https://religiousopinions.com
Slider Image

Ang Diyos ang Amang Walang Hanggan sa Langit

Bilang mga miyembro ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (LDS / Mormon) naniniwala kami sa Diyos at na Siya ang ating Ama sa Langit. Ang aming pinakaunang Artikulo ng Pananampalataya ay nagsasabi, "Naniniwala kami sa Diyos, ang Amang Walang Hanggan ..." (Artikulo ng Pananampalataya 1).

Ngunit ano ang pinaniniwalaan natin tungkol sa Diyos? Bakit Siya ang ating Ama sa Langit? Sino ang Diyos? Suriin ang mga puntos sa ibaba upang maunawaan ang mga pangunahing paniniwala ng Mormon tungkol sa Ama sa Langit.

Ang Diyos ang Aming Langit na Ama

Bago tayo ipinanganak on lupa kami ay nanirahan kasama ang Ama sa Langit bilang mga espiritu. Siya ang ama ng ating mga espiritu at tayo ay kanyang mga anak. Siya rin ang ama ng ating mga katawan.

Ang Diyos ay isang Miyembro ng Diyos

Mayroong tatlong magkahiwalay na nilalang na bumubuo sa Katawang-Diyos: Ang Diyos (ating Ama sa Langit), si Jesucristo, at ang Espiritu Santo. Ang mga miyembro ng Diyos ay Iisa sa layunin, bagaman sila ay magkakaibang mga nilalang.

Ang paniniwalang ito ay sumasalungat sa kung ano ang pinaniniwalaan ng karamihan sa mga Kristiyano tungkol sa Trinidad. Ang paniniwala ng LDS na ito ay nakasalalay sa modernong paghahayag. Ang Ama at Anak ay nagpakita kay Joseph Smith bilang magkahiwalay na mga nilalang.

Ang Diyos ay May Katawang Katawan at Mga Tulang Bato

Ang aming mga katawan ay nilikha sa kanyang imahe. Nangangahulugan ito na ang ating mga katawan ay magmukhang Kanyang. Siya ay may isang perpekto, walang hanggang katawan ng laman at buto. Wala siyang katawan na may dugo. Ang dugo ay naninirahan sa mga mortal na katawan na hindi muling nabuhay.

Matapos mabuhay, ang katawan ni Jesus ay laman at buto din. Ang Banal na Espiritu ay walang katawan. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo na madarama ang impluwensya ng Ama sa Langit. Pinapayagan Siya na maging sa lahat ng dako.

Perpekto ang Diyos at Mahal Namin

Ang Ama sa Langit ay perpekto. Bilang isang perpektong pagkatao, binigyan Niya tayo na maging katulad Niya. Mahal niya ang bawat isa sa atin. Ang pag-aaral na magmahal ng isang perpektong pag-ibig ay isa sa mga responsibilidad ng mortalidad.

Nilikha ng Diyos ang Lahat ng mga Bagay

Nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa mundo sa pamamagitan ni Jesucristo. Nilikha ni Jesus ang lahat sa ilalim ng gabay at pangangasiwa ng Ama sa Langit.

Ang Ama sa Langit ay pinuno ng uniberso at lahat ng mga bagay dito. Mayroon siyang iba pang mga mundo na nilikha Niya. Ang uniberso ng lahat ng Kanyang mga nilikha ay malawak.

Ang Diyos ay Makapangyarihan-sa-lahat, Karaniwan, Karaniwan

 • Ang Ama sa Langit ay makapangyarihan: Ito ay nangangahulugan na Siya ay lahat ng makapangyarihan.
 • Ang Ama sa Langit ay hindi makapangyarihan: Ito ay nangangahulugan na alam Niya ang lahat, past, kasalukuyan at hinaharap.
 • Ang Ama sa Langit ay makapangyarihan sa lahat: Nangangahulugan ito na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang Espiritu, ang Espiritu Santo, maaari Siya maging saanman.

Makikita ang Diyos

Ang Ama sa Langit ay makikita. Sa katunayan, maraming beses na siyang nakikita. Karaniwan, kapag Siya ay nagpakita, ito ay sa Kanyang mga propeta lamang. Sa karamihan ng mga pagkakataon, ang Kanyang tinig ay naririnig:

 • Nagsalita siya kina Adan at Eva sa mundong ito.
 • Ipinakilala niya si Jesucristo: Juan 12: 28-29, 3 Nephi 11: 3-7, Mga Gawa 7: 55-56
 • Nagpakita Siya kasama si Jesus at ipinakilala Siya kay Joseph Smith.
 • Nagpakita siya kina Joseph Smith at Sidney Rigdon.

Ang isang taong walang kasalanan, na malinis ang puso, ay maaaring makita ang Diyos. Upang makita ang Diyos ang isang tao ay dapat na mabago: binago ng Espiritu sa isang estado ng kaluwalhatian.

Iba pang Pangalan Ng Diyos

Maraming mga pangalan ang ginagamit upang tumukoy sa Ama sa Langit. Narito ang ilang:

 • Elohim / Eloheim
 • Lumikha
 • Kataas-taasang Gobernador
 • Kataas-taasang pagiging
 • Ama ng Tao

Alam ko na ang Diyos ang ating Walang-hanggang, Ama sa Langit. Alam kong mahal niya tayo at ipinadala niya ang kanyang anak na si Jesucristo, upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan kung pipiliin nating sundin siya at magsisi. Alam ko na ang mga aspeto sa itaas tungkol sa Diyos ay totoo at ibinabahagi ito sa iyo sa pangalan ni Jesucristo, amen.

Nai-update ni Krista Cook.

Gumawa ng Iyong Sariling Altar Pentakulo

Gumawa ng Iyong Sariling Altar Pentakulo

Mga Paniniwala sa Jainism: Ang Tatlong Mga Alahas

Mga Paniniwala sa Jainism: Ang Tatlong Mga Alahas

Ano ang Orihinal na Wika ng Bibliya?

Ano ang Orihinal na Wika ng Bibliya?