https://religiousopinions.com
Slider Image

Ang pagkakaroon ng mga Anghel sa Islam

Ang pananampalataya sa hindi nakikitang mundo na nilikha ni Allah ay isang kinakailangang elemento ng pananampalataya sa Islam. Kabilang sa mga kinakailangang artikulo ng pananampalataya ay isang paniniwala kay Allah, Kanyang mga propeta, Kanyang isiniwalat na mga libro, ang mga anghel, ang susunod na buhay, at kapalaran / banal na utos. Kabilang sa mga nilalang ng hindi nakikitang mundo ay ang mga anghel, na binanggit sa Quran bilang tapat na mga lingkod ng Allah. Ang bawat tunay na tapat na muslim, samakatuwid, ay kinikilala ang paniniwala sa mga anghel.

Ang Kalikasan ng mga Anghel sa Islam

Sa Islam, pinaniniwalaan na ang mga anghel ay nilikha mula sa ilaw, bago nilikha ang mga tao mula sa luad / lupa. Ang mga anghel ay likas na masunuring nilalang, sumasamba sa Allah at isinasagawa ang Kanyang mga utos. Ang mga anghel ay walang kasarian at hindi nangangailangan ng pagtulog, pagkain, o inumin; wala silang malayang pagpili, kaya hindi lamang sa kanilang likas na pagsuway. Sinasabi ng Quran:

Hindi nila sinuway ang mga utos ng Allah na natanggap nila; eksaktong ginagawa nila kung ano ang iniutos sa kanila "(Quran 66: 6) .

Ang Papel ng mga Anghel

Sa Arabic, ang mga anghel ay tinawag na mala'ika, na nangangahulugang "upang tumulong at tumulong." Ang mga Quran na ang mga anghel ay nilikha upang sambahin si Allah at isakatuparan ang Kanyang mga utos:

Ang lahat sa kalangitan at bawat nilalang sa mundo ay sumuko kay Allah, tulad ng ginagawa ng mga anghel. Hindi sila ipinagmamalaki ng pagmamalaki. Natatakot sila sa kanilang Panginoon kaysa sa kanila at ginagawa ang lahat na iniutos na gawin. (Quran 16: 49-50).

Ang mga anghel ay kasangkot sa pagsasagawa ng mga tungkulin sa parehong hindi nakikita at pisikal na mundo.

Ang mga anghel na Nabanggit sa Pangalan

Maraming mga anghel ang binanggit sa pangalan sa Quran, na may paglalarawan ng kanilang mga responsibilidad:

  • Jibreel (Gabriel): Ang anghel na namamahala sa pakikipag-usap ng mga salita ni Allah sa Kanyang mga propeta.
  • Israfeel (Raphael): Siya ang namamahala sa paghipan ng trumpeta upang markahan ang Araw ng Paghuhukom.
  • Mikail (Michael): Ang anghel na ito ay namamahala sa pag-ulan at pag-aalaga.
  • Munkar at Nakeer: Pagkatapos ng kamatayan, ang dalawang anghel na ito ay magtatanong sa mga kaluluwa sa libingan tungkol sa kanilang pananampalataya at gawa.
  • Malak Am-Maut (Anghel ng Kamatayan): Ang karakter na ito ay namamahala sa pagkakaroon ng mga kaluluwa pagkatapos ng kamatayan.
  • Malik: Siya ang guardian ng impiyerno.
  • Ridwan: Ang anghel na nagsisilbing tagapag-alaga ng langit.

Ang iba pang mga anghel ay binanggit, ngunit hindi partikular sa pangalan. Ang ilang mga anghel ay nagdadala ng trono ng Allah, ang mga anghel na kumikilos bilang tagapag-alaga at tagapagtanggol ng mga mananampalataya, at mga anghel na nagtatala ng mabuti at masamang gawa ng isang tao, bukod sa iba pang mga gawain.

Mga anghel sa Pormularyo ng Tao

Tulad ng hindi nakikitang mga nilalang na ginawa mula sa ilaw, ang mga anghel ay walang tiyak na hugis ng katawan ngunit sa halip ay maaaring tumagal sa iba't ibang mga form. Binabanggit ng Quran na ang mga anghel ay may mga pakpak (Quran 35: 1), ngunit hindi tinantya ng mga Muslim kung ano ang eksaktong hitsura nila. Napakahamak ng mga Muslim, halimbawa, upang gumawa ng mga imahe ng mga anghel bilang mga kerubin na nakaupo sa mga ulap.

Ito ay pinaniniwalaan na ang mga anghel ay maaaring kumuha ng anyo ng mga tao kapag kinakailangan upang makipag-usap sa mundo ng tao. Halimbawa, ang Angel Jibreel ay nagpakita sa anyo ng tao kay Maria, ina ni Jesus, at Propeta Muhamad nang pagtatanong sa kanya tungkol sa kanyang pananampalataya at mensahe.

Nahulog na anghel

Sa Islam, walang konsepto ng mga "bumagsak" na mga anghel, dahil sa likas na katangian ng mga anghel na maging matapat na mga lingkod ng Allah. Wala silang malayang pagpili, at sa gayon walang kakayahang sumuway sa Diyos. Naniniwala ang Islam sa mga hindi nakikitang nilalang na may malayang pagpili, gayunpaman; na nalilito sa mga "bumagsak" na mga anghel, tinawag silang djinn (mga espiritu). Ang pinakatanyag sa djinn ay ang Iblis, na kilala rin bilang Shaytan (Satanas). Naniniwala ang mga Muslim na si Satanas ay isang suwail na djinn, hindi isang "bumagsak" na anghel.

Ang Djinn ay mortal y sila ay ipinanganak, kumain sila, uminom, bumubuhay, at mamatay. Hindi tulad ng mga anghel, na naninirahan sa mga selestiyal na rehiyon, ang djinn ay sinasabing magkakasama sa tabi ng mga tao, kahit na sila ay karaniwang mananatiling hindi nakikita.

Ang mga anghel sa Islamic Mysticism

Sa Sufism ang papasok, mystical tradisyon ng Islam angels ay pinaniniwalaan na mga banal na messenger sa pagitan ng Allah at sangkatauhan, hindi lamang mga lingkod ng Allah. Sapagkat naniniwala ang Sufism na ang Allah at sangkatauhan ay maaaring maging mas malapit na magkakaisa sa buhay na ito kaysa sa paghihintay sa gayong pagsasama-sama sa Paraiso, ang mga anghel ay nakikita bilang mga figure na maaaring makatulong sa pakikipag-usap kay Allah. Ang ilan sa mga Sufist ay naniniwala din na ang mga anghel ay mga kaluluwang primordial soul na hindi pa nakakamit ang pormula sa lupa, tulad ng ginawa ng mga tao.

Ano ang Candombl  ?  Mga Paniniwala at Kasaysayan

Ano ang Candombl ? Mga Paniniwala at Kasaysayan

Relihiyon sa Laos

Relihiyon sa Laos

Ano ang Sagrado ng Diyos?

Ano ang Sagrado ng Diyos?