ay mas mahina kaysa sa iyo, ngunit siya ang iyong pantay na kasosyo sa regalo ng Diyos ng bagong buhay. Tratuhin mo siya ayon sa dapat mong gayon ang iyong mga panalangin ay hindi maiiwasan. (NLT)

Relasyong pampamilya

Exodo 20:12
"Igalang mo ang iyong ama at ina. Pagkatapos ay mabubuhay ka ng mahabang, buong buhay sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos." (NLT)

Levitico 19: 3
"Bawat isa sa inyo ay dapat igalang ang kanyang ina at ama, at dapat mong sundin ang aking mga Sabado. Ako ang Panginoong Diyos." (NIV)

Deuteronomio 5:16
"Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, ayon sa iniutos sa iyo ng PANGINOONG Diyos, upang mabuhay ka nang mahaba at maging maayos ka sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos." (NIV)

Awit 127: 3
Ang mga bata ay regalo mula sa PANGINOON; sila ay gantimpala mula sa kanya. (NLT)

Mga Kawikaan 31: 28 31
Tumayo ang kanyang mga anak at pinagpapala siya. Pinupuri siya ng kanyang asawa: "Maraming mabubuti at may kakayahang kababaihan sa buong mundo, ngunit malampasan mo silang lahat!" Ang kaakit-akit ay mapanlinlang, at ang kagandahan ay hindi tatagal; ngunit ang isang babae na natatakot sa PANGINOON ay pupurihin ng lubos. Gantimpalaan siya sa lahat ng nagawa niya. Hayaan ang kanyang mga gawa na ipahayag sa kanya ng papuri. (NLT)

Juan 19: 26 27
Nang makita ni Jesus ang kanyang ina na nakatayo doon sa tabi ng alagad na mahal niya, sinabi niya sa kanya, "Mahal na babae, narito ang iyong anak." At sinabi niya sa alagad na ito, "Narito ang iyong ina." At mula noon ay dinala siya ng alagad na ito sa kanyang tahanan. (NLT)

Mga Taga-Efeso 6: 1 3
Mga anak, sundin ang inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito ay tama. "Igalang mo ang iyong ama at ina, " na siyang unang utos na may pangako: "upang ito ay maayos sa iyo at maaari kang mabuhay nang matagal sa mundo." (NKJV)

Mga pagkakaibigan

Kawikaan 17:17
Ang isang kaibigan ay umiibig sa lahat ng oras, at ang isang kapatid ay ipinanganak para sa kahirapan. (NKJV)

Kawikaan 18:24
Mayroong "mga kaibigan" na sumisira sa bawat isa, ngunit ang isang tunay na kaibigan ay nananatiling mas malapit kaysa sa isang kapatid. (NLT)

Kawikaan 27: 6
Ang mga sugat mula sa isang taimtim na kaibigan ay mas mahusay kaysa sa maraming mga halik mula sa isang kaaway. (NLT)

Mga Kawikaan 27: 9 10
Ang taimtim na payo ng isang kaibigan ay kasing ganda ng pabango at insenso. Huwag kailanman talikuran ang isang kaibigan - alinman sa iyo o sa iyong ama. Kapag naganap ang sakuna, hindi mo na kailangang humingi ng tulong sa iyong kapatid. Mas mainam na pumunta sa isang kapit-bahay kaysa sa isang kapatid na nakatira sa malayo. (NLT)

Mga Pangkalahatang Pakikipag-ugnay at Mga Mag-asawa at Mga Babae kay Cristo

Eclesiastes 4: 9 12
Ang dalawang tao ay mas mahusay kaysa sa isa, sapagkat makakatulong sila sa bawat isa na magtagumpay. Kung ang isang tao ay bumagsak, ang iba ay maaaring umabot at tumulong. Ngunit ang isang tao na nahulog nag-iisa ay nasa tunay na problema. Gayundin, ang dalawang tao na nakahiga nang magkasama ay maaaring mapanatili ang bawat isa na mainit-init. Ngunit paano maiinit ang isa? Ang isang taong nakatayo nag-iisa ay maaaring atakihin at talunin, ngunit ang dalawa ay maaaring tumayo pabalik-balik at lupigin. Mas maganda pa ang tatlo, para sa isang triple-braided cord ay hindi madaling masira. (NLT)

Mateo 5: 38 42
"Narinig mo na sinabi, 'Isang mata para sa isang mata at ngipin para sa ngipin.' Datapuwa't sinasabi ko sa iyo, Huwag mong pigilan ang isa na masama: Ngunit kung may sinampal ka sa kanang pisngi, ibaling mo rin sa kanya ang isa pa: at kung sinoman ang mag-aakusa sa iyo at kunin ang iyong damit, hayaan mo ring gawin ang iyong balabal . At kung may pumipilit sa iyo na sumama ng isang milya, sumama ka sa kanya ng dalawang milya. Ibigay sa isa na nagmamakaawa sa iyo, at huwag mong tanggihan ang taong hihiram sa iyo. " (ESV)

Mateo 6: 14–15
Sapagka't kung pinatawad mo ang iba sa kanilang mga pagkakasala, ang iyong Ama sa langit ay patatawarin ka rin, ngunit kung hindi mo patawarin ang iba sa kanilang mga pagkakasala, hindi rin patatawarin ng iyong Ama ang iyong mga pagkakasala. (ESV)

Mateo 18: 15–17
"Kung ang isa pang mananampalataya ay nagkasala laban sa iyo, pumunta nang pribado at ituro ang pagkakasala. Kung ang ibang tao ay nakikinig at nagkukumpirma, nanalo ka ulit sa taong iyon. Ngunit kung hindi ka matagumpay, kumuha ng isa o dalawa pang kasama mo at bumalik ulit. upang ang lahat ng sasabihin mo ay maaaring kumpirmahin ng dalawa o tatlong saksi.Kung ang tao ay tumanggi pa ring makinig, dalhin ang iyong kaso sa simbahan.Kaya kung hindi niya tatanggapin ang desisyon ng simbahan, ituring ang taong iyon bilang isang pagano o isang tiwaling kolektor ng buwis. " (NLT)

1 Mga Taga-Corinto 6: 1–7
Kung ang isa sa inyo ay may pagtatalo sa isa pang mananampalataya, kung gaano ka maglakas-loob na mag-file ng demanda at humiling ng isang sekular na hukuman upang magpasya ang bagay sa halip na dalhin ito sa ibang mga naniniwala! Hindi mo ba namamalayan na balang araw tayo ay mananampalataya ay hahatulan ang sanlibutan? At dahil huhusgahan mo ang sanlibutan, hindi ka ba makapagpapasiya kahit na ang mga maliliit na bagay sa inyong sarili? Hindi mo ba namamalayan na hahatulan tayo ng mga anghel? Kaya dapat siguradong malutas mo ang mga ordinaryong hindi pagkakaunawaan sa buhay na ito.

Kung mayroon kang ligal na mga pagtatalo tungkol sa mga bagay na ito, bakit pumunta sa mga hukom sa labas na hindi iginagalang ng simbahan? Sinasabi ko ito upang mapahiya ka. Wala bang tao sa buong simbahan na matalino upang magpasya ang mga isyung ito? Ngunit sa halip, ang isang mananampalataya ay inakusahan ang isa pa - mismo sa harap ng mga hindi naniniwala! Kahit na ang pagkakaroon ng nasabing mga demanda sa isa't isa ay isang pagkatalo para sa iyo. Bakit hindi mo lang tatanggapin ang kawalan ng katarungan at iwanan ito? Bakit hindi mo hayaang malinlang? (NLT)

Galacia 5:13
Sapagkat tinawag ka sa kalayaan, mga kapatid. Huwag lamang gamitin ang iyong kalayaan bilang isang pagkakataon para sa laman, ngunit sa pamamagitan ng pag-ibig ay maglingkod sa isa't isa. (ESV)

1 Timoteo 5: 1–3
Huwag kailanman magsalita nang malupit sa isang matandang lalaki, ngunit mag-apela sa kanya nang magalang tulad ng gagawin mo sa iyong sariling ama. Makipag-usap sa mga mas batang lalaki tulad ng gagawin mo sa iyong sariling mga kapatid. Tratuhin ang mga matatandang kababaihan tulad ng gagawin mo sa iyong ina, at pakitunguhan ang mga nakababatang kababaihan nang buong kadalisayan tulad ng gagawin mo sa iyong sariling mga kapatid na babae. Alagaan ang sinumang biyuda na walang ibang nagmamalasakit sa kanya. (NLT)

Hebreo 10:24
At isaalang-alang natin ang isa't isa upang pukawin ang pag-ibig at mabuting gawa ... (NKJV)

1 Juan 3: 1
Tingnan kung gaano kamahal ng ating Ama, sapagkat tinawag niya tayong kanyang mga anak, at iyon nga tayo! Ngunit ang mga tao na kabilang sa mundong ito ay hindi kinikilala na tayo ay mga anak ng Diyos sapagkat hindi nila siya kilala. (NLT).

Ano ang Sinasabi ng Bibliya Tungkol sa Pag-aayuno para sa Kuwaresma?

Ano ang Sinasabi ng Bibliya Tungkol sa Pag-aayuno para sa Kuwaresma?

Aum Shinrikyo: Cultur ng Doomsday na Umatake sa Tokyo Subway System

Aum Shinrikyo: Cultur ng Doomsday na Umatake sa Tokyo Subway System

Ano ang Theosophy?  Kahulugan, Pinagmulan, at Paniniwala

Ano ang Theosophy? Kahulugan, Pinagmulan, at Paniniwala