https://religiousopinions.com
Slider Image

Mga Pagbasa ng Banal na Kasulatan para sa Ash Miyerkules Sa pamamagitan ng Unang Linggo ng Kuwaresma

01 ng 12

Pagkaalipin ng Israel sa Egypt at ang Ating pagkaalipin sa Kasalanan

Ang mga Ebanghelyo ay ipinapakita sa kabaong ni Pope John Paul II, Mayo 1, 2011. (Larawan ni Vittorio Zunino Celotto / Mga Larawan ng Getty)

Ang isang mahusay na paraan upang ituon ang ating mga saloobin at palalimin ang ating pag-unawa sa kahulugan ng Lent is upang lumingon sa Bibliya. Minsan, gayunpaman, it mahirap malaman kung saan magsisimula. Iyon ang dahilan kung bakit ang Catholic Church has ay nagbigay sa amin ng Tanggapan ng Pagbasa, bahagi ng Liturhiya ng mga Oras, ang opisyal na panalangin ng Simbahan. Sa Opisina ng Pagbasa, ang Simbahan ay pumili ng mga talata mula sa Banal na Kasulatan na naaangkop sa bawat araw ng taon.

Ang bawat liturgical season has isang tiyak na tema o tema. Sa panahon ng Kuwaresma, nakikita namin ang apat na mga tema sa mga pagbabasa na ito:

 • Ang para sa wastong pagsisisi
 • Ang Israel ng Lumang Tipan bilang modelo ng Simbahan ng Bagong Tipan
 • Ang Israel ay paglabas mula sa Egypt patungo sa Banal na Lupa bilang modelo ng paglalakbay na Kristiyano mula sa kasalanan patungo sa Kaharian ng Langit
 • Si Jesucristo bilang walang hanggang mataas na saserdote

Pahiram: Aming Espirituwal na Exodo

Sa Kuwaresma, ang Opisina ng Pagbasa ay nagtatanghal ng kwento ng Exodo ng mga Israelita mula sa kanilang pagka-alipin sa Egypt sa pamamagitan ng kanilang pagpasok sa Lupang Pangako.

Ito ay isang kamangha-manghang kwento, napuno ng mga himala at intriga, ang poot ng Diyos at ang Kanyang pagmamahal. At nakakaaliw din, Ang Mga Piniling Piniling patuloy na pag-urong, na sinisisi si Moises sa pag-alis sa kanila mula sa ginhawa ng Egypt sa gitna ng tigang na disyerto. Nag-aalala sa pang-araw-araw na buhay, nahihirapan silang mapansin ang premyo: ang Lupang Pangako.

Natagpuan namin ang aming mga sarili sa parehong posisyon, nawalan ng paningin sa aming layunin ng Langit, lalo na sa pagiging abala ng modernong mundo, sa lahat ng mga pagkagambala nito. Ngunit hindi pinabayaan ng Diyos ang Kanyang mga tao, at hindi Niya tayo pababayaan. Lahat ng hinihiling niya ay patuloy tayo sa paglalakad.

Ang mga pagbabasa para sa bawat araw mula sa Ash Miyerkules hanggang sa Unang Linggo ng Kuwaresma, na matatagpuan sa mga sumusunod na pahina, ay nagmula sa ang Opisina ng Pagbasa, bahagi ng Liturhiya ng Oras, ang opisyal na panalangin ng Simbahan.

02 ng 12

Pagbasa ng Banal na Kasulatan para sa Ash Miyerkules

hindi natukoy

Ang Pag-aayuno ay Dapat Humantong sa Mga Gawang Charity

Ang pag-aayuno ay higit pa kaysa sa pagpipigil mula sa pagkain o iba pang kasiyahan. Sa pagbasa na ito for Ash Wednesday mula sa Propetang si Isaias, ipinaliwanag ng Panginoon na ang pag-aayuno na hindi humantong sa mga gawa ng kawanggawa ay walang kabutihan. Magandang payo ito habang sinisimulan namin ang aming paglalakbay sa Lenten.

Isaias 58: 1-12 (Douay-Rheims 1899 American Edition)


"Sumigaw, huwag tumigil, itaas ang iyong tinig na parang isang trumpeta, at ipakita sa aking bayan ang kanilang masasamang gawa, at ang sangbahayan ni Jacob ang kanilang mga kasalanan.
"Sapagka't hinahanap nila ako sa araw-araw, malungkot na pagnanais na malaman ang aking mga lakad, bilang isang bansa na gumawa ng katarungan, at hindi pinabayaan ang paghatol ng kanilang Diyos: hiniling nila sa akin ang mga kahatulan ng katarungan: handa silang lumapit sa Diyos.
"Bakit kami nag-aayuno, at hindi mo napansin: ibinaba namin ang aming mga kaluluwa, at hindi mo napansin? Narito sa araw ng iyong pag-aayuno ay natagpuan ang iyong sariling kalooban, at iyong hinihiling ng lahat ng iyong mga nagkakautang.
"Narito, nag-aayuno ka para sa mga debate at pagtatalo. At hampasin mo ang kamao ng kasamaan. Huwag kang mag-ayuno tulad ng ginawa mo hanggang sa araw na ito, upang iyong marinig ang iyong daing sa mataas.
"Ito ba ay isang pag-aayuno na pinili ko: para sa isang tao na pighatiin ang kanyang kaluluwa sa isang araw? Ito ba, upang ipakulong ang kanyang ulo na parang isang bilog, at magpalaganap ng sako at abo? Tatawagin mo ba itong mabilis, at isang araw na katanggap-tanggap sa Panginoon?
"Hindi baga ito ang pag-aayuno na pinili ko? Buwag ang mga banda ng kasamaan, alisin ang mga bungkos na nang-aapi, hayaan ang mga nasira na palayain, at sirain ang bawat pasanin.
"Ibigay ang iyong tinapay sa gutom, at dalhin mo ang dukha at ang walang-bahay sa iyong bahay: kapag nakakita ka ng isang hubad, takpan mo siya, at huwag mong hamakin ang iyong sariling laman.
"Kung magkagayo'y lilitaw ang iyong ilaw na parang umaga, at ang iyong kalusugan ay mabilis na babangon, at ang iyong katarungan ay papauna sa iyong mukha, tatapusin ka ng luwalhati ng Panginoon.
"Kung magkagayo'y tatawag ka, at pakinggan ng Panginoon: ikaw ay iiyak, at sasabihin niya, Narito ako. Kung aalisin mo ang kadena mula sa gitna mo, at ititigil ang pag-unat ng daliri, at magsalita ang hindi kumikita.
"Kung ibubuhos mo ang iyong kaluluwa sa mga nagugutom, at iyong bibigyan ng kasiyahan ang kaluluwang nagdadalamhati, ang iyong ilaw ay babangon sa kadiliman, at ang iyong kadiliman ay magiging parang tanghali.
"At bibigyan ka ng Panginoon ng pahinga palagi, at pupunan ang iyong kaluluwa ng ningning, at iligtas ang iyong mga buto, at ikaw ay magiging tulad ng isang natubig na hardin, at tulad ng isang bukal ng tubig na ang tubig ay hindi mabibigo.
"At ang mga lugar na nalulungkot sa mga panahon ay itatayo sa iyo: iyong itatayo ang mga pundasyon ng salinlahi at salinlahi: at tatawagin kang tagapag-ayos ng mga bakod, at ibabalik ang mga landas.
 • Pinagmulan: Douay-Rheims 1899 American Edition of the Bible (sa pampublikong domain)
03 ng 12

Pagbasa ng Banal na Kasulatan para sa Huwebes Pagkatapos ng Miyerkules ng Ash

Old Bible sa Latin. Mga Larawan ng Myron / Getty

Ang Pang-aapi ng Israel sa Egypt

Simula ngayon, at tumatakbo na sa ikatlong linggo of Lent, ang aming mga pagbabasa ay iginuhit mula sa the Book ng Exodo. Dito, mababasa natin ang tungkol sa pang-aapi na tiniis ng bansa ng Israel, ang modelo ng Lumang Tipan ng Simbahan ng Bagong Tipan, sa mga kamay ni Paraon. Ang pagkaalipin ng mga Israelita ay kumakatawan sa ating pagkaalipin sa kasalanan.

Exodo 1: 1-22 (Douay-Rheims 1899 American Edition)


"Ito ang mga pangalan ng mga anak ni Israel, na napunta sa Egypt kasama si Jacob: sila ay pumasok, bawa't tao na kasama ng kaniyang sambahayan: Ruben, Simeon, Levi, Juda, Isachar, Zabulon, at Benjamin, Dan, at Nephtali, Gad at At ang lahat ng mga kaluluwa na lumabas mula sa hita ni Jacob, ay pitumpu: ngunit si Jose ay nasa Egypt.
"Pagkamatay niya, at ang lahat ng kanyang mga kapatid, at ang buong salinlahi na iyon, ang mga anak ni Israel ay tumaas, at sumibol sa maraming tao, at lumalakas nang labis na napuno nila ang lupain.
"Sa makatuwirang oras ay nagkaroon ng isang bagong hari sa Egipto, na hindi nakakilala kay Jose: At sinabi niya sa kanyang bayan: Narito, ang bayan ng mga anak ni Israel ay marami at mas malakas kaysa sa atin. Halika, tayo ay matalino na pinahirapan sila, baka sila dumami: at kung may digmaan na babangon laban sa amin, makisali sa aming mga kaaway, at sa pagtagumpay sa amin, umalis ka sa lupain.
"Kaya't inilagay niya sa kanila ang mga panginoon ng mga gawa, upang pahirapan sila ng mga pasanin, at itinayo nila para sa Paraon ng mga lunsod ng mga tabernakulo, si Phithom at Ramesses. Nguni't kung mas pinighati nila sila, mas dumarami sila, at nadagdagan: At kinapootan ng mga Egiptohanon. ang mga anak ni Israel, at pinahirapan sila at pinaglaruan sila: At pinasubo nila ang kanilang buhay ng mga mabibigat na gawa sa luwad, at ladrilyo, at ng lahat ng uri ng paglilingkod, na kung saan sila ay pinadulas sa mga gawa ng lupa.
"At ang hari ng Ehipto ay nagsalita sa mga komadrona ng mga Hebreo: na kung saan ang isa ay tinawag na Sephora, ang isa pang Phua, na nag-uutos sa kanila: Kapag gagawin mo ang katungkulan ng mga komadrona sa mga babaeng Hebreo, at ang oras ng pagdadala ay dumating: kung ito ay isang anak na lalaki, patayin ito: kung ang isang babae, panatilihin itong buhay.Ngunit ang mga komadrona ay natakot sa Diyos, at hindi nagawa ang iniutos ng hari sa Ehipto, ngunit iniligtas ang mga anak na lalaki.
"At tinawag ng hari ang mga ito at sinabing: Ano ang ibig mong gawin, na maililigtas mo ang mga kalalakihan na lalaki? Sumagot sila: Ang mga babaeng Hebreo ay hindi tulad ng mga babaeng taga-Ehipto: sapagkat sila mismo ay bihasa sa tanggapan ng isang komadrona. ; at sila ay nailigtas bago tayo makarating sa kanila. Kaya't ang Diyos ay nakipagpulong nang mabuti sa mga komadrona: at ang bayan ay dumami at lumalakas na lubos: at dahil sa takot ng mga komadrona sa Diyos, siya ay nagtayo ng mga bahay.
"Kaya't iniutos ni Faraon ang lahat ng kanyang bayan, na sinasabi: Ang anomang ipanganak sa lalake, ay ihahagis mo sa ilog: alinman sa babae, maliligtas ka."
 • Pinagmulan: Douay-Rheims 1899 American Edition of the Bible (sa pampublikong domain)
04 ng 12

Pagbasa ng Banal na Kasulatan para sa Biyernes Pagkatapos Ash Miyerkules

Old Bible sa English. Mga Larawan ng Godong / Getty

Ang Kapanganakan at Pagsagip ni Moises at ang Kanyang Paglipong Mula kay Paraon

Inutusan ng Faraon na ang lahat ng mga batang anak ng Israel ay papatayin sa kapanganakan, ngunit si Moises ay nai-save at pinalaki ng anak na babae ni Fara bilang kanya. Matapos niyang patayin ang isang taga-Egypt na nagpapatay sa isang kapwa Israelita, tumakas si Moises sa lupain ng Madian, kung saan ay unang sasalubungin niya ang Diyos sa nagniningas na bush, na isasagawa ang mga kaganapan na hahantong sa paglabas ng Israel mula sa Egypt.

Exodo 2: 1-22 (Douay-Rheims 1899 American Edition)


"Pagkatapos nito, may isang lalake sa sambahayan ni Levi; at kumuha ng asawa ng kanyang kamag-anak. At siya ay naglihi, at nanganak ng isang anak; at pagkakita sa kaniya ng isang mabuting anak ay itinago siya ng tatlong buwan. At nang hindi na niya maitago sa kaniya., kumuha siya ng isang basket na gawa sa mga bulrushes, at binugbog ng slime at pitch: at inilagay ang maliit na bata doon, at inilagay siya sa mga pang-ilong sa tabi ng ilog, ang kanyang kapatid na nakatayo sa malayo, at napansin kung ano ang gagawin.
"At narito, ang anak na babae ni Paraon ay bumaba upang maghugas ng sarili sa ilog: at ang kanyang mga alilang babae ay lumakad sa tabi ng ilog. At nang makita niya ang basket sa mga lamok, ay nagsugo siya ng isa sa kanyang mga dalagita para dito: at nang dinala ito. binuksan niya ito at nakita niya sa loob nito ang isang sanggol na umiiyak, na nahabag doon, sinabi niya: Ito ang isa sa mga sanggol ng mga Hebreo. At sinabi ng kapatid ng bata sa kanya na Pupunta ba ako at tatawag sa iyo ng isang babaeng Hebreong babae, upang alagaan ang sanggol ? Sumagot siya: Humayo. Pumunta ang dalaga at tinawag ang kanyang ina.
"At sinabi sa kanya ng anak na babae ni Paraon. Kunin mo ang bata na ito at alagaan mo ako: bibigyan kita ng iyong suweldo. Kinuha ng babae, at inalagaan ang bata: at nang siya ay lumaki na, ipinagkaloob siya sa anak na babae ni Paraon. siya bilang isang anak na lalaki, at tinawag siyang Moises, na sinasabi: Dahil kinuha ko siya sa tubig.
"Nang mga araw na iyon pagkatapos na lumaki na si Moises, ay lumabas siya sa kanyang mga kapatid: at nakita ang kanilang pagdurusa, at isang Egipcian na tumatama sa isa sa mga Hebreong kanyang mga kapatid. At nang tumingin siya sa ganito at sa ganoong paraan, at wala siyang nakitang tao roon., pinatay niya ang taga-Ehipto at itinago siya sa buhangin.At paglabas ng kinabukasan, nakita niya ang dalawang Hebreong nag-aaway: at sinabi niya sa kanya na nagkamali: Bakit mo sinaktan ang iyong kapwa? Ngunit sumagot siya: Sino ang nagtalaga sa iyo ng prinsipe at hatulan mo kami: papatayin mo ba ako, tulad ng pagpatay mo kahapon sa Egipcio? Natakot si Moises, at sinabi: Paano nalalaman ito?
"At narinig ni Farao ang salitang ito at hinahangad na patayin si Moises: ngunit tumakas siya mula sa kanyang paningin, at tumahan sa lupain ng Madian, at siya ay naupo sa tabi ng isang balon. At ang pari ng Madian ay may pitong anak na babae, na dumating upang gumuhit ng tubig : at nang mapuno ang mga palanggana, nais na matubig ang mga kawan ng kanilang ama. At ang mga pastol ay dumating at pinalayas sila: at si Moises ay bumangon, at ipinagtanggol ang mga alilang babae, at tinubig ang kanilang mga tupa.
"At nang sila ay bumalik sa Raguel na kanilang ama, sinabi niya sa kanila: Bakit kayo ay dumating nang mas maaga kaysa sa dati? Sumagot sila: Isang tao sa Egypt ang nagligtas sa amin mula sa mga kamay ng mga pastol: at siya ay kumuha din ng tubig sa amin, at binigyan ang tupa na uminom. Ngunit sinabi niya: Nasaan siya? bakit mo pinayaang umalis ang tao? tawagan siya na makakain siya ng tinapay.
"At si Moises ay nanumpa na siya ay makipiling kasama niya. At dinala niya si Sephora na kanyang anak na babae: At nanganak siya ng isang anak na tinawag niyang Gersam, na sinasabi: Ako ay naging isang taga ibang lupa sa ibang bansa. tinawag niya si Eliezer, na sinasabi: Para sa Diyos ng aking ama, iniligtas ako ng aking katulong sa kamay ni Farao.
 • Pinagmulan: Douay-Rheims 1899 American Edition of the Bible (sa pampublikong domain)
05 ng 12

Pagbasa ng Banal na Kasulatan para sa Sabado Pagkatapos ng Ash Miyerkules

St Chad Gospels sa Lichfield Cathedral. Philip Game / Mga Larawan ng Getty

Ang Burning Bush at Plano ng Diyos para sa mga Israelita

Sa pagbabasa na ito mula sa Aklat ng Exodo, unang nakatagpo ni Moises ang Diyos sa nagniningas na bush, at inihayag ng Diyos ang Kanyang mga plano na pangunahan ni Moises ang mga Israelita mula sa kanilang pagka-alipin sa Egypt at papunta sa Lupang Pangako. Sinimulan naming makita ang mga pagkakatulad sa pagitan ng pagkaalipin sa Egypt at ang aming pagka-alipin sa kasalanan, at sa pagitan ng Langit at "lupa na dumadaloy sa gatas at pulot."

Inihayag din ng Diyos ang Kanyang Pangalan kay Moises: "AKO AY AKO." Napakahalaga nito, sapagkat sa Ebanghelyo ni Juan (8: 51-59), binanggit ni Jesus ang mga salitang iyon, sinabi sa mga Judio na "bago pa ginawa si Abraham, AKO." Ito ay nagiging bahagi ng batayan para sa singil ng kalapastangan laban kay Kristo, na hahantong sa pagpapako sa kanya. Ayon sa kaugalian, ang daanan na ito ay binasa sa Ikalimang Linggo ng Lent, na kilala bilang Passion Linggo.

Exodo 3: 1-20 (Douay-Rheims 1899 American Edition)


"Ngayon pinapakain ni Moises ang mga tupa ni Jethro na kanyang biyenan, pari ng Madian: at pinalayas niya ang kawan sa mga panloob na bahagi ng disyerto, at napunta sa bundok ng Diyos, Horeb. At ang Panginoon ay nagpakita sa kanya sa isang siga ng apoy mula sa gitna ng isang bush: at nakita niya na ang bush ay sa apoy at hindi nasusunog. At sinabi ni Moises: Pupunta ako at titingnan ang dakilang paningin na ito, kung bakit hindi nasusunog ang bush.
"At nang makita ng Panginoon na pumunta siya upang makita, tinawag niya siya mula sa gitna ng bush, at sinabi: Moises, Moises. At siya ay sumagot: Narito ako. At sinabi niya: Huwag kang lalapit dito, ilagay mula sa mga sapatos mula sa iyong mga paa: sapagkat ang lugar na iyong kinatatayuan ay banal na lupa. At sinabi niya: Ako ang Diyos ng iyong ama, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. sapagka't hindi siya nangahas na hindi tumingin sa Diyos.
"At sinabi ng Panginoon sa kanya: Nakita ko ang pagdurusa ng aking mga tao sa Egypt, at narinig ko ang kanilang pag-iyak dahil sa kabigatan ng mga nasa ibabaw ng mga gawa: At pagkaalam ng kanilang kalungkutan, bumaba ako upang iligtas sila ng mga kamay ng mga Egipcio, at upang mailabas sila mula sa lupaing iyon sa isang mabuting at maluwang na lupain, sa isang lupain na dumadaloy ng gatas at pulot, sa mga lugar ng mga Canaanita, at mga Hetite, at mga Amorrhite, at Pherezite, at Hevite, at ang Jebusita: sapagka't ang daing ng mga anak ni Israel ay dumating sa akin: at nakita ko ang kanilang pagdalamhati, na kanilang inaapi ng mga Egipcio. Nguni't parito ka, at isusugo kita kay Faraon, upang iyong ilabas ang aking bayan, ang mga anak ni Israel sa labas ng Egypt.
"At sinabi ni Moises sa Diyos: Sino ako na dapat akong paroroon kay Paraon, at ilabas ko ang mga anak ni Israel mula sa Ehipto? At sinabi niya sa kaniya: Ako'y sasamahan mo: at ito ay magkakaroon ka ng isang tanda. na isinugo kita sa iyo: Kapag ilabas mo ang aking bayan sa Egipto, maghahandog ka ng sakripisyo sa Diyos sa bundok na ito.
"Sinabi ni Moises sa Diyos: Narito, pupunta ako sa mga anak ni Israel, at sasabihin sa kanila: Ang Diyos ng iyong mga magulang ay sinugo ako sa iyo. Kung sasabihin nila sa akin: Ano ang kanyang pangalan? Ano ang sasabihin ko sa sila?
"Sinabi ng Diyos kay Moises: AKO AY AKO. Sinabi niya: Ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel: SIYA AY IS, ay nagsugo sa akin sa iyo. At muling sinabi ng Diyos kay Moises: Ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel : Ang Panginoong Diyos ng iyong mga magulang, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob, ay nagpadala sa akin sa iyo: Ito ang aking pangalan magpakailanman, at ito ang aking paalala sa lahat ng mga henerasyon.
"Humayo ka, tipunin mo ang mga matatanda ng Israel, at sasabihin mo sa kanila: Ang Panginoong Diyos ng iyong mga magulang, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob, ay nagpakita sa akin, na sinasabi: Ang pagbisita ay mayroon ako dumalaw sa iyo: at nakita ko ang lahat na nangyari sa iyo sa Ehipto: at sinabi ko ang salita upang ilabas ka mula sa pagdurusa ng Egypt, sa lupain ng mga Canaanita, ang Heethite, at ang Amorrhite, at Pherezite, at Ang Hevite, at ang Jebusita, sa isang lupain na dumadaloy ng gatas at pulot.
"At pakinggan nila ang iyong tinig: at ikaw ay papasok, ikaw at ang mga sinaunang Israel, sa hari ng Egypt, at sasabihin mo sa kaniya: tinawag kami ng Panginoong Diyos ng mga Hebreo: tatayo kaming tatlong araw ' paglalakbay sa ilang, upang maghain sa Panginoon nating Diyos.
"Nguni't alam ko na ang hari ng Egipto ay hindi papayagan ka, ngunit sa pamamagitan ng isang makapangyarihang kamay. Sapagkat aking itatatasa ang aking kamay at sasaktan ang Egypt sa lahat ng aking mga kababalaghan na aking gagawin sa gitna nila: pagkatapos nito ay siya ay pakawalan ka."
 • Pinagmulan: Douay-Rheims 1899 American Edition of the Bible (sa pampublikong domain)
06 ng 12

Pagbasa ng Banal na Kasulatan para sa Unang Linggo ng Kuwaresma

Albert ng pontifical ni Sternberk, Strahov Monastery Library, Prague, Czech Republic. Mga Larawan ng Fred de Noyelle / Getty

Ang Pang-aapi ni Paraon sa mga Israelita

Sa pagsunod sa utos ng Diyos, hiniling ni Moises kay Paraon na pahintulutan ang mga Israelita na maghain sa Diyos sa disyerto. Tumanggi si Faraon sa kanyang kahilingan at, sa halip, pinapagod ang buhay ng mga Israelita. Ang pagkaalipin sa kasalanan, tulad ng pagka-alipin ng mga Israelita sa Egypt, ay nagiging mas mahirap lamang sa oras. Ang totoong kalayaan ay nagmumula sa pagsunod kay Cristo sa labas ng ating pagkaalipin sa kasalanan.

Exodo 5: 1-6: 1 (Douay-Rheims 1899 American Edition)


"Matapos ang mga bagay na ito ay pumasok sina Moises at Aaron, at sinabi kay Faraon: Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos ng Israel: Papunta ang aking bayan upang sila ay maghandog sa akin sa disyerto. Ngunit sumagot siya: Sino ang Panginoon, na dapat kong marinig ang kanyang tinig, at pakawalan ang Israel? Hindi ko kilala ang Panginoon, ni pababayaan ko ang Israel. ”At sinabi nila: tinawag kami ng Diyos ng mga Hebreo, na magtungo sa tatlong araw na paglalakbay sa ilang at upang maghain sa Panginoon nating Diyos: baka may salot o tabak na bumagsak sa amin.
"Sinabi ng hari sa Ehipto sa kanila: Bakit mo hinihiwalay sina Moises at Aaron mula sa kanilang mga gawa? Humayo ka sa iyong mga pasanin. At sinabi ni Faraon: Ang mga tao ng lupain ay marami: nakikita mong dumami ang karamihan: paano pa kung bibigyan mo sila ng pahinga sa kanilang mga gawa?
"Kaya't iniutos niya sa araw ding iyon ang mga tagapangasiwa ng mga gawa, at ang mga tagagawa ng mga tao, na sinasabi: Hindi ka na bibigyan ng dayami sa mga tao na gumawa ng tisa, tulad ng dati: ngunit hayaan silang umalis at magtipon ng dayami. At ikaw ay maglatag sa kanila ang tungkulin ng mga ladrilyo, na kanilang ginawa noon, ni bawasan mo ang anupamang bagay: sapagka't sila ay walang ginagawa, at samakatuwid ay nagsisigawan sila, na nagsasabi: Magsilayo tayo at maghain sa ating Diyos. Hayaan silang pinahirapan, kasama ng mga gawa, at hayaan nilang tuparin ang mga ito: upang hindi nila ituring ang mga maling salita.
"At ang mga tagapangasiwa ng mga gawa at ang mga tagagawa ay nagsilabas at sinabi sa mga tao: Ganito ang sabi ni Farao, Hindi ko kayo pinahihintulutan ng dayami: yumaon ka, at tipunin mo kung saan mo ito mahahanap: ni ang anumang bagay sa iyong gawa ay mababawasan. ang mga tao ay nakakalat sa buong lupain ng Ehipto upang mangalap ng dayami.At pinilit sila ng mga tagapangasiwa ng mga gawa, na nagsasabing: Matupad ang iyong gawain araw-araw tulad ng dati mong ginagawa kapag binigyan ka ng dayami.
"At silang nangasiwa sa mga gawa ng mga anak ni Israel ay sinaktan ng mga tagagawa ng Faraon, na sinasabi: Bakit hindi mo ginawa ang gawain ng mga birhen kahapon at ngayon tulad ng dati?
"At ang mga opisyal ng mga anak ni Israel ay nagsidating, at sumigaw kay Faraon, na sinasabi: Bakit mo ito nakikitungo sa iyong mga lingkod? Hindi binigyan kami ng dayami, at ang mga tisa ay hinihiling sa amin tulad ng dati: narito, ang iyong mga lingkod ay binugbog ng mga latigo., at ang iyong bayan ay hindi makatarungang pakikitungo. At sinabi niya: Ikaw ay walang ginagawa, at samakatuwid ay sinabi mo: Tayo na at magsakripisyo sa Panginoon. Kaya't yumaon, at gumawa: ang dayami ay hindi bibigyan, at ihahatid mo ang nakasanayan. bilang ng mga brick.
"At nakita ng mga opisyal ng mga anak ni Israel na sila ay nasa masamang kaso, sapagkat sinabi sa kanila: Hindi babawasan ang isang piraso ng mga ladrilyo sa bawat araw. At sinalubong nila si Moises at si Aaron, na nakatayo sa harap nila. habang sila ay lumabas mula kay Paraon: At sinabi nila sa kanila: Ang Panginoon ay makakakita at manghuhusga, sapagkat ginawa mo ang aming amoy na mabaho sa harap ni Faraon at ng kanyang mga lingkod, at binigyan mo siya ng isang tabak upang patayin kami.
"At si Moises ay bumalik sa Panginoon, at sinabi: Panginoon, bakit mo pinahirapan ang bayang ito? Bakit mo ako sinugo? Sapagka't mula nang ako ay pumaroon kay Faraon upang magsalita sa iyong pangalan, sinaktan niya ang iyong bayan: at ikaw hindi mo sila inihatid.
"At sinabi ng Panginoon kay Moises: Ngayon ay makikita mo kung ano ang gagawin ko kay Paraon: sapagka't sa pamamagitan ng isang malakas na kamay ay palayain sila, at sa pamamagitan ng isang malakas na kamay ay itataboy sila sa kanyang lupain."
 • Pinagmulan: Douay-Rheims 1899 American Edition of the Bible (sa pampublikong domain)
07 ng 12

Pagbasa ng Banal na Kasulatan para Lunes ng Unang Linggo ng Kuwaresma

Ang tao ay nag-thumbing sa isang Bibliya. Peter Glass / Mga Larawan ng Disenyo / Mga Larawan ng Getty

Ang Pangalawang Pagtawag ni Moises

Ang pagbabasa ngayon ay nagbibigay sa atin ng isa pang ulat ng Diyos na naghahayag ng Kanyang plano kay Moises. Dito, tinalakay ng Diyos nang mas detalyado ang tipan na ginawa niya kina Abraham, Isaac, at Jacob upang dalhin sila sa Lupang Pangako. Gayunman, ang mga Israelita ay hindi makikinig sa mabuting balita na ipinahayag ng Diyos kay Moises, sapagkat sila ay napapagod sa kanilang pagka-alipin. Gayunpaman, ang Diyos ay nangangako na dalhin ang mga Israelita sa Lupang Pangako sa kabila ng kanilang sarili.

Ang kahanay sa libreng regalo ni Kristo ng kaligtasan sa sangkatauhan, sa pagkaalipin sa kasalanan, ay malinaw. Binigyan tayo ng pagpasok sa Lupang Pangako ng Langit; ang kailangan lang nating gawin ay magpasya na gagawa tayo ng paglalakbay.

Exodo 6: 2-13 (Douay-Rheims 1899 American Edition)


"At ang Panginoon ay nagsalita kay Moises, na sinasabi: Ako ang Panginoon, na nagpakita kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob, sa pangalan ng Makapangyarihang Diyos; at ang aking pangalang ADONAI ay hindi ko ipinakita sa kanila. At nakipagtipan ako sa sa kanila, upang ibigay sa kanila ang lupain ng Chanaan, ang lupain ng kanilang paglalakbay na kanilang mga dayuhan: Narinig ko ang pagdadalamhati ng mga anak ni Israel, na pinahirapan sila ng mga Egipcio: at naalaala ko ang aking tipan.
"Kaya't sabihin mo sa mga anak ni Israel: Ako ang Panginoon na ilalabas ka mula sa gawaing bilangguan ng mga Egipcio, at ililigtas ka mula sa pagkaalipin: at tutubusin ka ng isang mataas na bisig, at mahusay na paghuhusga. At dadalhin kita sa aking sarili para sa aking bayan, ako ay magiging iyong Diyos: at malalaman mo na ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo mula sa gawaing bilangguan ng mga Egipcio, at dinala ka sa lupain, na iniangat ko ang aking kamay sa ibigay mo kina Abraham, Isaac, at Jacob at ibibigay ko ito sa iyo upang pagmamay-ari, ako ang Panginoon.
"At sinabi ni Moises ang lahat ng ito sa mga anak ni Israel: nguni't hindi nila siya pinakinggan, dahil sa paghihirap ng espiritu, at pinakamasakit na gawain.
"At ang Panginoon ay nagsalita kay Moises, na sinasabi, Pumasok ka, at magsalita kay Faraon na hari sa Egipto, upang palabasin niya ang mga anak ni Israel sa kanyang lupain. Sumagot si Moises sa harap ng Panginoon Narito, ang mga anak ni Israel ay hindi nakinig sa akin; paano ako makikinig sa akin, lalo na tulad ng hindi ako tuli ng mga labi? At nagsalita ang Panginoon kay Moises at Aaron, at binigyan sila ng utos sa mga anak ni Israel, at kay Paraon na hari ng Ehipto, upang maipanganak nila ang mga anak ng Israel mula sa lupain ng Egypt. "
 • Pinagmulan: Douay-Rheims 1899 American Edition of the Bible (sa pampublikong domain)
08 ng 12

Pagbasa ng Banal na Kasulatan para sa Martes ng Unang Linggo ng Kuwaresma

Isang Bibliya na dahon ng ginto. Jill Fromer / Getty Mga imahe

Mga Ilog ng Dugo: Ang Unang Plague

Tulad ng hinula ng Diyos, hindi didinggin ni Faraon ang kahilingan nina Moises at Aaron na pahintulutan ang mga Israelita na lumabas sa ilang upang sambahin ang Diyos. Samakatuwid, nagsisimula ang Diyos na magpadala ng salot sa lupain ng Egypt, sa pamamagitan ng mga aksyon nina Moises at Aaron. Ang unang salot ay nagsasangkot sa paggawa ng lahat ng tubig sa Egypt na maging dugo, na tinatanggal ang mga taga-Ehipto kapwa ng inuming tubig at ng isda.

Ang pagbabago ng tubig sa dugo ay nagpapaalala sa atin ng higit na mga himala na ginawa ni Kristo: ang pagbabago ng tubig sa alak sa kasal ng Cana, at ang pagbabago ng alak sa kanyang dugo sa Huling Hapunan. Tulad ng sa Egypt, ang mga himala ni Christ ay nagbubugso sa kasalanan at makakatulong upang palayain ang bayan ng Diyos mula sa kanilang pagka-alipin.

Exodo 6: 29-7: 25 (Douay-Rheims 1899 American Edition)


"At ang Panginoon ay nagsalita kay Moises, na sinasabi: Ako ang Panginoon: salitain mo kay Faraon na hari ng Egypt ang lahat ng sinasabi ko sa iyo. At sinabi ni Moises sa harap ng Panginoon: Narito ako ay hindi mga hindi tinuli na labi, paano ako makikinig ng Faraon?
"At sinabi ng Panginoon kay Moises: Narito, itinalaga ko sa iyo ang Diyos ng Faraon: at si Aaron na iyong kapatid ay magiging iyong propeta. Sasabihin mo sa kaniya ang lahat ng iniutos ko sa iyo; at siya ay magsasalita kay Faraon, na pinahintulutan niya ang mga anak. ng Israel ay lumabas sa kanyang lupain, Datapuwa't aking papagtibayin ang kaniyang puso, at aking pararamihin ang aking mga palatandaan at mga kababalaghan sa lupain ng Egipto, at hindi ka niya pakinggan: at aking ipapatong ang aking kamay sa Egipto, at ilalabas ko ang aking hukbo at ang aking bayan na mga anak ni Israel mula sa lupain ng Egypt, sa pamamagitan ng napakalaking hatol. At malalaman ng mga Egiptohanon na ako ang Panginoon, na iniunat ang aking kamay sa Egypt, at inilabas ang mga anak ni Israel mula sa sa gitna nila.
"At ginawa nina Moises at Aaron ayon sa iniutos ng Panginoon: ganoon din ang ginawa nila. At si Moises ay walong pung taon, at si Aaron ay walong pu't tatlo, nang sila'y nagsalita kay Faraon.
"At sinabi ng Panginoon kay Moises at Aaron: Kapag sasabihin sa iyo ni Faraon, magpakita ng mga palatandaan: sasabihin mo kay Aaron: Kunin mo ang iyong tungkod, at ibagsak sa harap ni Paraon, at ito ay magiging isang ahas. Kaya sina Moises at Aaron ay pumasok kay Faraon, at ginawang ayon sa iniutos ng Panginoon.At kinuha ni Aaron ang tungkod sa harap ni Faraon at ng kanyang mga lingkod, at naging ahas.
"At tinawag ni Faraon ang mga taong marunong at ang mga salamangkero: at sila din sa pamamagitan ng mga kaakit-akit sa Ehipto at ilang mga sikreto ay ginawang gayon. At silang lahat ay naghahagis ng kanilang mga tungkod, at sila ay naging mga serpente: ngunit nilamon ng baras ni Aaron ang kanilang mga pamalo. ang puso ay tumigas, at hindi niya dininig sila, gaya ng iniutos ng Panginoon.
"At sinabi ng Panginoon kay Moises: Ang puso ni Paraon ay tumigas, hindi niya papayagan ang mga tao. Pumunta sa kanya sa umaga, narito, lalabas siya sa tubig: at tatayo ka upang salubungin siya sa pangpang ng ilog. : at kukunin mo sa iyong kamay ang pamalo na naging ahas At sasabihin mo sa kaniya: Ang Panginoong Diyos ng mga Hebreo ay nagsugo sa akin sa iyo na nagsasabi: Pabayaan ang aking bayan na magsakripisyo sa akin sa disyerto: at hanggang ngayon hindi mo didinggin. Ganito ang sabi ng Panginoon: Sa ganito mo malalaman na ako ang Panginoon: narito, sasaktan ko ang mga tungkod na nasa aking kamay, ang tubig ng ilog, at ito ay magiging dugo. ang mga isda na nasa ilog ay mamamatay, at ang mga tubig ay masasama, at ang mga Egipcio ay magdalamhati kapag uminom sila ng tubig ng ilog.
"Sinabi rin ng Panginoon kay Moises: Sabihin mo kay Aaron, kunin mo ang iyong tungkod, at iunat ang iyong kamay sa tubig ng Egypt, at sa kanilang mga ilog, at mga ilog at mga pool, at lahat ng mga lawa ng tubig, upang sila ay mabaling dugo: at ang dugo ay maging sa buong lupain ng Egypt, kapwa sa mga sisidlang kahoy at bato.
"At ginawa nina Moises at Aaron ayon sa iniutos ng Panginoon: at itinaas ang tungkod ay hinampas niya ang tubig ng ilog sa harap ni Faraon at ng kanyang mga lingkod: at naging dugo. At ang mga isda na nasa ilog ay namatay: at ang ilog nasira, at ang mga taga-Egypt ay hindi makainom ng tubig ng ilog, at mayroong dugo sa buong lupain ng Egypt.
"At ang mga salamangkero ng mga Egipcio ng kanilang mga kaakit-akit ay ganoon din ang ginawa: at ang puso ni Faraon ay tumigas, at hindi niya dininig sila, ayon sa iniutos ng Panginoon. At tumalikod siya at pumaroon sa kanyang bahay, ni hindi niya inilagay ang kanyang puso at ito rin sa oras na ito. At ang lahat ng mga Egipcio ay naghukay sa palibot ng ilog upang maiinom ng tubig: sapagka't hindi sila makainom ng tubig ng ilog. At pitong araw ay natapos na, pagkatapos na sinaktan ng Panginoon ang ilog. "
 • Pinagmulan: Douay-Rheims 1899 American Edition of the Bible (sa pampublikong domain)
09 ng 12

Pagbasa ng Banal na Kasulatan para sa Miyerkules ng Unang Linggo ng Kuwaresma

Isang pari na may isang lectionary. hindi natukoy

Madilim na Falls sa Egypt

Patuloy na tumanggi si Paraon na palayain ang mga Israelita, kaya, sa loob ng tatlong araw, pinalilibutan ng Diyos ang Egypt sa kadiliman, na inilarawan ang tatlong araw na gugugol ni Kristo sa kadiliman ng libingan, mula Magandang Biyernes hanggang Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang tanging ilaw sa lupain ay matatagpuan kasama ang mga Israelita mismo a tanda, sapagkat mula sa Israel ay darating si Hesu-Kristo, ang ilaw ng mundo.

Exodo 10: 21-11: 10 (Douay-Rheims 1899 American Edition)


"At sinabi ng Panginoon kay Moises: Iunat mo ang iyong kamay patungo sa langit: at magkaroon ng kadiliman sa lupain ng Ehipto, napakalawak na madarama. At inunat ni Moises ang kanyang kamay patungo sa langit: at dumating ang kakila-kilabot na kadiliman sa lahat ang lupain ng Egypt sa loob ng tatlong araw: Walang nakakakita sa kanyang kapatid, o nakakalayo sa lugar kung nasaan siya: ngunit saan man tumira ang mga anak ni Israel ay may ilaw.
"At tinawag ni Faraon si Moises at si Aaron, at sinabi sa kanila: Humayo kayo ng sakripisyo sa Panginoon: hayaan lamang ang inyong mga tupa, at ang mga bakahan; hayaang sumama ang inyong mga anak. Sinabi ni Moises: Bibigyan mo rin kami ng mga hain at mga handog na susunugin, sa Panginoong aming Diyos.Ang lahat ng mga kawan ay sasama sa amin: walang maiiwan ang mga paa: sapagka't sila ay kinakailangan sa paglilingkod ng Panginoong Diyos: lalo na't hindi namin alam kung ano ang dapat ihandog, hanggang sa makarating kami sa pinakadulo lugar.
"At pinapagmatigas ng Panginoon ang puso ni Faraon, at hindi niya pinahihintulutan sila. At sinabi ni Faraon kay Moises: Lumayo ka sa akin, at mag-ingat ka na hindi mo na makikita ang aking mukha: sa anong araw kahit kailan ka pupunta sa aking paningin, ikaw ay mamatay. Sumagot si Moises: Gayon din kung paano mo sinabi, Hindi ko na makikita ang iyong mukha.
"At sinabi ng Panginoon kay Moises: Gayon pa ang isang salot na dadalhin ko sa Faraon at Egypt, at pagkatapos nito ay palayain ka niya at palayasin ka. Kaya't sasabihin mo sa lahat ng tao na ang bawat tao ay humiling sa kanyang kaibigan, at bawat babae ng kanyang kapitbahay, mga sisidlang pilak, at ginto, at bibigyan ng pagpapala ng Panginoon ang kanyang bayan sa paningin ng mga Egipcio.At si Moises ay isang napakahusay na tao sa lupain ng Egypt, sa paningin ng mga lingkod ni Paraon, at ng lahat ng tao.
"At sinabi niya: Ganito ang sabi ng Panginoon: Sa hatinggabi ay papasok ako sa Egypt. At ang bawat panganay sa lupain ng mga Egiptohanon ay mamamatay, mula sa panganay ni Faraon na nakaupo sa kanyang trono, hanggang sa panganay na anak ng aliping babae na ay nasa gilingan, at lahat ng mga panganay ng mga hayop, At magkakaroon ng isang malakas na hiyaw sa buong lupain ng Egipto, na hindi pa bago, at hindi na darating.Ngayon sa lahat ng mga anak ni Israel ay hindi magkakaroon ng isang aso gumawa ng pinakamababang ingay, mula sa tao hanggang sa hayop: upang iyong maalaman kung gaano kamangha-mangha ang pagkakaiba ng ginawa ng Panginoon sa pagitan ng mga Egipcio at Israel.At ang lahat ng iyong mga lingkod ay bababa sa akin, at sasamba sa akin, na sasabihin: Lumabas ka, at ang lahat ng mga tao na nasa ilalim mo: pagkatapos na tayo ay lalabas. At siya'y umalis mula kay Faraon na labis na nagalit.
Ngunit sinabi ng Panginoon kay Moises: Hindi ka didinggin ni Farao, na maraming mga palatandaan ang maaaring gawin sa lupain ng Egypt. At ginawa nina Moises at Aaron ang lahat ng mga kababalaghan na nasusulat, sa harap ni Paraon. At pinapagmatigas ng Panginoon ang puso ni Faraon, ni pinaya niya ang mga anak ni Israel na lumabas sa kanyang lupain. "
 • Pinagmulan: Douay-Rheims 1899 American Edition of the Bible (sa pampublikong domain)
10 ng 12

Pagbasa ng Banal na Kasulatan para sa Huwebes ng Unang Linggo ng Kuwaresma

Old Bible sa Latin. Mga Larawan ng Myron / Getty

Ang Unang Paskuwa

Ang katigasan ni Paraon ay narito: Papatayin ng Diyos ang mga panganay sa bawat sambahayan ng Egypt. Ang mga Israelita, gayunpaman, ay maprotektahan mula sa pinsala, sapagkat papatayin nila ang isang kordero at minarkahan ang kanilang mga pintuan ng kanyang dugo. Nakikita ito, ang Diyos ay tatawid sa kanilang mga bahay.

This is the origin of the Passover, when God saves his people through the blood of a lamb. That lamb had to be "without blemish, " because it was an image of Christ, the true Lamb of God, who takes away our sins through the shedding of his blood on Good Friday.

Exodus 12:1-20 (Douay-Rheims 1899 American Edition)


"And the Lord said to Moses and Aaron in the land of Egypt: This month shall be to you the beginning of months: it shall be the first in the months of the year. Speak ye to the whole assembly of the children of Israel, and say to them:
"On the tenth day of this month let every man take a lamb by their families and houses. But if the number be less than may suffice to eat the lamb, he shall take unto him his neighbour that joineth to his house, according to the number of souls which may be enough to eat the lamb. And it shall be a lamb without blemish, a male, of one year: according to which rite also you shall take a kid. And you shall keep it until the fourteenth day of this month: and the whole multitude of the children of Israel shall sacrifice it in the evening. And they shall take of the blood thereof, and put it upon both the side posts, and on the upper door posts of the houses, wherein they shall eat it. And they shall eat the flesh that night roasted at the fire, and unleavened bread with wild lettuce. You shall not eat thereof any thing raw, nor boiled in water, but only roasted at the fire: you shall eat the head with the feet and entrails thereof. Neither shall there remain any thing of it until morning. If there be any thing left, you shall burn it with fire.
"And thus you shall eat it: you shall gird your reins, and you shall have shoes on your feet, holding staves in your hands, and you shall eat in haste: for it is the Phase (that is the Passage) of the Lord.
"And I will pass through the land of Egypt that night, and will kill every firstborn in the land of Egypt both man and beast: and against all the gods of Egypt I will execute judgments: I am the Lord. And the blood shall be unto you for a sign in the houses where you shall be: and I shall see the blood, and shall pass over you: and the plague shall not be upon you to destroy you, when I shall strike the land of Egypt.
"And this day shall be for a memorial to you: and you shall keep it a feast to the Lord in your generations with an everlasting observance. Seven days shall you eat unleavened bread: in the first day there shall be no leaven in your houses: whosoever shall eat any thing leavened, from the first day until the seventh day, that soul shall perish out of Israel. The first day shall be holy and solemn, and the seventh day shall be kept with the like solemnity: you shall do no work in them, except those things that belong to eating.
"And you shall observe the feast of the unleavened bread: for in this same day I will bring forth your army out of the land of Egypt, and you shall keep this day in your generations by a perpetual observance. The first month, the fourteenth day of the month in the evening, you shall eat unleavened bread, until the one and twentieth day of the same month in the evening. Seven days there shall not be found any leaven in your houses: he that shall eat leavened bread, his soul shall perish out of the assembly of Israel, whether he be a stranger or born in the land. You shall not eat any thing leavened: in all your habitations you shall eat unleavened bread."
 • Source: Douay-Rheims 1899 American Edition of the Bible (in the public domain)
11 of 12

Scripture Reading for Friday of the First Week of Lent

Old Bible in English. Godong/Getty Images

The Death of the Firstborn and Israel's Expulsion From Egypt

The Israelites have followed the Lord's command and celebrated the first Passover. The blood of the lamb has been applied to their door frames, and, seeing this, the Lord passes over their houses.

Each firstborn of the Egyptians, however, is slain by the Lord. In despair, Pharaoh orders the Israelites to leave Egypt, and all of the Egyptians urge them on.

The blood of the lamb foreshadows the blood of Christ, the Lamb of God, shed for us on Good Friday, which ends our bondage to sin.

Exodus 12:21-36 (Douay-Rheims 1899 American Edition)


And Moses called all the ancients of the children of Israel, and said to them: Go take a lamb by your families, and sacrifice the Phase. And dip a bunch of hyssop in the blood that is at the door, and sprinkle the transom of the door therewith, and both the door cheeks: let none of you go out of the door of his house till morning. For the Lord will pass through striking the Egyptians: and when he shall see the blood on the transom, and on both the posts, he will pass over the door of the house, and not suffer the destroyer to come into your houses and to hurt you.
Thou shalt keep this thing as a law for thee and thy children for ever. And when you have entered into the land which the Lord will give you as he hath promised, you shall observe these ceremonies. And when your children shall say to you: What is the meaning of this service? You shall say to them: It is the victim of the passage of the Lord, when he passed over the houses of the children of Israel in Egypt, striking the Egyptians, and saving our houses.
And the people bowing themselves, adored. And the children of Israel going forth did as the Lord had commanded Moses and Aaron.
And it came to pass at midnight, the Lord slew every firstborn in the land of Egypt, from the firstborn of Pharao, who sat on his throne, unto the firstborn of the captive woman that was in the prison, and all the firstborn of cattle. And Pharao arose in the night, and all his servants, and all Egypt: for there was not a house wherein there lay not one dead.
And Pharao calling Moses and Aaron, in the night, said: Arise and go forth from among my people, you and the children of Israel: go, sacrifice to the Lord as you say. Your sheep and herds take along with you, as you demanded, and departing, bless me.
And the Egyptians pressed the people to go forth out of the land speedily, saying: We shall all die. The people therefore took dough before it was leavened: and tying it in their cloaks, put it on their shoulders. And the children of Israel did as Moses had commanded: and they asked of the Egyptians vessels of silver and gold, and very much raiment. And the Lord gave favour to the people in the sight of the Egyptians, so that they lent unto them: and they stripped the Egyptians.
 • Source: Douay-Rheims 1899 American Edition of the Bible (in the public domain)
12 of 12

Scripture Reading for Saturday of the First Week of Lent

St. Chad Gospels at Lichfield Cathedral. Philip Game/Getty Images

The Law of the Passover and of the Firstborn

Expelled from Egypt after the Passover, the Israelites head toward the Red Sea. The Lord orders Moses and Aaron to tell the Israelites that they must celebrate the Passover every year. Moreover, once they have come into the Promised Land, they must offer every firstborn son and animal to the Lord. While the animals will be sacrificed, the firstborn sons are redeemed through the sacrifice of an animal.

After Jesus was born, Mary and Joseph took Him to Jerusalem to offer a sacrifice at the temple to redeem Him, as their firstborn. They kept the tradition that God ordered the Israelites to follow.

Exodus 12:37-49; 13:11-16 (Douay-Rheims 1899 American Edition)


And the children of Israel set forward from Ramesse to Socoth, being about six hundred thousand men on foot, beside children. And a mixed multitude without number went up also with them, sheep and herds and beasts of divers kinds, exceeding many. And they baked the meal, which a little before they had brought out of Egypt, in dough: and they made earth cakes unleavened: for it could not be leavened, the Egyptians pressing them to depart, and not suffering them to make any stay: neither did they think of preparing any meat.
And the abode of the children of Israel that they made in Egypt, was four hundred and thirty years. Which being expired, the same day all the army of the Lord went forth out of the land of Egypt. This is the observable night of the Lord, when he brought them forth out of the land of Egypt: this night all the children of Israel must observe in their generations.
And the Lord said to Moses and Aaron: This is the service of the Phase: No foreigner shall eat of it. But every bought servant shall be circumcised, and so shall eat. The stranger and the hireling shall not eat thereof. In one house shall it be eaten, neither shall you carry forth of the flesh thereof out of the house, neither shall you break a bone thereof. All the assembly of the children of Israel shall keep it. And if any stranger be willing to dwell among you, and to keep the Phase of the Lord, all his males shall first be circumcised, and then shall he celebrate it according to the manner: and he shall be as he that is born in the land: but if any man be uncircumcised, he shall not eat thereof. The same law shall be to him that is born in the land, and to the proselyte that sojourneth with you.
And when the Lord shall have brought thee into the land of the Chanaanite, as he swore to thee and thy fathers, and shall give it thee: Thou shalt set apart all that openeth the womb for the Lord, and all that is first brought forth of thy cattle: whatsoever thou shalt have of the male sex, thou shalt consecrate to the Lord. The firstborn of an ass thou shalt change for a sheep: and if thou do not redeem it, thou shalt kill it. And every firstborn of men thou shalt redeem with a price.
And when thy son shall ask thee to morrow, saying: What is this? thou shalt answer him: With a strong hand did the Lord bring us forth out of the land of Egypt, out of the house of bondage. For when Pharao was hardened, and would not let us go, the Lord slew every firstborn in the land of Egypt, from the firstborn of man to the firstborn of beasts: therefore I sacrifice to the Lord all that openeth the womb of the male sex, and all the firstborn of my sons I redeem. And it shall be as a sign in thy hand, and as a thing hung between thy eyes, for a remembrance: because the Lord hath brought us forth out of Egypt by a strong hand.
 • Source: Douay-Rheims 1899 American Edition of the Bible (in the public domain)
Relihiyon sa Pilipinas

Relihiyon sa Pilipinas

Talambuhay ni Ignatius ng Antioquia: Apostolikong Ama, Christian Martyr

Talambuhay ni Ignatius ng Antioquia: Apostolikong Ama, Christian Martyr

Pinakamahusay na Christian Radio Stations para sa mga kabataan

Pinakamahusay na Christian Radio Stations para sa mga kabataan