https://religiousopinions.com
Slider Image

Tayong Lahat Naninirahan sa isang World World Pagkatapos ng Ating Pagkamatay

Ang ating buhay pagkatapos ng kamatayan ay bahagi ng dakilang Plano ng Kaligtasan. Matapos tayo mamatay, tatahan tayo ng isang mundo ng espiritu.

Buhay Pagkatapos ng Kamatayan

Ang ating espiritu ay hindi namatay kapag ginagawa ng ating katawan ngunit patuloy na nabubuhay. Matapos mamatay tayo, umalis ang ating espiritu sa ating mortal na katawan at pumapasok sa isang espiritu sa mundo, kung saan hinihintay natin ang pagkabuhay na mag-uli.

Ang Espiritu Santo ay nahahati sa dalawang bahagi: paraiso at bilangguan. Yaong mga tumanggap ng ebanghelyo ni Jesucristo at namuhay nang matuwid sa mundo sa panahon ng mortalidad tungo sa paraiso ng espiritu.

Gayunpaman, ang mga nabubuhay nang masama ay tumanggi sa ebanghelyo, o na hindi nagkaroon ng pagkakataon na marinig ang ebanghelyo sa kanilang buhay sa lupa ay mapunta sa bilangguan ng espiritu.

Ang Daigdig ng Espiritu ay Binubuo ng Paraiso at Bilangguan

Sa Daigdig ng Espiritu, ang mga nasa paraiso ay nakakaranas ng kaligayahan at kapayapaan at walang kalusuan, kalungkutan, at sakit. Patuloy silang nakikipag-ugnay sa mga relasyon sa pamilya at nakikisali sa mga kapaki-pakinabang na gawain.

Sa Aklat ni Mormon sinabi ni propetang Alma:

At pagkatapos ay mangyayari, na ang mga espiritu ng mga matuwid ay natanggap sa isang estado ng happiness, na tinatawag na paradise, isang estado ng pahinga, isang estado ng peace, kung saan sila ay magpapahinga mula sa lahat ng kanilang mga kaguluhan at mula sa lahat ng pag-aalaga, at kalungkutan.

Ang mga espiritu sa bilangguan ay yaong, sa anumang kadahilanan, ay hindi tinanggap ang ebanghelyo habang narito sa mundo. Hindi nila makikibahagi sa mga biyayang natanggap sa paraiso, ni pinapayagan silang makapasok dito.

Sa kahulugan na ito, ito ay itinuturing na isang bilangguan. Gayunpaman, ang mga hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataong marinig ang ebanghelyo sa panahon ng kanilang buhay sa mundoâ ay bibigyan ito ng pagkakataon habang nasa bilangguan ng espiritu.

Nagpapatuloy ang Gawain ng Misyonaryo sa Daigdig ng Espiritu

Ang simbahan ni Jesucristo ay naayos sa Espiritu Santo, sa paraiso, at patuloy na gumana tulad ng sa mundo.

Maraming mga espiritu sa paraiso ang tatawagin bilang mga misyonero at papasok sa bilangguan ng espiritu upang turuan ang mga hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataong marinig ang ebanghelyo habang nasa lupa. Ang mga nasa bilangguan ay mayroon pa ring kanilang ahensya at, kung tatanggapin nila ang ebanghelyo, papayagan silang makapasok sa paraiso.

Ang mga tumanggi sa ebanghelyo habang nasa mundo ay hindi magkakaroon ng pagkakataong ito. Mabubuhay sila sa isang estado ng impiyerno hanggang sa pagkabuhay na mag-uli. Kailangang magbayad ng buo para sa kanilang sariling mga kasalanan dahil tinanggihan nila si Kristo.

Sapagkat masdan, ako, ang Diyos, ay mayroong suffered Ang mga bagay na ito para sa lahat, na sila'y might ay hindi magdurusa kung gugustuhin nila;
Ngunit kung hindi sila magsisisi ay dapat sila suffer kaya tulad ko;

Kaligtasan para sa mga Patay

Marami ang magsisisi at tatanggap ng ebanghelyo ni Jesucristo. Bago sila makapasok sa paraiso ay kakailanganin nilang magkaroon ng kinakailangang mga ordenansa na naka-save sa kanilang ngalan. Kasama dito ang binyag, ang kaloob ng Espiritu Santo at lahat ng mga ordenansa sa templo.

Dahil kulang sila ng isang pisikal na katawan ay hindi nila nagagawa ang mga ordinansang ito para sa kanilang sarili. Ang kanilang gawain ay isinasagawa sa mundo ng mga nakatanggap na ng mga ordenansang ito para sa kanilang sarili. Inutusan ng Panginoon ang kanyang mga lingkod na magtayo ng mga templo para sa hangaring ito.

Ang mga hindi nagsisisi ay magbabayad sa kalaunan para sa kanilang mga kasalanan, mabuhay muli at tatanggap ng pinakamababang antas ng kaluwalhatian.

Kung Ano ang Gusto Namin

Bilang mga espiritu, lalabas tayo sa parehong paraan tulad ng pagpapakita natin ngayon sa mundo. Magkakatulad tayo, magkakaroon ng magkatulad na pagkatao at maniniwala tayo sa mga parehong bagay tulad ng ginawa natin sa ating buhay sa lupa.

Magkakaroon din tayo ng parehong mga paniniwala at pag-uugali sa mundo ng espiritu na mayroon tayo sa mundo bago tayo namatay. Ang ating mga katawan ay magiging espiritu, ngunit ang ating mga saloobin at hilig ay magkapareho.

Sapagkat ang aming mga espiritu ay lubusang lumaki bago tayo umalis sa ating buhay na wala pa sa buhay, lilitaw ang mga ito sa pormasyong pang-adulto sa susunod na buhay. Walang mga espiritu ng sanggol sa mundo ng mga espiritu.

Nasaan ang World World?

Sinagot lang ni Brigham Young ang tanong na ito. Sinabi niya na ang mundo ng espiritu ay narito sa mundo. Tanging isang tabing lamang ang naghihiwalay sa mga mortal mula sa mga espiritu ng umalis.

Nai-update ni Krista Cook.

Mga Crafts para sa Ostara Sabbat

Mga Crafts para sa Ostara Sabbat

Kilalanin si Absalom: Mapanghimagsik na Anak ni Haring David

Kilalanin si Absalom: Mapanghimagsik na Anak ni Haring David

6 Mga Babala ng Mga Palatandaan ng Mga Kultura sa Relihiyon

6 Mga Babala ng Mga Palatandaan ng Mga Kultura sa Relihiyon