https://religiousopinions.com
Slider Image

Mga Bersyon ng Bibliya para sa Pasko ng Pagkabuhay

Naghahanap ka ba para sa isang partikular na taludtod ng Bibliya na isusulat sa iyong mga kard sa Easter? Nais mo bang pagninilay-nilay ang kabuluhan ng muling pagkabuhay ni Hesus? Pasko ng Pagkabuhay, o Araw ng Pagkabuhay Maraming mga Kristiyano ang tumutukoy sa holiday isang oras para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ang koleksyon ng mga talata ng Pagkabuhay na Mag-uli sa Bibliya ay nakasentro sa tema ng kamatayan, paglilibing at muling pagkabuhay ni Cristo, at kung ano ang kahulugan ng mga pangyayaring ito sa kanyang mga tagasunod.

Mga Bersyon ng Bibliya sa Pasko ng Pagkabuhay

Juan 11: 25-26
Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin ay mabubuhay, kahit siya ay namatay; at ang sinumang nabubuhay at naniniwala sa akin ay hindi mamamatay."

Roma 1: 4-5
At si Jesucristo na ating Panginoon ay ipinakita na Anak ng Diyos nang malakas na binuhay siya ng Diyos mula sa mga patay sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Sa pamamagitan ni Cristo, binigyan tayo ng Diyos ng pribilehiyo at awtoridad na sabihin sa mga Hentil kahit saan kung ano ang ginawa ng Diyos para sa kanila, upang maniniwala sila at sumunod sa kanya, na magdadala ng kaluwalhatian sa kanyang pangalan.

Roma 5: 8
Ngunit ipinakita ng Diyos ang kanyang sariling pag-ibig sa atin sa ganito: Habang tayo ay mga makasalanan pa, si Cristo ay namatay para sa atin.

Roma 6: 8-11
Ngayon kung namatay tayo kasama ni Cristo, naniniwala tayo na mabubuhay din tayo kasama niya. Sapagka't nalalaman natin na mula nang nabuhay si Cristo mula sa mga patay, hindi na siya muling mamatay; ang kamatayan ay wala nang mastery sa kanya. Ang kamatayan na namatay siya, namatay siya sa kasalanan nang isang beses para sa lahat; ngunit ang buhay na nabubuhay niya, nabubuhay siya sa Diyos. Sa parehong paraan, bilangin mo ang iyong sarili na patay sa kasalanan ngunit buhay sa Diyos kay Cristo Jesus.

Filipos 3: 10-12
Nais kong makilala si Kristo at ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay at ang pakikisama sa pagbabahagi sa kanyang mga pagdurusa, maging katulad niya sa kanyang pagkamatay, at sa gayon, kahit papaano, upang makamit ang pagkabuhay na mag-uli mula sa mga patay. Hindi na nakuha ko na ang lahat ng ito, o napasakdal na ako, ngunit pinipilit ko na hawakan ang tungkol sa kung saan hinawakan ako ni Cristo Jesus .

1 Pedro 1: 3
Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo! Sa kanyang dakilang awa ay binigyan niya tayo ng bagong pagsilang sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesus mula sa mga patay.

Mateo 27: 50-53
At nang muling sumigaw si Jesus sa malakas na tinig, binitiwan niya ang kanyang espiritu. Sa sandaling iyon ang kurtina ng templo ay napunit sa dalawa mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nanginginig ang lupa at nahati ang mga bato. Nabuksan ang mga libingan at ang mga katawan ng maraming banal na namatay ay nabuhay muli. Lumabas sila mula sa mga libingan, at pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Jesus ay pumasok sila sa banal na lungsod at lumitaw sa maraming tao.

Mateo 28: 1-10
Pagkatapos ng Sabbath, sa madaling araw sa unang araw ng linggo, si Maria Magdalene at ang isa pang Maria ay nagtungo upang tumingin sa libingan. Nagkaroon ng isang marahas na lindol, sapagkat ang isang anghel ng Panginoon ay bumaba mula sa langit at, patungo sa libingan, igulong ang bato at pinaupo ito. Ang kanyang hitsura ay parang kidlat, at ang kanyang mga damit ay maputi na parang niyebe. Natatakot sa kanya ang mga guwardya na umiling sila at naging tulad ng mga patay na tao.

Sinabi ng anghel sa mga kababaihan, "Huwag matakot, sapagkat alam ko na hinahanap mo si Jesus, na ipinako sa krus. Wala siya rito; nabuhay na siya, tulad ng sinabi niya. Halika at tingnan ang lugar kung saan siya nahiga. Pagkatapos ay dali-dali kang sabihin at sabihin sa kanyang mga alagad: Siya ay nabuhay na mula sa mga patay at siya ay mauna sa iyo sa Galilea, at makikita mo siya. Ngayon sinabi ko sa iyo. "

Kaya't ang mga babae ay nagmadali palayo sa libingan, takot na napuno ng kagalakan, at tumakbo upang sabihin sa kanyang mga alagad. Bigla silang sinalubong ni Jesus. "Pagbati, " aniya. Lumapit sila sa kanya, hinawakan ang kanyang mga paa at sumamba sa kanya. Nang magkagayo'y sinabi ni Jesus sa kanila, "Huwag kayong matakot. Humayo kayo at sabihin sa aking mga kapatid na pumunta sa Galilea; doon nila ako makikita."

Marcos 16: 1-8
Nang matapos ang araw ng Sabado, si Maria Magdalene, si Maria na ina ni James, at si Salome ay bumili ng mga pampalasa upang sila ay makapunta upang pinahiran ang katawan ni Jesus. Naunang maaga sa unang araw ng linggo, pagkatapos ng pagsikat ng araw, sila ay papunta sa libingan at nagtanong sa isa't isa, "Sino ang ililigid ang bato mula sa pasukan ng libingan?"

Ngunit nang tumingala sila, nakita nila na ang bato, na napakalaki, ay naikalat. Nang makapasok sila sa libingan, nakita nila ang isang binata na nakasuot ng puting balabal na nakaupo sa kanang bahagi, at naalarma sila.

"Huwag kang maalarma, " aniya. "Hinahanap mo si Jesus na taga-Nazaret, na ipinako sa krus. Siya ay nabuhay na! Wala na siya rito. Tingnan ang lugar kung saan nila siya inilagay. Ngunit humayo ka, sabihin mo sa kanyang mga alagad at Pedro, 'Siya ay mauna sa iyo sa Galilea. makikita mo siya, tulad ng sinabi niya sa iyo. '"

Nanginginig at nalito, lumabas ang mga kababaihan at tumakas mula sa libingan. Wala silang sinabi sa sinuman dahil natatakot sila.

Mga Mitolohiya ng Paglikha ng Egypt

Mga Mitolohiya ng Paglikha ng Egypt

Green Burial: Ang Alternatibong Eco-Friendly Alternatibo sa Mga Funeral

Green Burial: Ang Alternatibong Eco-Friendly Alternatibo sa Mga Funeral

Mga Pangarap na Propetiko: Pinangarap Mo Ba ang Hinaharap?

Mga Pangarap na Propetiko: Pinangarap Mo Ba ang Hinaharap?