https://religiousopinions.com
Slider Image

Panimula sa Relasyong Katoliko: Mga Paniniwala, Kasanayan at Kasaysayan

Ang relihiyong Katoliko ay itinatag sa rehiyon ng Mediterranean sa unang siglo CE ng isang maliit na grupo ng mga kalalakihan at kababaihan ng mga Hudyo, isa sa ilang mga sekta na lahat ay baluktot na baguhin ang pananampalataya ng mga Hudyo. Ang salitang "Katoliko" (na nangangahulugang "pagyakap" o "unibersal") ay unang ginamit upang sumangguni sa unang iglesyang Kristiyano ng obispo at martir na si Ignatius ng Antioquia noong ika-1 siglo.

Mga Pangunahing Katangian: Relihiyosong Katoliko

 • Ang Katolisismo ay isang relihiyon na Kristiyano, isang repormasyon sa paniniwala ng mga Hudyo na sumusunod sa mga turo ng tagapagtatag nitong si Jesucristo.
 • Tulad ng iba pang mga Kristiyanong relihiyon pati na rin ang Hudaismo at Islam, ito rin ay isang relihiyong Abraham, at itinuturing ng mga Katoliko na si Abraham ang sinaunang patriyarka.
 • Ang kasalukuyang pinuno ng simbahan ay ang Santo Papa, na nakatira sa Vatican City.
 • Mayroong 2.2 bilyong Katoliko sa buong mundo ngayon, 40 porsiyento ng mga nakatira sa Latin America.

Ayon sa mga figure mula sa upuan ng simbahan, ang Vatican sa Roma, may kasalukuyang 1.2 bilyong Katoliko sa buong mundo ngayon: 40 porsyento ng mga ito ay nakatira sa Latin America.

Ano ang Naniniwala sa mga Katoliko

Ang relihiyong Katoliko ay monoteismo, na nangangahulugang naniniwala ang mga Katoliko na may isang kataas-taasang nilalang, na tinawag na Diyos. Ang Diyos na Katoliko ay may tatlong aspeto, na kilala bilang Trinidad.

Ang Kataas-taasang Tao ay ang tagalikha, na tinawag na Diyos o Diyos na Ama, na naninirahan sa langit at nagbabantay at gumagabay sa lahat ng bagay sa mundo. Kilala siya bilang panginoon ng langit at lupa, at tinukoy bilang pinakamakapangyarihan, walang hanggan, hindi mababago, hindi maintindihan, at walang hanggan sa pag-unawa, kalooban, at pagiging perpekto.

Ang Banal na Trinidad ay binubuo ng Ama (Diyos), na walang pinagmulan at may hawak na nag-iisang kapangyarihan ng paglikha; ang Anak (Hesukristo) ng Diyos, na nagbabahagi ng karunungan ng Ama; at ang Banal na Espiritu, na siyang personipikasyon ng kabutihan at kabanalan, na nagmula sa kapwa Ama at Anak.

Ang maalamat na Tagapagtatag ng Simbahang Katoliko ay isang taong Judio na nagngangalang Jesucristo na naninirahan sa Jerusalem at nangangaral sa isang maliit na grupo ng mga tagasunod. Naniniwala ang mga Katoliko na siya ang "mesiyas, " ang aspeto ng anak ng Trinidad, na ipinadala sa Daigdig at ipinanganak upang tubusin ang mga nagkakasala laban sa totoong relihiyon. Sinasabing si Cristo ay nagkaroon ng isang katawan ng tao at isang kaluluwa ng tao, magkapareho sa ibang mga tao maliban na wala siyang kasalanan. Ang mahahalagang pangyayaring relihiyoso na sinasabing naganap sa buhay ni Cristo ay isang panganganak na birhen, mga himala na isinagawa niya sa kanyang buhay, pagkamartir sa pamamagitan ng paglansang sa krus, pagkabuhay muli mula sa mga patay, at pag-akyat sa langit.

Makabuluhang Mga Kasaysayan sa Kasaysayan

Wala sa alinman sa mga indibidwal na pinangalanan sa relihiyong Katoliko bilang makabuluhan o nababanal na mga pigura ang may kapangyarihan ng paglikha, at dahil dito, hindi sila dapat sambahin, ngunit maaari silang apila para sa pamamagitan ng mga panalangin.

Si Maria ang pangalan ng tao na naging ina ni Jesucristo, isang residente ng Bethlehem at Nazaret. Sinabihan siya ng isang arkanghel na manganganak siya kay Cristo bilang isang birhen, at mananatili siyang birhen pagkatapos ng kapanganakan. Sa kanyang pagkamatay, ang kanyang katawan ay dumaan sa proseso na kilala bilang "ang pag-aakala, " na naging Reyna ng Langit.

Ang mga Apostol ay ang orihinal na 12 mga alagad ni Cristo: pinangunahan ni Peter, isang taga-Galilea na mangingisda na maaaring isang tagasunod ni Juan Bautista. Ang iba naman ay sina Andrew, James the Greater, John, Philip, Bartholomew, Matthew, Thomas, James the Lesser, Jude, Simon, at Judas. Matapos magpakamatay si Judas, napalitan siya ni Matthias.

Ang mga banal ay mga taong nabuhay ng isang natatanging banal na buhay, kabilang ang maraming mga martir mula ika-2 at ika-3 siglo CE, at pagkatapos, ay sinasabing manirahan nang walang hanggan sa Diyos sa langit.

Ang Papa ay ang kataas-taasang pastor para sa simbahang Katoliko. Ang unang papa ay si apostol Pedro, na sinundan ni Clement ng Roma noong mga taong 96.

Nakasulat na mga Rekord at Awtoridad

Ang pangunahing dokumentong pang-relihiyon ng relihiyong Katoliko ay ang Judeo-Christian Bible, na pinaniniwalaan ng mga Katoliko na inspiradong salita ng Diyos. Kasama sa teksto ang Lumang Tipan ng relihiyong Hebreo kasama ang mga kanonikal na libro ng Bagong Tipan habang naitatag ito noong ika-4 na siglo CE. Ang mga bahagi ng Bibliya ay babasahin bilang literal na katotohanan; ang iba pang mga bahagi ay itinuturing na makataong pagpapahayag ng pananampalataya at ang mga pinuno ng simbahan ay tumutukoy kung aling mga bahagi ang.

Ang canonical na batas para sa mga Katoliko ay lumitaw mula sa Hudaismo noong ika-3 siglo CE ngunit hindi naging unibersal para sa simbahan hanggang sa ika-20 siglo. Tatlong pangunahing gawa na nagtatatag ng kanon ay kasama ang Didache ("Pagtuturo"), isang dokumento ng Syrian sa Griyego na nakasulat sa pagitan ng 90 100 CE; ang Tradisyong Apostoliko, isang manuskritong Greek na nakasulat sa alinman sa Roma o Egypt noong unang bahagi ng ika-3 siglo, at ang Didaskalia Apostolorum ("Ang Pagtuturo ng mga Apostol"), mula sa hilagang Syria at isinulat noong unang bahagi ng ika-3 siglo.

Mga Utos ng Simbahan

Mayroong ilang mga uri ng mga utos rules na tumutukoy sa etikal na pag-uugali na kasama sa dogma Katoliko. Ang dalawang pangunahing utos ng relihiyon na Katoliko ay ang mga mananampalataya ay dapat mahalin ang Diyos at sundin ang kanyang mga utos. Ang Sampung Utos ay ang mga batas na Judio na naitala sa mga aklat ng Exodo at Deuteronomio ng Lumang Tipan:

 1. Ako ang Panginoon mong Diyos, na naglabas sa iyo mula sa lupain ng Egypt, mula sa bahay ng pagkaalipin. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga diyos sa harap ko.
 2. Huwag kang gagawa sa iyo ng isang larawang inanyuan.
 3. Huwag mong banggitin nang walang kabuluhan ang pangalan ng Panginoon mong Diyos.
 4. Alalahanin ang araw ng Sabbath, upang mapanatili itong banal.
 5. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina.
 6. Wag kang pumatay.
 7. Huwag kang mangangalunya.
 8. Huwag kang magnakaw.
 9. Huwag kang magpapatotoo laban sa iyong kapuwa.
 10. Huwag kang mangagusto sa mga gamit ng iyong kapuwa.

Bilang karagdagan, mayroong anim na punong utos ng simbahang Katoliko. Ang isang Katoliko na sumusunod sa mga batas ng simbahan ay dapat:

 1. Dumalo sa Misa sa lahat ng Linggo at Banal na Araw ng Obligasyon.
 2. Mabilis at umiwas sa mga itinakdang araw.
 3. Aminin ang mga kasalanan isang beses sa isang taon.
 4. Tumanggap ng Banal na Komunyon sa Pasko ng Pagkabuhay.
 5. Mag-ambag sa suporta ng simbahan.
 6. Sundin ang mga batas ng simbahan tungkol sa kasal.

Mga Sakramento

Ang pitong sakramento ay mga paraan kung saan nakikipag-ugnay o nagdadala ng biyaya mula sa Diyos sa mga ordinaryong tao ang mga obispo o pari. Ito ang mga ritwal ng binyag; kumpirmasyon; unang Eukaristiya; pagsisisi o pagkakasundo; pagpapahid ng may sakit; mga banal na utos para sa mga inorden na ministro (mga obispo, pari, at mga deakono); at kasal.

Ang pagdarasal ay isang mahalagang aspeto ng Catholic life at mayroong limang uri ng panalangin na isinagawa ng mga Katoliko: basbas, petisyon, pamamagitan, pagpapasalamat, at pagpuri. Ang mga pagdarasal ay maaaring idirekta sa Diyos o sa mga banal, alinman sa indibidwal o bilang isang litaw.

Ang pangunahing pamagat ng relihiyon ng Katoliko ay ang 1) Ang Diyos ay unibersal at minamahal ng lahat; 2) Dumating si Jesucristo upang iligtas ang lahat ng mga tao; 3) hindi pormal na kabilang sa simbahang Katoliko ay pansamantalang makasalanan, at 4) walang sinumang makasalanan ang gumawa nito sa langit.

Kwento ng Paglikha

Sinasabi ng kwento ng paglikha ng Katoliko na nilikha ng Diyos ang uniberso na walang bisa, una na nagsisimula sa mga anghel. Ang isa sa mga anghel (Satanas o Lucifer) ay nagrebelde at kumuha ng isang legion ng mga anghel kasama niya (tinawag na mga Demonyo) at nabuo ang underworld (Impiyerno). Ang langit kung saan naninirahan ang kabutihan; Ang Impiyerno ay kung saan nakatira ang kasamaan, at ang Earth ay kung saan ang kasamaan at mabuti ay nasa labanan.

Ang mundo ay nilikha sa pitong araw. Sa unang araw, nilikha ng Diyos ang mga langit, lupa, at ilaw; ang eroplano sa pangalawa; ang damo, damo, at mga puno ng prutas sa ikatlo; ang araw, buwan, at mga bituin sa ikaapat, ang mga nilalang ng hangin at dagat sa ikalima, at ang mga nilalang ng lupa (kasama ang unang tao) sa ikaanim na araw. Sa ikapitong araw, nagpahinga ang Diyos.

Ang kabilang buhay

Naniniwala ang mga Katoliko na kapag namatay ang isang tao, nabubuhay ang kaluluwa. Ang bawat kaluluwa ay nahaharap sa isang "partikular na paghuhusga, " ibig sabihin, natutukoy ng Diyos kung siya ay nabuhay ng isang mabuting buhay at kung saan siya dapat gumugol ng kawalang-hanggan. Kung ang isang tao ay natutunan na perpektong mahalin ang Diyos, ang kanyang kaluluwa ay diretso sa langit upang magtamasa ng walang katapusang kaligayahan. Kung ang isang tao ay umiibig sa Diyos na hindi sakdal, ang kanyang kaluluwa ay pupunta sa Purgatoryo, kung saan siya ay lilinisin bago (kalaunan) papunta sa langit. Kung tinanggihan ng isang tao ang pag-ibig ng Diyos o gumawa ng isang mortal na kasalanan at namatay bago magsisi, siya ay nahatulan sa walang hanggan na pagdurusa ng impiyerno.

Ang ilang mga doktrina ay nagsasabi na mayroong isang ika-apat na estado na tinatawag na "limbo" kung saan nakatira ang isang kaluluwa na hindi nabautismuhan ngunit hindi nakagawa ng anumang personal na kasalanan.

End Times

Naniniwala ang simbahang Katoliko na si Kristo ay babalik sa mundo upang i-save ito muli, na inihayag sa pamamagitan ng mga palatandaan tulad ng gutom, salot, natural na sakuna, maling mga propeta, digmaan, ang nabagong pag-uusig ng simbahan, at pagkalipas ng pananampalataya. Ang mundo ay magtatapos sa isang pag-aalsa ni Satanas at ng kanyang mga demonyo ("Ang Dakilang Pagtalikod"), isang oras ng matinding kalungkutan ("Ang Dakilang Kapighatian"), at ang hitsura ng isang Anti-Cristo, na linlangin ang mga tao sa paniniwala na siya ay isang tao ng kapayapaan at katarungan.

Kapag bumalik si Kristo, ang mga katawan ng mga patay ay mabubuhay at muling magkakasama sa kanilang mga kaluluwa, at si Cristo ay gagawa ng pangwakas na paghatol sa kanila. Si Satanas at ang kanyang mga Demonyo at makasalanang mga tao ay itatapon sa Impiyerno; ang mga taong kabilang sa Langit ay pupunta roon.

Mga Pista at Banal na Araw

Mula sa pinakaunang mga araw ng Simbahan, ang Pasko ng Pagkabuhay ay itinuturing na sentral na kapistahan ng mga Kristiyano. Ang petsa ng Pasko ng Pagkabuhay ay kinakalkula batay sa mga yugto ng buwan at equinox ng tagsibol. Bagaman walang mga espesyal na ritwal maliban sa pagpunta sa simbahan na ginanap sa Mahal na Araw sa kanluran, ang mga miyembro ng Eastern Orthodox Church ay madalas na magbigkas ng Homily ni San Juan Chrysostom. Bago ang araw ng Pasko ng Pagkabuhay ay isang 40-araw na panahon na kilala bilang Kwaresma, na mayroong maraming mahahalagang araw at ritwal.

Ang susunod na kahalagahan ay ang mga kapistahan sa Pasko, kasama na ang Advent, ang 40 araw bago ang ipinagdiriwang na petsa para sa kapanganakan ni Hesukristo, pati na rin ang mga kaganapan pagkatapos.

Pagdating ng 50 araw pagkatapos ng Pasko ng Pagkabuhay at 10 araw pagkatapos ng Pag-akyat, ang Pentekostes ay minarkahan ang paglusong ng Banal na Espiritu sa mga apostol. Sa kadahilanang iyon, madalas itong tinatawag na "kaarawan ng Simbahan."

Kasaysayan ng Pagtatag ng Simbahang Katoliko

Ang simbahang Katoliko ayon sa kaugalian ay sinasabing itinatag noong Pentekostes, ang ika-50 araw pagkatapos umakyat ang langit ng tagapagtatag nitong si Jesucristo. Sa araw na iyon, ipinangaral ni apostol Pedro si Pedro sa "karamihan, " ang mga tao na nagtipon sa Roma kasama na ang mga Parthians, Medes, Elamites, at mga residente ng Mesopotamia, Judea at Cappadocia, Pontus at Asia, Phrygia at Pamphylia, Egypt at mga bahagi ng Libya na kabilang sa Cyrenes. Bininyagan ni Pedro ang 3, 000 mga bagong Kristiyano at pinauwi sila sa kanilang mga bansa sa tahanan upang ikalat ang salita.

Ang panahon mula sa Pentekostes hanggang sa pagkamatay ng huling Apostol ay kilala bilang Apostolikong Era, at sa oras na iyon na ang simbahan ay napunta sa ilalim ng lupa dahil sa pag-uusig sa Roma. Ang unang Kristiyanong martir ay si Esteban sa Jerusalem noong mga 35 CE, tungkol sa parehong oras na si Paul ng Tarsus, na magiging isang mahalagang pinuno sa unang iglesya, ay napagbago sa Kristiyanismo habang nasa daan patungong Damasco. Ang mga pinuno ng unang bahagi ng simbahan ay nagtagpo sa Konseho ng mga Apostol at mga Elder noong 49, upang talakayin kung paano baguhin ang mga patakaran upang payagan ang mga bagong convert, kahit hindi sila mga Hudyo, tulad ng pag-angat ng mga patakaran sa pag-diet at pagtutuli. Sinimulan ni Pablo ang kanyang gawaing misyonero sa Cyprus at Turkey, at siya at si Peter ay pinatay sa Roma.

Nakita ng ika-2 at ika-3 siglo ang patuloy na pag-uusig sa mga Kristiyano ng mga Romano, na umusig din sa iba pang mga sekta kabilang ang mga relihiyosong pangkat ng Hudyo at Manichean. Ang kabayanihan perpekto ng pagkamartir ay naranasan ng mga kalalakihan at kababaihan, bata at matanda, alipin at sundalo, asawa at papa. Hindi lahat ng mga emperador ng Roma ay pantay na brutal, at sa mga siglo pagkatapos ng Kristiyanismo ay naging relihiyon ng estado, nagsagawa rin sila ng pag-uusig sa iba pang mga di-Kristiyanong grupo.

Pagtatatag ng mga Institusyon

Ang unang Papa ay si Peter, kahit na ang mga pinuno ng simbahan ay hindi tinawag na "papa" hanggang sa ika-anim na siglo Si Opeter ay opisyal na Obispo ng Roma. Mayroong ilang katibayan na pagkamatay ni Peter, isang pangkat ng mga obispo ang namamahala sa simbahan sa Roma, ngunit ang pangalawang opisyal na Papa ay si Clemento sa 96. Ang ideya ng isang monarkikong Papa ay binuo sa silangang bahagi ng simbahan at kumalat sa Roma ng ikalawang siglo. Sa loob ng 100 taon, ang kontrol ng Obispo sa Roma ay nagsasama ng mga rehiyon sa labas ng lungsod at Italya, sa pamamagitan ng direktang interbensyon ni Pope Stephen I.

Sinira ni Stephen ang simbahan sa mga panrehiyong presinto na tinawag na mga dioceses at nagtayo ng isang three-tiered episcopate: ang mga obispo ng mga diyosesis, mga obispo ng mas malalaking bayan, at ang mga obispo ng tatlong pangunahing nakikita: ang Roma, Alexandria. at Antioquia. Nang maglaon, naging pangunahing nakikita rin sina Constantinople at Jerusalem.

Mga Patakaran at Pagbabago

Ang pinakamahalagang pagbabago sa simbahan ay dumating pagkatapos ng pagbabalik ni Emperor Constantine, na ginawa ang Kristiyanismo na relihiyon ng estado noong 324 CE, na inilabas sa ilalim ng lupa ang mga Kristiyano. Ang Imperyong Romano ay kalaunan ay pinutol ng mga mananakop ng barbarian, mga mananakop na nagbalik-loob sa Kristiyanismo. Ang ebanghelisasyon at pagbabagong loob ng sentral at hilagang Europa ay kumalat sa Kristiyanismo sa mga rehiyon na iyon.

Simula sa unang bahagi ng ika-7 siglo, ang silangang simbahan ay pinagbantaan ng pagtaas ng Islam, bagaman hindi kinuha ng mga puwersa ng Muslim ang Constantinople hanggang sa 1453. Ang mga Kristiyano sa ilalim ng emperyo ng Islam ay isang pinahintulutang minorya; kalaunan, isang schism sa pagitan ng silangang at kanlurang simbahan ang humantong sa paghihiwalay ng silangang (na tinawag na Orthodox) at mga kanluran (Katoliko o Romano Katoliko) na mga simbahan.

Ang pangwakas na mahusay na schism na nakakaapekto sa simbahang Katoliko ay noong 1571, nang pinangunahan ni Martin Luther ang Repormasyon, hinati ang simbahan at humantong sa paglitaw ng Protestantismo.

Pagkakaiba sa pagitan ng Relasyong Katoliko at Protestante

Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga relihiyon ng Katoliko at Protestante ay isang resulta ng ika-6 na siglo na Protestant Reform ng simbahan na pinamunuan ni Martin Luther. Ang mga pangunahing pagbabago na itinulak ni Luther ay kasama ang pagbawas sa bilang ng mga banal at makabuluhang mga pigura na dapat ipagdasal, pag-publish ng Bibliya sa Aleman (na ibinigay sa Latin o Griyego, naa-access lamang ito sa mga awtoridad na may edukasyon), at pag-aasawa ng mga pari. Ipinagpalit si Luther para sa kanyang mga paniniwala.

Pinagmulan

 • Bokenkotter, Thomas. "Isang Maikling Kasaysayan ng Simbahang Katoliko (Binago at Napalawak)." New York: Crown Publishing Group, 2007. I-print.
 • "Ilan ang mga Romano Katoliko sa mundo?" Balita ng BBC. London, British Broadcasting Company 14 Marso 2013.
 • Tanner, Norman. "Bagong Maikling Kasaysayan ng Simbahang Katoliko." London: Burns and Oates, 2011. I-print.
Jainism Glossary: ​​Mga Kahulugan, Paniniwala, Kasanayan

Jainism Glossary: ​​Mga Kahulugan, Paniniwala, Kasanayan

Mga Deities ng Norse

Mga Deities ng Norse

Nangungunang Mga Ideya ng Regalo sa Diwali

Nangungunang Mga Ideya ng Regalo sa Diwali