https://religiousopinions.com
Slider Image

Isang Novena patungong Saint Teresa ng Avila

Ang Novena na ito sa Saint Teresa ng Avila, isang birhen at doktor ng Simbahan, ay isinulat ni St Alphonsus Liguori. Kasama ni Saint John ng Krus, binago ni Saint Teresa ang kautusan ng Carmelite. Tulad ni Saint John ng Krus, nakilala siya sa maraming mga gawa ng teolohiya, kasama na ang mysticism. Sa novena na ito, hinihiling namin kay Cristo ang biyaya na tularan ang mga birtud ng Saint Teresa ng Avila. Sa bawat araw, nagdarasal kami para sa ibang regalo.

Panalangin para sa Unang Araw ng Novena

Unang Araw: Sa unang araw, nagpapasalamat kami kay Cristo sa kaloob na pananampalataya, isa sa tatlong mga kagalingan sa teolohiko, at para sa regalo ng debosyon sa Eukaristiya, at hinihiling namin sa Kanya na dagdagan ang mga regalong iyon sa aming mga kaluluwa, tulad ng ginawa niya para sa Saint Teresa.

Sa unang taludtod ng panalangin, ang pariralang "Ang iyong tapat na asawa" ay tumutukoy sa Simbahan, ang Nobya ni Cristo, sa pamamagitan ng kung saan ang ahensya ay nakarating kami sa Eukaristiya, sa parehong pagsamba at Banal na Komunyon.

O pinaka magiliw na Panginoong Jesucristo! Nagpapasalamat kami sa iyo sa mahusay na regalo ng pananampalataya at debosyon sa Banal na Sakramento, na ibinigay mo sa iyong minamahal na Teresa; ipapanalangin namin sa Iyo, sa pamamagitan ng Iyong mga karapat-dapat at ng iyong tapat na asawa, na bigyan kami ng regalo ng isang buhay na pananampalataya, at isang masidhing debosyon tungo sa pinaka Banal na Sakramento ng dambana; kung saan Ikaw, O walang hanggan Kamahalan! Pinagpilitan Mo ang Iyong Sarili na manatili sa amin kahit sa wakas ng mundo, at kung saan buong-pusong ibinigay mo ang Iyong buong Sarili sa amin.
Aming Ama, Hail Mary, Luwalhati
V. St. Teresa, ipanalangin mo kami.
R. At maaari tayong maging karapat-dapat sa mga pangako ni Jesucristo.
Magdasal tayo.
Maawaing pakinggan mo kami, O Diyos ng aming kaligtasan! na habang tayo ay nagagalak sa paggunita ng mapagpalang birhen na si Teresa, sa gayon maaari tayong mapangalagaan ng kanyang makalangit na doktrina, at makukuha mula roon ng masarap na debosyon; sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, ang iyong Anak, na nabubuhay at naghahari kasama mo sa pagkakaisa ng Banal na Espiritu, ang Diyos magpakailanman. Amen.

Panalangin para sa Ikalawang Araw ng Novena

Pangalawang Araw: Sa ikalawang araw, nagpapasalamat kami kay Cristo sa kaloob na pag-asa, ang pangalawa sa tatlong mga teolohikal na birtud, at humingi ng tiwala sa Kanyang kabutihan, na nakita natin sa pamamagitan ng Kanyang sakripisyo sa Krus, kung saan pinatalsik niya ang kanyang Mahalaga Dugo.

O pinaka-maawaing Panginoong Jesucristo! nagpapasalamat kami sa iyo sa dakilang regalo ng pag-asa na ibinigay mo sa iyong minamahal na Teresa; ipapanalangin namin sa Iyo, sa pamamagitan ng Iyong mga karapat-dapat, at ng iyong banal na asawa, upang bigyan kami ng isang malaking pagtitiwala sa Iyong kabutihan, sa kadahilanan ng Iyong Mahal na Dugo, na iyong ibinuhos sa huling pagbagsak para sa aming kaligtasan.
Aming Ama, Hail Mary, Luwalhati
V. St. Teresa, ipanalangin mo kami.
R. At maaari tayong maging karapat-dapat sa mga pangako ni Jesucristo.
Magdasal tayo.
Maawaing pakinggan mo kami, O Diyos ng aming kaligtasan! na habang tayo ay nagagalak sa paggunita ng mapagpalang birhen na si Teresa, sa gayon maaari tayong mapangalagaan ng kanyang makalangit na doktrina, at makukuha mula roon ng masarap na debosyon; sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, ang iyong Anak, na nabubuhay at naghahari kasama mo sa pagkakaisa ng Banal na Espiritu, ang Diyos magpakailanman. Amen.

Panalangin para sa Ikatlong Araw ng Novena

Pangatlong Araw: Sa ikatlong araw, pinasasalamatan namin si Cristo sa regalo ng pag-ibig or charity, ang pangatlo sa tatlong mga teolohikal na birtud, at hilingin sa Kanya na gawing perpekto ang regalo ng pag-ibig sa amin, tulad ng ginawa niya sa Saint Teresa ng Avila.

Sa unang taludtod ng panalangin, ang pariralang "Ang iyong pinakamamahal na asawa" ay tumutukoy sa Simbahan, ang Nobya ni Cristo.

O pinaka mapagmahal na Panginoong Jesucristo! nagpapasalamat kami sa iyo sa dakilang regalo ng pag-ibig na ibinigay mo sa iyong minamahal na Teresa; ipapanalangin namin sa Iyo, sa pamamagitan ng Iyong mga karapat-dapat, at ng iyong pinakamamahal na asawa, upang maibigay sa amin ang dakila, ang pinakahalang regalo ng Iyong perpektong pag-ibig.
Aming Ama, Hail Mary, Luwalhati
V. St. Teresa, ipanalangin mo kami.
R. At maaari tayong maging karapat-dapat sa mga pangako ni Jesucristo.
Magdasal tayo.
Maawaing pakinggan mo kami, O Diyos ng aming kaligtasan! na habang tayo ay nagagalak sa paggunita ng mapagpalang birhen na si Teresa, sa gayon maaari tayong mapangalagaan ng kanyang makalangit na doktrina, at makukuha mula roon ng masarap na debosyon; sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, ang iyong Anak, na nabubuhay at naghahari kasama mo sa pagkakaisa ng Banal na Espiritu, ang Diyos magpakailanman. Amen.

Panalangin para sa Ikaapat na Araw ng Novena

Ika-apat na Araw: Sa ika-apat na araw, hinihiling namin kay Cristo ang hangarin at pagpapasiya na mahalin Siya tulad ng ginawa ni Saint Teresa. Sa unang taludtod ng panalangin, ang pariralang "Ang iyong pinaka mapagbigay na asawa" ay tumutukoy sa Simbahan, ang Nobya ni Cristo.

O pinaka matamis na Panginoong Jesucristo! nagpapasalamat kami sa iyo para sa regalo ng malaking pagnanais at paglutas na ibinigay mo sa iyong minamahal na Teresa, upang mahalin ka ng perpektong; ipinagdarasal namin sa Iyo, sa pamamagitan ng Iyong mga karapat-dapat, at ng sa iyong pinaka mapagbigay na asawa, na bigyan kami ng isang tunay na pagnanasa, at isang tunay na resolusyon na kaluguran sa Iyo ang sukdulan ng aming kapangyarihan.
Aming Ama, Hail Mary, Luwalhati
V. St. Teresa, ipanalangin mo kami.
R. At maaari tayong maging karapat-dapat sa mga pangako ni Jesucristo.
Magdasal tayo.
Maawaing pakinggan mo kami, O Diyos ng aming kaligtasan! na habang tayo ay nagagalak sa paggunita ng mapagpalang birhen na si Teresa, sa gayon maaari tayong mapangalagaan ng kanyang makalangit na doktrina, at makukuha mula roon ng masarap na debosyon; sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, ang iyong Anak, na nabubuhay at naghahari kasama mo sa pagkakaisa ng Banal na Espiritu, ang Diyos magpakailanman. Amen.

Panalangin para sa Ikalimang Araw ng Novena

Ikalimang Araw: Sa ikalimang araw, hinihiling namin kay Cristo ang regalo ng pagpapakumbaba, na ipinagkaloob Niya kay Saint Teresa. Sa unang taludtod ng panalangin, ang pariralang "Ang iyong pinaka mapagpakumbabang asawa" ay tumutukoy sa Simbahan, ang Nobya ni Cristo.

O pinaka mabait na Panginoong Jesucristo! nagpapasalamat kami sa iyo sa dakilang regalo ng pagpapakumbaba na ibinigay mo sa iyong minamahal na Teresa; ipinagdarasal namin sa Iyo, sa pamamagitan ng Iyong mga karapat-dapat, at ng iyong pinakamababang mapagpakumbabang asawa, na bigyan kami ng biyaya ng isang tunay na pagpapakumbaba, na maaari naming makita ang aming kagalakan sa kahihiyan, at mas gusto ang pag-alipusta sa harap ng bawat karangalan.
Aming Ama, Hail Mary, Luwalhati
V. St. Teresa, ipanalangin mo kami.
R. At maaari tayong maging karapat-dapat sa mga pangako ni Jesucristo.
Magdasal tayo.
Maawaing pakinggan mo kami, O Diyos ng aming kaligtasan! na habang tayo ay nagagalak sa paggunita ng mapagpalang birhen na si Teresa, sa gayon maaari tayong mapangalagaan ng kanyang makalangit na doktrina, at makukuha mula roon ng masarap na debosyon; sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, ang iyong Anak, na nabubuhay at naghahari kasama mo sa pagkakaisa ng Banal na Espiritu, ang Diyos magpakailanman. Amen.

Panalangin para sa Ikaanim na Araw ng Novena

Ika-anim na Araw: Sa ikaanim na araw, hinihiling namin kay Cristo ang regalo ng debosyon sa Kanyang ina, ang Mahal na Birheng Maria, at ang Kanyang ama na si Saint Joseph, isang debosyon na iginawad niya kay Saint Teresa.

Sa unang taludtod ng panalangin, ang pariralang "Ang iyong pinakamamahal na asawa" ay tumutukoy sa Simbahan, ang Nobya ni Cristo.

O pinaka-mapalad na Panginoong Jesucristo! nagpapasalamat kami sa iyo ng regalo ng debosyon sa Iyong matamis na ina, si Maria at ang kanyang banal na asawa, si Joseph, na ibinigay mo sa iyong minamahal na Teresa; ipapanalangin namin sa Iyo, sa pamamagitan ng Iyong mga karapat-dapat, at ng iyong pinakamamahal na asawa, na bigyan kami ng biyaya ng isang espesyal at malambing na debosyon sa Iyong banal na ina, si Maria, at patungo sa Iyong minamahal na ama, si Joseph.
Aming Ama, Hail Mary, Luwalhati
V. St. Teresa, ipanalangin mo kami.
R. At maaari tayong maging karapat-dapat sa mga pangako ni Jesucristo.
Magdasal tayo.
Maawaing pakinggan mo kami, O Diyos ng aming kaligtasan! na habang tayo ay nagagalak sa paggunita ng mapagpalang birhen na si Teresa, sa gayon maaari tayong mapangalagaan ng kanyang makalangit na doktrina, at makukuha mula roon ng masarap na debosyon; sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, ang iyong Anak, na nabubuhay at naghahari kasama mo sa pagkakaisa ng Banal na Espiritu, ang Diyos magpakailanman. Amen.

Panalangin para sa Ikapitong Araw ng Novena

Ikapitong Araw: Sa ikapitong araw, hinihiling namin kay Kristo na ang aming puso ay maaaring masugatan ng pag-ibig. Ito ay maaaring kakaiba upang humingi ng sugat, ngunit hindi ito naiiba sa ideya na "masakit ang pag-ibig, " sapagkat handa nating isakripisyo ang ating sariling mga hangarin para sa taong mahal natin.

Sa unang taludtod ng dalangin, ang pariralang "Ang iyong asawa ng seraphic" ay tumutukoy sa Simbahan, ang Nobya ni Cristo. Ang Seraphic ay nangangahulugang anghel.

O pinaka mapagmahal na Panginoong Jesucristo! nagpapasalamat kami sa iyo dahil sa kahanga-hangang regalo ng sugat sa puso na ibinigay mo sa iyong minamahal na Teresa; ipinagdarasal namin sa Iyo, sa pamamagitan ng Iyong mga nararapat, at ng iyong asawang serafiko, na bigyan kami din ng tulad ng sugat ng pag-ibig, na, mula ngayon, mahalin ka namin at ibigay ang aming isip sa pag-ibig ng walang iba kundi sa Iyo.
Aming Ama, Hail Mary, Luwalhati
V. St. Teresa, ipanalangin mo kami.
R. At maaari tayong maging karapat-dapat sa mga pangako ni Jesucristo.
Magdasal tayo.
Maawaing pakinggan mo kami, O Diyos ng aming kaligtasan! na habang tayo ay nagagalak sa paggunita ng mapagpalang birhen na si Teresa, sa gayon maaari tayong mapangalagaan ng kanyang makalangit na doktrina, at makukuha mula roon ng masarap na debosyon; sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, ang iyong Anak, na nabubuhay at naghahari kasama mo sa pagkakaisa ng Banal na Espiritu, ang Diyos magpakailanman. Amen.

Panalangin para sa Walong Araw ng Novena

Pang-walong Araw: Sa ikawalong araw, hinihiling namin kay Kristo ang pagnanais ng kamatayan. Sa pamamagitan nito, hindi namin nangangahulugang kawalan ng pag-asa, ngunit ang pagnanais na makasama ni Kristo sa Langit (na tinutukoy ng dalangin bilang "bansang pinagpala").

Sa unang taludtod ng dalangin, ang pariralang "Ang iyong laging patuloy na asawa" ay tumutukoy sa Simbahan, ang Nobya ni Cristo.

O pinakamamahal na Panginoong Jesucristo! nagpapasalamat kami sa iyo para sa kilalang regalo ng pagnanais ng kamatayan na ibinigay mo sa iyong minamahal na Teresa; ipapanalangin namin sa Iyo, sa pamamagitan ng Iyong mga karapat-dapat, at ng sa iyong palaging palagiang asawa, upang bigyan kami ng biyaya ng nagnanais na kamatayan, upang mapunta at mapagtagumpayan Mo silang walang hanggan sa bansang pinagpala.
Aming Ama, Hail Mary, Luwalhati
V. St. Teresa, ipanalangin mo kami.
R. At maaari tayong maging karapat-dapat sa mga pangako ni Jesucristo.
Magdasal tayo.
Maawaing pakinggan mo kami, O Diyos ng aming kaligtasan! na habang tayo ay nagagalak sa paggunita ng mapagpalang birhen na si Teresa, sa gayon maaari tayong mapangalagaan ng kanyang makalangit na doktrina, at makukuha mula roon ng masarap na debosyon; sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, ang iyong Anak, na nabubuhay at naghahari kasama mo sa pagkakaisa ng Banal na Espiritu, ang Diyos magpakailanman. Amen.

Panalangin para sa ikasiyam na Araw ng Novena

Pang-siyam na Araw: Sa ika-siyam na araw, hinihiling namin kay Cristo ang biyaya ng isang mabuting kamatayan, upang tayo ay mamatay na nasusunog na may pagmamahal sa Kanya, tulad ng ginawa ni Saint Teresa.

Sa unang taludtod ng panalangin, ang pariralang "Ang iyong pinakamamahal na asawa" ay tumutukoy sa Simbahan, ang Nobya ni Cristo.

Panghuli, O mahal na Panginoong Jesucristo! nagpapasalamat kami sa iyo ng regalo ng mahalagang kamatayan na ibinigay mo sa iyong minamahal na Teresa, na ginagawang matamis siyang mamatay ng pag-ibig; ipapanalangin namin sa Iyo, sa pamamagitan ng Iyong mga karapat-dapat, at ng iyong pinakamamahal na asawa, na bigyan kami ng isang mabuting kamatayan; at kung hindi tayo namamatay ng pag-ibig, gayon pa man, na baka mamatay tayo ng pagkasunog ng pag-ibig para sa Iyo, na kung kaya't namamatay, maaari nating puntahan at mahalin kayo nang walang hanggan na may mas perpektong pag-ibig sa langit.
Aming Ama, Hail Mary, Luwalhati
V. St. Teresa, ipanalangin mo kami.
R. At maaari tayong maging karapat-dapat sa mga pangako ni Jesucristo.
Magdasal tayo.
Maawaing pakinggan mo kami, O Diyos ng aming kaligtasan! na habang tayo ay nagagalak sa paggunita ng mapagpalang birhen na si Teresa, sa gayon maaari tayong mapangalagaan ng kanyang makalangit na doktrina, at makukuha mula roon ng masarap na debosyon; sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, ang iyong Anak, na nabubuhay at naghahari kasama mo sa pagkakaisa ng Banal na Espiritu, ang Diyos magpakailanman. Amen.
Ang Green Light Ray, na pinangunahan ni Archangel Raphael

Ang Green Light Ray, na pinangunahan ni Archangel Raphael

Nangungunang 6 Mga Libro sa Pagpapakilala Tungkol sa Islam

Nangungunang 6 Mga Libro sa Pagpapakilala Tungkol sa Islam

Kamatayan Doulas: Mga Gabay sa Wakas ng Buhay

Kamatayan Doulas: Mga Gabay sa Wakas ng Buhay