https://religiousopinions.com
Slider Image

Ang Pinakamahusay na Espiritwal na Mga Regalo na Ibigay sa Tagapagligtas

Kung maaari ka lamang magbigay ng isang regalo kay Jesucristo ano ito? Anong uri ng regalong nais Niya? Sinabi ni Jesus, "Ang sinomang sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili, at sumakay ng kanyang krus, at sumunod sa akin" Marcos 8:34.
Nais ng ating Tagapagligtas na lumapit tayo sa Kanya, magsisi, at malinis sa pamamagitan ng Kanyang Pagbabayad-sala upang mabuhay tayo kasama Niya at ating Ama sa Langit para sa walang hanggan. Ang pinakamagandang regalo na maibibigay natin kay Jesucristo ay ang magbago ng isang bahagi ng ating sarili na hindi naaayon sa mga turo ni Kristo. Narito ang aking listahan ng nangungunang 10 mga espirituwal na regalong maibibigay sa ating Tagapagligtas.

01 ng 10

Magkaroon ng isang Mapagpakumbabang Puso

Larawan ni Wathiq Khuzaie / Mga Larawan ng Getty

Naniniwala ako na napakahirap, kung hindi imposible, na ibigay ang ating sarili maliban kung una tayong magkaroon ng isang mapagpakumbabang puso. Kinakailangan ang pagpapakumbaba upang baguhin ang ating sarili, at maliban kung nakikilala natin ang ating sariling kawalang kabuluhan ay magiging napakahirap na magbigay ng isang tunay na regalo ng ating sarili sa ating Tagapagligtas.

Kung nahihirapan ka na sumuko sa isang kasalanan o kahinaan, o kakulangan ng sapat na hangarin o pag-uudyok na tunay na ibigay ang iyong sarili pagkatapos ang pag-on sa Panginoon at humihiling ng pagpapakumbaba ay maaaring maging tamang regalo para sa iyo na ibigay sa oras na ito.

02 ng 10

Pagsisisi ng isang Kasalanan o Kahinaan

Source Source / Image Source / Getty Images

Kapag tayo ay sapat na mapagpakumbaba mas madaling tanggapin na mayroon tayong mga kasalanan at kahinaan na kailangan nating magsisi. Anong kasalanan o kahinaan ang binigyan mo ng katwiran ng napakatagal?

Ano ang lahat ng iyong mga kasalanan ang magiging pinakadakilang regalo na maibibigay mo kay Jesus sa pamamagitan ng pagbibigay nito? Ang pagsisisi ay karaniwang proseso, ngunit maliban kung gagawin natin ang unang hakbang upang magsisi at simulan ang paglalakad sa makipot at makitid na landas (tingnan sa 2 Nephi 31: 14-19) magpapatuloy tayo sa mga bilog sa siklo ng kasalanan at kasamaan. .

03 ng 10

Paglilingkod sa Iba

Silid-aralan ng Mormon Newsroom

Ang maglingkod sa Diyos ay ang paglingkuran ang iba at ang kaloob ng paglilingkod sa iba ay isa sa pinakadakilang espirituwal na mga regalong maibibigay sa ating Tagapagligtas na si Jesucristo. Itinuro niya na:


Dahil sa ginawa mo ito sa isa sa pinakamaliit sa aking mga kapatid, ginawa mo ito sa akin.

Habang inilalabas natin ang oras at pagsisikap na kinakailangan upang mapaglingkuran ang iba ay talagang inilalagay natin ang oras at pagsisikap na ito sa paglilingkod sa ating Panginoon.

04 ng 10

Manalangin Sa May Sincerity

aldomurillo / Mga Larawan ng Getty

Kung bago ka sa panalanging o hindi manalangin nang matagal, marahil ang kaloob ng panalangin ay ang perpektong regalo na ibigay kay Cristo.

Mula sa diksyonaryo ng Bibliya tungkol sa panalangin:

Sa sandaling malaman natin ang totoong kaugnayan kung saan tayo ay nakatayo sa Diyos (ibig sabihin, ang Diyos ang ating Ama, at tayo ay kanyang mga anak), kung gayon ang pagdarasal ay nagiging natural at likas na katangian sa ating bahagi (Mat. 7: 7-11). Marami sa mga tinatawag na mga paghihirap tungkol sa panalangin ay nagmumula sa pagkalimot sa kaugnayang ito

Kung kayo ay nagdarasal nang regular na ang pagpili ay magdasal nang may katapatan at tunay na hangarin ay ang perpektong regalo para sa iyo na ibigay sa Tagapagligtas.

05 ng 10

Pag-aralan ang Mga Banal na Kasulatan Araw-araw

Intellectual Reserve, Inc.

Ang mga banal na kasulatan, bilang salita ng Diyos, ay isa sa mga pinakadakilang paraan na malalaman natin kung ano ang nais nating gawin ng Diyos. Kung bibigyan tayo ng isang regalo sa Tagapagligtas ay hindi Niya nais na basahin natin ang Kanyang mga salita at sundin ang Kanyang mga utos? Kung hindi mo regular na pag-aralan ang salita ng Diyos kung gayon ngayon ang tamang oras upang maibigay ang regalo ng regular na pag-aaral ng banal na kasulatan kay Tagapagligtas na si Jesucristo.
Sa Aklat ni Mormon binabalaan tayo:


Sa aba sa kaniya na tumanggi sa salita ng Diyos!

Tinuruan din tayo na ang salita ng Diyos ay maihahambing sa pagtatanim ng isang binhi sa loob ng ating puso.

06 ng 10

Gumawa ng isang Layunin at Panatilihin Ito

Goydenko Liudmila / E + / Mga imahe ng Getty

Kung nagtrabaho ka at nagtrabaho upang maibigay ang iyong sarili sa Tagapagligtas sa isang tiyak na lugar ngunit nagsikap na makamit ang iyong layunin at pagkatapos ay marahil ang paggawa at pagkamit ng iyong layunin nang isang beses at para sa lahat ay magiging perpektong regalo para sa iyo na nakatuon sa oras na ito.

  • Mahal ka ni Jesucristo, nagdusa Siya para sa iyo, namatay ka para sa iyo, at nais Niyang maging masaya ka. Kung may isang bagay sa iyong buhay na pinipigilan ka na makaranas ng isang buong kabilugan ng kagalakan at ngayon ay ang oras na ibabalik ang iyong buhay sa Panginoon at tanggapin ang Kanyang tulong sa paggawa at pagkamit ng iyong mga hangarin dahil sila rin ang Kanyang mga hangarin.
07 ng 10

Magkaroon ng Pananampalataya Sa Mga Pagsubok

Kalusugan ng Glow / Glow / Getty na imahe

Ang pagkakaroon ng pananampalataya kay Jesucristo sa panahon ng malubhang pagsubok sa buhay ay minsan ay napakahirap para sa atin na magawa. Kung nahihirapan ka sa isang pagsubok ngayon at ang pagpili ng tiwala sa Panginoon ay magiging isang kahanga-hangang espirituwal na kaloob na ibigay sa Tagapagligtas.
Kadalasan ay nangangailangan tayo ng tulong sa pagbibigay kay Cristo ng regalong pananampalataya, lalo na sa ating mga pagsubok, kaya huwag palalampasin ang mga mapagkukunang ito sa pagtagumpayan ng kahirapan kasama na kung paano haharapin ang pagkapagod, magkaroon ng pag-asa, at patibayin ang sarili sa pamamagitan ng pagsusuot ng sandata ng Diyos.

08 ng 10

Maging isang Lifetime Student

Jamie Grill / Mga Larawan ng Getty

Ang patuloy na pagkuha ng kaalaman bilang isang buhay na nag-aaral ay isa sa mga Katangian na tulad ni Cristo na kailangan nating paunlarin sa ating buong buhay at gagawa ng isang mahusay na regalo na maibibigay natin sa ating Tagapagligtas.

Kung titigil tayo sa pag-aaral ay titigil tayo sa pag-unlad, at nang walang pag-unlad ay hindi tayo makakabalik sa buhay kasama ang ating Tagapagligtas at Ama sa Langit. Kung tumigil tayo sa pagkatuto tungkol sa Diyos, sa Kanyang plano, at Kanyang kalooban ngayon ay ang perpektong oras upang magsisi at magsimula muli sa pamamagitan ng pagpili na maging isang mag-aaral sa buhay.
Kung pipiliin mong bigyan si Cristo ng espirituwal na kaloob ng patuloy na pagkakaroon ng kaalaman magsimula sa pamamagitan ng pag-alam kung paano personal na mailapat ang katotohanan at kung paano maghanda para sa personal na paghahayag.

09 ng 10

Kumuha ng Isang Patotoo ng isang Prinsipyo ng Ebanghelyo

Chanwit Pinpart / EyeEm / Mga Larawan ng Getty

  • Ang isa pang mahusay na espirituwal na regalo na maibibigay natin sa Tagapagligtas ay ang pagkakaroon ng patotoo ng isang alituntunin ng ebanghelyo, na nangangahulugang nalalaman natin sa ating sarili na ang isang bagay ay totoo. Upang makakuha ng patotoo ay dapat muna tayong magtiwala sa Panginoon at ilagay ang ating pananalig sa Kanya sa pamamagitan ng paniniwala sa itinuro sa atin at pagkatapos ay kumilos ito. Tulad ng itinuro ni James, "ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay, " (Santiago 2:26), gayon din dapat nating gamitin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagkilos sa pananampalataya kung malalaman natin na may isang bagay na totoo.
10 ng 10

Salamat sa Diyos sa Lahat ng mga Bagay

Andrew Holt / Mga Larawan ng Getty

Ang isa sa pinakamahalagang regalo na naniniwala akong dapat ibigay sa ating Tagapagligtas ay ang ating pasasalamat. Dapat nating pasalamatan ang Diyos sa lahat ng nagawa niya (at patuloy na ginagawa) para sa atin sapagkat lahat tayo, lahat ng mayroon tayo, at lahat ng ating magiging at magkaroon sa hinaharap lahat ay nagmula sa Kanya.
Simulan ang pagbibigay ng regalo ng pasasalamat sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga quote na ito sa pasasalamat.
Ang pagbibigay ng isang espirituwal na regalo sa ating Tagapagligtas ay hindi nangangahulugang kailangan mong maging perpekto sa lahat ng bagay ngunit nangangahulugan ito na gawin ang iyong makakaya. Kapag natitisod ka, piliin ang iyong sarili sa likod, magsisi, at magpatuloy sa pasulong. Mahal tayo ng ating Tagapagligtas at tinatanggap ang anuman at bawat regalong ibinibigay natin, gaano man ito maliit o mapagpakumbaba. Habang binibigyan natin si Cristo ng regalo ng ating sarili ay tayo ang magiging pagpapalain.

Ang mga Mangangalakal: Mga Pinagmulan, Paniniwala, Pag-impluwensya

Ang mga Mangangalakal: Mga Pinagmulan, Paniniwala, Pag-impluwensya

Isang Koleksyon ng Panalangin para sa Imbolc

Isang Koleksyon ng Panalangin para sa Imbolc

Pagsamba sa Shinto: Mga Tradisyon at Kasanayan

Pagsamba sa Shinto: Mga Tradisyon at Kasanayan