https://religiousopinions.com
Slider Image

Abraham at Isaac - Ang Pinakamagandang Pagsubok ng Pananampalataya

Ang sakripisyo ni Isaac ay naglagay kay Abraham sa kanyang pinaka-matinding pagsubok, isang pagsubok na kanyang napasa ganap dahil sa kanyang buong pananampalataya sa Diyos.

Sinabi ng Diyos kay Abraham, "Dalhin mo ang iyong anak, ang iyong nag-iisang anak na si Isaac, na mahal mo, at pumunta sa rehiyon ng Moriah. Isakripisyo mo siya doon bilang isang handog na susunugin sa isa sa mga bundok na sasabihin ko sa iyo." (Genesis 22: 2, NIV)

Dinala ni Abraham si Isaac, dalawang lingkod, at isang asno at nagtungo sa 50 milyang paglalakbay. Pagdating nila, inutusan ni Abraham ang mga lingkod na maghintay kasama ang asno habang siya at si Isaac ay umakyat sa bundok. Sinabi niya sa mga kalalakihan, "Kami ay sasamba at pagkatapos ay babalik kami sa iyo." (Genesis 22: 5b, NIV)

Ang Ultimate Test

Itinanong ni Isaac sa kanyang ama kung saan ang kordero para sa hain, at sumagot si Abraham na bibigyan ng Panginoon ang kordero. Nalulungkot at nalito, pinagapos ni Abraham si Isaac ng mga lubid at inilagay siya sa ibabaw ng bato na bato.

Tulad ng itinaas ni Abraham ang kutsilyo upang patayin ang kanyang anak, ang anghel ng Panginoon ay tumawag kay Abraham upang ihinto at hindi saktan ang bata. Sinabi ng anghel na alam niya na si Abraham ay natakot sa Panginoon sapagkat hindi niya napigil ang kanyang nag-iisang anak.

Nang tumingala si Abraham, nakakita siya ng isang tupa na nahuli sa isang palawit sa pamamagitan ng mga sungay nito. Sinakripisyo niya ang hayop, na ibinigay ng Diyos, sa halip na kanyang anak.

Pagkatapos ang anghel ng Panginoon ay tumawag kay Abraham at nagsabi:

"Sumusumpa ako sa aking sarili, sabi ng Panginoon, na dahil sa ginawa mo ito at hindi mo napigilan ang iyong anak, ang iyong nag-iisang anak na lalaki, tiyak na pagpapalain kita at gagawin ang iyong mga inapo na bilang ng mga bituin sa kalangitan at bilang ng buhangin sa Ang baybayin ay aariin ng iyong mga inapo ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway, at sa pamamagitan ng iyong supling ang lahat ng mga bansa sa mundo ay mapalad, dahil sinunod mo ako. " (Genesis 22: 16-18, NIV)

Mga Punto ng Interes mula sa Kuwento nina Abraham at Isaac

Nauna nang ipinangako ng Diyos kay Abraham na gagawa siya ng isang mahusay na bansa sa pamamagitan ni Isaac, na nagpilit kay Abraham na alinman na magtiwala sa Diyos sa pinakamahalaga sa kanya o huwag magtiwala sa Diyos. Pinili ni Abraham na magtiwala at sumunod.

Sinabi ni Abraham sa kanyang mga lingkod na "kami" ay babalik sa iyo, na nangangahulugang siya at si Isaac. Naniniwala si Abraham na ang Diyos ay magkakaloob ng kapalit na sakripisyo o bubuhayin si Isaac mula sa mga patay.

Ang pangyayaring ito ay nagpapakita ng pag-aalay ng Diyos ng kanyang nag-iisang anak na si Jesucristo, sa krus sa Kalbaryo, para sa kasalanan ng mundo. Kinakailangan ng malaking pag-ibig ng Diyos sa kanyang sarili kung ano ang hindi niya hinihiling kay Abraham.

Ang Mount Moriah, kung saan naganap ang kaganapang ito, nangangahulugang "Magbibigay ang Diyos." Kalaunan ay itinayo ni Haring Solomon ang unang Templo doon. Ngayon, ang dambana ng muslim na The Dome of the Rock, sa Jerusalem, ay nakatayo sa site ng sakripisyo ni Isaac.

Ang may-akda ng aklat ng Hebreo ay nagbanggit kay Abraham sa kanyang "Faith Hall of Fame, " at sinabi ni James na ang pagsunod ni Abraham ay iginawad sa kanya bilang katuwiran.

Isang Tanong para sa Pagninilay

Ang pagsakripisyo ng sariling anak ay ang panghuli pagsubok ng pananampalataya. Tuwing pinapayagan ng Diyos na subukan ang ating pananampalataya, mapagkakatiwalaan natin na ito ay para sa isang mabuting layunin. Ang mga pagsubok at pagsubok ay nagpapakita ng ating pagsunod sa Diyos at pagiging tunay ng ating pananampalataya at tiwala sa kanya. Ang mga pagsubok ay gumagawa din ng pagiging matatag, isang lakas ng pagkatao, at magbigay ng kasangkapan sa atin upang maiiwasan ang mga bagyo ng buhay dahil pinipilit nila tayo na mas malapit sa Panginoon.

Ano ang kailangan kong isakripisyo sa aking sariling buhay upang mas masunod ang Diyos?

Ano ang Kahulugan ng Apocalypse sa Bibliya?

Ano ang Kahulugan ng Apocalypse sa Bibliya?

Nangungunang Mga Aktibidad sa Grupo ng Kabataan para sa mga Christian Teen Girls

Nangungunang Mga Aktibidad sa Grupo ng Kabataan para sa mga Christian Teen Girls

Paramitas: Ang Sampung Pagiging perpekto ng Budismo Mahayana

Paramitas: Ang Sampung Pagiging perpekto ng Budismo Mahayana