https://religiousopinions.com
Slider Image

Bakit Hindi Pinapagaling ng Diyos ang Lahat?

Ang isa sa mga pangalan ng Diyos ay si Jehova-Rapha, "ang Panginoon na nagpapagaling." Sa Exodo 15:26, idineklara ng Diyos na siya ang manggagamot ng kanyang bayan. Ang daanan ay partikular na tumutukoy sa pagpapagaling mula sa pisikal na sakit:

Sinabi niya, "Kung makikinig ka nang mabuti sa tinig ng Panginoong iyong Diyos at gagawa ng tama sa kanyang paningin, pagsunod sa kanyang mga utos at pagsunod sa lahat ng kanyang mga utos, kung gayon ay hindi kita hahayaan na magdusa ng anumang mga sakit na ipinadala ko sa Mga Egypt; sapagka't ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. " (NLT)

Itinala ng Bibliya ang maraming bilang ng mga pisikal na account sa pagpapagaling sa Lumang Tipan. Gayundin, sa ministeryo ni Jesus at ng kanyang mga alagad, ang mga nakapagpapagaling na himala ay ipinakilala nang malaki. At sa buong panahon ng kasaysayan ng simbahan, ang mga mananampalataya ay patuloy na nagpapatotoo tungkol sa kapangyarihan ng Diyos na pagalingin ng Diyos ang mga may sakit.

Kaya, kung ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang sariling kalikasan ay nagpapahayag ng kanyang sarili na tagapagpapagaling, bakit hindi pinapagaling ng Diyos ang lahat?

Bakit ginamit ng Diyos si Pablo upang pagalingin ang ama ni Publius na may sakit sa lagnat at pagdidisiplina, pati na rin ang maraming iba pang mga may sakit, subalit hindi ang kanyang minamahal na alagad na si Timoteo na nagdusa mula sa madalas na mga sakit sa tiyan?

Bakit Hindi Pinapagaling ng Diyos ang Lahat?

Marahil ay naghihirap ka mula sa isang sakit ngayon. Ipinagdasal mo ang bawat taludtod ng Bibliya na nakakagaling na alam mo, at gayon pa man, naiwan kang nagtataka, Bakit hindi ako pagalingin ng Diyos?

Marahil ay nawala ka kamakailan sa isang mahal sa kanser o sa iba pang kakila-kilabot na sakit. Likas lamang na itanong ang tanong: Bakit pinapagaling ng Diyos ang ilang tao ngunit hindi ang iba?

Ang mabilis at malinaw na sagot sa tanong ay nakasalalay sa soberanya ng Diyos. Ang Diyos ay nasa kontrol at sa huli alam niya kung ano ang pinakamahusay para sa kanyang mga nilikha. Bagaman totoo ito, maraming mga malinaw na dahilan na ibinigay sa Banal na Kasulatan upang higit na ipaliwanag kung bakit hindi maaaring gumaling ang Diyos.

Mga Dahilan sa Bibliya na Maaaring Hindi Pagalingin ng Diyos

Ngayon, bago tayo sumisid, nais kong umamin ng isang bagay: Hindi ko lubos na naiintindihan ang lahat ng mga dahilan na hindi gumagaling ang Diyos. Ilang taon na akong nakipag-away sa sarili kong "tinik sa laman". Tinutukoy ko ang 2 Corinto 12: 8-9, kung saan sinabi ni Apostol Pablo:

Tatlong magkakaibang beses na hiniling ko sa Panginoon na ilayo ito. Sa bawat oras na sinabi niya, "Aking biyaya ang kailangan mo. Ang aking kapangyarihan ay pinakamahusay na gumagana sa kahinaan." Kaya't ngayon natutuwa akong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan, upang ang kapangyarihan ni Cristo ay maaaring gumana sa pamamagitan ko. (NLT)

Tulad ni Paul, nakiusap ako (sa aking kaso para sa maraming taon) para sa kaluwagan, para sa paggaling. Nang maglaon, tulad ng apostol, ay napagpasyahan ko ang aking kahinaan na mabuhay sa sapat na biyaya ng Diyos.

Sa aking taimtim na paghahanap para sa mga sagot tungkol sa pagpapagaling, masuwerte akong malaman ang ilang mga bagay. At sa gayon ay ipapasa ko sa iyo ang:

Walang Kumpiyansang Kasalanan

Hihiwa tayo upang habulin ito una: kung minsan ang sakit ay bunga ng hindi nakumpirma na kasalanan. Alam ko, hindi ko rin gusto ang sagot na ito, ngunit narito mismo sa Banal na Kasulatan:

Ikumpisal ang iyong mga kasalanan sa bawat isa at manalangin para sa bawat isa upang ikaw ay gumaling. Ang taimtim na dalangin ng isang matuwid na tao ay may malaking lakas at naglilikha ng mga magagandang resulta. (Santiago 5:16, NLT)

Nais kong bigyang-diin na ang karamdaman ay hindi palaging direktang resulta ng kasalanan sa buhay ng isang tao, ngunit ang sakit at sakit ay bahagi ng bumagsak, sinumpaang mundo na kung saan tayo ay nakatira ngayon. Dapat tayong mag-ingat na huwag sisihin ang bawat karamdaman sa kasalanan, ngunit dapat din nating mapagtanto na ito ay isang posibleng dahilan. Sa gayon, ang isang mabuting lugar upang magsimula kung dumating ka sa Panginoon para sa pagpapagaling ay ang paghahanap sa iyong puso at ipagtapat ang iyong mga kasalanan.

Kulang sa pananampalataya

Nang pagalingin ni Jesus ang mga may sakit, sa maraming pagkakataon ay sinabi niya ang pahayag na ito: "Ang iyong pananampalataya ay gumaling ka."

Sa Mateo 9: 20-22, pinagaling ni Jesus ang babaeng nagdusa nang maraming taon na may patuloy na pagdurugo:

Pagkatapos lamang ng isang babae na nagdusa sa loob ng labindalawang taon na may patuloy na pagdurugo ay lumitaw sa likuran niya. Hinawakan niya ang bali ng kanyang balabal, sapagkat naisip niya, "Kung kaya ko lang hawakan ang kanyang balabal, gagaling ako."
Tumalikod si Jesus, at nang makita siya ay sinabi niya, "Anak, pasiglahin ka! Ang iyong pananampalataya ay gumaling sa iyo." At gumaling ang babae sa sandaling iyon. (NLT)

Narito ang ilang mga biblikal na halimbawa ng pagpapagaling bilang tugon sa pananampalataya:

Mateo 9: 28 29; Marcos 2: 5, Lucas 17:19; Gawa 3:16; James 5: 14 16.

Tila, mayroong isang mahalagang link sa pagitan ng pananampalataya at pagpapagaling. Dahil sa maraming mga Banal na Kasulatan na nag-uugnay sa pananampalataya sa pagpapagaling, dapat nating tapusin na kung minsan ang paggaling ay hindi nangyayari dahil sa kakulangan ng pananampalataya, o mas mabuti, ang nakalulugod na uri ng pananampalataya na pinarangalan ng Diyos. Muli, dapat nating maging maingat na huwag ipalagay sa tuwing may hindi gumaling ang dahilan ay isang kakulangan ng pananampalataya.

Pagkabigo na Magtanong

Kung hindi tayo humiling at taimtim na nagnanais na gumaling, hindi sasagot ang Diyos. Nang makita ni Jesus ang isang pilay na taong may sakit sa loob ng 38 na taon nagtanong siya, "Gusto mo bang gumaling?" Iyon ay maaaring parang isang kakatwang katanungan mula kay Jesus, ngunit agad na nagbigay ng mga dahilan ang tao: "Hindi ako, ginoo, " aniya, "sapagkat wala akong ibang mailalagay sa akin sa pool kapag ang tubig ay nag-aakit. makarating doon sa unahan ko. " (Juan 5: 6-7, NLT) Tumingin si Jesus sa puso ng lalaki at nakita ang kanyang pag-aatubiling gumaling.

Siguro may kilala kang isang taong gumon sa stress o krisis. Hindi nila alam kung paano kumilos nang walang gulo sa kanilang buhay, at sa gayon nagsisimula silang mag-orchestrate ng kanilang sariling kapaligiran ng kaguluhan. Katulad nito, ang ilang mga tao ay maaaring hindi nais na gumaling dahil naiugnay nila ang kanilang personal na pagkakakilanlan sa kanilang sakit. Ang mga indibiduwal na ito ay maaaring matakot sa hindi kilalang mga aspeto ng buhay na lampas sa kanilang sakit, o nagnanais ng pansin na ibinibigay ng pagdurusa.

Maliwanag na sinasabi ng Santiago 4: 2, "Wala kang, sapagkat hindi ka nagtanong." (ESV)

Kailangan ng Deliverance

Ipinapahiwatig din ng banal na kasulatan na ang ilang mga karamdaman ay sanhi ng impluwensya sa ispiritwal o demonyo.

At alam mo na pinahiran ng Diyos si Jesus na taga-Nazaret ng Banal na Espiritu at may kapangyarihan. Pagkatapos ay lumibot si Jesus na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling sa lahat na pinahirapan ng demonyo, sapagkat ang Diyos ay sumasa kaniya. (Gawa 10:38, NLT)

Sa Lucas 13, pinagaling ni Hesus ang isang babaeng lumpo ng isang masamang espiritu:

Isang araw ng Sabado habang nagtuturo si Jesus sa isang sinagoga, nakita niya ang isang babae na pinatay ng isang masamang espiritu. Siya ay baluktot na doble sa labing walong taon at hindi na makatayo nang tuwid. Nang makita siya ni Jesus, tinawag niya siya at sinabi, "Mahal na babae, gumaling ka sa iyong sakit!" Pagkatapos ay hinawakan niya ito, at agad na maaaring tumayo siya nang diretso. Paano niya pinuri ang Diyos! (Lucas 13: 10-13)

Kahit na tinawag ni Pablo ang kanyang tinik sa laman bilang isang "messenger mula kay Satanas":

... kahit na nakatanggap ako ng gayong kamangha-manghang mga paghahayag mula sa Diyos. Kaya upang mapigilan ako na maging mapagmataas, binigyan ako ng tinik sa aking laman, isang sugo mula kay Satanas upang pahirapan ako at panatilihin akong hindi mapagmataas. (2 Mga Taga-Corinto 12: 7, NLT)

Kaya, may mga oras na ang isang demonyo o espirituwal na sanhi ay dapat na tugunan bago maganap ang pagpapagaling.

Isang Mas Mataas na Pakay

Sinulat ni CS Lewis sa kanyang libro, Ang Suliranin ng Sakit : "Ang Diyos ay bumubulong sa amin sa aming kasiyahan, nagsasalita sa aming konsensya, ngunit sumisigaw sa aming pananakit, ito ay ang kanyang megaphone upang pukawin ang isang bingi na mundo."

Maaaring hindi natin maintindihan ito sa oras, ngunit kung minsan nais ng Diyos na gumawa ng higit pa sa pagalingin lamang ang ating mga pisikal na katawan. Kadalasan, sa kanyang walang hanggan na karunungan, gagamitin ng Diyos ang pisikal na pagdurusa upang mapaunlad ang ating pagkatao at makagawa ng espirituwal na paglago sa atin.

Natuklasan ko, ngunit sa pamamagitan lamang ng pagbabalik-tanaw sa aking buhay, na ang Diyos ay may mas mataas na layunin sa pagpapahintulot sa akin na pakikibaka sa loob ng maraming taon na may sakit na kapansanan. Sa halip na pagalingin ako, ginamit ng Diyos ang pagsubok upang mai-redirect ako, una, patungo sa isang desperadong pag-asa sa kanya, at pangalawa, sa landas ng layunin at kapalaran na kanyang binalak para sa aking buhay. Alam niya kung saan ako magiging pinaka produktibo at matupad na paglilingkod sa kanya, at alam niya ang landas na gagawin upang mapunta ako doon.

Hindi ko iminumungkahi na itigil mo ang pagdarasal para sa pagpapagaling, ngunit hilingin din sa Diyos na ipakita sa iyo ang mas mataas na plano o mas mahusay na layunin na maaaring maisakatuparan niya ang iyong sakit.

Luwalhati ng Diyos

Minsan kapag nagdarasal tayo para sa paggaling, ang ating sitwasyon ay lumala mula sa mas masahol pa. Kapag nangyari ito, posible na ang Diyos ay nagpaplano na gumawa ng isang bagay na makapangyarihan at kahanga-hanga, isang bagay na magdadala ng higit na kaluwalhatian sa kanyang pangalan.

Nang mamatay si Lazaro, naghintay si Jesus na maglakbay sa Betania dahil alam niyang gagawa siya ng isang kamangha-manghang himala doon, para sa kaluwalhatian ng Diyos. Maraming mga tao na nakasaksi sa paglaki ni Lazaro ang nagbigay ng kanilang pananampalataya kay Jesucristo. Paulit-ulit, nakita ko ang mga mananampalataya na nagdurusa nang labis at kahit na namatay mula sa isang sakit, ngunit sa pamamagitan nito ay itinuro nila ang hindi mabilang na buhay patungo sa plano ng kaligtasan ng Diyos.

Oras ng Diyos

Patawarin mo ako kung ito ay tila blunt, ngunit lahat tayo ay dapat mamatay (Hebreo 9:27). At, bilang bahagi ng ating pagkahulog na kalagayan, ang kamatayan ay madalas na sinamahan ng sakit at pagdurusa habang iniiwan natin ang ating katawan ng laman at papasok sa buhay.

Kaya, ang isang kadahilanan na hindi maaaring mangyari ang pagpapagaling ay ang oras lamang ng Diyos na kumuha ng isang mananampalataya sa bahay.

Sa mga araw na nakapaligid sa aking pananaliksik at pagsulat ng pag-aaral na ito tungkol sa pagpapagaling, namatay ang aking biyenan. Kasama ang aking asawa at pamilya, napanood namin siya na naglalakbay mula sa lupa tungo sa buhay na walang hanggan. Pag-abot sa edad na 90, mayroong isang mahusay na pakikitungo sa paghihirap sa kanyang huling taon, buwan, linggo at araw. Ngunit ngayon siya ay malaya sa sakit. Siya ay gumaling at buo sa piling ng ating Tagapagligtas.

Ang kamatayan ang pangwakas na pagpapagaling para sa mananampalataya. At, mayroon kaming kahanga-hangang pangako na inaasahan kung makarating kami sa aming huling patutunguhan sa bahay kasama ang Diyos sa langit:

Pahiran niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at wala nang kamatayan o kalungkutan o pag-iyak o sakit. Ang lahat ng mga bagay na ito ay nawala nang tuluyan. (Apocalipsis 21: 4, NLT)
Ang Romany Spread Tarot Card Layout

Ang Romany Spread Tarot Card Layout

Kasaysayan ng Quakers

Kasaysayan ng Quakers

Mga alamat ng tradisyon ng Mabon (Autumn Equinox)

Mga alamat ng tradisyon ng Mabon (Autumn Equinox)