https://religiousopinions.com
Slider Image

Ano ang Sinasabi ng Bibliya Tungkol sa Gluttony?

Ang gluttony ay ang kasalanan ng labis na labis na labis at labis na kasakiman para sa pagkain. Sa Bibliya, ang gluttony ay malapit na nauugnay sa mga kasalanan ng pagkalasing, idolatriya, pagkaluwang, paghihimagsik, pagsuway, katamaran, at pagkawalang-saysay (Deuteronomio 21:20). Kinokondena ng Bibliya ang gluttony bilang isang kasalanan at inilalagay ito nang bahagya sa ang pagnanasa ng laman ng kampo (1 Juan 2: 15 17) .

Susing Talata ng Bibliya

"Hindi mo ba nalalaman na ang iyong mga katawan ay mga templo ng Banal na Espiritu, na nasa iyo, na iyong tinanggap mula sa Diyos? Hindi ka sariling; binili ka sa isang presyo. Kaya't parangalan ang Diyos sa iyong mga katawan." (1 Mga Taga-Corinto 6: 19 20, NIV)

Kahulugan ng Bibliya ng Gluttony

Ang isang kahulugan ng bibliya tungkol sa gluttony ay ang nakagawian na pagbibigay sa isang sakim na gana sa pamamagitan ng sobrang pag-inom sa pagkain at pag-inom. Ang gluttony ay nagsasama ng labis na pagnanais para sa kasiyahan na ibinibigay ng pagkain at inumin sa isang tao.

Binigyan tayo ng Diyos ng pagkain, inumin, at iba pang mga nakalulugod na bagay na masisiyahan (Genesis 1:29; Eclesiastes 9: 7; 1 Timoteo 4: 4-5), ngunit ang Bibliya ay humihiling ng pag-moderate sa lahat ng bagay. Ang hindi mapigilan na pag-iingat sa sarili sa anumang lugar ay hahantong sa mas malalim na pagkabulok sa kasalanan sapagkat ito ay kumakatawan sa isang pagtanggi sa makadiyos na pagpipigil sa sarili at pagsuway sa kalooban ng Diyos.

Sinasabi ng Kawikaan 25:28, Ang isang tao na walang pagpipigil sa sarili ay tulad ng isang lungsod na may sirang pader. (NLT). Ang talatang ito ay nagpapahiwatig na ang isang tao na hindi naglalagay ng pagpipigil sa kanyang mga hilig at pagnanasa ay nagtatapos nang walang pagtatanggol kapag dumating ang mga tukso. Ang pagkakaroon ng pagkawala ng pagpipigil sa sarili, nasa panganib siya na madala sa karagdagang kasalanan at pagkawasak.

Ang gluttony sa Bibliya ay isang anyo ng idolatriya. Kapag ang pagnanais ng pagkain at inumin ay nagiging napakahalaga sa amin, it sa tanda na ito ay naging idolo sa ating buhay. Ang anumang anyo ng idolatriya ay isang malubhang pagkakasala sa Diyos:

Maaari kang makatitiyak na walang imoral, marumi, o taong sakim ang magmamana ng Kaharian ni Cristo at ng Diyos. Para sa isang taong sakim ay isang idolo, sumasamba sa mga bagay ng sanlibutang ito. (Mga Taga-Efeso 5: 5, NLT).

Ayon sa teolohiya ng Roman Catholic, ang gluttony ay isa sa pitong nakamamatay na kasalanan, na nangangahulugang isang kasalanan na humahantong sa pagkakasala. Ngunit ang paniniwalang ito ay batay sa tradisyon ng Simbahan simula pa noong panahon ng medyebal at hindi sinusuportahan ng Banal na Kasulatan.

Gayunpaman, binabanggit ng Bibliya ang maraming mapanirang bunga ng gluttony (Kawikaan 23: 20-21; 28: 7). Marahil ang pinaka nakapipinsalang aspeto ng labis na labis na labis na pagkain sa pagkain ay kung paano ito nakakapinsala sa ating kalusugan. Tinawag tayo ng Bibliya na alagaan ang ating mga katawan at parangalan ang Diyos kasama nila (1 Corinto 6: 19 20).

Si Jesus kritiko ang espirituwal na bulag, mapagkunwaring mga Pariseo na pinaratangan siya ng gluttony dahil kasama niya ang mga makasalanan:

Ang Anak ng Tao ay dumating na kumakain at umiinom, at sabi nila, Tumingin siya! Isang glutton at isang palahubog, kaibigan ng mga maniningil ng buwis at makasalanan! Ngunit ang karunungan ay nabibigyang katwiran ng kanyang mga gawa. (Mateo 11:19, ESV).

Nabuhay si Jesus tulad ng average na tao sa kanyang panahon. Kumakain siya at uminom ng normal at hindi isang ascetic tulad ni Juan Bautista. Sa kadahilanang ito, inakusahan siyang kumain at umiinom nang labis. Ngunit ang sinumang matapat na sumunod sa pag-uugali ng Lord ay makikita ang kanyang katuwiran.

Ang Bibliya ay lubos na positibo tungkol sa pagkain. Sa Lumang Tipan, maraming mga pista ang itinatag ng Diyos. Inihalintulad ng Panginoon ang pagtatapos ng kasaysayan sa isang mahusay na kapistahan ang hapunan ng kasal ng Kordero. Hindi problema ang pagkain pagdating sa gluttony. Sa halip, kapag pinapayagan natin ang pagnanasa ng pagkain na maging ating panginoon, kung gayon tayo ay naging mga alipin sa kasalanan:

Huwag hayaang kontrolin ng kasalanan ang paraan ng pamumuhay mo; huwag sumuko sa makasalanang pagnanasa. Huwag hayaan ang anumang bahagi ng iyong katawan na maging isang instrumento ng kasamaan upang maglingkod sa kasalanan. Sa halip, ibigay ang iyong sarili sa Diyos, dahil namatay ka, ngunit mayroon kang bagong buhay. Kaya gamitin ang iyong buong katawan bilang isang instrumento upang gawin kung ano ang tama para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang kasalanan ay hindi na iyong panginoon, sapagkat hindi ka na nakatira sa ilalim ng mga kinakailangan ng batas. Sa halip, nabubuhay ka sa ilalim ng kalayaan ng Diyos . (Roma 6: 12 14, NLT)

Itinuturo ng Bibliya na ang mga naniniwala ay dapat magkaroon lamang ng isang panginoon, ang Panginoong Jesucristo, at sambahin siya lamang. Maingat na susuriin ng isang matalinong Kristiyano ang kanyang sariling puso at pag-uugali upang malaman kung mayroon siyang hindi masamang hangarin para sa pagkain.

Kasabay nito, ang isang mananampalataya ay hindi dapat hatulan ang iba tungkol sa kanilang saloobin sa pagkain (Roma 14). Ang bigat o pisikal na anyo ay maaaring walang kinalaman sa kasalanan ng gluttony. Hindi lahat ng mga fat na tao ay glutton, at hindi lahat ng mga gluton ay taba. Ang ating responsibilidad bilang mga naniniwala ay suriin ang ating sariling buhay at gawin ang aming makakaya upang parangalan at paglingkuran ang Diyos nang matapat sa ating mga katawan.

Mga Bersyon ng Bibliya Tungkol sa Gluttony

Deuteronomio 21:20 (TAB )
Sasabihin nila sa mga matatanda, Ang anak nating ito ay matigas at mapaghimagsik. Hindi niya tayo susundin. Siya ay isang glutton at isang palahubog.

Job 15:27 (NLT)
Ang mga masasamang tao ay mabibigat at maunlad; ang kanilang mga waists umbok ng taba.

Mga Kawikaan 23: 20 21 (ESV)
Huwag maging kabilang sa mga palahalasing o kabilang sa mga malalakas na kumakain ng karne, sapagkat ang palahalasing at ang glutton ay darating sa kahirapan, at ang pagdulog ay magbabalot sa kanila ng basahan.

Mga Kawikaan 25:16 (NLT)
Gusto mo ba ng honey? Huwag kumain ng masyadong maraming, o ito ay magpapasakit sa iyo!

Mga Kawikaan 28: 7 (TAB)
Ang isang nakikilalang anak na lalaki ay nagtuturo ng tagubilin, ngunit ang kasama ng mga gluton ay nakakahiya sa kanyang ama.

Mga Kawikaan 23: 1 2 (NIV)
Kung nakaupo ka upang kumain kasama ang isang pinuno, tandaan nang mabuti ang nasa unahan mo, at maglagay ng kutsilyo sa iyong lalamunan kung bibigyan ka ng gluttony.

Eclesiastes 6: 7 (ESV)
Ang lahat ng pagod ng tao ay para sa kanyang bibig, subalit ang kanyang gana ay hindi nasiyahan.

Ezekiel 16:49 (TAB)
Ngayon ang kasalanan ng iyong kapatid na si Sodoma: Siya at ang kanyang mga anak na babae ay mapagmataas, overfed at walang pakialam; hindi nila tinulungan ang mahihirap at nangangailangan.

Zacarias 7: 4 6 (NLT)
Ipinadala sa akin ng Panginoong Langit ng Ang mga hukbo ng mensahe na ito bilang tugon: Sabi sa lahat ng iyong bayan at iyong mga pari, During ang pitumpung taon na pagkatapon, kapag nag-ayuno ka at nagdadalamhati sa tag-araw at sa unang bahagi ng taglagas, talagang para sa akin na nag-aayuno ka? At kahit ngayon sa iyong mga banal na kapistahan, aren t kumain ka at umiinom para lamang mapalugod ang iyong sarili?

Marcos 7: 21 23 (CSB)
Sapagkat mula sa loob, sa labas ng mga puso ng mga tao, may mga masasamang kaisipan, sekswal na imoralidad, pagnanakaw, pagpatay, pag-aalsa, kasakiman, masasamang kilos, panlilinlang, pagkagusto sa sarili, inggit, paninirang-puri, pagmamalaki, at kamangmangan. Ang lahat ng mga masasamang bagay na ito ay nagmula sa loob at marumi ang isang tao.

Roma 13:14 (TAB)
Sa halip, magbihis kayo sa Panginoong Jesucristo, at huwag mag-isip tungkol sa kung paano mapagbigyan ang mga hangarin ng laman.

Filipos 3: 18 19 (NLT)
Sapagkat madalas na sinabi ko sa iyo dati, at sinasabi ko muli na may luha sa aking mga mata, na maraming mga na ang pag-uugali ay nagpapakita na sila ay talagang mga kaaway ng krus ni Cristo. Patungo sila sa pagkawasak. Ang kanilang diyos ay kanilang gana, ipinagmamalaki nila ang mga nakakahiyang bagay, at iniisip lamang nila ang tungkol sa buhay na ito dito sa mundo.

Galacia 5: 19 21 (NIV)
Ang mga kilos ng laman ay malinaw: sekswal na imoralidad, karumihan at debauchery; idolatriya at pangkukulam; poot, pagtatalo, paninibugho, umaangkop sa galit, makasariling ambisyon, hindi pagkakaunawaan, paksyon at inggit; kalasingan, orgies, at iba pa. Babalaan ko kayo, tulad ng dati ko, na ang mga nabubuhay tulad nito ay hindi magmana ng kaharian ng Diyos.

Tito 1: 12 13 (NIV)
Ang isa sa mga propeta ng Crete ay nagsabi nito: Ang mga palaging nagsisinungaling, masamang brute, tamad na gluttons. Totoo ang kasabihang ito. Kaya't sawayin mo sila nang husto, upang sila ay maging maayos sa pananampalataya.

Santiago 5: 5 (TAB)
Nabuhay ka sa mundo sa luho at pagpapakasakit sa sarili. Pinataba mo ang iyong sarili sa kaarawan ng pagpatay.

Pinagmulan

  • Gluttony. Diksyunaryo ng Mga Tema sa Bibliya: Ang Madaling Makamit at Komprehensibong Tool para sa Mga Paksa sa Pag-aaral.
  • Glutton. Holman Illustrated Bible Dictionary (p. 656).
  • Gluttony. Ang Westminster Dictionary of Theological Terms (p. 296).
  • Gluttony. Pocket Dictionary of Ethics (p. 47) .
Isang Koleksyon ng Panalangin para sa Imbolc

Isang Koleksyon ng Panalangin para sa Imbolc

Haile Selassie Talambuhay: Emperor ng Etiopia at Rastafari Mesiyas

Haile Selassie Talambuhay: Emperor ng Etiopia at Rastafari Mesiyas

Ano ang Candombl  ?  Mga Paniniwala at Kasaysayan

Ano ang Candombl ? Mga Paniniwala at Kasaysayan