https://religiousopinions.com
Slider Image

20 Mga Bersyon ng Bibliya para sa Iyong Kristiyanong Kasal ng Kasal

Sa pagpasok mo sa a divine tipan sa pamamagitan ng Diyos at asawa sa iyong seremonyang kasal sa kasal, maaari mong isaalang-alang ang kasama ang ilang mga talata mula sa Bibliya. Narito ang ilang mga tema na sumasaklaw sa iba't ibang mga paksa love, kasal, katapatan at maaari kang magtrabaho sa iyong mga panata ng iyong pag-iisa.

Ang Banal na Union

Inilarawan ng Diyos ang balak ng pag-aasawa sa Genesis sa Lumang Tipan, kung saan ang Adam at Eba ay nagkakaisa sa isang laman sa pambungad na kasal. Ang mga sumusunod na salita mula sa Genesis 2:18, 21-24, ESV gumawa ng isang malakas na karagdagan sa anumang mga panata:

"Nang magkagayo'y sinabi ng Panginoong Diyos, 'Hindi mabuti na ang tao ay nag-iisa; gagawin ko siyang isang katulong na angkop para sa kanya.' Kaya't ang Panginoong Diyos ay nagdulot ng matulog na pagtulog sa tao, at habang siya ang pagtulog ay kinuha ang isa sa kanyang mga buto-buto at sinara ang lugar nito ng laman.At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos mula sa lalaki na ginawa niya sa isang babae at dinala siya sa lalaki. Pagkatapos sinabi ng lalaki, 'Ito, sa wakas, ay buto ng aking mga buto at laman ng aking laman; siya ay tatawagin na Babae sapagkat kinuha siya mula sa Tao. ' Kaya't iiwan ng tao ang kanyang ama at ang kanyang ina at mahigpit na makikipag-ugnay sa kanyang asawa, at sila ay magiging isang laman. "

Pag-ibig at Katapatan

Ang sikat na daanan na ito mula sa Ruth 1: 16-17, NKJV, ay isang tanyag na pagpipilian para sa mga mag-asawang Kristiyano para sa kanilang seremonya sa kasal. Ang mga salitang is spoken sa Bibliya ng isang manugang na babae, si Ruth, sa kanyang biyenan, si Noemi, isang biyuda. Nang mamatay ang dalawang anak na lalaki ni Noemi, ang isa sa kanyang manugang ay nangangako na samahan siya pabalik sa kanyang tinubuang-bayan:

"Humiling ka sa akin na hindi ka iiwan,
O kaya upang tumalikod mula sa pagsunod sa iyo;
Sapagkat saan ka man pumunta, pupunta ako;
At kung saan ka nakatira, mananatili ako;
Ang iyong bayan ay magiging aking bayan,
At iyong Diyos, aking Diyos.
Kung saan ka mamamatay, mamamatay ako,
At doon ako ililibing.
Gawin ito sa akin ng Panginoon, at higit pa,
Kung mayroon man ngunit ang kamatayan ay naghihiwalay sa iyo at sa akin. "

Maligaya magpakailan man

Ang Aklat ng Kawikaan ay puno ng karunungan ng Diyos para sa buhay na maligaya kailanman. Ang mga mag-asawa ay maaaring makinabang mula sa walang tiyak na payo nito sa pag-iwas sa problema at paggalang sa Diyos sa lahat ng mga araw ng kanilang buhay:

"Ang nakahanap ng asawa ay nakakahanap ng isang mabuting bagay,
At nakakakuha ng pabor mula sa Panginoon " Proverbs 18:22, NKJV

"May tatlong bagay na humanga sa akin
hindi, apat na mga bagay na hindi ko maintindihan:
kung paano lumilitaw ang isang agila sa kalangitan,
paano ang isang ahas na dumulas sa isang bato,
kung paano naglalakbay ang isang barko sa karagatan,
kung paano mahal ng lalaki ang isang babae. " Proverbs 30: 18-19, NLT

"Sino ang makakahanap ng isang mararangal na babae? Sapagkat ang kanyang presyo ay higit sa rubies." Proverbs 31:10, KJV

Espirituwal at Pisikal na Pag-ibig

Ang Kanta ng mga Kanta, isang marahas na tula ng pag-ibig tungkol sa espirituwal at sekswal na pag-ibig sa pagitan ng mag-asawa, ay nagbibigay ng isang nakakaantig na larawan ng pag-ibig at pagmamahal sa loob ng pag-aasawa. Kay ipinagdiriwang ang regalo ng romantikong pag-ibig, nagtuturo din ito sa mga mag-asawa kung paano pakikitungo sa bawat isa:

"Hayaan mo ako na halikan niya ako ng mga halik ng kanyang bibig Para sa iyong pag-ibig ay mas kaaya-aya kaysa sa alak." Song ni Solomon 1: 2, NIV

"Ang aking kasintahan ay akin, at ako ay kanya." Song ni Solomon 2:16, NLT

"Laking kasiyahan ng iyong pag-ibig, kapatid ko, aking nobya! Kung gaano ka kagalakan ang iyong pag-ibig kaysa sa alak at ang bango ng iyong pabango kaysa sa anumang pampalasa!" Suk ni Solomon 4:10, NIV

"Ilagay mo ako na parang selyo sa iyong puso, tulad ng isang selyo sa iyong braso; sapagka't ang pag-ibig ay kasing lakas ng kamatayan, ang paninibugho nito na umuukol bilang libingan. Sinusunog ito na parang nagliliyab na apoy, parang isang malakas na siga." Song ni Solomon 8: 6, NIV

"Maraming tubig ang hindi maialis ang pag-ibig; hindi maalis ng mga ilog. Kung bibigyan ng isa ang lahat ng kayamanan ng kanyang bahay para sa pag-ibig, ito ay lubos na maiinis." Ang Solomon 8: 7, NIV

Pakikisama sa Lifelong

Ang daang ito mula sa Ecclesiastes 4: 9-12, NIV, ay naglilista ng ilan sa mga pakinabang at pagpapala ng pagsasama at pag-aasawa. Sa praktikal na pagsasalita, two ay mas malakas kaysa sa isa kasosyo sa buhay ay better na ma-weather ang mga bagyo ng paghihirap, tukso, at kalungkutan:

"Ang dalawa ay mas mahusay kaysa sa isa,
sapagkat mayroon silang mabuting pagbabalik para sa kanilang paggawa:
Kung ang alinman sa kanila ay mahuhulog,
makakatulong ang isa sa iba pa.
Ngunit naaawa sa sinumang bumagsak
at walang tumulong sa kanila.
Gayundin, kung ang dalawa ay mahiga na magkasama, sila ay magpapanatili ng mainit-init.
Ngunit paano mapapanatili ang isang mainit na nag-iisa?
Kahit na ang isang tao ay maaaring labis na lakas,
maaaring ipagtanggol ng dalawa ang kanilang sarili.
Ang isang kurdon ng tatlong strands ay hindi mabilis na nabali. "

Dalawang Nagiging Isa

In Matthew 19: 4-6, NLT, Jesus Christ quote quote Old Testament Kasulatan mula sa Genesis upang bigyang-diin ang pagnanais ng Diyos sa mga mag-asawa na maunawaan ang kanilang natatanging pagkakaisa. Kapag ang mga Kristiyano ay kasal, hindi na nila dapat isipin ang kanilang sarili bilang dalawang magkahiwalay na tao, ngunit isang pinagsama-samang yunit dahil sila ay sinamahan bilang isa sa pamamagitan ng Diyos:

"'Hindi mo ba nabasa ang mga Banal na Kasulatan?' Sumagot si Jesus. 'Itinala nila na mula pa sa simula na "Ginawa sila ng Diyos na lalaki at babae."' At sinabi niya, 'Ipinapaliwanag nito kung bakit umalis ang isang lalaki sa kanyang ama at ina at sumama sa kanyang asawa, at ang dalawa ay nagkakaisa sa isa. ' Sapagkat hindi na sila dalawa ngunit isa, huwag hayaang maghiwalay ang sinuman sa Diyos. "

Ano ang Pag-ibig

Kilala bilang "Ang Pag-ibig Kabanata, " 1 Corinto 13 ay isang paboritong sipi na madalas na sinipi sa mga seremonya ng kasal. Inilarawan ni Apostol Pablo ang 15 mga katangian ng pag-ibig sa mga mananampalataya sa simbahan sa Corinto:

"Kung nagsasalita ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel ngunit walang pag-ibig, isa lamang akong galak o isang clanging na kumakalat. Kung mayroon akong kaloob na propesiya at maaaring makaramdam ng lahat ng mga hiwaga at lahat ng kaalaman, at kung mayroon akong isang pananampalataya na maaaring lumipat ng mga bundok, ngunit walang pag-ibig, wala ako.Kung ibigay ko ang lahat ng pagmamay-ari ko sa mahihirap at isuko ang aking katawan sa apoy, ngunit walang pag-ibig, wala akong nakukuha. " 1 Mga Taga-Corinto 13: 1- 3, NIV

"Ang pag-ibig ay matiyaga, ang pagmamahal ay mabait. Hindi ito inggit, hindi ito ipinagmamalaki, hindi ito ipinagmamalaki. Hindi ito bastos, hindi naghahanap ng sarili, hindi ito madaling magalit, hindi ito pinapanatili ang tala ng mga pagkakamali. Pag-ibig hindi natutuwa sa kasamaan ngunit nagagalak sa katotohanan.Ito ay laging pinoprotektahan, laging nagtitiwala, laging umaasa, laging nagtitiyaga. Ang pag-ibig ay hindi kailanman mapapatawad ... " 1 Mga Taga-Corinto 13: 4 8a, NIV

"At ngayon ang tatlo ay nananatili: pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila dito ay ang pag-ibig." 1 Mga Taga-Corinto 13:13, NIV

Proteksyon at Sakripisyo

Ang aklat ng Efeso paints us isang larawan ng pagsasama at pagkakaibigan sa isang banal na kasal. Ang mga asawang lalaki ay hinihikayat na ibigay ang kanilang buhay sa sakripisyo ng pag-ibig at proteksyon para sa kanilang mga asawa sa paraang katulad ng kung paano isinakripisyo tayo ni Cristo. Bilang tugon sa makadiyos na pag-ibig at proteksyon, inaasahan na iginagalang at igalang ng mga asawa ang kanilang asawa at magpapasakop sa kanilang pamumuno:

"Samakatuwid ako, isang bilanggo para sa paglilingkod sa Panginoon, ay humihiling sa iyo na mamuhay ng isang karapat-dapat sa iyong tungkulin, sapagkat tinawag ka ng Diyos. Palaging mapagpakumbaba at banayad. Maging mapagpasensya sa bawat isa, gumawa ng allowance para sa bawat isa sa mga pagkakamali dahil sa ang iyong pag-ibig. Gawin ang bawat pagsusumikap upang mapanatili ang iyong sarili na magkakaisa sa Espiritu, na magkakatipon ng iyong sarili sa kapayapaan. " Efeso 4: 1-3, NLT

At mula sa Efeso 5: 22-33, NLT, nakakakuha tayo ng isang serye ng mga sipi na nagbibigay ng maraming kayamanan ng magagandang payo:

"Para sa mga asawa, nangangahulugan ito na isumite sa iyong asawa tulad ng sa Panginoon. Sapagkat ang asawang lalaki ay pinuno ng kanyang asawa na si Cristo ang pinuno ng simbahan. Siya ang Tagapagligtas ng kanyang katawan, ang simbahan. Tulad ng pagsumite ng iglesya kay Cristo, kaya't ang mga asawa ay dapat magsumite sa iyong mga asawa sa lahat ng bagay. "

"Para sa mga asawa, ito ay nangangahulugan ng pag-ibig sa iyong mga asawa, tulad ng pag-ibig ni Kristo sa simbahan. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa kanya upang gawin siyang banal at malinis, hugasan ng paglilinis ng salita ng Diyos. Ginawa niya ito upang maipakita siya sa kanyang sarili bilang isang maluwalhati iglesya na walang lugar o kunot o anumang iba pang kapintasan, sa halip, siya ay magiging banal at walang kasalanan.Sa katulad na paraan, dapat ibigin ng mga asawang lalaki ang kanilang mga asawa tulad ng pag-ibig nila sa kanilang sariling mga katawan.Para sa isang taong nagmamahal sa kanyang asawa ay nagpapakita ng pagmamahal sa kanyang sarili . Walang sinuman ang napopoot sa kanyang sariling katawan kundi nagpapakain at nagmamalasakit dito, tulad ng pag-aalaga ni Kristo sa simbahan. At tayo ay mga sangkap ng kanyang katawan. "

"Tulad ng sinasabi ng Kasulatan, Ang lalaki ay umalis sa kanyang ama at ina at sumama sa kanyang asawa, at ang dalawa ay nagkakaisa sa isa. ' Ito ay isang mahusay na misteryo, ngunit ito ay isang paglalarawan ng paraan na si Cristo at ang simbahan ay iisa. Kaya't muli kong sinasabi, ang bawat lalaki ay dapat magmahal ng kanyang asawa tulad ng pag-ibig niya sa kanyang sarili, at ang asawa ay dapat igalang ang kanyang asawa. "

Ang Diyos ay Pag-ibig

Maraming mas karapat-dapat na mga taludtod sa Bibliya na angkop para sa mga panata ng kasal ay matatagpuan sa buong Luma at Bagong Tipan. Ang Diyos, ang may-akda ng Bibliya, ay pag-ibig hindi lamang sa Kanyang mga katangian, kundi ang Kanyang mismong kalikasan. Siya lamang ang nagmamahal sa pagkakumpleto at pagiging perpekto ng pag-ibig, at sa gayon ang Kanyang Salita ay nagtatanghal ng pamantayan para sa kung paano mahalin ang isa't isa sa kasal:

"At higit sa lahat ng mga birtud na ito ay isusuot ang pag-ibig, na nagbubuklod silang lahat sa perpektong pagkakaisa." Mga Taga-Roma 3:14, NIV

"Higit sa lahat, panatilihing buong pagmamahal sa isa't isa, dahil ang pag-ibig ay sumasakop sa maraming mga kasalanan." 1 Pedro 4: 8, ESV

"Kaya't nalalaman natin at naniniwala ang pag-ibig na mayroon ang Diyos para sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig, at ang nananatili sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos, at ang Diyos ay nananatili sa kanya. Sa pamamagitan nito ang pag-ibig ay sakdal sa atin, upang magkaroon tayo kumpiyansa para sa araw ng paghuhukom, sapagkat kung paano siya ganyan din ay narito tayo sa mundong ito.Walang takot sa pag-ibig, ngunit ang sakdal na pag-ibig ay nagtatanggal ng takot. .Nagmamahal tayo sapagkat siya ang unang umibig sa atin. " 1 Juan 4: 16-19, ESV

6 Mahahalagang Aklat sa Ramayana

6 Mahahalagang Aklat sa Ramayana

Pag-aasawa Ayon sa Bibliya

Pag-aasawa Ayon sa Bibliya

Ang mga Mangangalakal: Mga Pinagmulan, Paniniwala, Pag-impluwensya

Ang mga Mangangalakal: Mga Pinagmulan, Paniniwala, Pag-impluwensya