https://religiousopinions.com
Slider Image

Si Archangel Zadkiel, ang Anghel ng Awa

Si Archangel Zadkiel ay kilala bilang anghel ng awa. Tinutulungan niya ang mga tao na lumapit sa Diyos para sa awa kapag nakagawa sila ng isang maling bagay, tinitiyak sa kanila na nagmamalasakit ang Diyos at magiging maawa sa kanila kapag ipinagtapat at nagsisisi sila ng kanilang mga kasalanan, at nag-uudyok sa kanila na manalangin. Kung paanong hinihikayat ni Sadkiel ang mga tao na humingi ng kapatawaran na iniaalok sa kanila ng Diyos, hinihikayat din niya ang mga tao na patawarin ang mga nasaktan sila at tinutulungan ang paghahatid ng banal na kapangyarihan na maaaring tapikin ng mga tao upang paganahin silang pumili ng kapatawaran, sa kabila ng kanilang masasakit na damdamin. Tumutulong si Zadkiel na pagalingin ang mga emosyonal na sugat sa pamamagitan ng umaaliw na mga tao at pagalingin ang kanilang masakit na mga alaala. Tumutulong siya sa pag-aayos ng mga nasirang relasyon sa pamamagitan ng pag-udyok sa mga taong nahiwalay na magpakita ng awa sa bawat isa.

Ang ibig sabihin ni Zadkiel ay "katuwiran ng Diyos." Iba pang mga spellings sina Sadakiel, Zedekiel, Zedekul, Tzadkiel, Sachiel, at Hesediel.

Kulay ng enerhiya: Lila

Mga Simbolo ni Zadkiel

Sa sining, si Sadkiel ay madalas na inilalarawan na may hawak na kutsilyo o sundang, sapagkat sinabi ng tradisyon ng Hudyo na si Zadkiel ay ang anghel na pumigil sa propetang si Abraham na isakripisyo ang kanyang anak na si Isaac nang sinubukan ng Diyos ang pananampalataya ni Abraham at pagkatapos ay nagpakita ng awa sa kanya.

Papel sa Mga Tekstong Relihiyoso

Yamang si Zadkiel ang anghel ng awa, kinilala ng tradisyon ng mga Hudyo si Zadkiel bilang "anghel ng Panginoon" na binanggit sa Genesis kabanata 22 ng Torah at ng Bibliya, kapag pinatunayan ng propetang si Abraham ang kanyang pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng paghahanda na isakripisyo ang kanyang anak na si Isaac at Maawain siya ng Diyos. Gayunpaman, naniniwala ang mga Kristiyano na ang anghel ng Panginoon ay talagang Diyos mismo, na lumilitaw sa porma ng anghel. Ang mga talatang 11 at 12 ay nagtala na, sa sandaling kinuha ni Abraham ang isang kutsilyo upang ihandog ang kanyang anak sa Diyos:

"[...] Ang anghel ng Panginoon ay tumawag sa kanya mula sa langit, 'Abraham! Abraham!' 'Narito ako, ' sagot niya: 'Huwag mong ibigay ang bata, ' sabi niya, 'Huwag kang gumawa ng anuman sa kanya. Ngayon alam ko na natatakot ka sa Diyos dahil hindi mo napigilan sa akin ang iyong anak, ang iyong lamang anak. '

Sa mga taludtod 15 hanggang 18, pagkatapos ng paglaan ng Diyos ng isang tupa upang magsakripisyo sa halip na ang batang lalaki, tumawag muli si Zadkiel mula sa langit:

"Ang anghel ng Panginoon ay tumawag kay Abraham mula sa langit ng pangalawang beses at sinabi, 'Sumusumpa ako sa aking sarili, sabi ng Panginoon, na dahil ginawa mo ito at hindi mo pinigil ang iyong anak, ang iyong nag-iisang anak, tiyak na pagpapalain kita. gawin ang iyong mga inapo na kasing dami ng mga bituin sa kalangitan at bilang ng buhangin sa baybayin: aagawin ng iyong mga inapo ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway, at sa pamamagitan ng iyong mga anak, ang lahat ng mga bansa sa mundo ay mapalad dahil sinunod mo ako. ' "

Ang Zohar, ang banal na aklat ng mystical branch ng Judaism na tinatawag na Kabbalah, ay nagngangalang Zadkiel bilang isa sa dalawang archangels (ang iba ay si Jophiel), na tumutulong kay Archangel Michael kapag nakikipaglaban siya sa kasamaan sa espiritwal na lupain.

Iba pang Relasyong Relihiyoso

Si Zadkiel ay ang patron angel ng mga taong nagpapatawad. Hinihimok at pinukaw niya ang mga tao na patawarin ang iba na nasaktan o nasaktan sila sa nakaraan at nagtatrabaho sa pagpapagaling at pagkakasundo ng mga ugnayang iyon. Hinihikayat din niya ang mga tao na humingi ng kapatawaran mula sa Diyos para sa kanilang sariling mga pagkakamali upang sila ay lumago sa espirituwal at magkaroon ng higit na kalayaan.

Sa astrolohiya, pinasiyahan ni Zadkiel ang planeta na Jupiter at naka-link sa mga palatandaan ng zodiacal na Sagittarius at Pisces. Kapag si Zadkiel ay tinutukoy bilang Sachiel, madalas siyang nauugnay sa pagtulong sa mga tao na kumita ng pera at pag-uudyok sa kanila na magbigay ng pera sa kawanggawa.

Pinakamahusay na Christian Radio Stations para sa mga kabataan

Pinakamahusay na Christian Radio Stations para sa mga kabataan

Ang 19 Mga pangunahing Propeta ng Aklat ni Mormon

Ang 19 Mga pangunahing Propeta ng Aklat ni Mormon

10 Mga Patakaran sa Sikhism Clergy at Ano ang Kahulugan Nila

10 Mga Patakaran sa Sikhism Clergy at Ano ang Kahulugan Nila