https://religiousopinions.com
Slider Image

Ano ang Pitong nakamamatay na Kasalanan?

Ang pitong nakamamatay na kasalanan, na mas maayos na tinawag na pitong mga kasalanan sa kapital, ay ang mga kasalanan kung saan tayo ay mas madaling kapitan dahil sa ating pagkahulog na kalikasan ng tao. Sila ang mga posibilidad na nagiging sanhi sa amin na gumawa ng lahat ng iba pang mga kasalanan. Ang mga ito ay tinawag na "nakamamatay" sapagkat, kung makikipag-ugnay tayo sa kanila nang kusang-loob, hinihimok nila tayo ng pagpapabanal ng biyaya, ang buhay ng Diyos sa ating kaluluwa.

Ano ang Pitong nakamamatay na Kasalanan?

Ang pitong nakamamatay na kasalanan ay ang pagmamataas, pagkalalaki (kilala rin bilang avarice o kasakiman), pagnanasa, galit, gluttony, inggit, at sloth.

Pagmamataas: isang pakiramdam ng halaga ng sarili na wala sa proporsyon. Ang pagmamataas ay karaniwang binibilang bilang una sa mga nakamamatay na kasalanan, sapagkat maaari at madalas na humahantong sa komisyon ng iba pang mga kasalanan upang pakainin ang pagmamataas ng isang tao. Nakuha nang labis, ang pagmamalaki kahit na nagreresulta sa paghihimagsik laban sa Diyos, sa pamamagitan ng paniniwala na ang isang tao ay may utang sa lahat ng nagawa niya sa kanyang sariling pagsisikap at hindi sa biyaya ng Diyos. Ang pagkahulog ni Lucifer mula sa Langit ay bunga ng kanyang pagmamalaki; at sina Adan at Eba ay nagkasala ng kanilang kasalanan sa Hardin ng Eden matapos mag-apila si Lucifer sa kanilang pagmamalaki.

Pag-iimbot: ang malakas na pagnanais para sa mga pag-aari, lalo na para sa mga pag-aari na kabilang sa iba pa, tulad ng sa Ikasiyam na Utos ("Huwag kang mangagusto sa asawa ng iyong kapuwa") at ang Ikasampung Utos ("Huwag kang mang-iimbot ng mga gamit ng iyong kapwa"). Habang ang ng kasakiman and avarice are minsan na ginagamit bilang magkasingkahulugan, pareho silang karaniwang tumutukoy sa isang labis na pagnanais para sa mga bagay na maaaring makuha ng isang lehitimo.

Lust: isang pagnanais para sa sekswal na kasiyahan na wala sa proporsyon sa kabutihan ng unyon sa sekswal o ay nakadirekta sa isang tao na ang isang tao ay walang karapatan sa sekswal na unyon a, ang ibang tao kaysa sa asawa. Posible kahit na magkaroon ng pagnanasa sa asawa kung ang isang hangarin para sa kanya ay makasarili sa halip na naglalayong mapalalim ang unyon ng pag-aasawa.

Galit: ang labis na pagnanais na maghiganti. Samantalang mayroong isang bagay na "matuwid na galit, " na tumutukoy sa isang tamang tugon sa kawalang-katarungan o pagkakasala. Ang galit bilang isa sa mga nakamamatay na kasalanan ay maaaring magsimula sa isang lehitimong karaingan, ngunit tumataas ito hanggang sa wala itong proporsyon sa mga maling nagawa.

Gluttony: labis na pagnanasa, hindi para sa pagkain at inumin, ngunit para sa kasiyahan na nakuha sa pamamagitan ng pagkain at pag-inom. Habang ang gluttony ay madalas na nauugnay sa sobrang pagkain, ang pagkalasing ay bunga rin ng gluttony.

Inggit: kalungkutan sa mabuting kapalaran ng iba, maging sa pag-aari, tagumpay, birtud, o talento. Ang kalungkutan ay lumitaw mula sa kamalayan na ang ibang tao ay hindi karapat-dapat sa magandang kapalaran, ngunit ginagawa mo; at lalo na dahil sa isang kamalayan na ang mabuting kapalaran ng ibang tao ay kahit papaano ay binawasan ka ng katulad na mabuting kapalaran.

Sloth: isang katamaran o tamad kapag nahaharap sa pagsisikap na kinakailangan upang maisagawa ang isang gawain. Ang sloth ay makasalanan kapag pinapayagan ng isang tao ang isang kinakailangang gawain (o kapag gumawa ito ng masama) dahil ang isang tao ay ayaw na gumawa ng kinakailangang pagsisikap.

Katolisismo ng Mga Bilang

  • Ano ang Tatlong Theological Virtues?
  • Ano ang Apat na Mga Cardinal Virtues?
  • Ano ang Pitong Sakramento ng Simbahang Katoliko?
  • Ano ang Pitong Mga Regalo ng Banal na Espiritu?
  • Ano ang Eight Beatitudes?
  • Ano ang Labindalawang Bunga ng Banal na Espiritu?
  • Ano ang Labindalawang Araw ng Pasko?
Shamanism: Kahulugan, Kasaysayan, at Paniniwala

Shamanism: Kahulugan, Kasaysayan, at Paniniwala

Ano ang Relasyong Tao?  Kahulugan at Mga Halimbawa

Ano ang Relasyong Tao? Kahulugan at Mga Halimbawa

Mga diyos ng Sinaunang Griyego

Mga diyos ng Sinaunang Griyego